Dịch + giải thích transcript "TOTAL HEALTH CLINIC" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "TOTAL HEALTH CLINIC" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "TOTAL HEALTH CLINIC" IELTS LISTENING SECTION 1

CARL: Hi, come and take a seat.

IELTS TUTOR dịch: CARL: Xin chào, xin mời ngồi ạ.

JULIE: Thank you.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Cảm ơn ạ.

CARL: My name’s Carl Rogers and I’m one of the doctors here at the Total Health Clinic. So I understand this is your first visit to the clinic?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Tên tôi là Carl Rogers và tôi là một trong những bác sĩ ở Total Health. Có phải đây là lần đầu tiên cô đến phòng khám không ạ?

JULIE: Yes, it is.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Dạ, đúng ạ.

CARL: OK, well I hope you’ll be very happy with the service you receive here. So if it’s alright with you I’ll take a few details to help me give you the best possible service.

IELTS TUTOR dịch: CARL: Ồ, vậy tôi hy vọng cô sẽ hài lòng với dịch vụ ở đây. Vậy nếu được thì tôi sẽ lấy một vài thông tin để giúp tôi cung cấp cho cô dịch vụ tốt nhất có thể nhé.

JULIE: Sure.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Chắc chắn rồi ạ.

CARL: So can I check first of all that we have the correct personal details for you? So your full name is Julie Anne Garcia?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Vậy thì trước tiên tôi sẽ kiểm tra xem các thông tin cá nhân của cô có đúng không nhé ạ. Vậy tên đầy đủ của cô là Julie Anne Garcia?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JULIE: That’s correct.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Dạ đúng rồi ạ.

CARL: Perfect. And can I have a contact phone number?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Tuyệt vời. Và cô có thể cho tôi số điện thoại cá nhân không ạ?

JULIE: It’s 219 442 9785.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Đó là 219 442 9785 ạ.

CARL: OK, and then can I just check that we have the correct date of birth?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Vâng, và bây giờ tôi có thể kiểm tra xem chúng tôi có đúng ngày sinh của cô không?

JULIE: October tenth, 1992.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Dạ ngày 10 tháng 10 năm 1992.

CARL: Oh, I actually have 1991, I’ll just correct that now. Right, so that’s all good. Now I just need just a few more personal details … do you have an occupation, either full-time or part-time?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Ồ tôi thấy là năm 1991, tôi sẽ sửa lại nó ngay. Vâng, đã xong rồi ạ. Bây giờ tôi chỉ cần thêm một vài chi tiết cá nhân … cô làm việc toàn thời gian hay bán thời gian ạ?

JULIE: Yes, I work full-time in Esterhazy’s – you know, the restaurant chain. I started off as a waitress there a few years ago and I’m a manager now.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Vâng tôi làm việc toàn thời gian ở Esterhazy – bác sĩ biết đấy, một chuỗi nhà hàng. Tôi bắt đầu làm nhân viên phục vụ ở đó vài năm trước và bây giờ tôi là quản lý.

CARL: Oh I know them, yeah, they’re down on 114th Street, aren’t they?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Ồ tôi biết nó, nó nằm trên đường 114 phải không ạ?

JULIE: That’s right.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Đúng rồi ạ.

CARL: Yeah, I’ve been there a few times. I just love their salads.

IELTS TUTOR dịch: CARL: Tôi đã tới đó một vài lần rồi. Tôi rất thích món salads của họ.

JULIE: That’s good to hear.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Thật tuyệt khi nghe vậy.

CARL: Right, so one more thing I need to know before we talk about why you’re here, Julie, and that’s the name of your insurance company.

IELTS TUTOR dịch: CARL: Phải, vậy một điều nữa tôi cần biết trước khi chúng ta nói về lý do tại sao cô lại ở đây, Julie, và đó là tên của công ty bảo hiểm của cô.

JULIE: It’s Cawley Life Insurance, that’s C-A-W-L-E-Y.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Đó là bảo hiểm nhân thọ Cawly, C-A-W-L-E-Y.

CARL: Excellent, thank you so much.

IELTS TUTOR dịch: CARL: Tuyệt vời, cảm ơn cô rất nhiều.

CARL: Now Julie, let’s look at how we can help you. So tell me a little about what brought you here today.

IELTS TUTOR dịch: CARL: Bây giờ, Julie, hãy xem chúng tôi có thể giúp gì cho cô nhé. Giờ hãy cho tôi biết một chút về những gì đã đưa bạn đến đây ngày hôm nay.

JULIE: Well, I’ve been getting a pain in my knee, the left one. Not very serious at first, but it’s gotten worse, so I thought I ought to see someone about it.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Chà, tôi bị đau ở đầu gối, bên trái. Ban đầu không nghiêm trọng lắm, nhưng nó trở nên tồi tệ hơn, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi nên gặp ai đó.

CARL: That’s certainly the right decision. So how long have you been aware of this pain? Is it just a few days, or is it longer than that?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Đó chắc chắn là quyết định đúng đắn. Bạn đã nhận thấy là đau được bao lâu rồi? Có phải chỉ một vài ngày, hoặc nó dài hơn thế?

JULIE: Longer. It’s been worse for the last couple of days, but it’s three weeks since I first noticed it. It came on quite gradually though, so I kind of ignored it at first.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Lâu hơn ạ. Nó đã tồi tệ hơn trong vài ngày qua, nhưng đã ba tuần kể từ lần đầu tiên tôi nhận thấy nó. Nó xuất hiện dần dần, vì vậy tôi bỏ qua lúc đầu.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

CARL: And have you taken any medication yourself, or treated it in anyway?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Và cô có tự dùng bất kỳ loại thuốc nào, hay điều trị bằng cách nào?

JULIE: Yeah, I’ve been taking medication to deal with the pain. Tylenol, and that works OK for a few hours. But I don’t like to keep taking it.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Vâng, tôi đã uống thuốc để giảm đau. Tylenol, và nó có hiệu quả trong vài giờ. Nhưng tôi không muốn tiếp tục dùng nó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

CARL: OK. And what about heat treatment? Have you tried applying heat at all?

IELTS TUTOR dịch: CARL: OK. Và chườm nóng thì sao? Cô đã thử áp dụng nhiệt chưa?

JULIE: No, but I have been using ice on it for the last few days.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Không, nhưng tôi đã sử dụng nước đá trong vài ngày qua.

CARL: And does that seem to help the pain at all?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Và điều đó có giúp giảm đau chút nào không?

JULIE: A little, yes.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Có một chút ạ.

CARL: Good. Now you look as if you’re quite fit normally?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Tốt. Bây giờ cô có vẻ trông khỏe?

JULIE: I am, yes.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Đúng vậy ạ.

CARL: So do you do any sport on a regular basis?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Vậy cô có chơi môn thể thao nào thường xuyên không?

JULIE: Yes, I play a lot of tennis. I belong to a club so I go there a lot. I’m quite competitive so I enjoy that side of it as well as the exercise. But I haven’t gone since this started.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Có ạ, tôi chơi quần vợt rất nhiều. Tôi ở trong một câu lạc bộ nên tôi đến đó rất nhiều. Tôi khá cạnh tranh nên tôi thích môn này như bài luyện tập. Nhưng tôi đã không chơi kể từ khi tôi bị đau.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

CARL: Sure. And do you do any other types of exercise?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Chắc chắn rồi. Và cô có chơi bất kỳ môn thể thao nào khác không?

JULIE: Yeah, I sometimes do a little swimming, but usually just when I’m on vacation. But normally I go running a few times a week, maybe three or four times.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Vâng, thỉnh thoảng tôi có đi bơi, nhưng thường chỉ khi tôi đi nghỉ thôi. Nhưng bình thường tôi có đi chạy vài lần một tuần, có thể ba hoặc bốn lần.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

  • vacation (n) kỳ nghỉ

CARL: Hmm. So your legs are getting quite a pounding. But you haven’t had any problems up to now?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Hmm. Vì vậy chân của cô đang trở nên khá nặng rồi. Cô có từng bị gì trước đây không?

JULIE:  No, not with my legs. I did have an accident last year when I slipped and hurt my shoulder, but that’s better now.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Không, không phải với chân của tôi ạ. Tôi đã gặp một tai nạn vào năm ngoái khi tôi bị trượt chân và đau vai, nhưng giờ thì tốt hơn rồi ạ.

CARL: Excellent. And do you have any allergies?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Tốt lắm. Và cô có bị dị ứng gì không ạ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

  • allergy: dị ứng

JULIE: No, none that I’m aware of.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Không ạ, tôi chưa từng bị ạ.

CARL: And do you take any medication on a regular basis?

IELTS TUTOR dịch: CARL: Và cô có dùng thuốc gì thường xuyên không?

JULIE: Well, I take vitamins but that’s all. I’m generally very healthy.

IELTS TUTOR dịch: JULIE: Vâng, tôi có uống vitamins nhưng đó là tất cả ạ. Tôi thấy nó nhìn chung rất tốt cho sức khỏe.

CARL: OK, well let’s have a closer look and see what might be causing this problem. If you can just get up …

IELTS TUTOR dịch: CARL: Được rồi, hãy để tôi nhìn kỹ hơn và xem điều gì có thể gây ra vấn đề này. Nếu cô có thể đứng dậy …

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE