Dịch + giải thích transcript "Her first impressions of the town" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Her first impressions of the town" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Her first impressions of the town" IELTS LISTENING SECTION 1

C = Counsellor
K = Kate
L = Luki

C: Hi there, Kate. Come on in. How are you today?

IELTS TUTOR dịch: Xin chào, Kate. Mời vào. Hôm nay bạn thế nào?

K: Fine thanks.

IELTS TUTOR dịch: Tôi khỏe, cảm ơn.

C: Hi, Luki. How're things?

IELTS TUTOR dịch: Chào, Luki. Mọi thứ thế nào?

L: OK.

IELTS TUTOR dịch: Mọi thứ đều ổn.

C: Well, as I explained on the phone, I'm a Counsellor here at the Student Services section of the university and I'm interviewing overseas students to help me draw up a guide for new students. So I'd be grateful if you could tell me a little about your time since you've been here in Cambridge.

IELTS TUTOR dịch: Như tôi đã giải thích qua điện thoại, tôi là Cố vấn tại bộ phận Dịch vụ Sinh viên của trường đại học và tôi đang phỏng vấn các sinh viên nước ngoài để giúp tôi xây dựng một hướng dẫn cho sinh viên mới. Vì vậy, tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn có thể kể cho tôi nghe một chút về khoảng thời gian kể từ khi các bạn đến Cambridge.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

K: Right.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi.

L: Good idea.

IELTS TUTOR dịch: Ý kiến hay đấy.

C: Now, Kate let's start with you. OK, um... this is your second semester, isn't It? Could you tell us something about your first impressions of the town when you arrived?

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, Kate, hãy bắt đầu với bạn. OK, um... đây là học kỳ thứ hai của bạn, phải không? Bạn có thể cho chúng tôi biết điều gì đó về ấn tượng đầu tiên của bạn về thị trấn khi bạn đến không?

K: Yeah well, first of all, I was struck by how quiet it is here in the evening.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, đầu tiên, tôi bị ấn tượng bởi sự yên tĩnh của buổi tối ở đây.

Repeat
C: Yes, I suppose Cambridge is a quiet place. Where did you live when you first arrived?

IELTS TUTOR dịch: Vâng, tôi cho rằng Cambridge là một nơi yên tĩnh. Bạn sống ở đâu khi mới đến?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

K: Well, I went straight into student accommodation; it was a kind of student hostel.

IELTS TUTOR dịch: À, tôi đi thẳng vào chỗ ở của sinh viên; đó là một loại ký túc xá sinh viên.

C: Ah right, so you didn't have to worry about doing your own cooking or anything like that?

IELTS TUTOR dịch: À được rồi, vậy là bạn không phải lo lắng về việc tự nấu ăn hay bất cứ điều gì tương tự?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

K: No, but sometimes I wished I had! The food at the hostel was awful.

IELTS TUTOR dịch: Không, nhưng đôi khi tôi ước mình có (ý là ước được tự nấu ăn)! Thức ăn ở ký túc xá thật kinh khủng.

C: Oh dear. But how were the other students?

IELTS TUTOR dịch: Ôi trời. Nhưng các sinh viên khác thì thế nào?

K: To be honest, I haven’t managed to make many friends even though the place is full. People seem to keep to themselves; they’re not really very friendly.

IELTS TUTOR dịch: Thành thật mà nói, tôi đã không thể kết bạn nhiều mặc dù nơi này đông đúc. Mọi người dường như giữ khoảng cách cho riêng mình; họ không thực sự thân thiện.

C: Oh, I’m sorry to hear that. Well, what about the actual course? You’re studying… uh?

IELTS TUTOR dịch: Ồ, tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Chà, còn khóa học thực tế thì sao? Bạn đang học… uh?

K: I’m doing a Masters by coursework in Environmental Studies.

IELTS TUTOR dịch: Tôi đang theo học chương trình Thạc sĩ về Nghiên cứu Môi trường.

C: Ah, right, and how are you finding that?

IELTS TUTOR dịch: À, được rồi, và bạn thấy khóa học như thế nào?

K: Yeah, well, it’s been pretty good really. I’ve enjoyed the course, but I feel there hasn’t been enough contact with the lecturers. They all seem to be incredibly busy. The only chance I’ve really had to talk to them was on the field trip.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, vâng, nó thực sự khá tốt. Tôi rất thích khóa học, nhưng tôi cảm thấy chưa có đủ sự tiếp xúc với các giảng viên. Tất cả họ dường như vô cùng bận rộn. Cơ hội duy nhất mà tôi thực sự có để nói chuyện với họ là trong chuyến đi thực tế.

C: Well that’s no good. Could anything be done to improve the course in your opinion?

IELTS TUTOR dịch: Chà, điều đó không tốt lắm. Theo ý kiến ​​của bạn, có thể làm bất cứ điều gì để cải thiện khóa học không?

K: Well… I think it would be helpful to have meetings with lecturers on the course. Say once a fortnight — something like that.

IELTS TUTOR dịch: Vâng… Tôi nghĩ sẽ rất hữu ích nếu có những buổi gặp gỡ với các giảng viên trong khóa học. Hai tuần một lần - đại loại như vậy.

C: Regular meetings. Yes, that could certainly help. Now, Kate, we’ll come back to you in a minute, but I’d just like to ask Luki some questions.

IELTS TUTOR dịch: Gặp gỡ định kỳ. Vâng, điều đó chắc chắn có thể hữu ích. Bây giờ, Kate, chúng tôi sẽ quay lại với bạn sau một lát nữa, tôi chỉ muốn hỏi Luki một số câu hỏi.

Before they continue the interview, look at questions 6 to 10. As you listen to the rest of the interview, complete the notes.

C: Luki, Where are you from?

IELTS TUTOR dịch: Luki, bạn đến từ đâu?

L: I am from Indonesia.

IELTS TUTOR dịch: Tôi đến từ Indonesia.

C: And how did you find Cambridge when you first arrived?

IELTS TUTOR dịch: Và bạn thấy Cambridge thế nào khi đến lần đầu tiên?

L: Well, I like it here. I think the city is very beautiful.

IELTS TUTOR dịch: À, tôi thích ở đây. Tôi nghĩ rằng thành phố rất đẹp.

C: What about your accommodation? Was that OK?

IELTS TUTOR dịch: Còn chỗ ở của bạn thì sao? Ở đó có ổn không?

L: Yes, OK. At first, I stayed with a family for three months. They were very kind to me but they had three young children and I found it difficult to study.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, OK. Lúc đầu, tôi ở với một gia đình địa phương trong ba tháng. Họ rất tốt với tôi nhưng họ có ba đứa con nhỏ và tôi cảm thấy khó để học.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới: 

C: Right, I see.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, tôi hiểu rồi.

L: So after three months I moved out and now I live with two other students in a student house. It’s much cheaper and we like it there.

IELTS TUTOR dịch: Vì vậy, sau ba tháng tôi chuyển ra ngoài và bây giờ tôi sống với hai sinh viên khác trong một ngôi nhà sinh viên. Giá rẻ hơn nhiều và chúng tôi thích ở đó.

C: Good, and what about your studies? What are you studying?

IELTS TUTOR dịch: Tốt rồi, còn việc học của bạn thì sao? Bạn đang học gì vậy?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới: 

L: I’m doing a Bachelor of Computing.

IELTS TUTOR dịch: Tôi đang học Cử nhân Máy tính.

C: Computing. I see. Um, apart from the language difficulties, if you can separate them, how have you found the course?

IELTS TUTOR dịch: Máy tính. Tôi hiểu rồi. Ừm, ngoài những khó khăn về ngôn ngữ, nếu bạn có thể tách chúng ra, bạn thấy thế nào về khóa học?

L: OK, but…

IELTS TUTOR dịch: OK, nhưng ...

C: Yes, go on.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, bạn cứ nói tiếp.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới: 

L: Well, the main difficulty for me is getting time on the computers in the computer room. It’s always busy and this makes it very hard to do my practical work.

IELTS TUTOR dịch: Chà, khó khăn chính đối với tôi là dành thời gian cho máy tính trong phòng máy tính. Máy tính luôn có người sử dụng và điều này khiến tôi rất khó thực hiện công việc thực tế của mình.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới: 

C: Yes, I’m sure it would. Can you reserve time in the computer room?

IELTS TUTOR dịch: Vâng, tôi chắc chắn là như vậy. Bạn có thể đặt trước thời gian trong phòng máy tính?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới: 

  • reserve: đặt chỗ

L: No, you can’t… but it would certainly help if we could reserve computer time.

IELTS TUTOR dịch: Không, bạn không thể… nhưng chắc chắn sẽ hữu ích nếu chúng ta có thể đặt trước thời gian sử dụng máy tính.

C: Yes. I’ll look into that and see if something can’t be done to improve things over there. Now let’s go back to Kate...

IELTS TUTOR dịch: Vâng. Tôi sẽ xem xét điều đó và xem liệu có thể làm gì để cải thiện mọi thứ ở đó không. Bây giờ chúng ta hãy quay lại với Kate...

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE