Dịch + giải thích transcript "Basement of museum" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Basement of museum" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Basement of museum" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Basement of museum" IELTS LISTENING SECTION 2

Good morning, and welcome to the museum – one with a remarkable range of exhibits, which I’m sure you’ll enjoy. My name’s Greg, and I’ll tell you about the various collections as we go round. But before we go, let me just give you a taste of what we have here.

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi sáng và chào mừng bạn đến với bảo tàng - nơi có nhiều hiện vật đáng chú ý mà tôi chắc rằng bạn sẽ thích thú. Tên tôi là Greg, và tôi sẽ kể cho bạn nghe về các bộ sưu tập khác nhau khi chúng ta đi vòng quanh. Nhưng trước khi đi, hãy để tôi cho bạn thưởng thức những gì chúng tôi có ở đây.

Well, for one thing, we have a fine collection of twentieth and twenty-first century paintings, many by very well-known artists. I’m sure you’ll recognise several of the paintings. This is the gallery that attracts the largest number of visitors, so it’s best to go in early in the day, before the crowds arrive. The there are the nineteenth-century paintings. The museum was opened in the middle of that century, and several of the artists each donated one work – to get the museum started, as it were. So they’re of special interest to us – we feel closer to them than to other works. 

IELTS TUTOR dịch: Chà, trước hết, chúng tôi có một bộ sưu tập tuyệt vời gồm các bức tranh của thế kỷ hai mươi và hai mươi mốt, nhiều bức của các họa sĩ rất nổi tiếng. Tôi chắc rằng bạn sẽ nhận ra một số bức tranh. Đây là phòng trưng bày thu hút lượng khách lớn nhất, vì vậy tốt nhất bạn nên đến sớm trong ngày, trước khi đám đông kéo đến. Có những bức tranh thế kỷ XIX. Bảo tàng được mở cửa vào giữa thế kỷ đó, và một số nghệ sĩ mỗi người đã tặng một tác phẩm – để bảo tàng bắt đầu hoạt động. Vì vậy, chúng được chúng tôi đặc biệt quan tâm – chúng tôi cảm thấy gần gũi với chúng hơn các tác phẩm khác.

The sculpture gallery has a number of fine exhibits, but I’m afraid it’s currently closed for refurbishment. You’ll need to come back next year to see it properly, but a number of the sculptures have been moved to other parts of the museum.

‘Around the world’ is a temporary exhibition – you’ve probably seen something about it on TV or in the newspapers. It’s created a great deal of interest, because it presents objects from every continent and many countries, and provides information about their social context – why they were made, who for, and so on.

Then there’s the collection of coins. This is what you might call a focused, specialist collection, because all the coins come from this country, and were produced between two thousand and a thousand years ago. And many of them were discovered by ordinary people digging their gardens and donated to the museum!

All our porcelain and glass we left to the museum by its founder, when he died in 1878. And in the terms of his will, we’re not allowed to add anything to that collection: he believed it was perfect in itself, and we don’t see any reason to disagree!

IELTS TUTOR dịch: Phòng trưng bày tác phẩm điêu khắc có một số triển lãm đẹp, nhưng tôi e rằng nó hiện đang đóng cửa để tân trang lại. Bạn sẽ cần phải quay lại vào năm tới để xem nó một cách chính xác, nhưng một số tác phẩm điêu khắc đã được chuyển đến các khu vực khác của bảo tàng.

'Vòng quanh thế giới' là một cuộc triển lãm tạm thời – bạn có thể đã thấy điều gì đó về nó trên TV hoặc trên báo. Nó đã tạo ra rất nhiều sự quan tâm, bởi vì nó giới thiệu các đối tượng từ mọi châu lục và nhiều quốc gia, đồng thời cung cấp thông tin về bối cảnh xã hội của chúng – tại sao chúng được tạo ra, dành cho ai, v.v.

Sau đó là bộ sưu tập tiền xu. Đây là những gì bạn có thể gọi là một bộ sưu tập chuyên biệt, tập trung, bởi vì tất cả các đồng xu đều đến từ đất nước này và được sản xuất giữa ​​hai nghìn và một nghìn năm trước. Và nhiều người trong số họ đã được phát hiện bởi những người dân thường đào vườn của họ và tặng cho bảo tàng! 

Tất cả đồ sứ và thủy tinh của chúng tôi, chúng tôi đã để lại cho bảo tàng bởi người sáng lập, khi ông qua đời vào năm 1878. Và theo di chúc của ông, chúng tôi không được phép thêm bất cứ thứ gì vào bộ sưu tập đó: ông tin rằng bản thân nó đã hoàn hảo, và chúng tôi không thấy bất kỳ lý do nào để không đồng ý!

OK, that was something about the collections, and now here’s some more practical information, in case you need it. Most of the museum facilities are downstairs, in the basement, so you go down the stairs here. When you reach the bottom of the stairs, you’ll find yourself in a sitting area, with comfortable chairs and sofas where you can have a rest before continuing your exploration of the museum.

IELTS TUTOR dịch: OK, đó là điều gì đó về các bộ sưu tập, và bây giờ đây là một số thông tin thiết thực hơn, trong trường hợp bạn cần. Hầu hết các cơ sở của bảo tàng đều ở tầng dưới, dưới tầng hầm, vì vậy bạn đi xuống cầu thang ở đây. Khi đến chân cầu thang, bạn sẽ thấy mình đang ở trong khu vực ngồi, với những chiếc ghế dựa và ghế sofa thoải mái, nơi bạn có thể nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình khám phá bảo tàng.

We have a very good restaurant, which serves excellent food all day, in a relaxing atmosphere. To reach it, when you get to the bottom of the stairs, go straight ahead to the far side of the sitting area, then turn right into the corridor. You’ll see the door on the restaurant facing you.

If you just want a snack, or if you’d like to eat somewhere with facilities for children, we also have a café. When you reach the bottom of the stairs, you’ll need to go straight ahead, turn right into the corridor, and the café is immediately on the right. 

And talking about children, there are baby-changing facilities downstairs: cross the sitting area, continue straight ahead along the corridor on the left and you and your body will find the facilities on the left-hand side. 

The cloakroom where you should leave coats, umbrella and any large bags, is on the left hand side of the sitting area. It’s through the last door before you come to the corridor.

There are toilets on every floor, but in the basement they’re the first rooms on the left when you get down there.

OK, now if you’ve got anything to leave in the cloakroom, please do that now, and then we’ll start our tour. 

IELTS TUTOR dịch: 

Chúng tôi có một nhà hàng rất tốt phục vụ các món ăn ngon cả ngày trong một bầu không khí thư giãn. Để đến được nó, khi bạn đi đến chân cầu thang, hãy đi thẳng về phía xa của khu vực ngồi, sau đó rẽ phải vào hành lang. Bạn sẽ thấy cánh cửa của nhà hàng đối diện với bạn.

Nếu bạn chỉ muốn một bữa ăn nhẹ, hoặc nếu bạn muốn ăn ở một nơi nào đó có tiện nghi cho trẻ em, chúng tôi cũng có một quán cà phê. Khi đến chân cầu thang, bạn cần đi thẳng về phía trước, rẽ phải vào hành lang và quán cà phê nằm ngay bên phải. 

Và nói về trẻ em, có các cơ sở thay tã cho trẻ em ở tầng dưới: băng qua khu vực ngồi, tiếp tục đi thẳng dọc theo hành lang bên trái và bạn và cơ thể của bạn sẽ tìm thấy các cơ sở ở phía bên tay trái. 

Phòng để áo khoác, nơi bạn nên để áo khoác, ô và bất kỳ túi lớn nào, nằm ở phía bên trái của khu vực ngồi. Hãy đi qua cánh cửa cuối cùng trước khi bạn đến hành lang.

Có nhà vệ sinh ở mỗi tầng, nhưng ở tầng hầm, chúng là phòng đầu tiên bên trái khi bạn xuống đó.

OK, bây giờ nếu bạn có bất cứ thứ gì cần để lại trong phòng giữ đồ, hãy làm điều đó ngay bây giờ và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chuyến tham quan của mình.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE