Dịch + giải thích transcript "Agricultural programme in Mozambique" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Agricultural programme in Mozambique" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "Agricultural programme in Mozambique" IELTS LISTENING SECTION 4

I’m going to report on a case study of a programme which has been set up to help rural populations in Mozambique, a largely agricultural country in South-East Africa.

IELTS TUTOR dịch: Tôi sẽ báo cáo về một nghiên cứu điển hình về một chương trình đã được thiết lập để giúp đỡ người dân nông thôn ở Mozambique, một quốc gia chủ yếu là nông nghiệp ở Đông Nam Phi.

The programme worked with three communities in Chicualacuala district, near the Limpopo River. This is a dry and arid region, with unpredictable rainfall. Because of this, people in the area were unable to support themselves through agriculture and instead they used the forest as a means of providing themselves with an income, mainly by selling charcoal. However, this was not a sustainable way of living in the long term, as they were rapidly using up this resource.

IELTS TUTOR dịch: Chương trình đã làm việc với ba cộng đồng ở quận Chicualacuala, gần sông Limpopo. Đây là một khu vực khô hạn và cằn cỗi, với lượng mưa khó lường. Do đó, người dân trong khu vực không thể tự nuôi sống bản thân bằng nông nghiệp và thay vào đó họ sử dụng rừng như một phương tiện để cung cấp thu nhập cho mình, chủ yếu bằng cách bán than củi. Tuy nhiên, đây không phải là một cách sống bền vững về lâu dài, vì họ đang nhanh chóng sử dụng hết nguồn tài nguyên này.

To support agriculture in this dry region, the programme focused primarily on making use of existing water resources from the Limpopo River by setting up systems of irrigation, which would provide a dependable water supply for crops and animals. The programme worked closely with the district government in order to find the best way of implementing this. The region already had one farmers’ association, and it was decided to set up two more of these. These associations planned and carried out activities including water management, livestock breeding and agriculture, and it was notable that in general, women formed the majority of the workforce.

IELTS TUTOR dịch: Để hỗ trợ nông nghiệp ở vùng khô hạn này, chương trình tập trung chủ yếu vào việc tận dụng các nguồn nước hiện có từ sông Limpopo bằng cách thiết lập các hệ thống thủy lợi, cung cấp nguồn nước đáng tin cậy cho cây trồng và vật nuôi. Chương trình đã làm việc chặt chẽ với chính quyền quận để tìm ra cách tốt nhất để thực hiện điều này. Vùng này đã có một hiệp hội nông dân và người ta đã quyết định thành lập thêm hai hiệp hội nữa. Các hiệp hội này đã lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bao gồm quản lý nước, chăn nuôi gia súc và nông nghiệp, và điều đáng chú ý là nhìn chung, phụ nữ chiếm đa số trong lực lượng lao động.

It was decided that in order to keep the crops safe from animals, both wild and domestic, special areas should be fenced off where the crops could be grown. The community was responsible for creating these fences, but the programme provided the necessary wire for making them. Once the area had been fenced off, it could be cultivated. The land was dug, so that vegetables and cereals appropriate to the climate could be grown, and the programme provided the necessary seeds for this. The programme also provided pumps so that water could be brought from the river in pipes to the fields. However, the labour was all provided by local people, and they also provided and put up the posts that supported the fences around the fields.

IELTS TUTOR dịch: Người ta đã quyết định rằng để giữ cho cây trồng an toàn khỏi động vật, cả hoang dã và ở gia đình, các khu vực đặc biệt nên được rào lại để trồng trọt. Cộng đồng chịu trách nhiệm tạo ra những hàng rào này, nhưng chương trình đã cung cấp dây cần thiết để tạo ra chúng. Khi khu vực này đã được rào lại, nó có thể được canh tác. Đất được đào để có thể trồng các loại rau và ngũ cốc phù hợp với khí hậu, và chương trình đã cung cấp những hạt giống cần thiết cho việc này. Chương trình cũng cung cấp máy bơm để có thể dẫn nước từ sông vào các cánh đồng. Tuy nhiên, nhân công đều do người dân địa phương cung cấp, và họ cũng đóng cọc để đỡ hàng rào quanh ruộng.

Once the programme had been set up, its development was monitored carefully. The farmers were able to grow enough produce not just for their own needs, but also to sell. However, getting the produce to places where it could be marketed was sometimes a problem, as the farmers did not have access to transport, and this resulted in large amounts of produce, especially vegetables, being spoiled. This problem was discussed with the farmers’ associations and it was decided that in order to prevent food from being spoiled, the farmers needed to learn techniques for its preservation.

IELTS TUTOR dịch: Khi chương trình đã được thiết lập, sự phát triển của nó được theo dõi cẩn thận. Những người nông dân đã có thể trồng đủ sản phẩm không chỉ cho nhu cầu của họ mà còn để bán. Tuy nhiên, việc đưa sản phẩm đến những nơi có thể tiêu thụ đôi khi là một vấn đề, vì nông dân không có phương tiện vận chuyển, và điều này dẫn đến một lượng lớn sản phẩm, đặc biệt là rau, bị hư hỏng. Vấn đề này đã được thảo luận với các hiệp hội nông dân và người ta quyết định rằng để thực phẩm không bị hư hỏng, nông dân cần phải học các kỹ thuật bảo quản.

There was also an additional initiative that had not been originally planned, but which became a central feature of the programme. This was when farmers started to dig holes for tanks in the fenced-off areas and to fill these with water and use them for breeding fish – an important source of protein. After a time, another suggestion was made by local people which hadn’t been part of the programme’s original proposal, but which was also adopted later on. They decided to try setting up colonies of bees, which would provide honey both for their own consumption and to sell.

IELTS TUTOR dịch: Ngoài ra còn có một sáng kiến bổ sung không được lên kế hoạch ban đầu, nhưng đã trở thành một đặc điểm trung tâm của chương trình. Đây là lúc nông dân bắt đầu đào hố cho các bể chứa ở các khu vực có hàng rào và đổ đầy nước vào các bể này và sử dụng chúng để nuôi cá – một nguồn cung cấp protein quan trọng. Sau một thời gian, người dân địa phương đưa ra một đề xuất khác vốn không nằm trong đề xuất ban đầu của chương trình, nhưng sau đó cũng được thông qua. Họ quyết định thử thiết lập các đàn ong, đàn ong này sẽ cung cấp mật ong cho cả sự tiêu thụ của họ và để bán.

So what lessons can be learned from this programme? First of all, it tells us that in dry, arid regions, if there is access to a reliable source of water, there is great potential for the development of agriculture. In Chicualacuala, there was a marked improvement in agricultural production, which improved food security and benefited local people by providing them with both food and income. However, it’s important to set realistic timelines for each phase of the programme, especially for its design, as mistakes made at this stage may be hard to correct later on.

The programme demonstrates that sustainable development is possible in areas where …

IELTS TUTOR dịch: Vậy, những bài học có thể được rút ra từ chương trình này? Trước hết, nó cho chúng ta biết rằng ở những vùng khô hạn và cằn cỗi, nếu được tiếp cận với nguồn nước đáng tin cậy, thì sẽ có tiềm năng lớn để phát triển nông nghiệp. Ở Chicualacuala, đã có sự cải thiện rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp, giúp cải thiện an ninh lương thực và mang lại lợi ích cho người dân địa phương bằng cách cung cấp lương thực và thu nhập cho họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thiết lập các mốc thời gian thực tế cho từng giai đoạn của chương trình, đặc biệt là đối với thiết kế của chương trình, vì những sai lầm mắc phải ở giai đoạn này có thể khó sửa chữa sau này.

Chương trình chứng minh rằng có thể phát triển bền vững ở những khu vực mà …

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE