Dịch + giải thích transcript "Cities built by the sea" IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Cities built by the sea" IELTS LISTENING SECTION 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Cities built by the sea" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Cities built by the sea" IELTS LISTENING SECTION 3

TUTOR: OK, so what I’d like you to do now is to talk to your partner about your presentations on urban planning. You should have done most of the reading now, so I’d like you to share your ideas, and talk about the structure of your presentation and what you need to do next.

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: OK, những gì tôi muốn hai bạn làm bây giờ là thảo luận với bạn cùng nhóm của mình về các bài thuyết trình về quy hoạch đô thị. Hai bạn chắc hẳn đã phải đọc hầu hết các tài liệu rồi, vì vậy tôi muốn các bạn chia sẻ ý tưởng của mình và nói về cấu trúc bài thuyết trình và những gì bạn cần làm tiếp theo.

CARLA: OK Rob. I’m glad we chose quite a specific topic – cities built next to the sea. It made it much easier to find relevant information.

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Được rồi, Rob. Tớ rất vui vì chúng ta đã chọn một chủ đề khá cụ thể – các thành phố được xây dựng bên cạnh biển. Vì chúng ta có thể dễ dàng tìm những thông tin liên quan hơn.

ROB: Yeah. And cities are growing so quickly – I mean, we know that more than half the world’s population lives in cities now.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Ừm. Và các thành phố đang phát triển rất nhanh – ý tớ là, chúng ta biết rằng hơn một nửa dân số thế giới hiện đang sống ở các thành phố.

CARLA: Yeah, though that’s all cities, not just ones on the coast. But most of the biggest cities are actually built by the sea. I’d not realised that before.

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Đúng, mặc dù đó là tất cả các thành phố, không chỉ các thành phố trên bờ biển. Nhưng hầu hết các thành phố lớn nhất được xây dựng cạnh biển. Tớ đã không biết điều đó trước đây.

ROB: Nor me. And what’s more, a lot of them are built at places where rivers come out into the sea. But apparently this can be a problem.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Tớ cũng thế. Và hơn thế nữa, rất nhiều trong số chúng được xây dựng ở những nơi có dòng sông chảy ra biển. Nhưng rõ ràng đây có thể là một vấn đề.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

CARLA: Why?

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Tại sao vậy?

ROB: Well, as the city expands, agriculture and industry tend to spread further inland along the rivers, and so agriculture moves even further inland up the river. That’s not necessarily a problem, except it means more and more pollutants are discharged into the rivers.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Khi thành phố mở rộng ra, nông nghiệp và công nghiệp có xu hướng lan rộng hơn vào đất liền dọc theo các con sông, và vì vậy nông nghiệp di chuyển sâu hơn vào đất liền. Điều đó thì không hẳn là một vấn đề, nhưng ngày càng nhiều chất ô nhiễm được thải ra sông.

CARLA: So these are brought downstream to the cities?

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Và sau đó thì chúng sẽ đi theo vào trong thành phố?

ROB: Right. Hmm. Did you read that article about Miami, on the east coast of the USA?

IELTS TUTOR dịch: ROB: Đúng thế. Cậu đã đọc bài báo về Miami, trên bờ biển đông của Mỹ chứ?

CARLA: No.

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Tớ chưa.

ROB: Well, apparently back in the 1950s they build channels to drain away the water in case of flooding.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Rõ ràng vào những năm 1950, họ xây dựng các kênh để thoát nước trong trường hợp lũ lụt.

CARLA: Sounds sensible.

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Nghe có vẻ hợp lý.

ROB: Yeah, they spent quite a lot of money on them. But what they didn’t take into account was global warming. So they built the drainage channels too close to sea level, and now sea levels are rising, they’re more or less useless. If there’s a lot of rain, the water can’t run away, there’s nowhere for it to go. The whole design was faulty.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Ừm, họ đã chi khá nhiều tiền cho chúng. Nhưng những gì họ đã không tính đến là sự nóng lên toàn cầu. Vì vậy, họ đã xây dựng các kênh thoát nước quá gần mực nước biển, và bây giờ mực nước biển đang dâng cao, chúng đang trở nên gần như là vô dụng. Nếu có nhiều mưa thì nước có thể thoát ra, và không có nơi nào để đi. Toàn bộ thiết kế đã bị lỗi.

CARLA: So what are the authorities doing about it now?

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Thế thì bây giờ chính quyền cần phải làm gì?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ROB: I don’t know. I did read that they’re aiming to stop disposing of waste into the ocean over the next ten years.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Tớ không biết. Tớ đã đọc được rằng họ đã nhắm đến việc ngừng thải chất thải vào đại dương trong mười năm tới.

CARLA: But that won’t help with flood prevention now, will it?

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Nhưng mà điều đấy thì không giúp gì cho sự ngăn chặn lũ lụt đúng không?

ROB: No. Really they just need to find the money for something to replace the drainage channels, in order to protect against flooding now. But in the long term they need to consider the whole ecosystem.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Không. Thực sự họ chỉ cần gây quỹ để thay thế các kênh thoát nước, để bảo vệ chống lũ lụt ngay bây giờ. Nhưng về lâu dài họ cần xem xét toàn bộ hệ sinh thái.

CARLA: Right. Really, though, coastal cities can’t deal with their problems on their own, can they? I mean, they’ve got to start acting together at an international level instead of just doing their own thing.

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Đúng. Thực sự, mặc dù, các thành phố ven biển không thể tự mình giải quyết vấn đề của họ phải không? Ý tớ là, họ đã bắt đầu hành động cùng nhau ở cấp độ quốc tế thay vì chỉ làm việc của riêng họ.

ROB: Absolutely. The thing is, everyone knows what the problems are and environmentalists have a pretty good idea of what we should be doing about them, so they should be able to work together to some extent. But it’s going to be a long time before countries come to a decision on what principles they’re prepared to abide by.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Chắc chắn rồi. Vấn đề là, mọi người đều biết vấn đề là gì và các nhà môi trường có một ý tưởng khá hay về những gì chúng ta nên làm, vì vậy họ sẽ có thể làm việc cùng nhau ở một mức độ nào đó. Nhưng nó sẽ là một thời gian dài trước khi các quốc gia đưa ra quyết định về những nguyên tắc mà họ cần phải tuân thủ.

CARLA: Yes, if they ever do.

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Đúng, nếu họ đã làm thế.

CARLA: So I think we’ve probably got enough for our presentation. It’s only fifteen minutes.

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Tớ nghĩ chúng ta đã có đủ thông tin cho bài thuyết trình rồi. Chúng ta chỉ có 15 phút thôi.

ROB: OK. So I suppose we’ll begin with some general historical background about why coastal cities were established. But we don’t want to spend too long on that, the other students will already know a bit about it. It’s all to do with communications and so on.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Được. Vì thế nên tớ nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu với bối cảnh lịch sử chung về lý do tại sao các thành phố ven biển được thành lập. Nhưng chúng ta không muốn dành quá nhiều thời gian cho nó đâu vì các sinh viên khác đã biết một chút về nó. Tất cả những gì chúng ta phải làm là giao tiếp.

CARLA: Yes. We should mention some geographical factors, things like wetlands and river estuaries and coastal erosion and so on. We could have some maps of different cities with these features marked.

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Đúng thế. Chúng ta nên đề cập đến một số yếu tố địa lý, những thứ như vùng đất ngập nước và cửa sông và xói mòn bờ biển, v.v. Chúng ta có thể có một số bản đồ của các thành phố khác nhau với các đặc điểm này được đánh dấu.

ROB: On a handout you mean? Or some slides everyone can see?

IELTS TUTOR dịch: ROB: Ý cậu là 1 tờ giấy phát cho mọi người? Hay một số slides mọi người có thể thấy?

CARLA: Yeah, that’d be better.

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Ừm, cái đó tốt hơn đấy.

ROB: It’d be good to go into past mistakes in a bit more detail. Did you read that case study of the problems there were in New Orleans with flooding a few years ago?

IELTS TUTOR dịch: ROB: Thật tốt khi nhìn vào những sai lầm trong quá khứ chi tiết hơn một chút. Cậu có đọc nghiên cứu điển hình về các vấn đề ở New Orleans với lũ lụt vài năm trước không?

CARLA: Yes, We could use that as the basis for that part of the talk. I don’t think the other students will have read it, but they’ll remember hearing about the flooding at the time.

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Tớ có, chúng ta có thể sử dụng nó làm cơ sở cho phần nói chuyện đó. Tớ không nghĩ rằng các sinh viên khác sẽ đọc nó, nhưng họ sẽ nhớ khi nghe về trận lụt.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ROB: OK. So that’s probably enough background.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Ừm, như thế chắc là đủ rồi nhỉ.

CARLA: So then we’ll go on to talk about what actions being taken to deal with the problems of coastal cities.

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói về những hành động cần được thực hiện để đối phó với các vấn đề của các thành phố ven biển.

ROB: OK. What else do we need to talk about? Maybe something on future risks, looking more at the long term, if populations continue to grow.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Ừm. Chúng ta cần nói về những vấn đề nào nữa nhỉ? Có thể một vài rủi ro trong tương lai, nhìn nhiều hơn về lâu dài, nếu dân số tiếp tục phát triển.

CARLA: Yeah. We’ll need to do a bit of work there, I haven’t got much information, have you?

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Ừm, thế thì chúng ta sẽ cần làm nhiều việc hơn đấy, vì tớ chưa có thông tin gì cả, cậu thì sao?

ROB: No. We’ll need to look at some websites. Shouldn’t take too long.

IELTS TUTOR dịch: ROB: Tớ chưa. Chúng ta sẽ tìm kiếm trên một số trang web. Nhưng mà nó đừng quá dài.

CARLA: OK. And I think we should end by talking about international implications. Maybe we could ask people in the audience. We’ve got people from quite a lot of different places.

IELTS TUTOR dịch: CARLA: Ừm, và tớ nghĩ chúng ta nên kết thúc bằng những đề xuất quốc tế. Có lẽ chúng ta có thể hỏi mọi người trong lớp. Chúng ta đã có những người từ khá nhiều nơi khác nhau.

ROB: That’d be interesting, if we have time, yes. So now shall we …

IELTS TUTOR dịch: ROB: Nó thú vị đấy, nếu chúng ta có thời gian thì được thôi. Thế bây giờ chúng ta …

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE