Dịch + giải thích transcript "Accommodation Request Form" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Accommodation Request Form" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Accommodation Request Form" IELTS LISTENING SECTION 1

LYNDA: Sara, I’ve heard that you want to move into a homestay family. Is that correct?

IELTS TUTOR dịch: LYNDA: Sara, tôi nghe nói rằng bạn muốn chuyển đến một gia đình người bản xứ. Đúng không?

SARA: Yes, that’s right. I’ve been staying with my aunt and now my cousin is arriving from Singapore and my aunt needs the room for him.

IELTS TUTOR dịch: SARA: Vâng, đúng vậy. Tôi đã ở với cô của tôi và bây giờ anh họ của tôi đang đến từ Singapore và cô của tôi cần phòng cho anh ấy.

LYNDA: Oh, that’s bad luck. Well, I’ll need to get some particulors first. Sara, what’s your full name?

IELTS TUTOR dịch: LYNDA: Ồ, thật xui xẻo. Chà, tôi sẽ cần lấy một số thông tin chi tiết trước. Sara, tên đầy đủ của bạn là gì?

SARA: Sara Lim, and that’s Sara without the ‘h’ at the end.

IELTS TUTOR dịch: SARA: Sara Lim, và đó là Sara không có chữ 'h' ở cuối.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới: 

LYNDA: Mmm. How old are you, Sara?

IELTS TUTOR dịch: LYNDA: Mmm. Bạn bao nhiêu tuổi, Sara?

SARA: Twenty-three, only just. It was my birthday on the twenty-first of August.

IELTS TUTOR dịch: SARA: Hai mươi ba, chỉ vừa mới thôi. Sinh nhật của tôi vào ngày 21 tháng 8.

LYNDA: Happy Birthday for yesterday. How long have you been in Australia?

IELTS TUTOR dịch: LYNDA: Chúc mừng sinh nhật cho ngày hôm qua. Bạn đã ở Úc bao lâu rồi?

SARA: A year in Adelaide and six months in Sydney. I prefer Sydney, I’ve got more friends here.

IELTS TUTOR dịch: SARA: Một năm ở Adelaide và sáu tháng ở Sydney. Tôi thích Sydney hơn, tôi có nhiều bạn bè ở đây hơn.

LYNDA: What’s your address at your aunt’s house?

IELTS TUTOR dịch: LYNDA: Địa chỉ của bạn ở nhà cô của bạn là gì?

SARA: Flat one, five three nine Eorest Road, Canterbury. And the post code is two, o, three, six.

IELTS TUTOR dịch: SARA: Căn hộ một, 539 Đường Eorest, Canterbury. Và mã bưu điện là 2036.

LYNDA: OK. What are you studying now?

IELTS TUTOR dịch: LYNDA: Được rồi. Bạn đang học gì vậy?

SARA: I was studying General English in Adelaide and now I’m doing academic English, because I’m trying to get into Medicine next year. 

IELTS TUTOR dịch: SARA: Tôi đang học tiếng Anh tổng quát ở Adelaide và bây giờ tôi đang học tiếng Anh học thuật, bởi vì tôi đang cố gắng vào ngành Y vào năm tới.

LYNDA: That sounds good, but it’ll take you a long time. When would you like to move out from your aunt’s?

IELTS TUTOR dịch: LYNDA: Điều đó nghe có vẻ hay, nhưng bạn sẽ mất nhiều thời gian. Khi nào bạn muốn chuyển ra khỏi nhà cô của bạn?

SARA: My cousin arrives on Friday morning, so I’d better be out on Thursday.

IELTS TUTOR dịch: SARA: Anh họ của tôi đến vào sáng thứ Sáu, vì vậy tôi nên ra ngoài vào thứ Năm.

LYNDA: What, the seventh of September?

IELTS TUTOR dịch: LYNDA: Cái gì, ngày 7 tháng 9?

SARA: Yes, that’s right.

IELTS TUTOR dịch: SARA: Vâng, đúng vậy.

LINDA: That doesn’t leave us much time. Right, OK. I need to know what kind of accommodation you’d like, so I can get you something suitable.

IELTS TUTOR dịch: LINDA: Điều đó không cho chúng tôi nhiều thời gian. Được rồi, OK. Tôi cần biết bạn thích loại chỗ ở nào, để tôi có thể tìm cho bạn nơi phù hợp.

SARA: Can I share a room with someone else? I’ve been alone in my room at my aunt’s and I’ve always shared with my sister and I like that.

IELTS TUTOR dịch: SARA: Tôi có thể ở chung phòng với ai đó không? Tôi đã ở một mình trong phòng ở nhà cô tôi và tôi luôn chia sẻ với em gái mình và tôi thích điều đó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới: 

LYNDA: Yes, fine. That’ll save you money too. Would you like to live with a family or do you think that a single person would be better for you? I have lots of very nice single people on my books.

IELTS TUTOR dịch: LYNDA: Vâng, tốt thôi. Điều đó cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền. Bạn có muốn sống với một gia đình hay bạn nghĩ rằng một người độc thân sẽ tốt hơn cho bạn? Tôi có rất nhiều người độc thân rất tốt trong sách của mình.

SARA: Do you have any women living alone, retired women?

IELTS TUTOR dịch: SARA: Bạn có người phụ nữ nào sống một mình, phụ nữ đã nghỉ hưu không?

LYNDA: Yes, I have quite a few whose children have grown up and left home. In fact, I have some really lovely retired ladies, living by themselves, who just love the company of students. Most of them live in flats, but that’s not a problem for you, is it?

IELTS TUTOR dịch: LYNDA: Vâng, tôi có khá nhiều con cái đã trưởng thành và rời khỏi nhà. Trên thực tế, tôi có một số phụ nữ đã nghỉ hưu thực sự đáng yêu, sống một mình, những người chỉ thích bầu bạn với sinh viên. Hầu hết họ sống trong căn hộ, nhưng đó không phải là vấn đề đối với bạn, phải không?

SARA: Not at all. I’m used to that. My aunt lives in a flat too, remember. I’m not used to a big house with a garden, swimming pool, pets and all that.

IELTS TUTOR dịch: SARA: Không hề. Tôi đã quen với điều đó. Cô của tôi cũng sống trong một căn hộ. Tôi không quen đến một ngôi nhà lớn có vườn, hồ bơi, vật nuôi và tất cả những thứ đó.

LYNDA: OK, fine. I know quite a bit about what you want now. I should let you know that your rent will be a hundred and sixty dollars per week. You’ll have to pay me three hundred and twenty dollars as a deposit before you move in. The deposit is as insurance, in case you break something. You’ll need to pay monthly to me, by cash or cheque, I don’t mind. You don’t need to pay for gas, electricity or water, but you will need to pay your proportion of the phone bill. Most families do that on an honour system, but you’ll have to wait and see.

IELTS TUTOR dịch: LYNDA: Được rồi, tốt thôi. Tôi biết khá nhiều về những gì bạn muốn bây giờ. Tôi nên cho bạn biết rằng tiền thuê nhà của bạn sẽ là một trăm sáu mươi đô la mỗi tuần. Bạn sẽ phải trả cho tôi ba trăm hai mươi đô la tiền đặt cọc trước khi bạn chuyển đến. Tiền đặt cọc là bảo hiểm, trong trường hợp bạn làm hỏng thứ gì đó. Bạn sẽ cần thanh toán hàng tháng cho tôi, bằng tiền mặt hoặc séc, tôi không phiền đâu. Bạn không cần phải trả tiền gas, điện hoặc nước, nhưng bạn sẽ phải trả phần hóa đơn điện thoại của mình. Hầu hết các gia đình làm điều đó trên một hệ thống danh dự, nhưng bạn sẽ phải chờ xem.

SARA: Mmm.

IELTS TUTOR dịch: SARA: Mmm.

LYNDA: Have you got any more questions for me?

IELTS TUTOR dịch: LYNDA: Bạn còn câu hỏi nào cho tôi nữa không?

SARA: When will you know where I can go?

IELTS TUTOR dịch: SARA: Bạn biết khi nào tôi có thể đi không?

LYNDA: I’ll work on it now, so come and see me tomorrow and I should have some news for you then.

IELTS TUTOR dịch: LYNDA: Tôi sẽ làm việc ngay bây giờ, vì vậy hãy đến gặp tôi vào ngày mai và tôi sẽ có một số tin tức cho bạn sau đó.

SARA: Thanks a lot.

IELTS TUTOR dịch: SARA: Cảm ơn rất nhiều.

LYNDA: Goodbye. See you tomorrow – after lunch would be better for me.

IELTS TUTOR dịch: LYNDA: Tạm biệt. Hẹn gặp lại vào ngày mai – sau bữa trưa sẽ tốt hơn cho tôi.

SARA: OK, see you then. Bye.

IELTS TUTOR dịch: SARA: OK, hẹn gặp lại. Tạm biệt.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE