Dịch + giải thích transcript "The use of soil to reduce carbon dioxide (CO2) in the atmosphere" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "The use of soil to reduce carbon dioxide (CO2) in the atmosphere" IELTS LISTENING SECTION 4.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "The use of soil to reduce carbon dioxide (CO2) in the atmosphere" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "The use of soil to reduce carbon dioxide (CO2) in the atmosphere" IELTS LISTENING SECTION 4

As we saw in the last lecture, a major cause of climate change is the rapid rise in the level of carbon dioxide in the atmosphere over the last century. If we could reduce the amount of CO2, perhaps the rate of climate change could also be slowed down. One potential method involves enhancing the role of the soil that plants grow in, with regard to absorbing CO2.

IELTS TUTOR dịch: Như chúng ta đã thấy trong bài giảng trước, nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu là sự gia tăng nhanh chóng mức độ carbon dioxide trong khí quyển trong thế kỷ qua. Nếu chúng ta có thể giảm lượng khí CO2, có lẽ tốc độ biến đổi khí hậu cũng có thể chậm lại. Một phương pháp tiềm năng liên quan đến việc nâng cao vai trò của đất mà cây trồng trong đó liên quan đến việc hấp thụ CO2.

Rattan Lal, a soil scientist from Ohio Stage University, in the USA, claims that the world’s agricultural soils could potentially absorb 13 per cent of the carbon dioxide in the atmosphere – the equivalent of the amount released in the last 30 years. And research is going on into how this might be achieved. Lal first came to the idea that soil might be valuable in this way not through an interest in climate change, but rather out of concern for the land itself and the people dependent on it. Carbon-rich soil is dark, crumbly and fertile, and retains some water. But erosion can occur if soil is dry, which is a likely effect if it contains inadequate amounts of carbon. Erosion is of course bad for people trying to grow crops or breed animals on that terrain. In the 1970s and ‘80s, Lal was studying soils in Africa so devoid of organic matter that the ground had become extremely hard, like cement. There he met a pioneer in the study of global warming, who suggested that carbon from the soil had moved into the atmosphere. This is now looking increasingly likely. Let me explain.

IELTS TUTOR dịch: Rattan Lal, một nhà khoa học về đất từ Đại học Ohio Stage, Hoa Kỳ, tuyên bố rằng đất nông nghiệp trên thế giới có khả năng hấp thụ 13% lượng khí carbon dioxide trong khí quyển – tương đương với lượng thải ra trong 30 năm qua. Và cuộc nghiên cứu đang diễn ra về cách đạt được điều này. Lần đầu tiên Lal nảy ra ý tưởng rằng đất có thể có giá trị theo cách này không phải do quan tâm đến biến đổi khí hậu, mà là do quan tâm đến chính vùng đất đó và những người phụ thuộc vào nó. Đất giàu cacbon có màu sẫm, tơi xốp và màu mỡ, đồng thời giữ lại một ít nước. Nhưng xói mòn có thể xảy ra nếu đất khô, điều này có thể xảy ra nếu nó chứa lượng carbon không đủ. Xói mòn tất nhiên là xấu đối với những người đang cố gắng trồng trọt hoặc chăn nuôi động vật trên địa hình đó. Vào những năm 1970 và 1980, Lal đang nghiên cứu về đất ở Châu Phi không có chất hữu cơ đến mức mặt đất trở nên cực kỳ cứng, giống như xi măng. Ở đó, ông đã gặp một người tiên phong trong nghiên cứu về sự nóng lên toàn cầu, người cho rằng carbon từ đất đã di chuyển vào khí quyển. Điều này hiện đang ngày càng có khả năng xảy ra. Hãy để tôi giải thích.

For millions of years, carbon dioxide levels in the atmosphere have been regulated, in part, by a natural partnership between plants and microbes – tiny organisms in the soil. Plants absorb CO2 from the air and transform it into sugars and other carbon-based substance. While a proportion of these carbon products remain in the plant, some transfer from the roots to fungi and soil microbes, which store the carbon in the soil. The invention of agriculture some 10,000 years ago disrupted these ancient soil-building processes and led to the loss of carbon from the soil. When humans started draining the natural topsoil, and ploughing it up for planting, they exposed the buried carbon to oxygen. This created carbon dioxide and released it into the air. And in some places, grazing by domesticated animals has removed all vegetation, releasing carbon into the air. Tons of carbon have been stripped from the world’s soils – where it’s needed – and pumped into the atmosphere.

IELTS TUTOR dịch: Trong hàng triệu năm, nồng độ carbon dioxide trong khí quyển đã được điều chỉnh một phần bởi sự hợp tác tự nhiên giữa thực vật và vi khuẩn – những sinh vật nhỏ bé trong đất. Thực vật hấp thụ CO2 từ không khí và biến nó thành đường và các chất dựa trên carbon khác. Trong khi một tỷ lệ các sản phẩm carbon này vẫn còn trong cây, một số chuyển từ rễ sang nấm và vi khuẩn đất, chúng lưu trữ carbon trong đất. Việc phát minh ra nông nghiệp cách đây khoảng 10.000 năm đã phá vỡ các quá trình hình thành đất cổ xưa này và dẫn đến việc mất carbon từ đất. Khi con người bắt đầu rút cạn lớp đất mặt tự nhiên và cày xới nó để trồng trọt, họ đã cho carbon bị chôn vùi tiếp xúc với oxy. Điều này tạo ra carbon dioxide và giải phóng nó vào không khí. Và ở một số nơi, việc chăn thả gia súc đã thuần hóa đã loại bỏ tất cả thảm thực vật, giải phóng carbon vào không khí. Hàng tấn carbon đã bị loại bỏ khỏi đất trên thế giới - ở những nơi cần thiết - và được bơm vào khí quyển.

So what can be done? Researchers are now coming up with evidence that even modest changes to farming can significantly help to reduce the amount of carbon in the atmosphere. Some growers have already started using an approach known as regenerative agriculture. This aims to boost the fertility of soil and keep it moist through established practices. These include keeping fields planted all year round, and increasing the variety of plants being grown. Strategies like these can significantly increase the amount of carbon stored in the soil, so agricultural researchers are now building a case for their use in combating climate change.

IELTS TUTOR dịch: Vậy thì cái gì có thể làm được? Các nhà nghiên cứu hiện đang đưa ra bằng chứng cho thấy ngay cả những thay đổi nhỏ trong canh tác cũng có thể giúp giảm đáng kể lượng carbon trong khí quyển. Một số người trồng đã bắt đầu sử dụng một phương pháp được gọi là nông nghiệp tái tạo. Điều này nhằm mục đích tăng cường độ màu mỡ của đất và giữ ẩm thông qua các thực hành đã được thiết lập. Chúng bao gồm giữ cho các cánh đồng được trồng quanh năm và tăng nhiều loại cây được trồng. Các chiến lược như thế này có thể làm tăng đáng kể lượng carbon được lưu trữ trong đất, vì vậy các nhà nghiên cứu nông nghiệp hiện đang xây dựng một trường hợp để sử dụng chúng trong việc chống biến đổi khí hậu.

One American investigation into the potential for storing CO2 on agricultural lands is taking place in California. Soil scientist Whendee Silver of the University of California, Berkeley, is conducting a first-of-its-kind study on a large cattle farm in the state. She and her students are testing the effects on carbon storage of the compost that is created from waste – both agricultural, including manure and cornstalks, and waste produced in gardens, such as leaves, branches, and lawn trimmings. In Australia, soil ecologist Christine Jones is testing another promising soil-enrichment strategy. Jones and 12 farmers are working to build up soil carbon by cultivating grasses that stay green all year round. Like composting, the approach has already been proved experimentally; Jones now hopes to show that it can be applied on working farms and that the resulting carbon capture can be accurately measured.

IELTS TUTOR dịch: Một cuộc điều tra của Mỹ về khả năng lưu trữ CO2 trên đất nông nghiệp đang diễn ra ở California. Nhà khoa học về đất Whendee Silver của Đại học California, Berkeley, đang tiến hành một nghiên cứu đầu tiên về loại hình này tại một trang trại gia súc lớn ở bang này. Cô và các sinh viên của mình đang thử nghiệm các tác động đối với việc lưu trữ carbon của phân hữu cơ được tạo ra từ chất thải - cả chất thải nông nghiệp, bao gồm phân chuồng và thân cây ngô, và chất thải được tạo ra trong vườn, chẳng hạn như lá, cành và cỏ cắt tỉa. Ở Úc, nhà sinh thái đất Christine Jones đang thử nghiệm một chiến lược làm giàu đất hứa hẹn khác. Jones và 12 nông dân đang làm việc để tạo ra carbon trong đất bằng cách trồng cỏ xanh quanh năm. Giống như ủ phân, phương pháp này đã được chứng minh bằng thực nghiệm; Jones hiện hy vọng sẽ chứng minh được rằng nó có thể được áp dụng tại các trang trại đang hoạt động và có thể đo lường chính xác lượng carbon thu được.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

It’s hoped in the future that projects such as these will demonstrate the role that farmers and other land managers can play in reducing the harmful effects of greenhouse gases. For example, in countries like the United States, where most farming operations use large applications of fertiliser, changing such long-standing habits will require a change of system. Rattan Lal argues that farmers should receive payment not just for the corn or beef they produce but also for the carbon they can store in their soil. Another study being carried out

IELTS TUTOR dịch: Người ta hy vọng rằng trong tương lai những dự án như thế này sẽ thể hiện được vai trò của nông dân và những người quản lý đất đai khác trong việc giảm tác hại của khí nhà kính. Ví dụ, ở các quốc gia như Hoa Kỳ, nơi hầu hết các hoạt động canh tác sử dụng lượng lớn phân bón, việc thay đổi những thói quen lâu đời như vậy sẽ đòi hỏi phải thay đổi hệ thống. Rattan Lal lập luận rằng nông dân không chỉ được trả tiền cho ngô hoặc thịt bò mà họ sản xuất mà còn cho lượng carbon mà họ có thể lưu trữ trong đất của mình. Một nghiên cứu khác đang được thực hiện…

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE