Dịch + giải thích transcript "CHILDREN'S ART AND CRAFT WORKSHOPS" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "CHILDREN'S ART AND CRAFT WORKSHOPS" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "CHILDREN'S ART AND CRAFT WORKSHOPS" IELTS LISTENING SECTION 1

MAN:  Good morning, Synmouth Museum. Can I help you?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Chào buổi sáng, Bảo tàng Synmouth đây. Tôi có thể giúp bạn?

WOMAN:  Oh yes. Good morning. I'm interested in the children's workshops and I'd like a little more information, please.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ồ vâng. Chào buổi sáng. Tôi quan tâm đến hội thảo dành cho trẻ em và tôi muốn biết thêm một chút thông tin.

MAN:  Do you mean the Art and Craft workshops?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ý bạn là hội thảo Nghệ thuật và Thủ công?

WOMAN:  Yes. A friend of a friend mentioned them - the children do painting and make models and so forth.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng. Một người bạn của một người bạn đã đề cập đến chúng - những đứa trẻ vẽ tranh và làm người mẫu, v.v.

MAN:  Yes, of course. Um, where to begin? First of all, as you probably know, they run every Saturday.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng, tất nhiên. Ừm, bắt đầu từ đâu? Trước hết, như bạn có thể biết, chúng (ý là hội thảo) thực hiện vào thứ Bảy hàng tuần.

WOMAN:  Fine. And what about ages?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tốt rồi. Và về độ tuổi?

MAN:  Well, all ages from five upwards are welcome, though we do ask that children below eight years of age are accompanied by an adult.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng, mọi lứa tuổi từ 5 tuổi trở lên đều được chào đón, mặc dù chúng tôi yêu cầu trẻ em dưới 8 tuổi phải có người lớn đi kèm.

WOMAN:  Fine. That wouldn't be a problem. What about cost?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Được rồi. Đó sẽ không phải là một vấn đề. Còn chi phí thì sao?

MAN:  Well, I think you'll find them very reasonable. It's £2.50 a child, with 80 pence off for two or more children from the same family.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Chà, tôi nghĩ bạn sẽ thấy chúng rất hợp lý. Đó là £2,50 một đứa trẻ, giảm 80 xu cho hai đứa trẻ trở lên trong cùng một gia đình.

WOMAN:  Oh yes, very reasonable. And are they held in the main museum?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ồ vâng, rất hợp lý. Và chúng được tổ chức trong bảo tàng chính?

MAN:  Not exactly. They're nearby.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Không chính xác lắm. Chúng ở gần đó thôi.

WOMAN:  Could you give me the full address? I don't know the area very well.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Bạn có thể cho tôi địa chỉ đầy đủ không? Tôi không biết rõ khu vực này.

MAN:  Yes, it's Winter House.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng, đó là Ngôi nhà Mùa đông.

WOMAN:  Right.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Được rồi.

MAN:  And that's in Tamer Street.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Và đó là ở đường Tamer.

WOMAN:  Could you spell that, please?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Bạn vui lòng đánh vần được chứ?

MAN:  Yes, T-A-M-E-R Street.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng, đường T-A-M-E-R.

WOMAN:  Lovely.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Thật tuyệt.

MAN:  And I do need to tell you that there's a security entrance, so you need to press the green button for someone to let you in. Don't press the red button please, but don't worry, it's all clearly labelled.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Và tôi cần nói với bạn rằng có một lối vào an ninh, vì vậy bạn cần nhấn nút màu xanh lá cây để ai đó cho phép bạn vào. Làm ơn đừng nhấn nút màu đỏ, nhưng đừng lo lắng, tất cả đều được dán nhãn rõ ràng.

WOMAN:  OK. And one more question - is parking available nearby? We're driving in from out of town.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: OK. Và một câu hỏi nữa - có chỗ đậu xe gần đó không? Chúng tôi đang lái xe từ ngoài thị trấn.

MAN:  Your best bet is to leave your car at the back of the library - on a Saturday morning there are plenty of spaces there. It's right next door to the museum.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tốt nhất là bạn nên để xe ở phía sau thư viện - vào sáng thứ Bảy, có rất nhiều chỗ trống ở đó. Nó ở ngay bên cạnh bảo tàng.

WOMAN:  And can I ask about booking places?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Và tôi có thể hỏi về việc đặt chỗ không?

MAN:  Yes, and I must tell you, you really should book by calling the education department here.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng, và tôi phải nói với bạn, bạn thực sự nên đăng ký bằng cách gọi cho phòng giáo dục ở đây.

WOMAN:  Oh, I'm sorry, should I have rung them instead of the main museum number?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ồ, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên gọi họ thay vì số chính của bảo tàng?

MAN:  No, that's fine this time, please don't worry. But for future reference, I'll give you the direct number. It's two hundred-seven-six-five.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Không, lần này ổn thôi, xin đừng lo lắng. Nhưng để tham khảo trong tương lai, tôi sẽ cung cấp cho bạn số trực tiếp. Là hai trăm - bảy - sáu - năm.

WOMAN:  Great, I've got that.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tuyệt vời, tôi đã hiểu rồi.

MAN:  But I'm very happy to give you information about the next two workshops. On Saturday the 16th there's Building Castles.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Nhưng tôi rất vui được cung cấp cho bạn thông tin về hai hội thảo tiếp theo. Vào Thứ Bảy ngày 16 có Xây dựng Lâu đài.

WOMAN:  Oh, sounds great!

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ồ, nghe thật tuyệt!

MAN:  This involves quite a bit of glue, so just make sure the kids are in old clothes.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Điều này liên quan đến khá nhiều keo dán, vì vậy chỉ cần đảm bảo bọn trẻ mặc quần áo cũ.

WOMAN:  I know, ones I don't mind getting mucky.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi biết, tôi không ngại bị bẩn.

MAN:  Exactly. And if possible, could you bring along bottle tops which the children might be able to use in the models, you know, as decoration?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Chính xác. Và nếu có thể, bạn có thể mang theo những chiếc nắp chai mà bọn trẻ có thể sử dụng trong các mô hình, bạn biết đấy, để trang trí không?

WOMAN:  We'll certainly try to find some for you.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng tìm một số cho bạn.

MAN:  Then the following week ...

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Rồi tuần sau...

WOMAN:  That'll be the 23rd, won't it?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Đó sẽ là ngày 23, phải không?

MAN:  Yes, that's right. On that day, it's what we call Undersea Worlds. This is where they make scenes with fishes, underground caverns and so on.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng, đúng vậy. Vào ngày đó, đó là cái mà chúng ta gọi là Undersea Worlds. Đây là nơi họ tạo cảnh với cá, hang ngầm, v.v.

WOMAN:  Is that likely to get very dirty? Lots of paint splashes?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Cái đó có thể rất bẩn không? Rất nhiều sơn bắn tung tóe?

MAN:  Not really, so we don't recommend any special clothes for that one. But if you could search out some silver paper to bring along to use in the sessions, you know, it's shiny - it looks like water, that'd be great.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Không thực sự, vì vậy chúng tôi không đề xuất bất kỳ quần áo đặc biệt nào cho cái đó. Nhưng nếu bạn có thể tìm kiếm một số giấy bạc để mang theo để sử dụng trong các buổi học, bạn biết đấy, nó sáng bóng - trông giống như nước, điều đó thật tuyệt.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

WOMAN:  Yes, of course. We'll see what we can come up with. Well, thank you ever so much for all your help. The sessions sound really good and I'll certainly book up for the next two.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng, tất nhiên. Chúng tôi sẽ xem những gì chúng tôi có thể đưa ra. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả sự giúp đỡ của bạn. Các buổi nghe có vẻ thực sự tốt và tôi chắc chắn sẽ đăng ký cho hai buổi tiếp theo.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN:  Lovely. Thanks very much for ringing.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Thật tuyệt. cảm ơn rất nhiều vì đã gọi.

WOMAN:  Bye.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tạm biệt.

MAN:  Bye-bye.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tạm biệt.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE