Dịch + giải thích transcript "Joining the leisure club" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Joining the leisure club" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Joining the leisure club" IELTS LISTENING SECTION 2

On behalf of LP Clubs, I’d like to welcome you all here today. My name’s Sandy Fisher and I’m one of the fitness managers here. Before we start our tour of the club, I’ll just run through some basic information about the facilities we have here, including recent improvements, and explain the types of membership available.

IELTS TUTOR dịch: Thay mặt câu lạc bộ LP, tôi muốn chào mừng tất cả các bạn đến đây hôm nay. Tên tôi là Sandy Fisher và tôi là một trong những người quản lý thể hình ở đây. Trước khi chúng ta bắt đầu chuyến tham quan câu lạc bộ, tôi sẽ chỉ lướt qua một số thông tin cơ bản về cơ sở vật chất mà chúng ta có ở đây, bao gồm cả những cải tiến gần đây và giải thích các loại thành viên có sẵn.

Our greatest asset is probably our swimming pool which at 25 metres isn’t Olympic-sized, but now we’ve expanded it to eight lanes, it’s much wider. This means there are rarely more than a couple of people at a time in each lane. Unfortunately, there isn’t space for an outdoor pool here but the glass roof on the swimming pool is partly retractable, which means you can enjoy something of the open-air experience on warmer days.

IELTS TUTOR dịch: Tài sản lớn nhất của chúng tôi có lẽ là bể bơi dài 25 mét không phải là kích thước Olympic, nhưng giờ đây chúng tôi đã mở rộng nó thành tám làn, nó rộng hơn nhiều. Điều này có nghĩa là hiếm khi có nhiều hơn một vài người cùng một lúc trên mỗi làn. Thật không may, không có chỗ cho hồ bơi ngoài trời ở đây nhưng mái kính của hồ bơi có thể thu vào một phần, điều đó có nghĩa là bạn có thể tận hưởng trải nghiệm ngoài trời vào những ngày ấm áp hơn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Our recently refurbished fitness suite has all the latest exercise equipment including ten new running machines, and a wide range of weight-training machines. Each member is given full training in how to operate the equipment and there is always a trainer on duty to offer help and advice.

IELTS TUTOR dịch: Phòng tập thể dục mới được tân trang lại gần đây của chúng tôi có tất cả các thiết bị tập thể dục mới nhất bao gồm mười máy chạy bộ mới và nhiều loại máy tập tạ. Mỗi thành viên đều được đào tạo đầy đủ về cách vận hành thiết bị và luôn có một huấn luyện viên túc trực để giúp đỡ và tư vấn.

Although we do have adult-only times after 6 and at certain times at weekends, children are well catered for. Older children continue to benefit from a wide range of tuition; anything from trampolining to yoga.

IELTS TUTOR dịch: Mặc dù chúng tôi có thời gian dành riêng cho người lớn sau 6 giờ và vào những thời điểm nhất định vào cuối tuần, nhưng trẻ em vẫn được phục vụ chu đáo. Trẻ lớn hơn tiếp tục được hưởng lợi từ nhiều loại học phí; bất cứ điều gì từ sự biểu diễn nhào lộn trên tấm vải có khung lò xo đến yoga.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

One thing all our members appreciate about us is that we take very good care of them. This starts on day one with your personal assessment. You are asked to fill in a questionnaire giving details of any health problems. One of our personal trainers will then go through this with you.

IELTS TUTOR dịch: Một điều mà tất cả các thành viên của chúng tôi đánh giá cao về chúng tôi là chúng tôi chăm sóc họ rất tốt. Điều này bắt đầu vào ngày đầu tiên với đánh giá cá nhân của bạn. Bạn được yêu cầu điền vào một bảng câu hỏi cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Sau đó, một trong những huấn luyện viên cá nhân của chúng tôi sẽ cùng bạn thực hiện điều này.

The trainer will then take you through the safety rules for using the equipment in the fitness suite. During your next exercise session a personal trainer will work with you to make sure you understand these. It’s very important to do this because we really do want to avoid having any sports injuries. There’s a lot more to looking after yourself than simply lifting weights!

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, huấn luyện viên sẽ hướng dẫn bạn các quy tắc an toàn khi sử dụng thiết bị trong phòng tập thể dục. Trong buổi tập thể dục tiếp theo của bạn, một huấn luyện viên cá nhân sẽ làm việc với bạn để đảm bảo bạn hiểu những điều này. Thật quan trọng để làm điều này bởi vì chúng tôi thực sự muốn tránh gặp phải bất kỳ chấn thương thể thao nào. Có rất nhiều thứ để chăm sóc bản thân hơn là chỉ nâng tạ!

At the end of the personal assessment, the trainer will draw up a plan, outlining what you should try to achieve within a six-week period. This will then be reviewed at the end of the six weeks.

IELTS TUTOR dịch: Khi kết thúc phần đánh giá cá nhân, huấn luyện viên sẽ vạch ra một kế hoạch, phác thảo những gì bạn nên cố gắng đạt được trong khoảng thời gian sáu tuần. Điều này sau đó sẽ được xem xét vào cuối sáu tuần.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Now, I’ll just quickly run through the types of membership we have available. All members must pay a joining fee of £90 in addition to the rates for the monthly membership fees. Gold membership entitles you to free entry at all LP Clubs. There are now LP clubs in all major cities and towns so if you travel a lot will be a great advantage. Individual gold membership costs £50 a month and joint membership for you and your partner will cost £75.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, tôi sẽ lướt nhanh qua các loại thành viên mà chúng tôi có sẵn. Tất cả các thành viên phải trả phí tham gia £90 ngoài các mức phí thành viên hàng tháng. Tư cách thành viên vàng cho phép bạn vào cửa miễn phí tại tất cả các Câu lạc bộ LP. Hiện tại có các câu lạc bộ LP ở tất cả các thành phố và thị trấn lớn nên nếu bạn đi du lịch nhiều sẽ là một lợi thế lớn. Tư cách thành viên vàng cá nhân có giá £50 một tháng và tư cách thành viên chung cho bạn và đối tác của bạn sẽ có giá £75.

Premier membership is for professional people whose work commitments make it difficult for them to use the club during the day and so LP gives booking preferences to Premier members at peak times. This means you will find it easier to book the sessions at times that suit you. Reciprocal arrangements with other LP Clubs are available to Premier members. Premier membership is for individuals only, but you will be sent passes for guests every month. The monthly fee is £65.

IELTS TUTOR dịch: Tư cách thành viên Premier dành cho những người chuyên nghiệp có các cam kết công việc khiến họ khó sử dụng câu lạc bộ vào ban ngày và vì vậy LP cung cấp các ưu đãi đặt chỗ cho các thành viên Premier vào thời gian cao điểm. Điều này có nghĩa là bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi đặt các phiên vào những thời điểm phù hợp với mình. Các thỏa thuận đối ứng với các Câu lạc bộ LP khác có sẵn cho các thành viên Premier. Tư cách thành viên Premier chỉ dành cho cá nhân, nhưng bạn sẽ được gửi thẻ cho khách hàng tháng. Phí hàng tháng là £65.

You don’t have to have any special clothes or equipment when you visit the club. We provide robes and hairdryers in the changing rooms, but it’s very important to remember your photo card because you won’t be able to get in without it. For people who aren’t working during the day then …

IELTS TUTOR dịch: Bạn không cần phải có bất kỳ quần áo hoặc thiết bị đặc biệt nào khi đến câu lạc bộ. Chúng tôi cung cấp áo choàng và máy sấy tóc trong phòng thay đồ, nhưng điều rất quan trọng là phải nhớ thẻ có dán ảnh của bạn vì bạn sẽ không thể vào nếu không có nó. Đối với những người không làm việc vào ban ngày thì…

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE