Dịch + giải thích transcript "Sponsored Walking Holiday" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Sponsored Walking Holiday" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Sponsored Walking Holiday" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Sponsored Walking Holiday" IELTS LISTENING SECTION 2

Good morning. I’m very pleased to have been invited along to your club to talk about our Charity Sponsored walking Holiday for Education Aid. I’ll start by giving you a brief overview of what it entails. First of all let me explain what we mean by ‘sponsored’ here. This is where people promise to donate money to the charity if you achieve your goal, in this case to walk a certain number of miles.

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi sáng. Tôi rất vui khi được mời đến câu lạc bộ của bạn để nói về Kỳ nghỉ đi bộ được tài trợ từ thiện của chúng tôi nhằm hỗ trợ giáo dục. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về những gì nó đòi hỏi. Trước hết, hãy để tôi giải thích ý nghĩa của từ 'được tài trợ' ở đây. Đây là nơi mọi người hứa sẽ quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện nếu bạn đạt được mục tiêu của mình, trong trường hợp này là đi bộ một số dặm nhất định.

Basically, we are organizing a ten-day holiday, from the sixth to the sixteenth of November, with eight days actual walking, trekking in a Semira Mountains.

IELTS TUTOR dịch: Về cơ bản, chúng tôi đang tổ chức một kỳ nghỉ mười ngày, từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 11, với tám ngày đi bộ thực tế, đi bộ xuyên rừng ở Dãy núi Semira.

Let’s have a look at some of the details. We require you to raise sponsorship money of at least $3,200, paying $250 of it up front as a deposit and the rest in stages throughout the year. Out of this about thirty-five per cent will go on your expenses, and that leaves sixty-five per cent guaranteed to go to the charity.

IELTS TUTOR dịch: Chúng ta hãy xem xét một số chi tiết. Chúng tôi yêu cầu bạn huy động số tiền tài trợ ít nhất là 3.200 đô la, trả trước 250 đô la như một khoản đặt cọc và phần còn lại theo từng giai đoạn trong suốt cả năm. Trong số này, khoảng 35% sẽ được chi cho các chi phí của bạn, và 65% còn lại được đảm bảo dành cho tổ chức từ thiện.

Which brings me to the most important part. This trek is being specifically organized to help education in the Semira region. Last year we helped train teachers for the disabled, and this year we’re focusing on the pupils. Each of the walkers’ sponsorship money will go to help an individual special needs pupil in one of the mountain schools. In the second part of the talk, I’ll be giving you a lot more details, but back to the basic information.

IELTS TUTOR dịch: Điều này đưa tôi đến phần quan trọng nhất. Chuyến đi này được tổ chức đặc biệt để hỗ trợ giáo dục ở vùng Semira. Năm ngoái chúng tôi đã giúp đào tạo giáo viên cho người khuyết tật và năm nay chúng tôi tập trung vào học sinh. Mỗi khoản tiền tài trợ của người đi bộ sẽ được dùng để giúp đỡ một học sinh có nhu cầu đặc biệt ở một trong những trường học miền núi. Trong phần thứ hai của bài nói chuyện, tôi sẽ cung cấp cho bạn nhiều chi tiết hơn, nhưng hãy quay lại những thông tin cơ bản.

Age limits. This is the second time we have run this kind of holiday and um, on the first we even had an eighty-year-old, but we found it was wise to establish limits this time. You have to be at least eighteen and that top limit is now seventy, though you need to obtain a health certificate from your doctor if you are over sixty years old.

IELTS TUTOR dịch: Giới hạn về tuổi tác. Đây là lần thứ hai chúng tôi tổ chức kỳ nghỉ kiểu này và ừm, lần đầu tiên chúng tôi thậm chí còn có một cụ già 80 tuổi, nhưng chúng tôi thấy rằng lần này nên thiết lập các giới hạn là điều khôn ngoan. Bạn phải ít nhất mười tám tuổi và giới hạn tối đa hiện nay là bảy mươi, mặc dù bạn cần phải có giấy chứng nhận sức khỏe từ bác sĩ nếu bạn trên sáu mươi tuổi.

Now, the Semira Mountains are among the highest in the world but you mustn’t be too daunted, we will mainly be trekking in the foothills only, although there will be spectacular views even in the foothills. However, you will need to be extremely fit if you aren’t now and you’re interested in coming with us. You have plenty of time to get into shape. You will be sleeping in tents so you must have quite a bit of equipment with you but you will be helped by local assistance. Your bedding and so forth will be carried by them. We ask that you only walk with a small rucksack with needs for the day.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, Dãy núi Semira là một trong những dãy núi cao nhất thế giới nhưng bạn không được quá nản lòng, chủ yếu chúng ta sẽ chỉ đi bộ ở chân đồi, mặc dù sẽ có những cảnh quan ngoạn mục ngay cả ở chân đồi. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải cực kỳ khỏe mạnh nếu hiện tại bạn không có và bạn muốn đến với chúng tôi. Bạn có nhiều thời gian để lấy lại vóc dáng. Bạn sẽ ngủ trong lều nên bạn phải mang theo khá nhiều thiết bị nhưng bạn sẽ được giúp đỡbởi sự hỗ trợ từ địa phương. Bộ chăn ga gối đệm của bạn và những thứ khác sẽ được họ mang theo. Chúng tôi yêu cầu bạn chỉ đi bộ với một chiếc ba lô nhỏ với nhu cầu trong ngày.

I don’t think I’ve really said enough about the marvelous area you’ll be walking in. Let’s have a look at some of the sights you’ll be seeing. Apart from these spectacular snow-covered peaks and valleys, there are marvellous historic villages. The area has been famous for centuries for making beautiful carpets, although recently there has been a trend to move into weaving blankets and wood carving. The people are extremely friendly and welcoming. We deliberately keep the parties small in size to minimize disruption to people and landscape.

IELTS TUTOR dịch: Tôi không nghĩ rằng mình đã thực sự nói đủ về khu vực tuyệt vời mà bạn sẽ đi bộ đến. Hãy cùng điểm qua một số thắng cảnh mà bạn sẽ thấy. Ngoài những đỉnh núi và thung lũng phủ đầy tuyết ngoạn mục này, còn có những ngôi làng lịch sử kỳ diệu. Khu vực này đã nổi tiếng trong nhiều thế kỷ với nghề làm thảm đẹp, mặc dù gần đây có xu hướng chuyển sang dệt chăn và chạm khắc gỗ. Người dân vô cùng thân thiện và hiếu khách. Chúng tôi cố tình giữ cho các bữa tiệc có quy mô nhỏ để giảm thiểu sự gián đoạn đối với con người và cảnh quan.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

I hope that there are still some people interested. I will be distributing leaflets at the end where you can find out more information, but just for the moment I’ll outline the itinerary, the main high points of the holiday. Obviously, you’ll start by flying out to Kishba, the capital city, on day one. After a couple of days to acclimatize yourself, you’ll start the trek on Day Three walking through the enormous Katiba forest which will take the whole of the day. Day Four takes us higher up, going through the foothills past a number of villages and visiting a school for the disabled in Sohan. Then you have a rest day, that’s Day Five, before going to the spectacular Kumi Temple with twelfth-century carvings, set in a small forest by a lake and that’s Day Six, the highlight for many. We stay near there for Day Seven because then comes the hardest day, walking through very mountainous country, but culminating in a swim in the Parteh falls. This is the highest waterfall in the region. Day Nine is much easier, with part of the day spent in a village where they make some of the gorgeous red blankets. Then back down to Kishba and the journey home.

So, you can see it’s a pretty packed timetable…

IELTS TUTOR dịch: Tôi hy vọng rằng vẫn còn một số người quan tâm. Tôi sẽ phát tờ rơi ở phần cuối để bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin, nhưng hiện tại tôi sẽ phác thảo hành trình, những điểm chính của kỳ nghỉ. Rõ ràng, bạn sẽ bắt đầu bằng cách bay đến Kishba, thủ đô, vào ngày đầu tiên. Sau một vài ngày để thích nghi với khí hậu, bạn sẽ bắt đầu chuyến đi vào Ngày thứ Ba, đi bộ xuyên qua khu rừng Katiba rộng lớn và sẽ mất cả ngày. Ngày thứ tư đưa chúng tôi lên cao hơn, đi qua chân đồi qua một số ngôi làng và đến thăm một trường học dành cho người khuyết tật ở Sohan. Sau đó, bạn có một ngày nghỉ ngơi, đó là Ngày thứ Năm, trước khi đến Đền Kumi ngoạn mục với những hình chạm khắc từ thế kỷ 12, nằm trong một khu rừng nhỏ bên hồ và đó là Ngày thứ Sáu, điểm nổi bật đối với nhiều người. Chúng tôi ở gần đó trong Ngày thứ Bảy vì sau đó là ngày khó khăn nhất, đi bộ qua vùng đất có nhiều núi non, nhưng đỉnh điểm là phải bơi ở thác Parteh. Đây là thác nước cao nhất trong vùng. Ngày thứ chín dễ dàng hơn nhiều, với một phần thời gian trong ngày dành cho một ngôi làng nơi họ làm một số tấm chăn màu đỏ tuyệt đẹp. Sau đó quay trở lại Kishba và hành trình về nhà.

Vì vậy, bạn có thể thấy đó là một thời gian biểu khá dày đặc…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE