Dịch + giải thích transcript "Social history of the East End of London IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4

I. Kiến thức liên quan:

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Social history of the East End of London" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "Social history of the East End of London" IELTS LISTENING SECTION 4

In the last few weeks, we've been looking at various aspects of the social history of London, and this morning we're continuing with a look at life in she area called the East End. I'll start with a brief history of the district, and then focus on life in the first half of the twentieth century.

Back in the first to the fourth centuries AD, when the Romans controlled England, London grew into a town of 45,000 people, and what's now the East End - the area by the river Thames, and along the road heading north-east from London to the coast - consisted of farmland with crops and livestock which helped to feed that population.

The Romans left in 410, at the beginning of the fifth century, and from then onwards the country suffered a series of invasions by tribes from present-day Germany and Denmark, the Angles, Saxons and Jutes, many of whom b the East End. The technology they introduced meant that metal and leather goods were produced there for the first time. And as the East End was by the river, ships could transport goods between there and foreign markets.

IELTS TUTOR dịch:

Trong những tuần qua, chúng ta đã xem xét các khía cạnh khác nhau của lịch sử xã hội London, và sáng nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cuộc sống ở khu vực được gọi là East End. Tôi sẽ bắt đầu bằng một lược sử ngắn về khu vực này, sau đó tập trung vào cuộc sống trong nửa đầu thế kỷ XX.

Trở lại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ tư sau Công nguyên, khi người La Mã kiểm soát nước Anh, Luân Đôn trở thành một thị trấn với 45.000 người, và khu vực ngày nay của East End - khu vực bên sông Thames và dọc theo con đường hướng về phía đông bắc từ Luân Đôn ra bờ biển - bao gồm các cánh đồng với nông trại và đàn gia súc, giúp cung cấp thực phẩm cho dân số đó.

Người La Mã rời đi vào năm 410, đầu thế kỷ thứ năm, và từ đó trở đi, đất nước chịu một loạt cuộc xâm lược từ các bộ tộc người Đức và Đan Mạch ngày nay, gồm người Angles, Saxons và Jutes, nhiều người trong số họ định cư ở khu vực East End. Công nghệ họ giới thiệu đã cho phép sản xuất hàng kim loại và da ở đó lần đầu tiên. Và vì East End nằm bên sông, các tàu có thể vận chuyển hàng hóa giữa đây và các thị trường nước ngoài.

In the eleventh century, in 1066 to be precise, the Normans conquered England, and during the next few centuries London became one of the most powerful and prosperous cities in Europe. The East End benefited from this, and because there were fewer restrictions there than in the city itself, plenty of newcomers settled there from abroad, bringing their skills as workers, merchants or money-lenders during the next few hundred years.

In the sixteenth century the first dock was dug where ships were constructed, eventually making the East End the focus of massive international trade. And in the late sixteenth century, when much of the rest of England was suffering economically, a lot of agricultural workers came to the East End to look for alternative work.

In the seventeenth century, the East End was still a series of separate, semi-rural settlements. There was a shortage of accommodation, so marshland was drained and built on to house the large numbers of people now living there.

IELTS TUTOR dịch:

Vào thế kỷ thứ mười một, vào năm 1066 để cụ thể, người Norman xâm chiếm nước Anh, và trong vài thế kỷ tiếp theo, Luân Đôn trở thành một trong những thành phố mạnh mẽ và thịnh vượng nhất ở châu Âu. East End được hưởng lợi từ điều này, và vì có ít hạn chế hơn so với thành phố chính, nhiều người nhập cư từ nước ngoài đã định cư ở đó và mang theo kỹ năng làm việc, buôn bán hoặc cho vay tiền trong vài trăm năm sau đó.

Vào thế kỷ thứ sáu, cảng đầu tiên được đào ra nơi các tàu được xây dựng, dần dần khiến East End trở thành trung tâm của thương mại quốc tế quy mô lớn. Và vào cuối thế kỷ thứ sáu, khi hầu hết các vùng khác của nước Anh đang trải qua khó khăn kinh tế, rất nhiều công nhân nông nghiệp đến East End để tìm kiếm công việc thay thế.

Vào thế kỷ thứ bảy, East End vẫn là một loạt các khu định cư riêng lẻ, nửa nông thôn. Thiếu chỗ ở, nên đất ngập lầy đã được thoát nước và xây dựng để cung cấp chỗ ở cho số lượng lớn người dân sống ở đó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

By the nineteenth century London was the busiest port in the world, and this became the main source of employment in the East End. Those who could afford to live in more pleasant surroundings moved out, and the area became one where the vast majority of people lived in extreme poverty, and suffered from appalling sanitary conditions.

That brief outline takes us to the beginning of the twentieth century, and now we'll turn to housing.

At the beginning of the century, living conditions for the majority of working people in East London were very basic indeed. Houses were crowded closely together and usually very badly built, because there was no regulation. But the poor and needy were attracted by the possibility of work, and they had to be housed. It was the availability, rather than the condition, of the housing that was the major concern for tenants and landlords alike.

IELTS TUTOR dịch:

Vào thế kỷ thứ mười chín, Luân Đôn trở thành cảng bận rộn nhất thế giới, và điều này trở thành nguồn việc làm chính ở East End. Những người có đủ khả năng sống trong môi trường dễ chịu hơn đã chuyển đi, và khu vực này trở thành nơi hầu hết người dân sống trong cảnh nghèo đói cực độ và chịu đựng điều kiện vệ sinh tệ hại.

Tóm tắt ngắn gọn trên đưa chúng ta đến đầu thế kỷ XX, và bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề nhà ở.

Vào đầu thế kỷ, điều kiện sống của đa số người lao động ở Đông London rất cơ bản. Nhà cửa chen chúc gần nhau và thường xây dựng rất kém chất lượng, vì không có quy định. Nhưng những người nghèo khó và cần được thu hút bởi cơ hội làm việc, và họ phải được cung cấp nhà ở. Sự có sẵn nhà ở, chứ không phải điều kiện của nhà ở, là mối quan tâm chính đối với cả người thuê nhà và chủ nhà.

Few houses had electricity at this time, so other sources of power were used, like coal for the fires which heated perhaps just one room. Of course, the smoke from these contributed a great deal to the air pollution for which London used to be famous.

A tiny, damp, unhealthy house like this might well be occupied by two full families, possibly including several children, grandparents, aunts and uncles.

Now, before I go on to health implications of this way of life, I'll say something about food and nutrition.

IELTS TUTOR dịch:

Vào thời điểm này, chỉ có rất ít nhà được trang bị điện, do đó nguồn năng lượng khác như than đá được sử dụng, chẳng hạn như để sưởi ấm có thể chỉ một phòng. Tất nhiên, khói từ việc đốt than đá này góp phần đáng kể vào ô nhiễm không khí mà Luân Đôn từng nổi tiếng.

Một căn nhà nhỏ bé, ẩm ướt và không lành mạnh như thế này có thể được ở chung bởi hai gia đình đầy đủ, có thể bao gồm nhiều đứa trẻ, ông bà, dì chú.

Bây giờ, trước khi tôi tiếp tục nói về tác động đến sức khỏe từ cách sống này, tôi sẽ nói một chút về thực phẩm và dinh dưỡng.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Social history of the East End of London IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Social history of the East End of London IELTS LISTENING SECTION 4