Dịch + giải thích transcript "How the Industrial Revolution affected life in Britain" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4

I. Kiến thức liên quan:

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "How the Industrial Revolution affected life in Britain" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "How the Industrial Revolution affected life in Britain" IELTS LISTENING SECTION 4

Hi everyone, in this session I’ll be presenting my research about the social history of Britain during the Industrial Revolution. I particularly looked at how ordinary lives were affected by changes that happened at that time.

This was a time that saw the beginning of a new phenomenon; consumerism – where buying and selling goods became a major part of ordinary people’s lives.

In fact, it was in the 19th century that the quantity and quality of people’s possessions was used as an indication of the wealth of the country.

Before this, the vast majority of people had very few possessions, but all that was changed by the Industrial Revolution

This was the era from the mid-18th to the late 19th century, when improvements in how goods were made as well as in technology triggered massive social changes that transformed life for just about everybody in several key areas.

IELTS TUTOR dịch:

Xin chào mọi người, trong buổi trình bày này, tôi sẽ trình bày nghiên cứu của mình về lịch sử xã hội của Anh trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp. Tôi đặc biệt quan tâm đến cách cuộc sống bình thường bị ảnh hưởng bởi những thay đổi xảy ra vào thời điểm đó.

Đây là một thời kỳ chứng kiến sự ra đời của một hiện tượng mới; tiêu dùng - nơi mua bán hàng hóa trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của người dân thông thường.

Thực tế, vào thế kỷ 19, số lượng và chất lượng tài sản của mọi người được sử dụng như một chỉ số của sự giàu có của đất nước.

Trước đó, đa số người dân chỉ sở hữu rất ít tài sản, nhưng tất cả đã thay đổi bởi Cách mạng Công nghiệp.

Đây là thời kỳ từ giữa thế kỷ 18 đến cuối thế kỷ 19, khi những cải tiến về cách sản xuất hàng hóa cũng như công nghệ đã gây ra những thay đổi xã hội đại đồng và biến đổi cuộc sống của hầu hết mọi người trong một số lĩnh vực chính.

First let’s look at manufacturing. When it comes to manufacturing, we tend to think of the Industrial Revolution in images of steam engines and coal.

And it’s true that the Industrial Revolution couldn’t have taken place at all if it weren’t for these new sources of power . They marked an important shift away from the traditional watermills and windmills that had dominated before this.

The most advanced industry for much of the 19th century was textiles . This meant that fashionable fabrics, and lace and ribbons were made available to everyone.

Before the Industrial Revolution, most people made goods to sell in small workshops, often in their own homes. But enormous new machines were now being created that could produce the goods faster and on a larger scale, and these required a lot more space.

IELTS TUTOR dịch:

Trước tiên, hãy xem xét ngành sản xuất. Khi nói đến sản xuất, chúng ta thường nghĩ về Cách mạng Công nghiệp dưới hình ảnh của máy hơi và than đá.

Và đúng là Cách mạng Công nghiệp không thể diễn ra nếu không có những nguồn năng lượng mới này. Chúng đại diện cho một sự chuyển đổi quan trọng từ các cối xay nước và cối xay gió truyền thống đã chiếm ưu thế trước đây.

Ngành công nghiệp tiên tiến nhất trong phần lớn thế kỷ 19 là ngành dệt may. Điều này có nghĩa là những loại vải thời trang, ren và lụa cũng như dây ruy băng trở nên dễ dàng tiếp cận với mọi người.

Trước Cách mạng Công nghiệp, hầu hết mọi người sản xuất hàng hóa để bán trong các xưởng làm việc nhỏ, thường là tại nhà riêng. Nhưng hiện nay, đã tạo ra những máy móc khổng lồ mới có thể sản xuất hàng hóa nhanh hơn và quy mô lớn hơn, và những máy móc này yêu cầu nhiều không gian hơn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

So large factories were built, replacing the workshops, and forcing workers to travel to work. In fact, large numbers of people migrated from villages into towns as a result.

As well as manufacturing, there were new technologies in transport, contributing to the growth of consumerism. The horse-drawn stagecoaches and carts of the 18th century, which carried very few people and good, and travelled slowly along poorly surfaced roads, were gradually replaced by the numerous canals that were constructed.

These were particularly important for the transportation of goods. The canals gradually fell out of use, though, as railways were developed, becoming the main way of moving goods and people from one end of the country to the other.

And the goods they moved weren’t just coal, iron, clothes, and so on – significantly, they included newspapers, which meant that thousands of people were not only more knowledgeable about what was going on in the country, but could also read about what was available in the shops.

IELTS TUTOR dịch:

Các nhà máy lớn đã được xây dựng, thay thế các xưởng làm việc và buộc công nhân phải đi làm việc. Trên thực tế, có một số lượng lớn người di cư từ các làng vào thành phố như một kết quả.

Ngoài sản xuất, còn có công nghệ vận chuyển mới, đóng góp vào sự phát triển của tiêu dùng. Những chiếc xe kéo bằng ngựa và xe ngựa của thế kỷ 18, chở rất ít người và hàng hóa, và di chuyển chậm trên các con đường mặt đường kém chất lượng, dần dần được thay thế bằng những con kênh đào được xây dựng.

Những con kênh này đặc biệt quan trọng cho việc vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, các con kênh dần trở nên không còn sử dụng khi đường sắt được phát triển, trở thành phương tiện chính để vận chuyển hàng hóa và người từ một đầu đất nước này đến đầu đất nước khác.

Và những hàng hóa mà chúng vận chuyển không chỉ là than đá, sắt, quần áo, và những thứ tương tự - quan trọng hơn, chúng bao gồm cả báo, điều đó có nghĩa là hàng ngàn người không chỉ hiểu biết nhiều hơn về những gì đang diễn ra trong đất nước, mà còn có thể đọc về những gì có sẵn trong các cửa hàng.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

And that encouraged them to buy more. so faster forms of transport resulted in distribution becoming far more efficient – goods could now be sold all over the country, instead of just in the local market.

The third main area that saw changes that contributed to consumerism was retailing. The number and quality of shops grew rapidly, and in particular, small shops suffered as customers flocked to the growing number of department stores – a form of retailing that was new in the 19th century.

The entrepreneurs who opened these found new ways to stock them with goods, and to attract customers: for instance, improved lighting inside greatly increased the visibility of the goods for sale.

IELTS TUTOR dịch:

Điều này khuyến khích họ mua nhiều hơn. Do đó, hình thức vận chuyển nhanh hơn đã làm cho việc phân phối trở nên hiệu quả hơn rất nhiều - hàng hóa bây giờ có thể được bán trên toàn quốc, thay vì chỉ trong thị trường địa phương.

Lĩnh vực thứ ba chính mà đã thấy sự thay đổi góp phần vào tiêu dùng là bán lẻ. Số lượng và chất lượng của các cửa hàng tăng nhanh chóng, và đặc biệt là các cửa hàng nhỏ gặp khó khăn khi khách hàng đổ xô đến các trung tâm mua sắm ngày càng nhiều - một hình thức bán lẻ mới trong thế kỷ 19.

Những doanh nhân mở những cửa hàng này đã tìm ra cách mới để cung cấp hàng hóa cho chúng và thu hút khách hàng: ví dụ, ánh sáng được cải thiện bên trong đã tăng cường khả năng nhìn thấy hàng hóa đang được bán.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Another development that made goods more visible from outside resulted from the use of plate glass, which made it possible for windows to be much larger than previously. New ways of promoting goods were introduced, too.

Previously, the focus had been on informing potential customers about the availability of goods; now there was an explosion in advertising trying to persuade people to go shopping.

Flanders claims that one of the great effects of the Industrial Revolution was that it created choice. All sorts of things that had previously been luxuries – from sugar to cutlery – became conveniences, and before long they’d turned into necessities: life without sugar or cutlery was unimaginable. Rather like mobile phones these days!

IELTS TUTOR dịch:

Một sự phát triển khác đã làm cho hàng hóa trở nên dễ thấy từ bên ngoài là việc sử dụng kính cường lực, giúp cửa sổ có thể lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Cách thức quảng cáo hàng hóa cũng được giới thiệu mới.

Trước đây, tập trung vào việc thông báo cho khách hàng tiềm năng về sự có sẵn của hàng hóa; bây giờ có một cuộc cách mạng trong quảng cáo cố gắng thuyết phục mọi người đi mua sắm.

Flanders cho rằng một trong những tác động lớn của Cách mạng Công nghiệp là tạo ra sự lựa chọn. Tất cả các loại thứ trước đây được coi là xa xỉ - từ đường tới dao dĩa - đã trở thành tiện ích và không lâu sau đó chúng đã trở thành những thứ cần thiết: cuộc sống mà không có đường hoặc dao dĩa là không thể tưởng tượng được. Tương tự như điện thoại di động ngày nay!

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Social history of the East End of London IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Social history of the East End of London IELTS LISTENING SECTION 4