Dịch + giải thích transcript "Opportunities for voluntary work in Southoe village" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

Bên cạnh Phân tích & Sửa đề"Traffic and accommodation problems are increasing and the government should encourage some businesses to move from cities to rural areas. Does the advantages outweigh the disadvantages?" (ngày21/11/2020), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Opportunities for voluntary work in Southoe village" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Opportunities for voluntary work in Southoe village" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Opportunities for voluntary work in Southoe village" IELTS LISTENING SECTION 1

JANE: Hello, Jane Fairbanks speaking.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Xin chào, Jane Fairbanks đang nói đây.

FRANK: Oh, good morning. My name’s Frank Pritchard. I’ve just retired and moved to Southoe. I’d like to become a volunteer, and I gather you co-ordinate voluntary work in the village.

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Ồ, chào buổi sáng. Tên tôi là Frank Pritchard. Tôi vừa nghỉ hưu và chuyển đến Southoe. Tôi muốn trở thành một tình nguyện viên, và tôi tìm hiểu được rằng các bạn điều phối công việc tình nguyện trong làng.

JANE: That’s right.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Đúng vậy.

FRANK: What sort of thing could I do?

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Tôi có thể làm gì được?

JANE: Well, we need help with the village library. We borrow books from the town library, and individuals also donate them. So, one thing you could do is get involved in collecting them – if you’ve got a car, that is.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Chà, chúng tôi cần trợ giúp trong thư viện làng. Chúng tôi mượn sách từ thư viện thị trấn, và các cá nhân cũng quyên góp sách nữa. Vì vậy, một điều bạn có thể làm là tham gia vào việc thu thập chúng – nếu bạn có một chiếc ô tô.

FRANK: Yes, that’s no problem.

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Vâng, không vấn đề.

JANE: The times are pretty flexible so we can arrange it to suit you. Another thing is the records that we keep of the books we’re given, and those we borrow and need to return to the town library. It would be very useful to have another person to help keep them up to date.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Thời gian khá linh hoạt nên chúng tôi có thể sắp xếp sao cho phù hợp với bạn. Một điều nữa là chúng tôi viết hồ sơ ghi lại các cuốn sách được tặng, những cuốn sách chúng tôi mượn và cần trả lại cho thư viện thị trấn. Sẽ rất hữu ích nếu có một người khác giúp cập nhật thông tin.

FRANK: Right. I’m used to working on a computer – presume they’re computerised?

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Tôi làm được. Tôi đã quen với việc làm việc trên máy tính – nếu công việc này đã được vi tính hóa?

JANE: Oh yes.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Ồ vâng.

FRANK: Is the library purpose-built? I haven’t noticed it when I’ve walked round the village.

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Thư viện có được xây dựng theo mục đích riêng không? Tôi không nhận ra nó khi tôi đi vòng quanh làng.

JANE: No, we simply have the use of a room in the village hall, the West Room. It’s on the left as you go in.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Không, chúng tôi chỉ đơn giản sử dụng một căn phòng trong hội trường làng, Phòng Tây. Nó ở bên trái khi bạn đi vào.

FRANK: I must go and have a look inside the hall.

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Ồ thế thì tôi phải đến xem bên trong hội trường mới được.

JANE: Yes, it’s a nice building.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Vâng, toà nhà rất đẹp.

FRANK: Do you run a lunch club in the village for elderly people? I know a lot of places do.

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Bạn có tổ chức câu lạc bộ ăn trưa trong làng cho người già không? Tôi thấy nhiều nơi tổ chức như vậy.

JANE: Yes, we have a very successful club.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Có ạ. Chúng tôi có 1 câu lạc bộ khá thành công.

FRANK: I could help with transport, if that’s of any use.

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Tôi có thể giúp với việc vận chuyển nếu bạn cần.

JANE: Ooo definitely. People come to the club from neighbouring villages, and we’re always in need of more drivers.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Chắc chắn rồi. Mọi người đến câu lạc bộ từ các làng lân cận và chúng tôi luôn cần thêm tài xế.

FRANK: And does the club have groups that focus on a particular hobby, too? I could get involved in one or two, particularly if there are any art groups.

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Và câu lạc bộ có các nhóm tập trung vào một sở thích cụ thể không? Tôi có thể tham gia vào một hoặc hai, đặc biệt là nếu có nhóm nghệ thuật.

JANE: Excellent. I’ll find out where we need help and get back to you.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Tuyệt vời. Tôi sẽ tìm ra nơi chúng tôi cần trợ giúp và liên hệ lại với bạn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

FRANK: Fine. What about help for individual residents? Do you arrange that at all?

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Được rồi. Vậy còn việc giúp đỡ những cá nhân trong khu dân cư thì thế nào? Việc này bạn cũng sắp xếp à?

JANE: Yes, we do it as a one-off. In fact, there’s Mrs Carroll. She needs a lift to the hospital next week, and we’re struggling to find someone.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Vâng, có ạ. Thực tế là bà Carroll cần hỗ trợ đưa đến bệnh viện tuần tới, chúng tôi đang không tìm được ai.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

FRANK: When’s her appointment?

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Bà ấy có hẹn khi nào?

JANE: On Tuesday. It would take the whole morning.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Thứ Ba. Chắc sẽ hết cả buổi sáng đó ạ.

FRANK: I could do that.

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Tôi làm được nhé.

JANE: Oh, that would be great. Thank you. And also, next week, we’re arranging to have some work done to Mr Selsbury’s house before he moves, as he isn’t healthy enough to do it himself. We’ve got some people to decorate his kitchen, but if you could do some weeding in his garden that would be wonderful.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Oh quá tuyệt. Cảm ơn nhiều. Và tuần sau chúng tôi cũng sắp xếp một số công việc ở nhà ông Selsbury trước khi ông ấy di chuyển, vì ông ấy không khoẻ, không tự làm một mình được. Chúng tôi đã có một số người trang trí nhà bếp, nhưng không biết bạn có thể giúp dọn cỏ trong vườn không? Nếu bạn giúp được thì tuyệt quá.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

FRANK: OK. I’d enjoy that. And presumably the day and time are flexible.

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Okie tôi thích việc này. Và có lẽ ngày và giờ linh hoạt.

JANE: Oh yes. Just say when would suit you best, and we’ll let Mr Selsbury know.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Ồ vâng. Vậy thời gian nào là phù hợp với bạn nhất, và chúng tôi cho ông Selsbury biết.

FRANK: Good

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Được ạ.

JANE: The volunteers group also organises monthly social events, which is a great way to meet other people, of course.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Nhóm tình nguyện cũng tổ chức các sự kiện xã hội mỗi tháng nữa, đó là cách rất tốt để gặp những người khác.

FRANK: Uhuh

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Vâng.

JANE: So next month, on the 19th of October, we’re holding a quiz - a couple of residents are great at planning unusual ones, and we always fill the village hall.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Vào tháng tới, ngày 19 tháng 10, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc kiểm tra – một vài cư dân rất giỏi trong việc lập kế hoạch cho những điều bất thường, và chúng tôi luôn lấp đầy hội trường của làng.

FRANK: That sounds like fun. Can I do anything to help?

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Nghe có vẻ vui đấy. Tôi có thể giúp gì không?

JANE: Well, because of the number of people, we need plenty of refreshments for halfway through. So, if you could provide any, we’d be grateful.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Chà, vì số lượng người đông, chúng tôi cần nhiều thức uống giải khát giữa buổi. Vì vậy, nếu bạn có thể cung cấp nước uống, chúng tôi sẽ rất biết ơn.

FRANK: I’m sure I could. I’ll think about what to make, and let you know.

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Chắc chắn có thể rồi. Tôi sẽ nghĩ tôi làm thức uống gì và báo bạn nhé.

JANE: Thank you. Then on November the 18th, we’re holding a dance, also in the village hall. We’ve booked a band that specialises in music of the 1930s – they’ve been before, and we’ve had a lot of requests to bring them back.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Cảm ơn. Sau đó, vào ngày 18 tháng 11, chúng tôi tổ chức một buổi khiêu vũ, cũng tại hội trường làng. Chúng tôi đã đặt một ban nhạc chuyên về âm nhạc của những năm 1930 – họ đã từng đến và chúng tôi đã có rất nhiều yêu cầu đưa họ trở lại.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

FRANK: I’m not really a dancer, but I’d like to do something to help.

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Tôi không phải vũ công nhưng tôi muốn làm điều gì đó để giúp đỡ.

JANE: Well, we sell tickets in advance, and having an extra person to check them at the door, as people arrive, would be good – it can be quite a bottleneck if everyone arrives at once!

IELTS TUTOR dịch: JANE: Vâng, chúng tôi có bán vé trước và nếu có thêm một người soát vé ở cửa khi mọi người đến thì thật tốt. Nếu mọi người đến cùng một lúc thì sẽ tắc nghẽn mất.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

FRANK: OK, I’m happy with that.

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Vâng, tôi sẵn sàng giúp.

JANE: We’re also arranging a New Year’s Eve party. We’re expecting that to be a really big event, so instead of the village hall, it’ll be held in the Mountfort Hotel.

IELTS TUTOR dịch: JANE: Chúng tôi cũng sắp xếp một bữa tiệc đêm giao thừa. Chúng tôi đang mong đợi là đó sẽ là một sự kiện thực sự lớn, vì vậy thay vì tổ chức tại hội trường làng, nó sẽ được tổ chức tại khách sạn Mountfort.

FRANK: The …?

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Ở …

JANE: Mountfort. M-O-U-N-T-F-O-R-T Hotel. It isn’t in Southoe itself, but it’s only a couple of miles away. The hotel will be providing dinner and we’ve booked a band. The one thing we haven’t got yet is a poster. That isn’t something you could do, by any chance, is it?

IELTS TUTOR dịch: JANE: Mountfort. Khách sạn M-O-U-N-T-F-O-R-T. Nó không ở Southoe đâu mà cách đó vài dặm. Khách sạn cung cấp bữa tối, và chúng tôi cũng đặt một ban nhạc. Tuy nhiên chúng tôi chưa có một áp phích. Tôi không nghĩ đó là điều bạn có thể làm, phải không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

FRANK: Well actually, yes. Before I retired I was a graphic designer, so that’s right up my street.

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Thực ra là có đó. Trước khi nghỉ hưu thì tôi là một nhà thiết kế đồ hoạ. Thiết kế đúng là sở trường của tôi.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

  • right up SO street (idiom): đúng là sở trường

JANE: Oh perfect! I’ll give you the details, and then perhaps you could send me a draft …

IELTS TUTOR dịch: JANE: Tuyệt vời. Tôi gửi bạn thông tin nhé, và bạn có thể gửi lại tôi bản thảo ...

FRANK: Of course

IELTS TUTOR dịch: FRANK: Tất nhiên rồi.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE