Dịch + giải thích transcript "Community Centre Evening Classes" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Community Centre Evening Classes" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Community Centre Evening Classes" IELTS LISTENING SECTION 1

Woman: Hello. Eastwood Community Centre.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Xin chào, Trung tâm Cộng đồng Eastwood xin nghe.

Man: Oh, hello. My name’s Andrew Dyson. I’m calling about the evening classes you offer.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ồ, xin chào. Tôi tên là Andrew Dyson. Tôi gọi để tham khảo về những lớp học buổi tối bên bạn cung cấp. 

Woman: OK, Mr Dyson, are there any classes in particular that you’re interested in?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng, anh Dyson, có những lớp nào đặc biệt mà bạn quan tâm không? 

Man: Yes, you’ve got a class called ‘Painting with watercolours’, I believe.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Có, bên bạn có một lớp học tên là Vẽ tranh bằng màu nước, tôi tin là vậy. 

Woman: That’s right. It’s a popular class so this term it’ll be moving to the hall, so they’ve got more room.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Đúng vậy. Đây là một lớp học phổ biến cho nên học kỳ này nó sẽ được chuyển sang hội trường, vậy nên sẽ có nhiều phòng hơn. 

Man: Right. I know it’s on Tuesdays but what time exactly?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng. Tôi biết lớp này diễn ra vào thứ ba nhưng thời gian chính xác là mấy giờ? 

Woman: It was 6.30 last term, but let me just have a look at the details. OK, it’ll be 7.30 this time, probably it suits more people.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Khóa trước là 6.30, nhưng để tôi xem chi tiết. Được rồi, lần này sẽ là 7.30, có lẽ nó phù hợp với nhiều người hơn. 

Man: Well, it’s my wife who’s really interested and that’ll be good for her because she’s home from work by 7.15 – that’ll give her just enough time to get there. Um, what does she need to bring? 

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng, thật ra thì vợ tôi thật sự quan tâm và giờ đó thật tốt cho cô ấy bởi vì cô ấy đi làm về lúc 7.15 – giờ đó sẽ cho cô ấy đủ thời gian để đến trung tâm. Um, cô ấy cần mang theo những gì?

Woman: OK, well, paints are provided by the tutor, I know that. Um, the information says she’ll need just a jar for water – and some pencils for drawing. There are also lots of aprons here, so she needn’t worry what she’s wearing. And the cost for four classes is £45, including paints, as I said.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng, tôi được biết rằng, tuýp/thỏi màu vẽ được gia sư cung cấp sẵn. Um, thông tin cho biết cô ấy chỉ cần một bình đựng nước – và vài cây bút chì để vẽ. Ở đây cũng có rất nhiều tạp dề, vậy nên cô ấy không cần lo lắng về đồ cô ấy mặc. Và chi phí cho bốn buổi học là 45 bảng, bao gồm màu vẽ, như tôi đã nói. 

Man: OK, now we’re both quite keen on the Maori language class.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng, giờ thì chúng tôi đều khá hào hứng với lớp học ngôn ngữ Maori.

Woman: There are spaces on the next course, so you could join that.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Còn chỗ trống cho khóa học kế tiếp, nên bạn có thể tham gia. 

Man: Oh, good. Which room will that be in? 

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ôi tốt quá. Lớp đó sẽ diễn ra ở phòng nào vậy? 

Woman: When you come in through the entrance of the community centre building, you’ll need to go straight up the stairs in front of you, all the way to the top. And it’s the small room you’ll find there.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Khi bạn đi qua lối vào của tòa nhà trung tâm cộng đồng, bạn cần phải đi lên cầu thang trước mặt bạn, đi hết các bậc thang để lên tầng trên. Và phòng học chính là căn phòng nhỏ mà bạn sẽ tìm thấy ở đó. 

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Man: I see. All right, and let me just check when it’s starting. I heard from someone that the July course has been delayed until August.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tôi hiểu rồi. Được rồi, và đợi tôi kiểm tra xem khi nào bắt đầu. Tôi nghe ai đó nói rằng khóa học tháng bảy đã bị trì hoãn đến tháng tám. 

Woman: I’m afraid so. And we’re halfway through the June course at the moment so there’s not much point you taking that.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ. Tôi e là như vậy. Và hiện tại chúng tôi đang trải qua được nửa chặng đường của khóa học tháng sáu vậy nên không còn nhiều thời gian để bạn tham gia.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Man: I guess we’ll have to wait, then.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tôi đoán rằng chúng tôi sẽ phải chờ.

Woman: Well, when you do come, the tutor recommends bringing a small recorder with you just so you can listen again later, and er, the cost for five classes is currently £40.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng, khi bạn đến, gia sư khuyên bạn nên mang theo một máy ghi âm nhỏ bên mình để bạn có thể nghe lại sau đó, và chi phí cho năm buổi học hiện tại là 40 bảng. 

Man: OK, useful information to know. Um, there’s one more class I’m interested in – that’s the digital photography class.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: OK, một thông tin hữu ích cần biết. Um, có một lớp học khác mà tôi quan tâm – đó là lớp nhiếp ảnh kỹ thuật số. 

Woman: Oh, I’ve taken that class myself. The tutor’s very good. That’ll be in room 9 and it’s starting in two weeks’ time – in the evening – every Wednesday at 6 o’clock.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ. Ồ, chính tôi đã tham gia lớp học đó. Gia sư rất tâm huyết. Lớp đó sẽ học ở phòng 9 và bắt đầu sau hai tuần nữa – vào buổi tối – vào mỗi thứ tư lúc 6 giờ. 

Man: Um, obviously I need to bring the camera with me. I suppose it’d be useful to have the instructions that go with the camera, too.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Um, hiển nhiên là tôi cần phải mang theo máy ảnh. Tôi cho rằng sẽ thật hữu ích nếu có các hướng dẫn đi kèm với máy ảnh. 

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Woman: I’d say so. Um, some people bring along a lot of accessories like extra lenses, but there’s really no need for this class. It’s mainly focusing on composition really, and getting the most out of the basic camera.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi muốn nói vậy. Um, vài người mang theo nhiều phụ kiện như các ống kính, nhưng chúng thực sự không cần thiết trong lớp học này. Lớp học thật sự chủ yếu tập trung vào bố cục bức ảnh, và việc tận dụng tối đa máy ảnh một cách cơ bản. 

Man: That’s exactly what I need. And how much does it cost?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Đó chính là điều mà tôi cần. Và, chi phí của lớp này là bao nhiêu? 

Woman: Let’s see. For four classes, it’s £35, but if you take eight, it works out as £55, so you’re making a bit of a saving – £15 that is.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Để tôi xem. Học phí cho bốn buổi học là 35 bảng, nhưng nếu bạn học tám buổi, thì tổng là 55 bảng, vậy nên bạn có thể tiết kiệm được một ít, đó là 15 bảng. 

Man: I see.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tôi hiểu rồi. 

Man: OK, now just another question for the watercolours class, I’ve just remembered that my wife asked me to find out about the level – who’s it for?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: OK, giờ chỉ là một câu hỏi khác về lớp học vẽ màu nước; tôi vừa nhớ rằng vợ tôi đã nhờ tôi tìm hiểu về cấp độ – ai phù hợp với lớp học này? 

Woman: OK, well you don’t have to be very skilled or anything like that. It’s designed for beginners, actually. People who might see art as a hobby rather than as a professional opportunity.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: OK, vâng, bạn không cần phải quá điêu luyện hay đại khái như vậy. Thực sự thì lớp học được thiết kế cho những người mới bắt đầu. Những người mà có thể xem nghệ thuật là sở thích hơn là một cơ hội nghề nghiệp, 

Man: That sounds like my wife. And er, who do I talk to if I want to find out some more about the Maori language classes?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Nghe giống như vợ tôi vậy. Và tôi nên nói chuyện với ai nếu tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về các lớp học ngôn ngữ Maori? 

Woman: Probably best to talk to the tutor directly. He’ll be in the office in about half an hour. His name’s Jason Kahui. That’s K-A-H-U-I.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Có lẽ tốt nhất là nói chuyện trực tiếp với gia sư. Ông ấy sẽ ở văn phòng sau khoảng nửa giờ nữa. Tên ông ấy là Jason Kahui, K-A-H-U-I. 

Man: Good – I’ll give him a call.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tốt quá – Tôi sẽ gọi cho ông ấy.

Woman: Oh, if you do decide to come to the photography class, don’t forget to look at your camera battery and make sure it’s charged. I know it sounds obvious but I’ve seen a few people suddenly find the camera’s stopped working right in the middle of class.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ. Oh, nếu bạn quyết định đến với lớp học nhiếp ảnh, đừng quên nhìn vào pin máy ảnh của bạn và đảm bảo rằng nó đã được sạc. Tôi biết điều này nghe có vẻ hiển nhiên nhưng tôi đã thấy một vài người bất ngờ nhận ra máy ảnh ngừng hoạt động ngay giữa buổi học. 

Man: Yes, I can imagine it’d be easy to forget that. Oh, that reminds me, in the final week of the photography course, is it right that there’s a visit to a show in the local area? I work in the city, you see, so I might have to come home early for that one.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng, tôi có thể tưởng tượng được là rất dễ quên việc này. Oh, điều này nhắc nhở tôi, trong tuần cuối cùng của khóa học nhiếp ảnh, có phải là sẽ có một cuộc tham quan một buổi triển lãm ở vùng địa phương không? Tôi làm việc ở thành phố, bạn biết đấy, vậy nên có lẽ tôi phải về nhà sớm hơn vì việc đó. 

Woman: Yes. They’ll decide the date once the class has started. Is there anything else I can…

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng. Họ sẽ quyết định ngày đi khi lớp học bắt đầu. Còn vấn đề nào khác mà tôi có thể...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE