Dịch + giải thích transcript "MANHAM PORT" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "MANHAM PORT" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "MANHAM PORT" IELTS LISTENING SECTION 2

Welcome to Manham Port, where a thousand years of history are brought to life. All the family can enjoy a day out at Manham: visit our copper mine, see models of the machinery it used, have your photo taken in nineteenth-century costume, experience at first hand how people lived at different stages throughout history, and especially how children studied, worked and played.

IELTS TUTOR dịch: Chào mừng đến với cảng Manham, nơi có lịch sử hàng nghìn năm được tái hiện. Cả gia đình có thể tận hưởng một ngày đi chơi ở Manham: tham quan mỏ đồng của chúng tôi, xem các mô hình máy móc được sử dụng, chụp ảnh trong trang phục thế kỷ 19, tận mắt trải nghiệm cách mọi người sống ở các giai đoạn khác nhau trong suốt lịch sử và đặc biệt là cách trẻ em học tập, làm việc và vui chơi.

The port of Manham is located in beautiful and peaceful countryside, on a bend in the great River Avon, and developed here because it’s the highest navigable point of the Avon – boats can go no higher up this river – and proved a handy place to load and unload cargo to and from the sea, which is over 23 miles away. A small port was already established here when, about 900 years ago, tin was discovered nearby, though it wasn’t until the Industrial Revolution, when a tremendous need for metals of all kinds developed, that Manham expanded to become one of the busiest ports in the country. And because it was already so busy, prospectors began to look for other minerals, and by the end of the nineteenth century, lead, copper, manganese and arsenic were added to the cargos leaving Manham.

IELTS TUTOR dịch: Cảng Manham nằm ở vùng nông thôn yên bình và xinh đẹp, trên một khúc quanh của Sông Avon vĩ đại, và được phát triển ở đây vì đây là điểm có thể thông thuyền cao nhất của Avon – tàu thuyền không thể đi cao hơn trên con sông này – và đã chứng tỏ là một nơi thuận tiện để chất hàng và bốc dỡ hàng hóa ra vào biển, cách đó hơn 23 dặm. Một cảng nhỏ đã được thành lập ở đây khi khoảng 900 năm trước, thiếc được phát hiện gần đó, mặc dù phải đến Cách mạng Công nghiệp, khi nhu cầu to lớn về các loại kim loại phát triển, Manham mới mở rộng để trở thành một trong những cảng bận rộn nhất trong nước. Và bởi vì nó đã quá bận rộn, những người thăm dò bắt đầu tìm kiếm các khoáng chất khác, và đến cuối thế kỷ 19, chì, đồng, mangan và asen đã được thêm vào các chuyến hàng rời Manham.

In the early days, the ores had been smelted – or processed – in the same area they were mined. But, as demand grew, the smelting process required huge factory furnaces or fires to melt the metal from the rock and there was not enough coal in the local area, so the rocks containing minerals had to be shipped long distances.

IELTS TUTOR dịch: Trong những ngày đầu, quặng đã được nấu chảy - hoặc chế biến - trong cùng khu vực mà chúng được khai thác. Tuy nhiên, khi nhu cầu tăng lên, quá trình luyện kim đòi hỏi phải có lò nung hoặc lửa lớn của nhà máy để nấu chảy kim loại từ đá và không có đủ than ở khu vực địa phương, vì vậy đá chứa khoáng chất phải được vận chuyển đi một quãng đường dài.

Sadly, in the twentieth century, the great port of Manham declined, and thousands of workers were forced to emigrate out of the area. The building at the port fell into disrepair, and the place became almost forgotten. But then, the Manham Trust was formed to conserve the historical resources of the area. It organised scores of local volunteers to remove undergrowth to find the original outlines of the installations. It then brought in paid professionals to match installations with maps of the original port complex and to set about reconstructing it. Today you can see the results of this ambitious programme of restoration. The intention, and we believe this will be realised before the end of the year, is to return Manham Port to the condition it reached at its peak as ‘the greatest copper port in the country’.

IELTS TUTOR dịch: Đáng buồn thay, vào thế kỷ 20, cảng Manham vĩ đại đã suy tàn và hàng nghìn công nhân buộc phải di cư ra khỏi khu vực này. Tòa nhà ở cảng rơi vào tình trạng hư hỏng, và nơi này gần như bị lãng quên. Nhưng sau đó, Manham Trust được thành lập để bảo tồn các nguồn tài nguyên lịch sử của khu vực. Nó đã tổ chức rất nhiều tình nguyện viên địa phương để loại bỏ bụi cây để tìm ra những đường nét ban đầu của các tác phẩm sắp đặt. Sau đó, nó mời các chuyên gia được trả lương để khớp các bản cài đặt với bản đồ của khu phức hợp cảng ban đầu và bắt đầu xây dựng lại nó. Hôm nay bạn có thể thấy kết quả của chương trình phục hồi đầy tham vọng này. Mục đích, và chúng tôi tin rằng điều này sẽ được thực hiện trước cuối năm nay, là đưa Cảng Manham trở lại tình trạng mà nó đạt được vào thời kỳ đỉnh cao với tư cách là 'cảng đồng lớn nhất trong cả nước'.

But what can you do and see on your visit today? Here are just a few highlights. We suggest you start with the visit to the copper mine. Travel on converted mining trains and journey into the depths of the mountain along seams once worked by hundreds of miners. Watch out especially for the great pumping machines which rid the mine of water. But please be warned that, like all mines, ours is very dark and closed in and we do say that children under five and also dogs should NOT be taken into the mine.

IELTS TUTOR dịch: Nhưng những gì bạn có thể làm và nhìn thấy trong chuyến thăm của bạn ngày hôm nay? Đây chỉ là một vài điểm nổi bật. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với chuyến thăm mỏ đồng. Di chuyển trên các chuyến tàu khai thác đã được chuyển đổi và hành trình vào sâu trong núi dọc theo các vỉa từng được hàng trăm thợ mỏ làm việc. Đặc biệt hãy coi chừng những chiếc máy bơm lớn giúp loại bỏ nước khỏi mỏ. Nhưng xin lưu ý rằng, giống như tất cả các mỏ khác, mỏ của chúng tôi rất tối và kín và chúng tôi có nói rằng KHÔNG nên mang trẻ em dưới năm tuổi và cả chó vào mỏ. 

The next recommended visit is to the village school. While looking round the classrooms, take a special look at our display of games, which is one of the largest in the world. And it’s recommended that you time your visit to coincide with a guided tour. This will give you the opportunity to ask lots of questions. Near the school is the beautiful old sailing ketch called ‘The George’. You are welcome to board the boat and look round the cabins. Look out for the shop’s wheel which was missing until only five years ago when it was dredged out of the silt by a local fisherman. We have no idea how it got there but it’s been polished and proudly restored to its original place on the boat. Please take care going down the ladders if you wish to visit the lower deck – we don’t recommend you allow young children to use them. So we hope you have a memorable visit to Manham Port and will tell your friends all about us.

IELTS TUTOR dịch:

Chuyến thăm được đề xuất tiếp theo là đến trường làng. Trong khi nhìn quanh các lớp học, hãy đặc biệt quan sát màn hình trò chơi của chúng tôi, đây là một trong những trò chơi lớn nhất thế giới. Và bạn nên sắp xếp thời gian chuyến thăm của mình trùng với chuyến tham quan có hướng dẫn viên. Điều này sẽ cho bạn cơ hội để hỏi rất nhiều câu hỏi. Gần trường học là chiếc thuyền buồm cổ rất đẹp có tên là 'The George'. Bạn được chào đón lên thuyền và nhìn quanh các cabin. Hãy để ý bánh xe của cửa hàng đã bị mất cách đây chỉ 5 năm khi nó được một ngư dân địa phương nạo vét khỏi phù sa. Chúng tôi không biết làm thế nào nó đến được đó nhưng nó đã được đánh bóng và khôi phục lại vị trí ban đầu trên thuyền một cách đẹp đẽ. Vui lòng cẩn thận khi đi xuống thang nếu bạn muốn tham quan tầng dưới – chúng tôi khuyên bạn không nên cho phép trẻ nhỏ sử dụng chúng.

Vậy, chúng tôi hy vọng bạn có một chuyến thăm đáng nhớ đến cảng Manham và sẽ kể cho bạn bè của bạn về chúng tôi.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE