Dịch + giải thích transcript "Goodbye party for John" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Goodbye party for John" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Goodbye party for John" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Goodbye party for John" IELTS LISTENING SECTION 1

LISA: Hi Tony, thanks ever so much for coming. You know we’ve been asked to organise something for John’s farewell?

IELTS TUTOR dịch: LISA: Chào Tony, cảm ơn rất nhiều vì đã đến. Bạn biết đấy, chúng tôi đã được yêu cầu tổ chức một cái gì đó cho tiệc chia tay của John?

TONY: Yeah, sure, it’s about time we started working out details.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Vâng, chắc chắn rồi, đã đến lúc chúng ta bắt đầu tìm hiểu chi tiết.

LISA: Exactly. We don’t want to leave it so late that it’s double the work.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Chính xác. Chúng tôi không muốn để muộn đến mức phải làm gấp đôi công việc.

TONY: Mmm, mm, right, do you want me to take notes?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Mmm, mm, phải rồi, bạn có muốn tôi ghi chép không?

LISA: That’d be great, thanks.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Điều đó thật tuyệt, cảm ơn.

TONY: Right, first thing is, when is the best time to hold it?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Đúng vậy, điều đầu tiên là khi nào là thời điểm tốt nhất để tổ chức?

LISA: Well, he leaves on the twenty-fourth of December.

IELTS TUTOR dịch: LISA: À, anh ấy rời đi vào ngày 24 tháng 12.

TONY: So what about the twenty-second?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Vậy ngày 22 thì sao?

LISA: Yeah, I think that’s about right. We want it quite near the time, don’t we?

IELTS TUTOR dịch: LISA: Vâng, tôi nghĩ điều đó gần như phù hợp. Chúng ta muốn nó khá gần thời gian anh ấy rời đi, phải không?

TONY: Sure, and what about a venue? In college? A hotel?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Chắc chắn rồi, còn nơi tụ họp thì sao? Trong trường đại học? Khách sạn?

LISA: I think a hotel will probably work out rather expensive, and I’ve been looking at the College Dining Room; that seems pretty reasonable.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Tôi nghĩ rằng một khách sạn có thể sẽ khá đắt đỏ, và tôi đang xem Phòng ăn của Đại học; điều đó có vẻ khá hợp lý.

TONY: Fine, yeah, why not?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Tốt, vâng, tại sao không?

LISA: And then we ought to be thinking about invitations… who mustn’t we forget to invite?

IELTS TUTOR dịch: LISA: Và sau đó chúng ta nên nghĩ về những lời mời… chúng ta không được quên mời ai?

TONY: Well, obviously John and his wife.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Chà, rõ ràng là John và vợ anh ấy.

LISA: Right.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Đúng vậy.

TONY: And the Director.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Và Hiệu trưởng.

LISA: Ah ha.

IELTS TUTOR dịch: LISA: À ha.

TONY: The office staff.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Nhân viên văn phòng.

LISA: Yep, and all the teachers and all the students.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Đúng, và tất cả các giảng viên và sinh viên.

TONY: Anyone else?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Còn ai nữa không?

LISA: Faculty Heads?

IELTS TUTOR dịch: LISA: Trưởng khoa?

TONY: No, better draw the line, I don’t think it’s necessary.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Không, tốt hơn là vạch ra ranh giới, tôi không nghĩ điều đó là cần thiết.

LISA: Yeah, you’re right.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Vâng, bạn nói đúng.

TONY: I don’t mind writing the invitations. When shall we get them out for?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Tôi không ngại viết thiệp mời. Khi nào chúng ta sẽ phát thiệp mời ra?

LISA: Enough time but not too early. What about the fifteenth of December?

IELTS TUTOR dịch: LISA: Đủ nhưng không quá sớm. Ngày mười lăm tháng mười hai thì sao?

TONY: Well, there are exams on the sixteenth—better avoid them.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Chà, có những kỳ thi vào ngày 16 - tốt hơn hết là tránh chúng đi.

LISA: Tenth?

IELTS TUTOR dịch: LISA: Ngày 10?

TONY: Yeah, that should do it.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Vâng, nên làm như vậy.

LISA: So what does that leave? Oh yes, a present.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Vậy để lại gì? Ồ vâng, một món quà.

TONY: Would you mind doing that?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Bạn có phiền khi làm điều đó không?

LISA: No, not at all; we usually go round with an envelope during coffee break, don’t we?

IELTS TUTOR dịch: LISA: Không, không hề; chúng ta thường đi vòng quanh với một phong bì trong giờ nghỉ giải lao, phải không?

TONY: Yeah, coffee break’s always the best time, ‘cos people have got their money handy.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Đúng vậy, giờ nghỉ giải lao luôn là thời gian tuyệt vời nhất, vì mọi người đã có tiền sẵn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

LISA: Yeah, exactly. Do we suggest an amount? Or does it seem a bit unfair?

IELTS TUTOR dịch: LISA: Vâng, chính xác. Chúng ta đề nghị một số tiền không? Hay nó có vẻ hơi bất công?

TONY: No, I think people welcome it. We suggested six dollars last time, is that OK?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Không, tôi nghĩ mọi người hoan nghênh nó. Lần trước chúng ta đã đề xuất sáu đô la, điều này ổn chứ?

LISA: Yeah, plenty I would have thought, which should leave us with about ninety dollars.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Vâng, tôi đã nghĩ là rất nhiều, sẽ để lại cho chúng ta khoảng 90 đô la.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TONY: Have you any ideas for presents?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Bạn có bất kỳ ý tưởng nào cho quà tặng không?

LISA: Well, I’ve been having a little think. I thought, you know, he loves music.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Chà, tôi đang suy nghĩ một chút. Tôi nghĩ, bạn biết đấy, anh ấy yêu âm nhạc.

TONY: Yeah, and books.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Vâng, và sách.

LISA: So, I thought I’d check on prices for, well, perhaps CD players.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Vì vậy, tôi nghĩ tôi sẽ kiểm tra giá của, có lẽ là đầu đĩa CD.

TONY: Yeah, that’s a good idea, and also I thought maybe, you know, a set of dictionaries. I heard him say he needed a good one.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Vâng, đó là một ý kiến hay, và tôi cũng nghĩ có thể, bạn biết đấy, một bộ từ điển. Tôi nghe anh ấy nói rằng anh ấy cần một cái tốt.

LISA: The other thing he was saying last week was that his computer printer had broken.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Một điều khác mà anh ấy đã nói vào tuần trước là máy in của anh ấy đã bị hỏng.

TONY: Umm. No, I’d be really frightened about getting the wrong type.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Ừm. Không, tôi thực sự lo sợ về việc lấy nhầm loại.

LISA: OK, yeah.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Được rồi, vâng.

TONY: The other thing is something for the home—Jill suggested a coffee maker.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Thứ còn lại là thứ dành cho gia đình—Jill gợi ý một chiếc máy pha cà phê.

LISA: Oh yeah. I’ll certainly find out what they cost. OK, have you got all that down?

IELTS TUTOR dịch: LISA: Ồ vâng. Tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu xem chúng có giá bao nhiêu. OK, bạn đã viết lại tất cả những điều đó?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TONY: Yes.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Vâng.

LISA: Now we need to think a little more about the money. I know we’ve got a set amount from the Social Fund.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Bây giờ chúng ta cần suy nghĩ thêm một chút về tiền. Tôi biết chúng ta đã có một số tiền nhất định từ Quỹ xã hội.

TONY: Right, what does that cover?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Phải rồi, điều đó bao gồm những gì?

LISA: It’s meant to cover the cost of the room.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Nó có nghĩa là để trang trải chi phí của căn phòng.

TONY: Yeah.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Vâng.

LISA: And a certain amount for food.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Và một số tiền nhất định cho thực phẩm.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TONY: And also drinks?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Và cả đồ uống nữa?

LISA: Oh yeah, certainly.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Ồ vâng, chắc chắn rồi.

TONY: But will it be enough?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Nhưng liệu có đủ không?

LISA: What we’ve done in the past is to ask guests to bring some snacks.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ là yêu cầu khách mang theo một ít đồ ăn nhẹ.

TONY: Right.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Đúng vậy.

LISA: We don’t ask them to bring more drinks because we figure that’s… that should come from the Social Fund.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Chúng tôi không yêu cầu họ mang thêm đồ uống vì chúng tôi nghĩ rằng… số tiền đó nên đến từ Quỹ xã hội.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TONY: OK. Anything else for the guests to bring?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Được rồi. Còn gì nữa cho khách mang theo không?

LISA: Well, some music, because there’ll be a tape deck there in the room, and we can have some dancing later on.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Chà, chút nhạc đi, vì sẽ có một dàn băng trong phòng, và chúng ta có thể khiêu vũ sau đó.

TONY: Anything else?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Còn gì nữa không?

LISA: Well, it’s just a thought, but a couple of years ago we had a really good party where we set up, you know, some simple games.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Chà, đó chỉ là ý tưởng thôi, nhưng vài năm trước chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc rất vui, nơi chúng tôi tổ chức một số trò chơi đơn giản.

TONY: Yeah, great. Wasn’t it based on photos from the students and teachers?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Vâng, tuyệt vời. Không phải nó dựa trên ảnh từ sinh viên và giảng viên sao?

LISA: That’s right.

IELTS TUTOR dịch: LISA: Đúng vậy.

TONY: So we should ask the guests to bring photos. OK. I’ll put it on the invitations.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Vậy chúng ta nên yêu cầu khách mang theo ảnh. Vâng. Tôi sẽ ghi nó vào thiệp mời.

LISA: Now the last thing is, who shall we ask to do the speech?

IELTS TUTOR dịch: LISA: Bây giờ điều cuối cùng là, chúng ta sẽ yêu cầu ai thực hiện bài phát biểu?

TONY: Don’t you think it might be nice to have one of the students?

IELTS TUTOR dịch: TONY: Bạn có nghĩ rằng thật tuyệt khi có một trong số các sinh viên không?

LISA: Well then, the Student Leader?

IELTS TUTOR dịch: LISA: Vậy thì, thủ lĩnh sinh viên?

TONY: Yeah, much better than the Director giving speeches again.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Vâng, tốt hơn nhiều so với việc Hiệu trưởng phát biểu một lần nữa.

LISA: OK then, I’ll ask her. Lovely! So, is that all?

IELTS TUTOR dịch: LISA: Được rồi, tôi sẽ hỏi cô ấy. Thật tuyệt! Vậy, đó là tất cả?

TONY: Looks like it.

IELTS TUTOR dịch: TONY: Có vẻ như vậy.

LISA: Great. Thanks ever so much…

IELTS TUTOR dịch: LISA: Tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE