Dịch + giải thích transcript "Dolphin Conservation Trust" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Dolphin Conservation Trust" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Dolphin Conservation Trust" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Dolphin Conservation Trust" IELTS LISTENING SECTION 2

INTERVIEWER: Today we’re pleased to have on the show Alice Bussell from the Dolphin Conservation Trust. Tell us about the Trust, Alice.

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỎNG VẤN: Hôm nay, chúng tôi rất vui khi có sự tham gia của Alice Bussell từ Tổ chức Bảo tồn Cá heo. Hãy cho chúng tôi biết về Trust, Alice.

ALICE: Well, obviously its purpose is to protect dolphins in seas all around the world. It tries to raise people’s awareness of the problems these marine creatures are suffering because of pollution and other threats. It started ten years ago and it’s one of the fastest growing animal charities in the country – although it’s still fairly small compared with the big players in animal protection.

IELTS TUTOR dịch: ALICE: Chà, rõ ràng mục đích của nó là bảo vệ cá heo ở các vùng biển trên khắp thế giới. Nó cố gắng nâng cao nhận thức của mọi người về những vấn đề mà các sinh vật biển này đang phải chịu đựng do ô nhiễm và các mối đe dọa khác. Nó bắt đầu cách đây mười năm và là một trong những tổ chức từ thiện về động vật phát triển nhanh nhất trong nước - mặc dù nó vẫn còn khá nhỏ so với những tổ chức lớn trong lĩnh vực bảo vệ động vật.

ALICE: We are particularly proud of the work we do in education – last year we visited a huge number of schools in different parts of the country, going round to talk to children and young people aged from five to eighteen. In fact, about thirty-five per cent of our members are children. The charity uses its money to support campaigns for example, for changes in fishing policy and so forth.

IELTS TUTOR dịch: ALICE: Chúng tôi đặc biệt tự hào về công việc chúng tôi làm trong lĩnh vực giáo dục – năm ngoái chúng tôi đã đến thăm một số lượng lớn các trường học ở các vùng khác nhau của đất nước, đi vòng quanh để nói chuyện với trẻ em và thanh thiếu niên từ năm đến mười tám tuổi. Trên thực tế, khoảng 35% thành viên của chúng tôi là trẻ em. Tổ chức từ thiện sử dụng tiền của mình để hỗ trợ các chiến dịch – ví dụ, để thay đổi chính sách đánh bắt cá, v.v.

ALICE: It hopes soon to be able to employ its first full-time biologist – with dolphin expertise – to monitor populations. Of course, many people give their services on a voluntary basis and we now have volunteers working in observation, office work and other things.

IELTS TUTOR dịch: ALICE: Nó hy vọng sẽ sớm có thể sử dụng nhà sinh vật học toàn thời gian đầu tiên của mình - với chuyên môn về cá heo - để theo dõi quần thể. Tất nhiên, nhiều người cung cấp dịch vụ của họ trên cơ sở tự nguyện và hiện tại chúng tôi có các tình nguyện viên làm việc trong lĩnh vực quan sát, công việc văn phòng và những việc khác.

ALICE: I should also tell you about the award we won from the Charity Commission last year – for our work in education. Although it’s not meant an enormous amount of money for us, it has made our activities even more widely publicised and understood. In the long term it may not bring in extra members but we’re hoping it’ll have this effect.

IELTS TUTOR dịch: ALICE: Tôi cũng nên kể cho bạn nghe về giải thưởng mà chúng tôi đã giành được từ Ủy ban Từ thiện năm ngoái – cho công việc của chúng tôi trong lĩnh vực giáo dục. Mặc dù nó không có nghĩa là một số tiền khổng lồ đối với chúng tôi, nhưng nó đã làm cho các hoạt động của chúng tôi được công khai và hiểu biết rộng rãi hơn. Về lâu dài, nó có thể không mang lại thêm thành viên nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ có tác dụng này.

INTERVIEWER: Is it possible to see dolphins in UK waters?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỎNG VẤN: Có thể nhìn thấy cá heo ở vùng biển Vương quốc Anh không nhỉ?

ALICE: Yes. In several locations. And we have a big project in the east part of Scotland. This has long been a haven for dolphins because it has very little shipping. However, that may be about to change soon because oil companies want to increase exploration there. We’re campaigning against this because, although there’ll be little pollution from oil, exploration creates a lot of underwater noise. It means the dolphins can’t rest and socialise.

IELTS TUTOR dịch: ALICE: Vâng. Ở một số địa điểm. Và chúng tôi có một dự án lớn ở phía đông Scotland. Đây từ lâu đã là nơi trú ẩn của cá heo vì nó có rất ít tàu hàng hải đi qua đây. Tuy nhiên, điều đó có thể sắp thay đổi vì các công ty dầu muốn tăng cường thăm dò ở đó. Chúng tôi đang vận động chống lại điều này bởi vì, mặc dù sẽ có ít ô nhiễm từ dầu, nhưng hoạt động thăm dò tạo ra nhiều tiếng ồn dưới nước. Điều đó có nghĩa là cá heo không thể nghỉ ngơi và giao lưu.

ALICE: This is how I became interested in dolphin conservation in the first place. I had never seen one and I hadn’t been particularly interested in them at school. Then I came across this story about a family of dolphins who had to leave their home in the Moray Firth because of the oil companies and about a child who campaigned to save them. I couldn’t put the book down – I was hooked.

IELTS TUTOR dịch: ALICE: Đây là cách tôi bắt đầu quan tâm đến việc bảo tồn cá heo ngay từ đầu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng và tôi không đặc biệt quan tâm đến chúng ở trường. Sau đó, tôi bắt gặp câu chuyện này về một gia đình cá heo phải rời bỏ nhà của chúng ở Moray Firth vì các công ty dầu mỏ và về một đứa trẻ đã vận động để cứu chúng. Tôi không thể đặt cuốn sách xuống - tôi đã bị cuốn hút.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

INTERVIEWER: I’m sure our listeners will want to find out what they can do to help. You mentioned the ‘Adopt a Dolphin’ scheme. Can you tell us about that?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi chắc rằng thính giả của chúng ta sẽ muốn biết họ có thể làm gì để giúp đỡ. Bạn đã đề cập đến chương trình 'Nhận nuôi cá heo'. Bạn có thể nói với chúng tôi về nó không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ALICE: Of course! People can choose one of our dolphins to sponsor. They receive a picture of it and news updates. I’d like to tell you about four which are currently being adopted by our members: Moondancer, Echo, Kiwi and Samson. Unfortunately, Echo is being rather elusive this year and hasn’t yet been sighted by our observers but we remain optimistic that he’ll be out there soon. All the others have been out in force – Samson and Moondancer are often photographed together but it is Kiwi who’s our real ‘character’ as she seems to love coming up close for the cameras and we’ve captured her on film hundreds of times.

IELTS TUTOR dịch: ALICE: Tất nhiên rồi! Mọi người có thể chọn một trong những chú cá heo của chúng tôi để tài trợ. Họ nhận được một hình ảnh của nó và cập nhật tin tức. Tôi muốn kể cho bạn nghe về bốn cá heo hiện đang được các thành viên của chúng tôi nhận nuôi: Moondancer, Echo, Kiwi và Samson. Thật không may, Echo khá khó nắm bắt trong năm nay và vẫn chưa được các nhà quan sát của chúng tôi nhìn thấy nhưng chúng tôi vẫn lạc quan rằng anh ấy sẽ sớm ra mắt. Tất cả những cá khác đã ra quân - Samson và Moondancer thường được chụp ảnh cùng nhau nhưng Kiwi mới là 'nhân vật' thực sự của chúng tôi vì cô ấy có vẻ thích đến gần máy ảnh và chúng tôi đã chụp cô ấy trên phim hàng trăm lần.

ALICE: They all have their own personalities – Moondancer is very elegant and curves out and into the water very smoothly, whereas Samson has a lot of energy – he’s always leaping out of the water with great vigour. You’d probably expect him to be the youngest – he’s not quite – that’s Kiwi – but Samson’s the latest of our dolphins to be chosen for the scheme. Kiwi makes a lot of noise so we can often pick her out straightaway. Echo and Moondancer are noisy too, but Moondancer’s easy to find because she has a particularly large fin on her back, which makes her easy to identify. So, yes, they’re all very different …

IELTS TUTOR dịch: ALICE: Tất cả chúng đều có những cá tính riêng – Moondancer rất thanh lịch và uốn lượn xuống nước rất uyển chuyển, trong khi Samson thì tràn đầy năng lượng – anh ấy luôn nhảy lên khỏi mặt nước một cách mạnh mẽ. Bạn có thể mong đợi anh ấy là người trẻ nhất – anh ấy không hoàn toàn – đó là Kiwi – nhưng Samson là con cá heo mới nhất của chúng tôi được chọn cho chương trình. Kiwi gây ra rất nhiều tiếng ồn nên chúng tôi thường có thể bắt được cô ấy ngay lập tức. Echo và Moondancer cũng rất ồn ào, nhưng Moondancer rất dễ tìm thấy vì cô ấy có một chiếc vây đặc biệt lớn trên lưng, điều này giúp cô ấy dễ dàng được nhận ra. Vì vậy, vâng, tất cả chúng đều rất khác nhau…

INTERVIEWER: Well, they sound a fascinating group …

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỎNG VẤN: Chà, chúng nghe có vẻ là một nhóm hấp dẫn…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE