Cách dùng trạng từ"mostly"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"mostly"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase "mostly" tiếng anh

II. Cách dùng

Mang nghĩa"hầu hết, phần lớn; thường là, chủ yếu là"

=mainly/usually, most of the time, or in most situations

IELTS TUTOR lưu ý:

  • the drink was mostly lemonade (IELTS TUTOR giải thích: đồ uống hầu hết là nước chanh)
  • we're mostly out on Sundays (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi thường đi chơi các ngày chủ nhật)
  • We listen to rock music mostly. 
  • Mostly, he avoids conflict.
  • I am mostly interested in the history of the house. (IELTS TUTOR giải thích: I am interested in other things about the house, but my main interest is its history.) 
  • We don’t use mostly instead of most or the most. 
  • What I liked most were the beautiful beaches. (Not: What I liked mostly were the beautiful beaches (SAI))
  • We mostly stayed on the beach = We stayed on the beach for the majority of the time.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc