Dịch + giải thích transcript "Agricultural Park" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Agricultural Park" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Agricultural Park" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Agricultural Park" IELTS LISTENING SECTION 2

Welcome to Green Vale Agricultural Park. As you know, we have only been open a week so you are amongst our first visitors. We have lots of fascinating indoor and outdoor exhibits on our huge complex, spreading hundreds of hectares. Our remit is to give educational opportunities to the wider public as well as to offer research sites for a wide variety of agriculturists and other scientists.

IELTS TUTOR dịch: Chào mừng đến với Công viên Nông nghiệp Green Vale. Như bạn đã biết, chúng tôi mới mở cửa được một tuần nên bạn là một trong số những vị khách đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều cuộc triển lãm trong nhà và ngoài trời hấp dẫn trong khu phức hợp rộng lớn của chúng tôi, trải rộng hàng trăm ha. Nhiệm vụ của chúng tôi là mang lại cơ hội giáo dục cho công chúng rộng rãi hơn cũng như cung cấp các địa điểm nghiên cứu cho nhiều nhà nông học và các nhà khoa học khác.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Let’s start by seeing what there is to do. As you can see here on our giant wall plan, we are now situated in the Reception block…here. As you walk out of the main door into the park there is a path you can follow. If you follow this route you will immediately come into the Rare Breeds section, where we keep a wide variety of animals which I shall be telling you a little more about later. Next to this…moving east…is the large grazing area for the rare breeds. Then further east…in the largest section of our Park is the Forest Area. South of the grazing area and in fact just next to the Reception block is our Experimental Crop Area. In the middle of the Park…this circular area is our lake…These two small rectangular shapes here …are the Fish Farms where we rear fish for sale. To the east of those is the marsh, is our Market Garden area, growing vegetables and flowers.

IELTS TUTOR dịch: Hãy bắt đầu bằng cách xem những gì có để làm. Như bạn có thể thấy ở đây trên sơ đồ bức tường khổng lồ của chúng tôi, chúng tôi hiện đang ở trong khu Lễ tân…ở đây. Khi bạn bước ra khỏi cửa chính vào công viên, có một con đường bạn có thể đi theo. Nếu bạn đi theo con đường này, bạn sẽ ngay lập tức đến phần Giống quý hiếm, nơi chúng tôi nuôi rất nhiều loại động vật mà tôi sẽ kể cho bạn nghe thêm một chút sau. Bên cạnh…di chuyển về phía đông…là khu vực chăn thả rộng lớn cho các giống quý hiếm. Sau đó, xa hơn về phía đông…trong phần lớn nhất của Công viên của chúng tôi là Khu vực Rừng. Phía nam của khu vực chăn thả và trên thực tế, ngay bên cạnh khối Lễ tân là Khu vực Cây trồng Thử nghiệm của chúng tôi. Ở giữa Công viên…khu vực hình tròn này là hồ của chúng tôi…Hai hình chữ nhật nhỏ này ở đây…là Trang trại Cá nơi chúng tôi nuôi cá để bán. Phía đông là đầm lầy, là khu Chợ Vườn của chúng tôi, trồng rau và hoa.

All these areas can be visited by the general public for almost all the year…although …please take note of the large signs at the entrance to each area which tell…which tell you when certain areas are being used for particular controlled experiments and are therefore temporarily out of bounds to the public.

IELTS TUTOR dịch: Tất cả những khu vực này có thể được công chúng đến thăm gần như quanh năm…mặc dù…vui lòng lưu ý các biển báo lớn ở lối vào từng khu vực cho biết…cho bạn biết khi nào một số khu vực nhất định đang được sử dụng cho các thí nghiệm được kiểm soát cụ thể và do đó tạm thời nằm ngoài giới hạn đối với công chúng.

You can see for yourself what a huge area the park covers and a key question is always, how can we move around? Well you have a choice of means …all environmentally friendly …cars are banned in the park. We have bicycles which you can hire behind the Reception block…here…the healthy ones of you can go on foot and finally there’s our electric tram, powered from solar cells. You find more information about this at the front entrance.

IELTS TUTOR dịch: Bạn có thể tự mình nhìn thấy diện tích rộng lớn mà công viên bao phủ và một câu hỏi quan trọng luôn là, làm thế nào chúng ta có thể di chuyển xung quanh? Vâng, bạn có thể lựa chọn phương tiện…tất cả các loại ô tô…thân thiện với môi trường đều bị cấm trong công viên. Chúng tôi có xe đạp mà bạn có thể thuê phía sau khu Lễ tân…ở đây…những người khỏe mạnh như bạn có thể đi bộ và cuối cùng là xe điện của chúng tôi, chạy bằng pin mặt trời. Bạn tìm thêm thông tin về điều này ở lối vào phía trước.

A good place to start on your tour is the Rare Breeds section. We keep goats, sheep and hens and other kinds of poultry. We are also thinking of bringing in cows and horse but we do not, as yet, have facilities for these bigger animals. The animals are fed in public twice a day and a short lecture given on their feeding habits and nutritional needs. These are very popular with the public but of course we mustn’t lose sight of the main purpose of having this section, not as such to preserve rare animals but to maintain the delivery of breeds to broaden the gene pool for agricultural development. Green Vale changes with the seasons with different events happening at different times of the year. May will be perhaps our most spectacular month with the arrival of the Canada geese and when our fruit trees will be in full blossom, but there are interesting events on all year round ….for example John Havers, our expert fly fisherman, is currently giving displays on the lake. Each of the sections has its own seasonal calendar…please consult the summary board at the main entrance. And the final section, as we return to the Reception blocks, is the orchard.

IELTS TUTOR dịch: Một nơi tốt để bắt đầu chuyến tham quan của bạn là phần Giống quý hiếm. Chúng tôi nuôi dê, cừu và gà mái và các loại gia cầm khác. Chúng tôi cũng đang nghĩ đến việc đưa bò và ngựa vào nhưng chúng tôi chưa có cơ sở vật chất cho những động vật lớn hơn này. Các con vật được cho ăn trước công chúng hai lần một ngày và một bài giảng ngắn về thói quen ăn uống và nhu cầu dinh dưỡng của chúng. Những thứ này rất phổ biến với công chúng nhưng tất nhiên chúng ta không được đánh mất mục đích chính của việc này, không phải để bảo tồn động vật quý hiếm mà để duy trì việc cung cấp giống để mở rộng nguồn gen cho phát triển nông nghiệp. Green Vale thay đổi theo mùa với các sự kiện khác nhau diễn ra vào các thời điểm khác nhau trong năm. Tháng 5 có lẽ là tháng ngoạn mục nhất của chúng tôi với sự xuất hiện của đàn ngỗng Canada và khi cây ăn quả của chúng tôi sẽ nở rộ, có những sự kiện thú vị diễn ra quanh năm….ví dụ như John Havers, chuyên gia câu cá bằng ruồi của chúng tôi, hiện đang thực hiện trên hồ. Mỗi phần có lịch theo mùa riêng…vui lòng tham khảo bảng tóm tắt ở lối vào chính. Và phần cuối cùng, khi chúng ta quay trở lại khối Lễ tân, là vườn cây ăn quả.

Do take time to browse round our shop…there is a wide selection of books on wildlife, some of them written by local authors, and the history of farming, including organic farming, something which the park will be diversifying into the coming months.

IELTS TUTOR dịch: Hãy dành thời gian dạo quanh cửa hàng của chúng tôi…có rất nhiều sách về động vật hoang dã, một số sách do các tác giả địa phương viết, và lịch sử canh tác, bao gồm cả canh tác hữu cơ, thứ mà công viên sẽ đa dạng hóa trong tháng tới.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE