Dịch + giải thích transcript "Future Direction in Computing" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Future Direction in Computing" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Future Direction in Computing" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Future Direction in Computing" IELTS LISTENING SECTION 1

CLERK: Conference Centre Reservations. Good morning.

IELTS TUTOR dịch: THƯ KÝ: Đặt Phòng Trung Tâm Hội Nghị đây. Chào buổi sáng.

WOMAN: Hi. I’m interested in the computing conference next month.

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Xin chào. Tôi quan tâm đến hội nghị máy tính vào tháng tới.

CLERK: Example Future Directions in Computing?

IELTS TUTOR dịch: THƯ KÝ: Ví dụ Hướng đi Tương lai trong Điện toán?

WOMAN: Yes, that’s right. Could I ask you a few questions about it?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Vâng, đúng vậy. Tôi có thể hỏi bạn một vài câu hỏi về nó?

WOMAN: OK. I know the conference is for three days but actually, I want to attend on Friday and Saturday only. Will that work out to be any cheaper?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: OK Tôi biết hội nghị kéo dài ba ngày nhưng thực ra tôi chỉ muốn tham dự vào thứ Sáu và thứ Bảy. Điều đó có được giải quyết để nhận được sự rẻ hơn?

CLERK: Let me have a look. Well, you could register for the two days separately, but that wouldn’t actually save you very much as it still costs thirty-five pounds for each day. In fact, if you could register for the three days, you also get an invitation to a free dinner on Saturday night, so that’s probably the better option.

IELTS TUTOR dịch: THƯ KÝ: Để tôi xem. Chà, bạn có thể đăng ký hai ngày riêng biệt, nhưng điều đó sẽ không thực sự giúp bạn tiết kiệm được nhiều vì nó vẫn tốn 35 bảng Anh cho mỗi ngày. Trên thực tế, nếu bạn có thể đăng ký trong ba ngày, bạn cũng sẽ nhận được lời mời dùng bữa tối miễn phí vào tối thứ Bảy, vì vậy đó có lẽ là lựa chọn tốt hơn.

WOMAN: Right, I’ll do that. How much will the fees be in that case?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Phải rồi, tôi sẽ làm điều đó. Lệ phí sẽ là bao nhiêu trong trường hợp đó?

CLERK: It’s 75 pounds.

IELTS TUTOR dịch: THƯ KÝ: Đó là 75 bảng.

WOMAN: All right. I’d like to register for the full three days. Now, can I pay that by credit?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Được rồi. Tôi muốn đăng ký đủ ba ngày. Bây giờ, tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng không?

CLERK: I'm afraid not. You’ll have to send a cheque to us, or you can pay at the conference office.

IELTS TUTOR dịch: THƯ KÝ: Tôi e là không. Bạn sẽ phải gửi séc cho chúng tôi hoặc bạn có thể thanh toán tại văn phòng hội nghị.

WOMAN: Fine. So it’s probably easiest if I pay by cheque. Now then, what else do I need to arrange? Right. How about accommodation? I guess that’s not included in the price?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Được rồi. Vì vậy, có lẽ dễ dàng nhất nếu tôi thanh toán bằng séc. Giờ thì, tôi cần sắp xếp gì nữa đây? Đúng. Về chỗ ở thì như thế nào? Tôi đoán rằng không bao gồm trong giá?

CLERK: No, I’m sorry, it’s not, but we do have a few rooms available for delegates at the conference centre if you’d like. Those are very cheap but if you’re interested you’ll need to book soon because there’s always a heavy demand for them. They are only 15 pounds per night, but they are very basic and you’d have to get your own breakfast because they don’t provide you with that. But it’s very convenient because it’s in the same building as the conference rooms.

IELTS TUTOR dịch: THƯ KÝ: Không, tôi xin lỗi, không phải vậy, nhưng chúng tôi có sẵn một vài phòng cho các đại biểu tại trung tâm hội nghị nếu bạn muốn. Chúng rất rẻ nhưng nếu bạn quan tâm, bạn sẽ cần đặt sớm vì luôn có nhu cầu lớn đối với chúng. Chúng chỉ có giá 15 bảng mỗi đêm, nhưng chúng rất cơ bản và bạn phải tự túc bữa sáng vì họ không cung cấp cho bạn thứ đó. Nhưng nó rất thuận tiện vì nó ở cùng tòa nhà với các phòng hội thảo.

WOMAN: Uhuh.

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Uhuh.

CLERK: Or there’s a very reasonable guest house which is 25 pounds per night. And I think that includes your breakfast.

IELTS TUTOR dịch: THƯ KÝ: Hoặc có một nhà khách rất hợp lý với giá 25 bảng một đêm. Và tôi nghĩ ở đó bao gồm bữa sáng của bạn.

WOMAN: Is it close to the conference centre?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Nó có gần trung tâm hội nghị không?

CLERK: It would be about a 10-minute walk away from here.

IELTS TUTOR dịch: THƯ KÝ: Sẽ cách đây khoảng 10 phút đi bộ.

WOMAN: I see. That sounds quite reasonable.

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Tôi hiểu rồi. Điều đó nghe có vẻ khá hợp lý.

CLERK: The details are all in our conference pack, which I’ll send you.

IELTS TUTOR dịch: THƯ KÝ: Tất cả các chi tiết đều có trong gói hội thảo của chúng tôi, mà tôi sẽ gửi cho bạn.

WOMAN: Great, thanks. That’ll be very useful. Oh, and can you also send me an application form?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Tuyệt, cảm ơn. Điều đó sẽ rất hữu ích. Ồ, và bạn cũng có thể gửi cho tôi một mẫu đơn được không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

CLERK: Of course. I’ll get that in the post to you straight away. Is there anything else?

IELTS TUTOR dịch: THƯ KÝ: Tất nhiên rồi. Tôi sẽ làm điều đó trong bài viết cho bạn ngay lập tức. Có gì khác nữa không?

WOMAN: Yes, actually. Can you tell me where exactly the conference centre is?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Vâng, thực sự. Bạn có thể cho tôi biết chính xác trung tâm hội nghị ở đâu không?

CLERK: Well, it’s on South Park Road and it’s right at the end of the road next to the library. It’s a 10-minute taxi ride from the station and will cost you £5. Otherwise, you can take the bus which runs every half an hour from the station – that’s the 21A – and it brings you straight to the conference centre.

IELTS TUTOR dịch: NHÂN VIÊN: À, nó nằm trên đường South Park và ngay cuối đường cạnh thư viện. Nó cách nhà ga 10 phút đi taxi và bạn sẽ phải trả £5. Nếu không, bạn có thể đi xe buýt chạy nửa giờ một lần từ nhà ga – đó là 21A – và nó đưa bạn thẳng đến trung tâm hội nghị.

WOMAN: Right, got that.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Được, tôi hiểu rồi.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE