Dịch + giải thích transcript "City Transport Lost Property Enquiry" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "City Transport Lost Property Enquiry" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "City Transport Lost Property Enquiry" IELTS LISTENING SECTION 1

Staff member: Hello. City Transport Lost Property. How can I help you?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Xin chào. City Transport Lost Property xin nghe. Tôi có thể làm gì để giúp bạn?

Woman: Oh, hello, Yes, I’m, er, calling about a suitcase I lost yesterday, I don’t suppose I’ll get it back but I thought I’d try.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ồ, xin chào, Vâng, tôi, er, tôi gọi về một chiếc vali tôi bị mất ngày hôm qua, tôi không nghĩ là tôi sẽ lấy lại nó nhưng tôi nghĩ tôi sẽ thử.

Staff member: Well, some people do hand lost items in so you might be lucky. Let’s put the details into the computer.

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Nhiều người gửi đồ họ nhặt được đến đây nên may ra bạn có thể tìm được đấy. Nhập thông tin vào máy tính trước đã nào. 

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Woman: OK.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: OK.

Staff member: Right, so, let’s start with a description of the suitcase.

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: OK, hãy bắt đầu mô tả về chiếc vali.

Woman: OK, well, it’s small, and it’s the type you can pull along on wheels.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Được rồi, nó nhỏ, và là loại mà bạn có thể kéo theo cùng bánh xe.

Staff member: How about the colour?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Còn về màu sắc thì sao?

Woman: Yes – it’s black but not exactly plain black – it has some narrow stripes down it, sort of grey. Actually – no, they’re white now I think about it.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng – nó màu đen nhưng không hẳn chính xác là màu đen tất cả – nó có một số sọc mảnh, giống như màu xám. À không, màu trắng chứ.

Staff member: OK, I’ll just add that information. Now were there any items inside it?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: OK, tôi thêm thông tin này vào đây. Bây giờ có bất kỳ đồ vật nào bên trong không?

Woman: Yes. I had a big bunch of keys in there. Luckily my assistant manager has an identical set so she’s going out this morning to get some copies made.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Có. Tôi có một chùm chìa khóa lớn trong đó. May mắn thay, trợ lý giám đốc của tôi có một bộ giống hệt nên sáng nay cô ấy sẽ ra ngoài đánh thêm vài cái khác.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Staff member: So, they’re for your office?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Chìa khóa văn phòng nhỉ?

Woman: That’s right. My house keys were in my pocket, thank godness.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Đúng vậy. Chìa khóa nhà tôi để trong túi quần, cảm ơn Chúa.

Staff member: Anything else?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Còn gì nữa không ạ?

Woman: Um, there were a lot of documents, but they’re saved on my laptop anyway, so they don’t matter so much. But the thing I’m really worried about – I mean, I haven’t even taken it out of the box yet – is a camera I just bought. That’s really why I’m calling. I can’t believe I’ve lost it already.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ừm, có rất nhiều tài liệu, nhưng dù sao chúng cũng được lưu trên máy tính xách tay của tôi, vì vậy chúng không quan trọng lắm. Nhưng điều tôi thực sự lo lắng – ý tôi là, tôi thậm chí còn chưa lấy nó ra khỏi hộp – là một chiếc máy ảnh tôi vừa mua. Đó thực sự là lý do tại sao tôi đang gọi. Tôi không thể tin rằng tôi đã đánh mất nó rồi.

Staff member: I see. Well, let’s hope we can find it for you. Was there anything else?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Tôi hiểu rồi. Hy vọng chúng tôi có thể tìm thấy nó cho bạn. Có gì khác nữa không ạ?

Woman: I don’t think so.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Chắc hết rồi.

Staff member: Any credit cards?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Có thẻ tín dụng không ạ?

Woman: They were in my handbag. And I had my passport inside my jacket pocket.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Chúng ở trong túi xách của tôi. Và tôi để hộ chiếu trong túi áo khoác.

Staff member: Money, clothing, any personal items?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Tiền, quần áo, vật dụng cá nhân nào nữa không ạ?

Woman: Oh, let me think. I had an umbrella. It was black, no, blue, but obviously, that isn’t as important as the other things.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ồ, để tôi nghĩ. Tôi đã có một chiếc ô. Nó màu đen, à không, màu xanh lam, nhưng rõ ràng, điều đó không quan trọng bằng những thứ khác.

Staff member: No, but it all helps us identify your property and get it back to you. Anyway, I just need to ask you for some basic details about your journey. So it was yesterday, was it?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Không quan trọng, nhưng tất cả đều giúp chúng tôi xác định tài sản của bạn và lấy lại cho bạn. À, tôi chỉ cần hỏi bạn một số chi tiết cơ bản về hành trình của bạn. Bạn di chuyển vào ngày hôm qua nhỉ?

Woman: That’s right. In the afternoon – around 2 pm, maybe 2.30.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Đúng vậy. Vào buổi chiều – khoảng 2 giờ chiều, có thể là 2 giờ 30.

Staff member: OK. So that’d be May the 13th.

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: OK. Vậy sẽ là ngày 13 tháng 5.

Woman: Yes. I was heading to Highbury. That’s where I live.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng. Tôi đến Highbury. Đó là nơi tôi sống.

Staff member: All right, and you mentioned a passport, I think. So you were coming from the airport, I presume.

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Được rồi, tôi nghĩ là bạn đã đề cập đến hộ chiếu. Tôi đoán là bạn đi từ sân bay.

Woman: Yes – and I was looking forward to getting home so much – and what with being tired and everything – I think that’s why I just forgot about the case.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng – và tôi đã rất mong được trở về nhà – mệt mỏi và mọi thứ – tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi quên mất cái vali.

Staff member: And how were you travelling when you lost your property? I mean, what kind of transport were you using?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Và bạn đã đi du lịch như thế nào khi bạn bị mất tài sản? Ý tôi là, bạn sử dụng loại phương tiện giao thông nào?

Woman: I thought about getting the train, but that would have meant a bus journey as well, and I couldn’t be bothered so I decided to take a taxi eventually. That’s where I must have left it.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi đã nghĩ đến việc đi tàu, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi phải bắt xe buýt, và tôi không thích bị làm phiền nên cuối cùng tôi quyết định đi taxi. Đó hẳn là nơi tôi bỏ lại nó.

Staff member: Well, that’s good news in a way. It’s more likely that a driver would have found it and handed it in.

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Chà, một tin tốt. Nhiều khả năng người lái xe đã tìm thấy và gửi nó vào đây.

Woman: I hope so.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi hy vọng như vậy.

Staff member: Well, I need your personal details now. Can I have your full name, please?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Vâng, tôi cần thông tin cá nhân của bạn ngay bây giờ. Cho tôi xin tên đầy đủ của bạn được không?

Woman: Yes. It’s Lisa Docherty. I’ll spell that for you. It’s D-O-C-H-E-R-T-Y.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng. Tôi là Lisa Docherty. Tôi sẽ đánh vần, D-O-C-H-E-R-T-Y.

Staff member: Thank you. And next, if I could have your address – the best address to send you the property if we manage to locate it?

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Cảm ơn bạn. Và tiếp theo, nếu tôi có thể có địa chỉ của bạn – địa chỉ tốt nhất để gửi tài sản cho bạn nếu chúng tôi có thể xác định vị trí của nó?

Woman: Sure. It’s number 15A River Road – and that’s Highbury, as I said.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Chắc chắn rồi. Tôi ở số 15A River Road – ở Highbury, như tôi đã nói.

Staff member: Thank you. Just a moment. There’s just one final thing – that’s your phone number.

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Cảm ơn bạn. Chờ một chút. Chỉ còn một điều cuối cùng – đó là số điện thoại của bạn.

Woman: I guess my mobile would be best. Er, hang on, I can never remember my own number. OK, I’ve got it. It’s 07979605437.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi đoán điện thoại di động của tôi sẽ là tốt nhất. Ơ, chờ đã, tôi không bao giờ nhớ được số của mình. OK, tôi có nó đây rồi: 07979605437.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Staff member: Very well. I think that’s everything we need at this end, I’ll have a look at the data on …

IELTS TUTOR dịch: Nhân viên: Rất tốt. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì chúng ta cần ở phần cuối này, tôi sẽ xem xét dữ liệu về …

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE