Dịch + giải thích transcript "Stage in the experiment" IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Environment

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Stage in the experiment?" IELTS LISTENING SECTION 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Stage in the experiment" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Stage in the experiment" IELTS LISTENING SECTION 3

Emma: We’ve got to choose a topic for our experiment, haven’t we, Jack? Were you thinking of something to do with seeds?

IELTS TUTOR dịch: Chúng ta phải chọn một chủ đề cho thử nghiệm của mình, phải không Jack? Cậu có đang nghĩ chúng ta nên làm điều gì đó với hạt giống?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jack: That’s right. I thought we could look at seed germination – how a seed begins to grow.

IELTS TUTOR dịch: Đúng. Tớ nghĩ chúng ta có thể nhìn vào sự nảy mầm của hạt – cách hạt bắt đầu phát triển.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Emma: OK. Any particular reason? I know you’re hoping to work in plant science eventually.

IELTS TUTOR dịch: OK. Có bất kỳ lý do cụ thể nào không? Tớ biết cậu đang hy vọng sẽ làm việc trong lĩnh vực khoa học thực vật.

Jack: Yeah, but practically everything we do is going to feed into that. No, there’s an optional module on seed structure and function in the third year that I might do. So I thought it might be useful for that. If I choose that option, I don’t have to do a dissertation module.

IELTS TUTOR dịch: Đúng vậy, nhưng thực tế mọi thứ chúng ta làm sẽ về nó. À không, có một mô-đun tùy chọn về cấu trúc và chức năng của hạt giống trong năm thứ ba mà tớ có thể làm. Vì vậy, tớ nghĩ nó có thể hữu ích cho việc đó. Nếu tớ chọn phương án đó, thì tớ sẽ không phải thực hiện một mô-đun luận văn nữa.

Emma: Good idea.

IELTS TUTOR dịch: Ý tưởng hay đấy.

Jack: Well, I thought for this experiment we could look at the relationship between seed size and the way the seeds are planted. So, we could plant different sized seeds in different ways, and see which grow best.

IELTS TUTOR dịch: Tớ nghĩ đối với thí nghiệm này, chúng ta có thể xem xét mối quan hệ giữa kích thước hạt và cách gieo hạt. Vì vậy, chúng ta có thể gieo những hạt có kích thước khác nhau theo những cách khác nhau và xem loại hạt nào phát triển tốt nhất.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Emma: OK. We’d need to allow time for the seeds to come up.

IELTS TUTOR dịch: Ừm. Chúng ta cần có thời gian để hạt giống nảy ra.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jack: That should be fine if we start now. A lot of the other possible experiments need quite a bit longer.

IELTS TUTOR dịch: Sẽ tốt hơn nếu chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Nhiều thử nghiệm khả thi khác cần lâu hơn một chút.

Emma: So that’d make it a good one to choose. And I don’t suppose it’d need much equipment; we’re not doing chemical analysis or anything. Though that’s not really an issue, we’ve got plenty of equipment in the laboratory.

IELTS TUTOR dịch: Đó sẽ là một lựa chọn tốt. Và tớ không cho rằng nó sẽ cần nhiều thiết bị; chúng ta không phân tích hóa học hay bất cứ thứ gì. Mặc dù đó không thực sự là một vấn đề, nhưng chúng ta có rất nhiều thiết bị trong phòng thí nghiệm.

Jack: Yeah. We need to have a word with the tutor if we’re going to go ahead with it though. I’m sure our aim’s OK. It’s not very ambitious but the assignment’s only ten percent of our final mark, isn’t it? But we need to be sure we’re the only ones doing it.

IELTS TUTOR dịch: Ừm. Mặc dù vậy, chúng ta cần phải nói chuyện với giảng viên nếu chúng ta sẽ bắt đầu với nó. Tớ chắc rằng mục tiêu của chúng ta ổn. Nó không quá tham vọng nhưng bài tập này chỉ chiếm mười phần trăm số điểm cuối cùng của chúng ta, phải không? Nhưng chúng ta cần chắc chắn rằng chúng ta là những người duy nhất làm điều đó.

Emma: Yeah, it’s only five percent actually, but it’d be a bit boring if everyone was doing it.

IELTS TUTOR dịch: Ừ, thật ra chỉ có 5% thôi, nhưng sẽ hơi nhàm chán nếu mọi người đều làm vậy.

Jack: Did you read that book on seed germination on our reading list?

IELTS TUTOR dịch: Cậu đã đọc cuốn sách về sự nảy mầm của hạt giống trong danh sách đọc của chúng ta chưa?

Emma: The one by Graves? I looked through it for my last experiment, though it wasn’t all that relevant there. It would be for this experiment, though. I found it quite hard to follow – lots about the theory, which I hadn’t expected.

IELTS TUTOR dịch: Cuốn của Graves á? Tớ đã xem qua nó cho thử nghiệm cuối cùng của mình, mặc dù nó không liên quan đến tất cả ở đó. Tuy nhiên, nó sẽ dành cho thử nghiệm này. Tớ cảm thấy khá khó để làm theo – rất nhiều về lý thuyết, điều mà tớ không ngờ tới.

Jack: Yes, I’d been hoping for something more practical. It does include references to the recent findings on genetically-modified seeds, though.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, tớ đã hy vọng điều gì đó thiết thực hơn. Tuy nhiên, nó bao gồm các tham chiếu đến những phát hiện gần đây về hạt giống biến đổi gen.

Emma: Yes, that was interesting.

IELTS TUTOR dịch: Ừm, điều đó thật thú vị.

Jack: I read an article about seed germination by Lee Hall.

IELTS TUTOR dịch: Tớ đọc một bài báo về sự nảy mầm của hạt giống của Lee Hall.

Emma: About seeds that lie in the ground for ages and only germinate after a fire?

IELTS TUTOR dịch: Về những hạt giống nằm trong đất bao nhiêu tuổi và chỉ nảy mầm sau một trận hỏa hoạn thì sao nhỉ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jack: That’s the one. I knew a bit about it already, but not about this research. His analysis of figures comparing the times of the fires and the proportion of seeds that germinated was done in a lot of detail – very impressive.

IELTS TUTOR dịch: Đó là cuốn tớ đã đọc. Tớ đã biết một chút về nó, nhưng không phải về nghiên cứu này. Những phân tích về các số liệu so sánh thời gian của anh ấy xảy ra cháy và tỷ lệ hạt nảy mầm được thực hiện rất chi tiết – rất ấn tượng.

Emma: Was that the article with the illustrations of early stages of plant development? They were very clear.

IELTS TUTOR dịch: Đó có phải là bài báo có hình ảnh minh họa về các giai đoạn phát triển ban đầu của cây không? Chúng thực sự là rất rõ ràng.

Jack: I think those diagrams were in another article.

IELTS TUTOR dịch: Tớ nghĩ những sơ đồ đó đã có trong một bài báo khác.

Emma: Anyway, shall we have a look at the procedure for our experiment? We’ll need to get going with it quite soon.

IELTS TUTOR dịch: Dù sao, chúng ta sẽ xem xét quy trình cho thí nghiệm của chúng ta chứ? Chúng ta sẽ cần bắt đầu với nó khá sớm.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Jack: Right. So the first thing we have to do is find our seeds. I think vegetable seeds would be best. And obviously they mustn’t all be the same size. So, how many sorts do we need? About four different ones?

IELTS TUTOR dịch: Đúng. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta phải làm là tìm hạt giống. Tớ nghĩ rằng hạt giống rau sẽ là tốt nhất. Và rõ ràng là chúng không được có cùng kích thước. Mà cậu nghĩ là chúng ta cần bao nhiêu loại? Khoảng bốn loại khác nhau được không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Emma: I think that would be enough. There’ll be quite a large number of seeds for each one.

IELTS TUTOR dịch: Tớ nghĩ như vậy là đủ. Sẽ có một số lượng lớn hạt giống cho mỗi loại.

Jack: Then, for each seed we need to find out how much it weighs, and also measure its dimensions, and we need to keep a careful record of all that.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, đối với mỗi hạt giống, chúng ta cần tìm hiểu xem nó nặng bao nhiêu, đồng thời đo kích thước của nó, và chúng ta cần ghi chép cẩn thận về tất cả những điều đó.

Emma: That’ll be quite time-consuming. And we also need to decide how deep we’re going to plant the seeds – right on the surface, a few millimetres down, or several centimetres.

IELTS TUTOR dịch: Nó sẽ khá tốn thời gian đấy. Và chúng ta cũng cần quyết định xem sẽ gieo hạt ở độ sâu bao nhiêu – ngay trên bề mặt, sâu xuống vài mm hoặc vài cm.

Jack: OK. So then we get planting. Do you think we can plant several seeds together in the same plant pot?

IELTS TUTOR dịch: Ừm. Sau đó chúng thì chúng ta bắt đầu trồng. Cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể gieo nhiều hạt cùng nhau trong cùng một chậu cây không?

Emma: No, I think we need a different one for each seed.

IELTS TUTOR dịch: Không, tớ nghĩ chúng ta cần một cái khác nhau cho mỗi hạt giống.

Jack: Right. And we’ll need to label them – we can use different coloured labels. Then we wait for the seeds to germinate – I reckon that’ll be about three weeks, depending on what the weather’s like. Then we see if our plants have come up, and write down how tall they’ve grown.

IELTS TUTOR dịch: Đúng. Và chúng ta sẽ cần dán nhãn cho chúng – chúng ta có thể sử dụng các nhãn có màu khác nhau. Sau đó, chúng ta sẽ đợi cho hạt nảy mầm – tớ nghĩ rằng sẽ mất khoảng ba tuần, tùy thuộc vào thời tiết như thế nào. Sau đó, chúng ta sẽ xem cây của chúng ta đã mọc lên chưa, và ghi chép lại chiều cao của chúng.

Emma: Then all we have to do is look at our numbers, and see if there’s any relation between them.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, tất cả những gì chúng ta cần phải làm là xem xét các con số của mình và xem liệu có mối liên hệ nào giữa chúng hay không.

Jack: That’s right. So …

IELTS TUTOR dịch: Đúng thế …

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE