Dịch + giải thích transcript "The effects of environmental change on birds" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "The effects of environmental change on birds" IELTS LISTENING SECTION 4.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "The effects of environmental change on birds" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "The effects of environmental change on birds" IELTS LISTENING SECTION 4

OK, so we’ve been looking at how man-made changes in our environment can affect wildlife. Now I’ll discuss a particular example. Let’s take a look at mercury. Mercury’s one of the 120 or so elements that make up all matter, and it has the symbol Hg. It’s a shiny, silvery substance. You may have seen it in old-fashioned thermometers, but it’s not used much for domestic purposes now because it’s highly toxic. But the problem is that the amount of mercury in the environment’s increasing. The main reason for this is the power plants used to produce electricity. The main source of energy that most of them use is still coal, and when it’s burned it releases mercury into the atmosphere. Some of this gets deposited into lakes and rivers, and if it’s ingested by a fish it’s not excreted, it stays in the fish’s body and it enters the food chain. So it’s been known for some time that birds which eat fish may be affected, but what wasn’t known until quite recently is that those that eat insects can also be affected.

IELTS TUTOR dịch: OK, vậy là chúng ta đã xem xét những thay đổi do con người tạo ra trong môi trường của chúng ta có thể ảnh hưởng đến động vật hoang dã như thế nào. Bây giờ tôi sẽ thảo luận về một ví dụ cụ thể. Hãy xem xét thủy ngân. Thủy ngân là một trong số 120 nguyên tố tạo nên mọi vật chất và nó có ký hiệu là Hg. Đó là một chất sáng bóng, bạc. Bạn có thể đã nhìn thấy nó trong các nhiệt kế kiểu cũ, nhưng hiện nay nó không được sử dụng nhiều cho mục đích gia dụng vì nó có độc tính cao. Nhưng vấn đề là lượng thủy ngân trong môi trường ngày càng tăng. Lý do chính cho điều này là các nhà máy điện được sử dụng để sản xuất điện. Nguồn năng lượng chính mà hầu hết họ sử dụng vẫn là than đá, và khi đốt cháy, nó sẽ giải phóng thủy ngân vào khí quyển. Một số trong số này được lắng đọng vào các hồ và sông, và nếu cá ăn vào thì nó không được bài tiết ra ngoài mà sẽ ở lại trong cơ thể cá và đi vào chuỗi thức ăn. Vì vậy, từ lâu người ta đã biết rằng những loài chim ăn cá có thể bị ảnh hưởng, nhưng điều mà mãi đến gần đây người ta mới biết là những loài ăn côn trùng cũng có thể bị ảnh hưởng.

So a woman called Claire Varian-Ramos is doing some research on how this is affecting birds. And rather than looking at how many birds are actually killed by mercury poisoning, she’s looking for more subtle sub-effects. And these may be to do with the behaviour of the birds, or with the effect of mercury on the way their brain works, so whether it leads to problems with memory, for example. And she’s particularly focusing on the effects of mercury on bird song. Now, the process of song learning happens at a particular stage in the birds’ development, and what you may not know is that a young bird seems to acquire this skill by listening to the songs produced by its father, rather than by any other bird. And Varian-Ramos has already found in her research that if young male birds are exposed to mercury, if they eat food contaminated with mercury, then the songs they produce aren’t as complex as those produced by other birds. So quite low-level exposure to mercury is likely to have an impact on male birds in a natural situation, because it can mean that they’re less attractive to female birds, and so it can affect their chances of reproduction.

IELTS TUTOR dịch: Vì vậy, một người phụ nữ tên là Claire Varian-Ramos đang thực hiện một số nghiên cứu về việc điều này ảnh hưởng đến các loài chim như thế nào. Và thay vì xem xét có bao nhiêu con chim thực sự bị giết do ngộ độc thủy ngân, cô ấy đang tìm kiếm những tác động phụ tinh tế hơn. Và những điều này có thể liên quan đến hành vi của các loài chim, hoặc với tác động của thủy ngân lên cách thức hoạt động của não chúng, chẳng hạn liệu thủy ngân có dẫn đến các vấn đề về trí nhớ hay không. Và cô ấy đặc biệt tập trung vào tác động của thủy ngân đối với tiếng hót của loài chim. Bây giờ, quá trình học hót xảy ra ở một giai đoạn cụ thể trong quá trình phát triển của chim, và điều mà bạn có thể không biết là một con chim non dường như có được kỹ năng này bằng cách lắng nghe những bài hót do cha của nó tạo ra, chứ không phải bởi bất kỳ loài chim nào khác. Và Varian-Ramos đã phát hiện ra trong nghiên cứu của mình rằng nếu những con chim đực non tiếp xúc với thủy ngân, nếu chúng ăn thức ăn bị nhiễm thủy ngân, thì tiếng hót do chúng tạo ra sẽ không phức tạp như tiếng hót của những loài chim khác. Vì vậy, việc tiếp xúc với thủy ngân ở mức độ khá thấp có khả năng ảnh hưởng đến chim đực trong điều kiện tự nhiên, bởi vì điều đó có nghĩa là chúng kém hấp dẫn hơn đối với chim cái và do đó có thể ảnh hưởng đến cơ hội sinh sản của chúng.

Now the way she’s carrying out this research is worth thinking about. She’s using a mixture of studies using birds kept in laboratories, and studies carried out outdoors in the wild. The lab-based studies have the advantage that you don’t get all the variables you would in a natural setting, so the experimenter has a much higher level of control, and that means they can be more confident about their results in some ways. And of course they don’t have to worry about going out and finding the birds in order to observe them.

IELTS TUTOR dịch: Giờ đây, cách cô ấy thực hiện nghiên cứu này thật đáng để suy nghĩ. Cô ấy đang sử dụng kết hợp các nghiên cứu sử dụng các loài chim được nuôi trong phòng thí nghiệm và các nghiên cứu được thực hiện ngoài trời trong tự nhiên. Các nghiên cứu dựa trên phòng thí nghiệm có lợi thế là bạn không nhận được tất cả các biến như trong môi trường tự nhiên, vì vậy người thử nghiệm có mức độ kiểm soát cao hơn nhiều và điều đó có nghĩa là họ có thể tự tin hơn về kết quả của mình theo một số cách. Và tất nhiên họ không phải lo lắng về việc đi ra ngoài và tìm những con chim để quan sát chúng.

So what are the implications here for humans? Well, because many birds are migratory, they may be transporting mercury far from contaminated sites. For example, it’s been found that ducks who’d been feeding at a contaminated site were later shot by hunters over a thousand kilometres away, and presumably eaten. But these birds likely had mercury levels high enough to warrant concern for human consumption. In addition, going back to song learning by birds, we saw that this may be affected by mercury contamination. Well, we also know that in humans, mercury causes developmental delays in the acquisition of language, and in fact this process is very similar in the brain regions it involves and even the genes that are involved.

IELTS TUTOR dịch: Vậy hệ lụy ở đây đối với con người là gì? Chà, bởi vì nhiều loài chim đang di cư, chúng có thể vận chuyển thủy ngân ra xa các địa điểm bị ô nhiễm. Ví dụ, người ta phát hiện ra rằng những con vịt đang kiếm ăn ở một địa điểm bị ô nhiễm sau đó đã bị những người thợ săn bắn cách xa hàng nghìn km và có lẽ đã bị ăn thịt. Nhưng những con chim này có thể có mức thủy ngân đủ cao để gây lo ngại cho con người. Ngoài ra, quay trở lại với việc chim học hót, chúng tôi thấy rằng điều này có thể bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm thủy ngân. Chà, chúng ta cũng biết rằng ở người, thủy ngân gây ra sự chậm phát triển trong việc tiếp thu ngôn ngữ và trên thực tế, quá trình này diễn ra rất giống nhau ở các vùng não mà nó liên quan và thậm chí cả các gen liên quan.

But mercury contamination has other important implication for humans as well. It’s now known that an unborn child can be affected if the food eaten by its mother contains high levels of mercury, and these effects can be quite substantial. In the end, it comes down to whether more value is placed on human economic wellbeing or environmental wellbeing. It’s true there are new regulations for mercury emissions from power plants, but these will need billions of dollars to implement, and increase costs for everyone. Some argue that’s too much to pay to protect wildlife. But as we’ve seen, the issues go beyond that, and I think it’s an issue we need to consider very carefully.

IELTS TUTOR dịch: Nhưng ô nhiễm thủy ngân cũng có ý nghĩa quan trọng khác đối với con người. Hiện nay, người ta đã biết rằng thai nhi có thể bị ảnh hưởng nếu thức ăn mà mẹ nó ăn có chứa hàm lượng thủy ngân cao và những ảnh hưởng này có thể khá nghiêm trọng. Cuối cùng, điều quan trọng là liệu phúc lợi kinh tế của con người hay phúc lợi môi trường được đặt nhiều giá trị hơn. Đúng là có những quy định mới về phát thải thủy ngân từ các nhà máy điện, nhưng những quy định này sẽ cần hàng tỷ đô la để thực hiện và làm tăng chi phí cho mọi người. Một số người cho rằng đó là quá nhiều để trả tiền để bảo vệ động vật hoang dã. Nhưng như chúng ta đã thấy, các vấn đề còn vượt xa điều đó và tôi nghĩ đó là vấn đề chúng ta cần xem xét rất cẩn thận.

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE