Dịch + giải thích transcript "Mass Stranding of Whales and Dolphins" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Mass Stranding of Whales and Dolphins" IELTS LISTENING SECTION 4.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Mass Stranding of Whales and Dolphins" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "Mass Stranding of Whales and Dolphins" IELTS LISTENING SECTION 4

Good afternoon everyone. Well, with some of you about to go out on field work it's timely that in this afternoon's session I'll be sharing some ideas about the reasons why groups of whales and dolphins sometimes swim ashore from the sea right onto the beach and, most often, die in what are know as 'mass strandings'. Unfortunately, this type of event is a frequent occurrence in some of the locations that you'll be travelling to, where sometimes the tide goes out suddenly, confusing the animals. However, there are many other theories about the causes of mass strandings.

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi chiều tất cả mọi người. Chà, với một số bạn sắp đi thực địa, đã đến lúc trong phiên họp chiều nay, tôi sẽ chia sẻ một số ý tưởng về lý do tại sao các nhóm cá voi và cá heo đôi khi bơi từ biển vào bờ ngay trên bãi biển và thường xuyên nhất, chết trong cái được gọi là 'mắc cạn hàng loạt'. Thật không may, loại sự kiện này thường xuyên xảy ra ở một số địa điểm mà bạn sẽ đến, nơi đôi khi thủy triều rút đột ngột, khiến các loài động vật bối rối. Tuy nhiên, có nhiều giả thuyết khác về nguyên nhân dẫn đến mắc cạn hàng loạt.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

The first is that the behaviour is linked to parasites. It's often found that stranded animals were infested with large numbers of parasites. For instance, a type of worm is commonly found in the ears of dead whales. Since marine animals rely heavily on their hearing to navigate this type of infestation has the potential to be very harmful.

IELTS TUTOR dịch: Đầu tiên là hành vi có liên quan đến ký sinh trùng. Người ta thường phát hiện ra rằng động vật mắc cạn bị nhiễm một lượng lớn ký sinh trùng. Ví dụ, một loại giun thường được tìm thấy trong tai của những con cá voi đã chết. Vì động vật biển chủ yếu dựa vào thính giác của chúng để điều hướng nên loại nhiễm trùng này có khả năng gây hại rất cao.

Another theory is related to toxins, or poisons. These have also been found to contribute to the death of many marine animals. Many toxins, as I'm sure you're aware, originate from plants, or animals. The whale ingests these toxins in its normal feeding behaviour but whether these poisons directly or indirectly lead to stranding and death, seems to depend upon the toxin involved. In 1988, for example, fourteen humpback whales examined after stranding along the beaches of Cape Cod were found to have been poisoned after eating tuna that contained saxitoxin, the same toxin that can be fatal in humans.

IELTS TUTOR dịch: Một giả thuyết khác liên quan đến chất độc, hoặc thuốc độc. Những chất này cũng đã được phát hiện là nguyên nhân gây ra cái chết của nhiều loài động vật biển. Nhiều chất độc, như tôi chắc rằng bạn đã biết, có nguồn gốc từ thực vật hoặc động vật. Cá voi ăn những chất độc này trong hành vi kiếm ăn bình thường của nó nhưng liệu những chất độc này trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến mắc cạn và tử vong, dường như phụ thuộc vào chất độc có liên quan. Ví dụ, vào năm 1988, mười bốn con cá voi lưng gù được kiểm tra sau khi mắc cạn dọc theo các bãi biển của Cape Cod được phát hiện là đã bị nhiễm độc sau khi ăn cá ngừ có chứa saxitoxin, loại độc tố tương tự có thể gây tử vong ở người.

Alternatively, it has also been suggested that some animals strand accidentally by following their prey ashore in the confusion of the chase. In 1995, David Thurston monitored pilot whales that beached after following squid ashore. However, this idea does not seem to hold true for the majority of mass strandings because examination of the animals' stomach contents reveal that most had not been feeding as they stranded.

IELTS TUTOR dịch: Ngoài ra, người ta cũng cho rằng một số loài động vật vô tình mắc cạn khi theo dõi con mồi của chúng lên bờ trong sự nhầm lẫn của cuộc rượt đuổi. Năm 1995, David Thurston đã theo dõi những con cá voi hoa tiêu mắc cạn sau khi đuổi theo mực vào bờ. Tuy nhiên, ý tưởng này dường như không đúng với phần lớn các trường hợp mắc cạn hàng loạt vì việc kiểm tra chất chứa trong dạ dày của động vật cho thấy hầu hết chúng đã không được cho ăn khi mắc cạn.

There are also some new theories which link strandings to humans. A growing concern is that loud noises in the ocean cause strandings. Noises such as those caused by military exercises are of particular concern and have been pinpointed as the cause of some strandings of late. One of these, a mass stranding of whales in 2000 in the Bahamas coincided closely with experiments using a new submarine detection system. There were several factors that made this stranding stand out as different from previous strandings. This led researchers to look for a new cause. For one, all the stranded animals were healthy. In addition, the animals were spread out along 38 kilometres of coast, whereas it's more common for the animals to be found in a group when mass strandings occur.

IELTS TUTOR dịch: Ngoài ra còn có một số lý thuyết mới liên kết mắc cạn với con người. Một mối quan tâm ngày càng tăng là tiếng ồn lớn trong đại dương gây ra tình trạng mắc cạn. Những tiếng ồn chẳng hạn như tiếng ồn do các cuộc tập trận quân sự gây ra là mối quan tâm đặc biệt và đã được xác định chính xác là nguyên nhân của một số vụ mắc cạn gần đây. Một trong số đó, vụ mắc cạn hàng loạt của cá voi vào năm 2000 ở Bahamas rất trùng hợp với các thí nghiệm sử dụng hệ thống phát hiện tàu ngầm mới. Có một số yếu tố khiến vụ mắc cạn này khác biệt so với những lần mắc cạn trước đó. Điều này khiến các nhà nghiên cứu tìm kiếm một nguyên nhân mới. Thứ nhất, tất cả các loài động vật mắc cạn đều khỏe mạnh. Ngoài ra, các loài động vật sống rải rác dọc theo 38 km bờ biển, trong khi đó, các loài động vật được tìm thấy trong một nhóm phổ biến hơn khi xảy ra mắc cạn hàng loạt.

A final theory is related to group behaviour, and suggests that sea mammals cannot distinguish between sick and healthy leaders and will follow sick leaders, even to an inevitable death. This is a particularly interesting theory since the whales that are thought to be most social - the toothed whales - are the group that strand the most frequently. The theory is also supported by evidence from a dolphin stranding in 1994. Examination of the dead animals revealed that apart from the leader, all the others had been healthy at the time of their death. Without one consistent theory however it is very hard for us to do anything about this phenomenon except to assist animals where and when we can.

IELTS TUTOR dịch: Một giả thuyết cuối cùng có liên quan đến hành vi của nhóm, và gợi ý rằng động vật có vú ở biển không thể phân biệt giữa những con đầu đàn ốm yếu và khỏe mạnh và sẽ đi theo những con đầu đàn ốm yếu, thậm chí dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi. Đây là một giả thuyết đặc biệt thú vị vì những con cá voi được cho là có tính xã hội cao nhất - cá voi có răng - là nhóm mắc cạn thường xuyên nhất. Giả thuyết này cũng được hỗ trợ bởi bằng chứng từ một con cá heo mắc cạn vào năm 1994. Việc kiểm tra những con vật đã chết cho thấy ngoài con đầu đàn, tất cả những con khác đều khỏe mạnh vào thời điểm chúng qua đời. Tuy nhiên, nếu không có một giả thuyết nhất quán, chúng ta rất khó làm bất cứ điều gì về hiện tượng này ngoại trừ hỗ trợ động vật ở bất cứ đâu và khi nào chúng ta có thể.

Stranding networks have been established around the world to aid in rescuing animals and collecting samples from those that could not be helped. I recommend John Connor's Marine Mammals Ashore as an excellent starting point if you're interested in finding out more about these networks, or establishing one yourself.

IELTS TUTOR dịch: Các mạng lưới mắc cạn đã được thiết lập trên khắp thế giới để hỗ trợ giải cứu động vật và thu thập mẫu vật từ những loài không thể cứu được.Tôi đề nghị John Connor's Marine Mammals Ashore như một điểm khởi đầu tuyệt vời nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các mạng này hoặc tự mình thiết lập một mạng.

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE