Dịch + giải thích transcript "The Snow Centre" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh lưu ý CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "The Snow Centre" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "The Snow Centre" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "The Snow Centre" IELTS LISTENING SECTION 2

Hi everyone, welcome to the Snow Centre. My name’s Annie. I hope you enjoyed the bus trip from the airport – we’ve certainly got plenty of snow today! Well, you’ve come to New Zealand’s premier snow and ski centre, and we’ve a whole load of activities for you during your week here.

IELTS TUTOR dịch: Xin chào tất cả mọi người, chào mừng đến với Trung tâm tuyết. Tên tôi là Annie. Tôi hy vọng bạn thích chuyến xe buýt từ sân bay – chắc chắn hôm nay chúng ta có rất nhiều tuyết! Chà, bạn đã đến trung tâm tuyết và trượt tuyết hàng đầu của New Zealand, và chúng tôi có rất nhiều hoạt động dành cho bạn trong tuần khi ở đây.

Most visitors come here for the cross-country skiing, where you’re on fairly flat ground for most of the time, rather than going down steep mountainsides. There are marked trails, but you can also leave these and go off on your own and that’s an experience not to be missed. You can go at your own speed – it’s great aerobic exercise if you really push yourself, or if you prefer you can just glide gently along and enjoy the beautiful scenery.

IELTS TUTOR dịch: Hầu hết du khách đến đây để trượt tuyết băng qua đồng, nơi bạn hầu như ở trên mặt đất bằng phẳng trong phần lớn thời gian, thay vì đi xuống các sườn núi dốc. Có những con đường mòn được đánh dấu, nhưng bạn cũng có thể để lại những con đường này và đi một mình và đó là một trải nghiệm không thể bỏ qua. Bạn có thể đi theo tốc độ của riêng mình - đó là bài tập thể dục nhịp điệu tuyệt vời nếu bạn thực sự thúc đẩy bản thân, hoặc nếu thích, bạn có thể lướt nhẹ nhàng dọc theo và tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp.

This afternoon, you’ll be going on a dog-sled trip. You may have seen our dogs on TV recently racing in the winter sled festival. If you want, you can have your own team for the afternoon and learn how to drive them, following behind our leader on the trail. Or if you’d prefer, you can just sit back in the sled and enjoy the ride as a passenger.

IELTS TUTOR dịch: Chiều nay, bạn sẽ tham gia một chuyến đi bằng xe trượt tuyết. Bạn có thể đã thấy những chú chó của chúng tôi trên TV gần đây chạy đua trong lễ hội xe trượt tuyết mùa đông. Nếu muốn, bạn có thể có nhóm của riêng mình vào buổi chiều và học cách lái chúng, theo sau người dẫn đầu của chúng tôi trên con đường mòn. Hoặc nếu muốn, bạn chỉ cần ngồi trong xe trượt tuyết và tận hưởng chuyến đi với tư cách là một hành khách.

At the weekend, we have the team relay event, and you’re all welcome to join in. We have a local school coming along, and a lot of the teachers are taking part too. Participation rather than winning is the main focus, and there’s a medal for everyone who takes part. Participants are in teams of two to four, and each team must complete four laps of the course.

IELTS TUTOR dịch: Vào cuối tuần, chúng tôi có sự kiện tiếp sức đồng đội và tất cả các bạn đều được chào đón tham gia. Chúng tôi có một trường học địa phương đồng hành cùng và rất nhiều giáo viên cũng tham gia. Trọng tâm chính là tham gia chứ không phải chiến thắng và sẽ có huy chương cho tất cả những ai tham gia. Những người tham gia thuộc các đội từ hai đến bốn người và mỗi đội phải hoàn thành bốn vòng của khóa học.

For your final expedition, you’ll head off to Mount Frenner wearing a pair of special snow shoes which allow you to walk on top of the snow. This is an area where miners once searched for gold, though there are very few traces of their work left now. When the snow melts in summer, the mountain slopes are carpeted in flowers and plants. It’s a long ascent, though not too steep, and walkers generally take a couple of days to get to the summit and return. You’ll spend the night in our hut half-way up the mountain. That’s included in your package for the stay. It’s got cooking facilities, firewood and water for drinking. For washing, we recommend you use melted snow, though, to conserve supplies. We can take your luggage up on our snowmobile for you for just ten dollars a person. The hut has cooking facilities so you can make a hot meal in the evening and morning, but you need to take your own food. The weather on Mount Frenner can be very stormy. In that case, stay in the hut – generally the storms don’t last long. Don’t stress about getting back here to the centre in time to catch the airport bus – they’ll probably not be running anyway. We do have an emergency locator beacon in the hut but only use that if it’s real emergency, like if someone’s ill or injured.

IELTS TUTOR dịch: Đối với chuyến thám hiểm cuối cùng của bạn, bạn sẽ đi đến Núi Frenner với một đôi giày tuyết đặc biệt cho phép bạn đi bộ trên tuyết. Đây là khu vực mà những người khai thác đã từng tìm kiếm vàng, mặc dù hiện nay có rất ít dấu vết về công việc của họ. Khi tuyết tan vào mùa hè, các sườn núi được trải thảm hoa và cây cỏ. Đó là một quãng đường đi lên dài, mặc dù không quá dốc và những người đi bộ thường mất vài ngày để lên đến đỉnh và quay trở lại. Bạn sẽ qua đêm trong túp lều của chúng tôi ở lưng chừng núi. Điều đó bao gồm trong gói kỳ nghỉ của bạn. Nó có các thiết bị nấu ăn, củi và nước để uống. Tuy nhiên, để giặt giũ, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tuyết tan để tiết kiệm nguồn cung cấp. Chúng tôi có thể mang hành lý của bạn lên xe trượt tuyết của chúng tôi cho bạn chỉ với mười đô la một người. Túp lều có các thiết bị nấu ăn để bạn có thể nấu một bữa ăn nóng vào buổi tối và buổi sáng, nhưng bạn cần mang theo thức ăn của mình. Thời tiết trên Núi Frenner có thể rất bão tố. Trong trường hợp đó, hãy ở trong túp lều – nói chung những cơn bão không kéo dài lâu. Đừng căng thẳng về việc quay lại trung tâm để kịp bắt xe buýt sân bay – dù sao chúng cũng có thể sẽ không chạy. Chúng tôi có đèn hiệu định vị khẩn cấp trong túp lều nhưng chỉ sử dụng nó nếu đó là trường hợp khẩn cấp thực sự, chẳng hạn như nếu ai đó bị ốm hoặc bị thương.

Now, let me tell you something about the different ski trails you can follow during your stay here. Highland Trail’s directly accessible from where we are now. This trail’s been designed to give first-timers an experience they’ll enjoy regardless of their age or skill, but it’s also ideal for experts to practise their technique. Then there’s Pine Trail … if you’re nervous about skiing, leave this one to the experts! You follow a steep valley looking right down on the river below – scary! But if you’ve fully mastered the techniques needed for hills, it’s great fun. Stony Trail’s a good choice once you’ve got a general idea of the basics. There are one or two tricky sections, but nothing too challenging. There’s a shelter half-way where you can sit and take a break and enjoy the afternoon sunshine. And finally, Loser’s Trail. This starts off following a gentle river valley but the last part is quite exposed so the snow conditions can be challenging – if it’s snowing or windy, check with us before you set out to make sure the trail’s open that day. Right, so now if you’d like to follow me, we’ll get started …

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, hãy để tôi kể cho bạn nghe về những con đường trượt tuyết khác nhau mà bạn có thể đi theo trong thời gian ở đây. Đường mòn Highland được tham dự trực tiếp từ nơi chúng ta đang ở. Con đường này được thiết kế để mang đến cho những người lần đầu tiên trải nghiệm mà họ sẽ thích bất kể tuổi tác hay kỹ năng của họ, nhưng nó cũng là nơi lý tưởng để các chuyên gia thực hành kỹ thuật của họ. Sau đó, có Đường Pine… nếu bạn lo lắng về việc trượt tuyết, hãy để việc này cho các chuyên gia! Bạn men theo một thung lũng dốc nhìn thẳng xuống dòng sông bên dưới – thật đáng sợ! Nhưng nếu bạn đã hoàn toàn thành thạo các kỹ thuật cần thiết cho những ngọn đồi, thì điều đó thật thú vị. Đường Stony là một lựa chọn tốt khi bạn đã có ý tưởng chung về những điều cơ bản. Có một hoặc hai phần khó khăn, nhưng không có gì quá thách thức. Có một mái che nửa đường để bạn có thể ngồi nghỉ ngơi và tận hưởng ánh nắng buổi trưa. Và cuối cùng là đường Loser. Đoạn đường này bắt đầu men theo một thung lũng sông thoai thoải nhưng đoạn cuối khá lộ thiên nên điều kiện tuyết có thể gây khó khăn - nếu trời có tuyết hoặc có gió, hãy kiểm tra với chúng tôi trước khi bạn khởi hành để đảm bảo rằng đường mòn sẽ mở cửa vào ngày hôm đó. Đúng vậy, bây giờ nếu bạn muốn theo dõi tôi, chúng ta sẽ bắt đầu…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE