Dịch + giải thích transcript "Saving for the future" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4

I. Kiến thức liên quan:

II. Dịch + giải thích transcript "Corporate Crime" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "Saving for the future" IELTS LISTENING SECTION 4

So what can be done about this situation? The population in North America is likely to contain an increasing number of elderly women. The research indicates that at present for women it takes a crisis to make them think about their future financial situation.

This is the worst time to make decisions. It is best for women to start thinking about pensions when they are in their 37 early 20s/twenties.

But of course this is the very worst time for anyone to make important decisions. Women today need to look ahead, think ahead – not wait until they’re under pressure. Even women in their early twenties need to think about pensions, for example.

A good way for women to develop their 38 confidence in dealing with financial affairs would be to attend classes in 39 Money Management.

IELTS TUTOR dịch:

Cần làm gì với tình hình này? Dân số ở Bắc Mỹ có khả năng chứa đựng một số lượng ngày càng tăng của phụ nữ cao tuổi. Nghiên cứu cho thấy hiện nay phụ nữ chỉ bắt đầu nghĩ về tình hình tài chính trong tương lai khi gặp khủng hoảng.

Đây là thời điểm tồi tệ nhất để đưa ra quyết định. Đối với phụ nữ, tốt nhất là bắt đầu suy nghĩ về tiền hưu khi còn đầu 20.

Tuy nhiên, đây là thời điểm tồi tệ nhất để ai cũng đưa ra quyết định quan trọng. Phụ nữ ngày nay cần hướng về tương lai, suy nghĩ trước - không đợi đến khi họ đối mặt với áp lực. Ngay cả phụ nữ đầu 20 cũng cần suy nghĩ về tiền hưu, ví dụ như vậy.

Một cách tốt để phụ nữ phát triển sự tự tin trong việc giải quyết công việc tài chính của mình là tham gia lớp học Quản lý Tài chính

Research also suggests that women avoid dealing effectively with their economic situation because of a lack of confidence. The best way for them to overcome this is by getting themselves properly informed so they are less dependent on other people’s advice. A number of initiatives have been set up to help them do this. This College for example is one of the educational institutions which offers night class in Money Management.

When investing in stocks and shares, it is suggested that women should put a high proportion of their savings in 40 low-risk investments. In such ways, women can have a comfortable, independent retirement.

Many women are unwilling to invest in stocks and shares, but these can be extremely profitable. It is usually advised that at least 70% of a person’s saving should be in low-risk investments but for the rest, financial advisors often advise taking some well-informed risks.

IELTS TUTOR dịch:

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng phụ nữ tránh xử lý hiệu quả tình hình kinh tế của mình do thiếu tự tin. Cách tốt nhất để họ vượt qua điều này là tự tìm hiểu đúng đắn để họ ít phụ thuộc vào lời khuyên của người khác. Một số sáng kiến đã được thiết lập để giúp họ làm điều này. Ví dụ, trường Đại học này là một trong các cơ sở giáo dục mở lớp học tối về Quản lý Tài chính.

Khi đầu tư vào cổ phiếu và chứng khoán, được đề xuất rằng phụ nữ nên đặt một tỷ lệ cao của tiết kiệm của mình vào các khoản đầu tư 40 ít rủi ro. Bằng cách này, phụ nữ có thể có một cuộc sống hưởng thụ hưu trí thoải mái và độc lập.

Nhiều phụ nữ không sẵn lòng đầu tư vào cổ phiếu và chứng khoán, nhưng điều này có thể mang lại lợi nhuận lớn. Thông thường, khuyến nghị rằng ít nhất 70% tiết kiệm của một người nên được đầu tư vào các khoản đầu tư ít rủi ro, nhưng cho phần còn lại, các nhà tư vấn tài chính thường khuyên nên chấp nhận một số rủi ro được thông tin tốt.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript "Saving for the future" IELTS LISTENING SECTION 4
Dịch + giải thích transcript "Saving for the future" IELTS LISTENING SECTION 4