Dịch + giải thích transcript "The sleepy lizard (tiliqua rugosa)" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "The sleepy lizard (tiliqua rugosa)" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "The sleepy lizard (tiliqua rugosa)" IELTS LISTENING SECTION 4

Last week, we started looking at reptiles, including crocodiles and snakes. Today, I’d like us to have a look at another reptile – the lizard – and in particular, at some studies that have been done on a particular type of lizard whose Latin name is tiliqua rugosa. This is commonly known as the sleepy lizard, because it’s quite slow in its movements and spends quite a lot of its time dozing under rocks or lying in the sun.

IELTS TUTOR dịch: Tuần trước, chúng tôi bắt đầu xem xét các loài bò sát, bao gồm cả cá sấu và rắn. Hôm nay, tôi muốn chúng ta xem xét một loài bò sát khác – thằn lằn – và đặc biệt là một số nghiên cứu đã được thực hiện trên một loại thằn lằn cụ thể có tên Latinh là tiliqua rugosa. Loài này thường được gọi là thằn lằn buồn ngủ, bởi vì nó di chuyển khá chậm và dành khá nhiều thời gian để ngủ gật dưới những tảng đá hoặc nằm phơi nắng.

I’ll start with a general description. Sleepy lizards live in Western and South Australia, where they’re quite common. Unlike European lizards, which are mostly small, green and fast-moving, sleepy lizards are brown, but what’s particularly distinctive about them is the colour of their tongue, which is dark blue, in contrast with the lining of their mouth which is bright pink. And they’re much bigger than most European lizards. They have quite a varied diet, including insects and even small animals, but they mostly eat plants of varying kinds.

IELTS TUTOR dịch: Tôi sẽ bắt đầu với một mô tả chung. Thằn lằn buồn ngủ sống ở Tây và Nam Úc, nơi chúng khá phổ biến. Không giống như thằn lằn châu Âu, chủ yếu là nhỏ, màu xanh lá cây và di chuyển nhanh, thằn lằn buồn ngủ có màu nâu, nhưng điều đặc biệt khác biệt ở chúng là màu lưỡi của chúng, màu xanh đậm, tương phản với niêm mạc miệng của chúng, có màu hồng tươi. Và chúng lớn hơn nhiều so với hầu hết các loài thằn lằn châu Âu. Chúng có chế độ ăn uống khá đa dạng, bao gồm cả côn trùng và thậm chí cả động vật nhỏ, nhưng chúng chủ yếu ăn các loại thực vật khác nhau.

Even though they’re quite large and powerful, with strong jaws that can crush beetles and snail shells, they still have quite a few predators. Large birds like cassowaries were one of the main ones in the past, but nowadays they’re more likely to be caught and killed by snakes. Actually, another threat to their survival isn’t a predator at all, but is man-made – quite a large number of sleepy lizards are killed by cars when they’re trying to cross highways.

IELTS TUTOR dịch: Mặc dù chúng khá to lớn và mạnh mẽ với bộ hàm khỏe có thể nghiền nát bọ cánh cứng và vỏ ốc, nhưng chúng vẫn có khá nhiều kẻ săn mồi. Trước đây, những loài chim lớn như đà điểu Úc châu là một trong những loài chính, nhưng ngày nay chúng có nhiều khả năng bị rắn bắt và giết hơn. Trên thực tế, một mối đe dọa khác đối với sự sống còn của chúng hoàn toàn không phải là động vật ăn thịt mà là do con người tạo ra - khá nhiều loài thằn lằn buồn ngủ đã bị ô tô cán chết khi chúng cố gắng băng qua đường cao tốc.

One study carried out by Michael Freake at Flinders University investigated the methods of navigation of these lizards. Though they move slowly, they can travel quite long distances. And he found that even if they were taken some distance away from their home territory, they could usually find their way back home as long as they could see the sky – they didn’t need any other landmarks on the ground.

IELTS TUTOR dịch: Một nghiên cứu được thực hiện bởi Michael Freake tại Đại học Flinders đã điều tra các phương pháp điều hướng của những con thằn lằn này. Mặc dù chúng di chuyển chậm, nhưng chúng có thể di chuyển một quãng đường khá dài. Và anh ấy phát hiện ra rằng ngay cả khi chúng bị đưa ra xa khỏi lãnh thổ quê hương của mình, chúng thường có thể tìm đường trở về nhà miễn là chúng có thể nhìn thấy bầu trời – chúng không cần bất kỳ địa danh nào khác trên mặt đất.

Observations of these lizards in the wild have also revealed that their mating habits are quite unusual. Unlike most animals, it seems that they’re relatively monogamous, returning to the same partner year after year. And the male and female also stay together for a long time, both before and after the birth of their young.

IELTS TUTOR dịch: Việc quan sát những con thằn lằn này trong tự nhiên cũng tiết lộ rằng thói quen giao phối của chúng khá bất thường. Không giống như hầu hết các loài động vật, có vẻ như chúng tương đối một vợ một chồng, trở lại với cùng một đối tác năm này qua năm khác. Và con đực và con cái cũng ở bên nhau trong một thời gian dài, cả trước và sau khi sinh con.

It’s quite interesting to think about the possible reasons for this. It could be that it’s to do with protecting their young – you’d expect them to have a much better chance of survival if they have both parents around. But in fact observers have noted that once the babies have hatched out of their eggs, they have hardly any contact with their parents. So, there’s not really any evidence to support that idea.

IELTS TUTOR dịch: Thật thú vị khi nghĩ về những lý do có thể xảy ra cho việc này. Có thể là nó liên quan đến việc bảo vệ con non của chúng - bạn sẽ mong chúng có cơ hội sống sót cao hơn nhiều nếu chúng có cả cha lẫn mẹ ở bên. Nhưng trên thực tế, các nhà quan sát đã lưu ý rằng một khi con non nở ra khỏi trứng, chúng hầu như không có bất kỳ liên hệ nào với bố mẹ. Vì vậy, thực sự không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho ý tưởng đó.

Another suggestion’s based on the observation that male lizards in monogamous relationships tend to be bigger and stronger than other males. So maybe the male lizards stay around so they can give the female lizards protection from other males. But again, we’re not really sure.

IELTS TUTOR dịch: Một gợi ý khác dựa trên quan sát rằng những con thằn lằn đực trong mối quan hệ một vợ một chồng có xu hướng to hơn và khỏe hơn những con đực khác. Vì vậy, có thể những con thằn lằn đực ở xung quanh để chúng có thể bảo vệ những con thằn lằn cái khỏi những con đực khác. Nhưng một lần nữa, chúng tôi không thực sự chắc chắn.

Finally, I’d like to mention another study that involved collecting data by tracking the lizards. I was actually involved in this myself. So we caught some lizards in the wild and we developed a tiny GPS system that would allow us to track them, and we fixed this onto their tails. Then we set the lizards free again, and we were able to track them for twelve days and gather data, not just about their location, but even about how many steps they took during this period.

IELTS TUTOR dịch: Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến một nghiên cứu khác liên quan đến việc thu thập dữ liệu bằng cách theo dõi những con thằn lằn. Bản thân tôi đã thực sự tham gia vào việc này. Vì vậy, chúng tôi đã bắt được một số con thằn lằn ngoài tự nhiên và chúng tôi đã phát triển một hệ thống GPS nhỏ cho phép chúng tôi theo dõi chúng và chúng tôi đã gắn hệ thống này vào đuôi của chúng. Sau đó, chúng tôi thả tự do cho lũ thằn lằn một lần nữa, và chúng tôi có thể theo dõi chúng trong mười hai ngày và thu thập dữ liệu, không chỉ về vị trí của chúng mà còn về số bước chúng đã đi trong khoảng thời gian này.

One surprising thing we discovered from this is that there were far fewer meetings between lizards than we expected – it seems that they were actually trying to avoid one another. So why would that be? Well, again we have no clear evidence, but one hypothesis is that male lizards can cause quite serious injuries to one another, so maybe this avoidance is a way of preventing this – of self-preservation, if you like. But we need to collect a lot more data before we can be sure of any of this.

IELTS TUTOR dịch: Một điều đáng ngạc nhiên mà chúng tôi phát hiện ra từ điều này là có ít cuộc gặp gỡ giữa những con thằn lằn hơn chúng tôi mong đợi – có vẻ như chúng thực sự đang cố tránh mặt nhau. Vậy tại sao lại như vậy? Chà, một lần nữa chúng tôi không có bằng chứng rõ ràng, nhưng một giả thuyết cho rằng thằn lằn đực có thể gây thương tích khá nghiêm trọng cho nhau, vì vậy có thể việc tránh né này là một cách để ngăn chặn điều này – để tự bảo vệ, nếu bạn muốn. Nhưng chúng tôi cần thu thập thêm nhiều dữ liệu trước khi có thể chắc chắn về điều này.

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE