Dịch + giải thích từ mới transcript "Effects of urban environments on animals" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Effects of urban environments on animals" IELTS LISTENING SECTION 4.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Effects of urban environments on animals" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "Effects of urban environments on animals" IELTS LISTENING SECTION 4

Hi. Today we’re going to be looking at animals in urban environments and I’m going to be telling you about some research on how they’re affected by these environments.

IELTS TUTOR dịch: Chào. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét động vật trong môi trường đô thị và tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một số nghiên cứu về cách chúng bị ảnh hưởng bởi những môi trường này.

Now, in evolutionary terms, urban environments represent huge upheavals, the sorts of massive changes that usually happen over millions of years. And we used to think that only a few species could adapt to this new environment. One species which is well known as being highly adaptable is the crow, and there’ve been various studies about how they manage to learn new skills. Another successful species is the pigeon, because they’re able to perch on ledges on the walls of city buildings, just like they once perched on cliffs by the sea.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, theo thuật ngữ tiến hóa, môi trường đô thị đại diện cho những biến động lớn, những loại thay đổi lớn thường xảy ra trong hàng triệu năm. Và chúng ta từng nghĩ rằng chỉ có một số loài có thể thích nghi với môi trường mới này. Một loài nổi tiếng có khả năng thích nghi cao là quạ, và đã có nhiều nghiên cứu khác nhau về cách chúng quản lý để học các kỹ năng mới. Một loài thành công khác là chim bồ câu, vì chúng có thể đậu trên gờ tường của các tòa nhà trong thành phố, giống như chúng đã từng đậu trên vách đá cạnh biển.

But in fact, we’re now finding that these early immigrants were just the start of a more general movement of animals into cities, and of adaptation by these animals to city life. And one thing that researchers are finding especially interesting is the speed with which they’re doing this – we’re not talking about gradual evolution here – these animals are changing fast.

IELTS TUTOR dịch: Nhưng trên thực tế, chúng tôi hiện đang phát hiện ra rằng những loài nhập cư ban đầu này chỉ là bước khởi đầu của một cuộc di chuyển chung hơn của động vật vào các thành phố và sự thích nghi của những động vật này với cuộc sống thành phố. Và một điều mà các nhà nghiên cứu thấy đặc biệt thú vị là tốc độ mà chúng đang làm điều này – ở đây chúng ta không nói về quá trình tiến hóa dần dần – những loài động vật này đang thay đổi nhanh chóng.

Let me tell you about some of the studies that have been carried out in this area. So, in the University of Minnesota, a biologist called Emilie Snell-Rood and her colleagues looked at specimens of urbanised small mammals such as mice and gophers that had been collected in Minnesota, and that are now kept in museums there. And she looked at specimens that had been collected over the last hundred years, which is a very short time in evolutionary terms. And she found that during that time, these small mammals had experienced a jump in brain size when compared to rural mammals. Now, we can’t be sure this means they’re more intelligent, but since the sizes of other parts of the body didn’t change, it does suggest that something cognitive was going on. And Snell-Rood thinks that this change might reflect the cognitive demands of adjusting to city life – having to look in different places to find food, for example, and coping with a whole new set of dangers.

IELTS TUTOR dịch: Hãy để tôi kể cho bạn nghe về một số nghiên cứu đã được thực hiện trong lĩnh vực này. Vì vậy, tại Đại học Minnesota, một nhà sinh vật học tên là Emilie Snell-Rood và các đồng nghiệp của cô ấy đã xem xét các mẫu vật của các động vật có vú nhỏ được đô thị hóa như chuột nhắt và chuột túi má đã được thu thập ở Minnesota và hiện được lưu giữ trong các bảo tàng ở đó. Và cô ấy đã xem xét các mẫu vật đã được thu thập trong hàng trăm năm qua, đây là một khoảng thời gian rất ngắn về mặt tiến hóa. Và cô ấy phát hiện ra rằng trong thời gian đó, những động vật có vú nhỏ này đã trải qua một bước nhảy vọt về kích thước não khi so sánh với các động vật có vú ở nông thôn. Bây giờ, chúng tôi không thể chắc chắn điều này có nghĩa là chúng thông minh hơn, nhưng vì kích thước của các bộ phận khác trên cơ thể không thay đổi, nên điều đó cho thấy rằng có điều gì đó về nhận thức đang diễn ra. Và Snell-Rood nghĩ rằng sự thay đổi này có thể phản ánh nhu cầu nhận thức của việc thích nghi với cuộc sống thành phố - chẳng hạn như phải tìm kiếm thức ăn ở những nơi khác nhau và đương đầu với một loạt nguy hiểm mới.

Then over in Germany at the Max Planck Institute, there’s another biologist called Catarina Miranda who’s done some experiments with blackbirds living in urban and rural areas. And she’s been looking not at their anatomy but at their behaviour. So as you might expect, she’s found that the urban blackbirds tend to be quite bold – they’re prepared to face up to a lot of threats that would frighten away their country counterparts. But there’s one type of situation that does seem to frighten the urban blackbirds, and that’s anything new – anything they haven’t experienced before. And if you think about it, that’s quite sensible for a bird living in the city.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, ở Đức tại Viện Max Planck, có một nhà sinh vật học khác tên là Catarina Miranda, người đã thực hiện một số thí nghiệm với những con chim đen sống ở khu vực thành thị và nông thôn. Và cô ấy không nhìn vào giải phẫu của chúng mà là hành vi của chúng. Vì vậy, như bạn có thể mong đợi, cô ấy đã phát hiện ra rằng những con chim đen thành thị có xu hướng khá táo bạo - chúng sẵn sàng đối mặt với rất nhiều mối đe dọa có thể khiến những con chim đen đồng loại của chúng sợ hãi. Nhưng có một loại tình huống dường như khiến những con chim đen thành thị sợ hãi, và đó là bất kỳ điều gì mới - bất kỳ điều gì chúng chưa từng trải qua trước đây. Và nếu bạn nghĩ về nó, điều đó khá hợp lý đối với một con chim sống trong thành phố.

Jonathan Atwell, in Indiana University, is looking at how a range of animals respond to urban environments. He’s found that when they’re under stress, their endocrine systems react by reducing the amount of hormones such as corticosterone into their blood. It’s a sensible-seeming adaptation. A rat that gets scared every time a subway train rolls past won’t be very successful.

IELTS TUTOR dịch: Jonathan Atwell, tại Đại học Indiana, đang xem xét cách một loạt động vật phản ứng với môi trường đô thị. Anh ấy phát hiện ra rằng khi chúng bị căng thẳng, hệ thống nội tiết của chúng sẽ phản ứng bằng cách giảm lượng hormone như corticosterone vào máu của chúng. Đó là một sự thích ứng có vẻ hợp lý. Một con chuột sợ hãi mỗi khi tàu điện ngầm chạy qua sẽ không thành công lắm.

There’s just one more study I’d like to mention which is by Sarah Partan and her team, and they’ve been looking at how squirrels communicate in an urban environment, and they’ve found that a routine part of their communication is carried out by waving their tails. You do also see this in the country, but it’s much more prevalent in cities, possibly because it’s effective in a noisy environment.

IELTS TUTOR dịch: Còn một nghiên cứu nữa mà tôi muốn đề cập đến, đó là nghiên cứu của Sarah Partan và nhóm của cô ấy, họ đã xem xét cách những con sóc giao tiếp trong môi trường đô thị và họ nhận thấy rằng một phần thông lệ trong giao tiếp của chúng được thực hiện bằng cách vẫy đuôi. Bạn cũng thấy điều này ở trong đồng ruộng, nhưng nó phổ biến hơn nhiều ở các thành phố, có thể vì nó hiệu quả trong môi trường ồn ào.

So what are the long-term implications of this? One possibility is that we may see completely new species developing in cities. But on the other hand, it’s possible that not all of these adaptations will be permanent. Once the animal’s got accustomed to its new environment, it may no longer need the features it’s developed.

So, now we’ve had a look

IELTS TUTOR dịch:

Vậy, những tác động lâu dài của điều này là gì? Một khả năng là chúng ta có thể thấy những loài hoàn toàn mới đang phát triển ở các thành phố. Nhưng mặt khác, có thể không phải tất cả các điều chỉnh này đều là vĩnh viễn. Khi con vật đã quen với môi trường mới, nó có thể không cần những đặc điểm mà nó đã phát triển nữa.

Vì vậy, bây giờ chúng tôi đã có một cái nhìn…

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE