Dịch + giải thích transcript "Honey Bees in Australia" IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Honey Bees in Australia" IELTS LISTENING SECTION 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Honey Bees in Australia" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Honey Bees in Australia" IELTS LISTENING SECTION 3

Professor: Good morning everyone. In today’s seminar, Grant Freeman, a biologist who specializes in identifying insects, and who works for the Australian Quarantine Service, has come to talk to us about his current research work. Right, well, over to you, Grant.

IELTS TUTOR dịch: Giáo sư: Chào buổi sáng mọi người. Trong hội thảo hôm nay, Grant Freeman, một nhà sinh vật học chuyên về côn trùng và làm việc cho Dịch vụ Kiểm dịch Úc, sẽ đến để nói chuyện với chúng ta về công việc nghiên cứu hiện tại của ông. Xin mời ông Grant.

Grant: Good morning, everyone. I’m sure that you know that the quarantine service regulates all food brought into Australia. Well, obviously they want to protect Australia from diseases that might come in with imported goods, but they also want to prevent insect pests from being introduced into the country, and that’s where I have a part to play. Anyway, my current research involves trying to find a particular type of bee, the Asian Honey Bee, and finding out whether there are any of them around in various states of Australia. We discovered a few of them in Queensland once and eradicated them. Now, we’re pretty keen to make sure that there aren’t any more getting in particularly to New South Wales and other states.

IELTS TUTOR dịch: Grant: Xin chào mọi người. Tôi chắc chắn các bạn biết rằng dịch vụ kiểm dịch kiểm soát tất cả thực phẩm được mang vào Úc. Rõ ràng là họ muốn bảo vệ Úc khỏi những căn bệnh có thể xảy ra với hàng hóa nhập khẩu, nhưng họ cũng muốn ngăn chặn côn trùng gây hại xâm nhập, và đó là nơi tôi thể hiện vai trò của mình. Dù sao, nghiên cứu hiện tại của tôi liên quan đến việc tìm ra một loại ong đặc biệt, ong mật châu Á và tìm hiểu xem có bất kỳ con nào trong số chúng ở xung quanh các tiểu bang khác nhau của Úc không. Chúng tôi đã phát hiện ra một vài con ở Queensland và đã loại bỏ chúng. Bây giờ, chúng tôi rất muốn đảm bảo rằng sẽ không có thêm bất kỳ con nào ở New South Wales và các tiểu bang khác.

Student 1: What’s wrong with Asian Honey Bees? Are they so different from Australian bees?

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên 1: Có vấn đề gì với Ong mật châu Á vậy? Có phải chúng rất khác với ong Úc?

Grant: Well, in fact, they look almost the same, but they are infested with mites – microscopic creatures which live on them, and which can seriously damage our own homegrown bees, or could even wipe them out.

IELTS TUTOR dịch: Grant: Trên thực tế, chúng trông gần giống nhau, nhưng chúng bị nhiễm bọ ve – những sinh vật cực nhỏ sống trên cơ thể chúng, và có thể gây hại nghiêm trọng cho những con ong nhà của chúng ta, hoặc thậm chí có thể giết sạch chúng.

Professor: Well, what would happen if Australian bees died out?

IELTS TUTOR dịch: Giáo sư: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ong Úc chết hết?

Grant: Well, the honey from Australian bees is of excellent quality, much better than the stuff the Asian bees produce. In fact, Australia exports native Queen bees to a large number of countries because of this. When the European Honey Bee was first discovered out in the bush, we found they made really unpleasant honey and they were also too big to pollinate many of our native flowers here in Australia.

IELTS TUTOR dịch: Grant: Mật ong Úc có chất lượng tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với mật ong châu Á. Trên thực tế, Úc xuất khẩu ong chúa bản địa sang nhiều các quốc gia khác vì lý do này. Khi ong mật châu Âu lần đầu tiên được phát hiện, chúng tôi nghiên cứu thấy mật của chúng không ngon và chúng cũng quá to nên không thể thụ phấn cho nhiều loài hoa bản địa ở Úc.

Student 2: That must have had a devastating effect on the natural flora. Did you lose any species?

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên 2: Điều đó hẳn đã có tác động rất xấu đối với hệ thực vật tự nhiên. Đã có loài nào bị tuyệt chủng chưa ạ?

Grant: No, we managed to get them under control before that happened but if Asian bees got in there could be other consequences. We could lose a lot of money because you might not be aware, but it’s estimated that native bees’ pollination of flower and vegetable crops is worth 1.2 billion dollars a year. So in a way, they’re the farmers’ friend. Oh, and another thing is, if you’re stung by an Asian Honey Bee, it can produce an allergic reaction in some people; so they’re much more dangerous than native bees.

IELTS TUTOR dịch: Grant: Chưa, chúng tôi đã kiểm soát được tình hình trước khi điều đó xảy ra nhưng nếu những con ong châu Á xâm nhập vào Úc thì có thể có những hậu quả khác. Chúng ta có thể mất rất nhiều tiền vì các bạn có thể không biết, nhưng ước tính rằng việc ong bản địa thụ phấn cho hoa và vụ mùa tương ứng với trị giá 1,2 tỷ đô la mỗi năm. Vì vậy, có thể nói ong bản địa là bạn của nhà nông. Và một điều nữa là, nếu bạn bị ong mật châu Á đốt, nó có thể gây ra dị ứng ở một số người; vì vậy chúng nguy hiểm hơn nhiều so với ong bản địa.

Professor: How will you know if Asian bees have entered Australia?

IELTS TUTOR dịch: Giáo sư: Làm thế nào ông biết nếu những con ong châu Á xâm nhập vào Úc?

Grant: We’re looking at the diet of the bird called the Rainbow Bee Eater. The Bee Eater doesn’t care what it eats, as long as they’re insects. But the interesting thing about this bird is that we are able to analyse exactly what it eats and that’s really helpful if we’re looking for introduced insects.

IELTS TUTOR dịch: Grant: Chúng tôi đang xem chế độ ăn của loài chim có tên Rainbow Bee Eater. Bee Eater không quan tâm đến những gì nó ăn, miễn là côn trùng. Nhưng điều thú vị về loài chim này là chúng ta có thể phân tích chính xác những gì nó ăn và điều đó thực sự hữu ích trong việc tìm ra những loài côn trùng mà chúng ta muốn.

Professor: How come?

IELTS TUTOR dịch: Giáo sư: Tại sao?

Grant: Because insects have their skeletons outside their bodies, so the Bee Eaters digest the meat from the inside. Then they bring up all the indigestible bits of skeleton and, of course, the wings in a pellet – a small ball of waste material which they cough up.

IELTS TUTOR dịch: Grant: Bởi vì côn trùng có xương bên ngoài cơ thể của chúng, vì vậy Bee Eater tiêu hóa thịt từ bên trong. Sau đó, chúng để tất cả các mảnh xương khó tiêu và cánh trong một khối chất thải và ho ra.

Professor: That sounds a bit unpleasant. So, how do you go about it?

IELTS TUTOR dịch: Giáo sư: Nghe có vẻ hơi ghê. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

  • unpleasant: không dễ chịu
  • go about something: đối phó với cái gì đó

Grant: In the field, we track down the Bee Eaters and find their favourite feeding spots, you know, the places where the birds usually feed. It’s here that we can find the pellets. We collect them up and take them back to the laboratory to examine the contents.

IELTS TUTOR dịch: Grant: Trong lĩnh vực này, chúng tôi theo dõi Bee Eater và tìm những địa điểm dùng bữa yêu thích của chúng. Ở đây chúng tôi có thể tìm thấy các viên chất thải này. Chúng tôi thu thập chúng và đưa chúng trở về phòng thí nghiệm để kiểm tra xem bên trong chứa gì.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Professor: How do you do that?

IELTS TUTOR dịch: Giáo sư: Làm thế nào được nhỉ?

Grant: The pellets are really hard, especially if they have been out in the sun for a few days so, first of all, we treat them by adding water to moisten them and make them softer. Then we pull them apart under the microscope. Everything’s all scrunched up but we’re looking for wings so we just pull them all out and straighten them. Then we identify them to see if we can find any Asian bee wings.

IELTS TUTOR dịch: Grant: Các viên chất thải này thực sự rất cứng, đặc biệt là nếu chúng đã ở ngoài nắng trong vài ngày, vì vậy, trước hết, chúng tôi xử lý chúng bằng cách thêm nước để làm ẩm và làm mềm chúng. Sau đó, chúng tôi chia nhỏ chúng ra rồi đưa dưới kính hiển vi. Tất cả là một mớ hỗn độn nhưng chúng tôi sẽ kiếm được cánh của côn trùng và duỗi thẳng chúng ra. Sau đó, chúng tôi xác định liệu chúng có phải cánh ong châu Á hay không.

Professor: And how many have you found?

IELTS TUTOR dịch: Giáo sư: Và ông đã tìm thấy bao nhiêu rồi?

Grant: So far our research shows that Asian bees have not entered Australia in any number – it’s a good result and much more reliable than trying to find live ones as evidence of introduced insects.

IELTS TUTOR dịch: Grant: Cho đến nay nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chưa có ong châu Á nào vào Úc – đó là một kết quả đáng mừng và đáng tin cậy hơn nhiều so với việc cố gắng tìm những con còn sống làm bằng chứng.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Professor: Well, that’s fascinating! Thank you, Grant, for those insights. I hope that you might inspire some of our students here to conduct some similar experiments.

IELTS TUTOR dịch: Giáo sư: Thú vị thật! Cảm ơn ông, Grant, vì những thông tin thú vị này. Tôi hy vọng rằng ông có thể truyền cảm hứng cho một số sinh viên của chúng tôi ở đây để thực hiện một số thí nghiệm tương tự.

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE