Giải brainstorm speaking 3/22 Part 1

· Speaking

Bên cạnh Giải brainstorm speaking 3/22 Part 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Work / Study >> Cách trả lời IELTS SPEAKING PART 1, TOPIC STUDY/ WORK 
 2. Accomodation>>Giải câu hỏi topic"Accomodation"IELTS SPEAKING PART 1
 3. Hometown >> Cách trả lời topic Hometown IELTS SPEAKING PART 1 
 4. Sports >> Trả lời câu hỏi & từ vựng topic sports IELTS SPEAKING p...
 5. Meeting places >> Giải câu hỏi topic"Meeting places"IELTS SPEAKING PART 1
 6. Collect things >> Giải câu hỏi & từ vựng topic"Collect things"IELTS SPEAKING PART 1
 7. Feel bored>>Giải câu hỏi topic "boredom/Feel bored"IELTS SPEAKING
 8. Talent >> Giải câu hỏi topic"Sitting down"IELTS SPEAKING PART 1
 9. Sitting down >> Giải câu hỏi topic"Sitting down"IELTS SPEAKING PART 1
 10. Old buildings>>Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic "Old Building"IELTS SPEAKING
 11. Watch >> Giải câu hỏi topic"Watch"IELTS SPEAKING PART 1
 12. Computer >> Giải câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic "Computer" IELTS SPEAKING
 13. Advertisements>>Giải câu hỏi & từ vựng topic ADVERTISEMENT IELTS SPEAKING PART 1
 14. Reading habits>> Giải câu hỏi topic"Reading habits & Reading"IELTS SPEAKING PART 1
 15. Evening time >> Giải câu hỏi topic"EVENING TIME"IELTS SPEAKING PART 1
 16. Snacks >> Giải câu hỏi & từ vựng topic"Snacks"IELTS SPEAKING PART 1
 17. Puzzles >> Giải  Câu hỏi & từ vựng topic puzzle IELTS SPEAKING PART 1-2-3
 18. Singing>> Giải  Câu hỏi & Từ vựng Topic Singing IELTS
 19. Cooking >> Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic "Cooking" IELTS SPEAKING
 20. Geography >> Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic "Geography" IELTS SPEAKING
 21. Transport>> Cách trả lời topic Transport IELTS SPEAKING PART 1
 22. Birthday >> Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic "BIRTHDAY" IELTS SPEAKING
 23. Social Media >> Giải Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic "social media" IELTS...
 24. Name>>Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic "NAME" IELTS SPEAKING
 25. Writing >>Giải câu hỏi part 1 topic "Writing" IELTS SPEAKING
 26. Weather >>Giải câu hỏi part 1-2-3 & Từ vựng topic WEATHER IELTS SPEAKING
 27. Technology>>Giải câu hỏi & từ vựng topic TECHNOLOGY IELTS SPEAKING Part 1-3

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE