Dịch + giải thích transcript "NEWS HEADLINES" IELTS LISTENING SECTION 2

· Cam,Section 2

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "NEWS HEADLINES" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "NEWS HEADLINES" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "NEWS HEADLINES" IELTS LISTENING SECTION 2

Newsreader: This is the 6 o’clock news for Tuesday 25 November. And first the headlines:

IELTS TUTOR dịch: Người đọc tin: Đây là bản tin lúc 6 giờ thứ Ba ngày 25 tháng 11. Và đầu tiên là tiêu đề:

The Prime Minister has promised to help the drought-stricken farmers in the northern part of the country who haven’t seen rain for nearly two years. And in Sydney, a group of school children are successfully rescued from a plane which landed in the sea shortly after take-off. Transport workers are on strike in Melbourne over a pay claim and the strike looks set to spread to other states. And on a fashionable note, there's to be a new look for the staff of QANTAS, Australia’s national airline.

IELTS TUTOR dịch: Thủ tướng đã hứa sẽ giúp đỡ những người nông dân bị hạn hán ở phía bắc của đất nước đã không thấy mưa trong gần hai năm. Và ở Sydney, một nhóm học sinh đã được giải cứu thành công khỏi một chiếc máy bay hạ cánh xuống biển ngay sau khi cất cánh. Công nhân ngành vận tải đang đình công ở Melbourne để đòi trả lương và cuộc đình công có vẻ sẽ lan sang các tiểu bang khác. Và trên một mẩu tin về thời trang, sẽ có một diện mạo mới cho nhân viên của QANTAS, hãng hàng không quốc gia của Úc.

The Prime Minister has pledged today that he will make two hundred and fifty million dollars available to help the drought-stricken farmers who have not seen rain for years, get through the next five years. Money that was to have been spent on the restructuring of Sydney’s road system has been re-allocated to what the Prime Minister described as 'a more worthy cause'. Farmers are to receive financial assistance to help see them through the worst drought in over 50 years. Many farmers feel that while the money is welcome, it has come too late to save them and their farms from financial ruin, and are angry that the government did not act sooner.

IELTS TUTOR dịch: Hôm nay, Thủ tướng đã cam kết rằng ông sẽ dành hai trăm năm mươi triệu đô la để giúp đỡ những người nông dân bị hạn hán, những người đã không thấy mưa trong nhiều năm, vượt qua trong 5 năm tới. Số tiền đáng lẽ được chi cho việc tái cấu trúc hệ thống đường bộ của Sydney đã được phân bổ lại cho những gì mà Thủ tướng mô tả là 'một mục đích xứng đáng hơn'. Nông dân sẽ nhận được hỗ trợ tài chính để giúp họ vượt qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua. Nhiều nông dân cảm thấy rằng mặc dù tiền được tài trợ nhưng đã quá muộn để cứu họ và trang trại của họ khỏi tình trạng điêu đứng về tài chính, đồng thời tức giận vì chính phủ đã không hành động sớm hơn.

A group of school children who were travelling in a privately chartered aeroplane from Sydney to Queensland to take part in a musical concert found themselves swimming for the shore when their aeroplane had to land in the sea just three minutes after taking off from Sydney airport. The pilot managed to bring the aircraft and its 50 passengers down safely in the calm waters of Botany Bay where boats and pleasure craft were able to come to the rescue of the boys. The fact that it was a weekend meant that there were hundreds of boats in the bay enjoying the good weather and this undoubtedly helped the rescue operation. "We owe our lives to the skill of the pilot," said one of the boys, but the pilot replied modestly that it was 'all part of a day’s work'. However, all their musical instruments were lost and they never got to play at their concert.

IELTS TUTOR dịch: Một nhóm học sinh đang đi trên một chiếc máy bay thuê riêng từ Sydney đến Queensland để tham gia một buổi hòa nhạc đã thấy mình đang bơi vào bờ khi máy bay của các em phải hạ cánh xuống biển chỉ ba phút sau khi cất cánh từ sân bay Sydney. Phi công đã cố gắng đưa máy bay và 50 hành khách xuống vùng nước yên tĩnh của Vịnh Botany một cách an toàn, nơi tàu thuyền và tàu du lịch có thể đến giải cứu các cậu bé. Thực tế đây là một ngày cuối tuần, có hàng trăm chiếc thuyền trong vịnh đang tận hưởng thời tiết tốt và điều này chắc chắn đã giúp ích cho hoạt động cứu hộ. “Chúng tôi giữ được mạng sống của mình nhờ kỹ năng của người phi công,” một cậu bé nói, nhưng viên phi công trả lời một cách khiêm tốn rằng đó là “tất cả một phần công việc trong ngày”. Tuy nhiên, tất cả các nhạc cụ của họ đã bị mất và họ không bao giờ được chơi tại buổi hòa nhạc của mình.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE