Dịch + giải thích transcript "Field trip proposal" IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Tourism Travelling

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Field trip proposal" IELTS LISTENING SECTION 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Field trip proposal" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Field trip proposal" IELTS LISTENING SECTION 3

Tutor: Right, Sandra. You wanted to see me to get some feedback on your group’s proposal. The one you’re submitting for the Geography Society field trip competition. I’ve had a look through your proposal and I think it’s a really good choice. In fact, I only have a few things to say about it, but even in an outline document like this you really have to be careful to avoid typos and problems with layout in the proposal and even in the contents page. So read it through carefully before submitting it, okay?

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Phải rồi, Sandra. Em muốn gặp tôi để nhận một số phản hồi về đề xuất của nhóm em. Đề xuất mà các em sẽ gửi cho cuộc thi chuyến đi thực địa của Hiệp hội Địa lý. Tôi đã xem qua đề xuất của các em và tôi nghĩ đó là một lựa chọn thực sự tốt. Trên thực tế, tôi chỉ có một vài điều để nói, nhưng ngay cả trong một bản phác thảo như thế này, các em thực sự phải cẩn thận để tránh lỗi chính tả và các vấn đề về bố cục trong đề xuất và ngay cả trong trang nội dung. Vì vậy, hãy rà soát một cách cẩn thận trước khi gửi, được chứ?

Sandra: Will do.

IELTS TUTOR dịch: Sandra: Vâng em rõ rồi.

Tutor: And I’ve made a few notes on the proposal about things which could have been better sequenced.

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Và tôi đã để lại một vài lưu ý về đề xuất về những điều có thể được sắp xếp lại hợp lý hơn.

Sandra: Okay.

IELTS TUTOR dịch: Sandra: Vâng ạ.

Tutor: As for the writing itself, I’ve annotated the proposal as and where I thought it could be improved. Generally speaking, I feel you’ve often used complex structures and long sentences for the sake of it, and as a consequence … although your paragraphing and inclusion of subheadings help… it’s quite hard to follow your train of thought at times. So cut them down a bit, can you?

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Đối với bản thân bài viết, tôi đã chú thích phần nào đoạn nào cần cải thiện. Nói chung, tôi cảm thấy các em thường sử dụng các cấu trúc phức tạp và các câu dài, và do đó … mặc dù việc phân đoạn và thêm vào các tiêu đề phụ rất hữu ích nhưng vẫn rất khó để theo kịp mạch suy nghĩ. Vì vậy, các em cần cắt bớt đi.

Sandra: Really?

IELTS TUTOR dịch: Sandra: Thật ạ?

Tutor: Yes. And don’t forget simple formatting like numbering.

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Ừ. Đừng quên mấy điều cơ bản như đánh số.

Sandra: Didn’t I use page numbers?

IELTS TUTOR dịch: Sandra: Bọn em không sử dụng số trang hay sao ạ?

Tutor: I didn’t mean that. Look, you’ve remembered to include headers and footers, which is good, but listing ideas clearly is important. Number them or use bullet points, which is even clearer. Then you’ll focus the reader on your main points. I thought your suggestion to go to the Navajo Tribal Park was a very good idea.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Tôi không có ý đó. Hãy nhìn xem, các em đã thêm vào các tiêu đề và chân trang, điều này rất tốt, nhưng việc liệt kê các ý tưởng rõ ràng rất quan trọng. Đánh số chúng hoặc sử dụng các gạch đầu dòng, điều đó sẽ rõ ràng hơn. Sau đó, bạn sẽ hướng người đọc vào những ý chính. Tôi nghĩ ý tưởng của em là đi đến vùng đất bộ lạc Navajo là một ý tưởng rất hay.

Sandra: I’ve always wanted to go there. My father was a great fan of cowboy films and the Wild West so I was subjected to seeing all the epics, many of which were shot there. As a consequence, it feels very familiar to me and it’s awesome both geographically and visually, so it’s somewhere I’ve always wanted to visit. The subsequent research I did and the online photographs made me even keener.

IELTS TUTOR dịch: Sandra: Em đã luôn muốn đến đó. Bố em là một fan hâm mộ lớn của các bộ phim cao bồi và miền Tây hoang dã, vì vậy em đã được xem tất cả các sử thi, nhiều trong số đó đã được quay ở đây. Giờ thì em cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nơi đây tuyệt vời cả về mặt địa lý và cảnh quan, vì vậy em luôn muốn đến đây. Các nghiên cứu tiếp theo đó của em và các bức ảnh trên mạng làm cho em thậm chí còn hứng khởi hơn.

Tutor: Interesting. Right, let’s look at the content of your proposal now.

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Thật thú vị. Được rồi, hãy nhìn vào nội dung đề xuất của các em.

Sandra: Did you find it comprehensive enough?

IELTS TUTOR dịch: Sandra: Thầy đã thấy nó toàn diện chưa ạ?

Tutor: Well, yes and no. You’ve listed several different topics on your contents page, but I’m not sure they’re all relevant.

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Hmm.. rồi và chưa. Các em đã liệt kê một số chủ đề khác nhau trên trang nội dung, nhưng tôi không chắc chúng đều có liên quan.

Sandra: No? Well, I thought that from the perspective of a field trip, one thing I needed to focus on was the sandstone plateaus and cliffs themselves. The way they tower up from the flat landscape is just amazing. The fact that the surrounding softer rocks were eroded by wind and rain, leaving these huge outcrops high above the plain. It’s hardly surprising that tourists flock to see the area.

IELTS TUTOR dịch: Sandra: Không liên quan ạ? Em nghĩ rằng từ khía cạnh của một chuyến đi thực địa, một điều em cần tập trung vào là cao nguyên sa thạch và các vách đá. Chúng cao lừng lững so với cảnh quan xung quanh tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Thực tế là những tảng đá xung quanh đã bị xói mòn bởi gió và mưa, khiến những khối đá khổng lồ này trội hẳn lên trên bề mặt đồng bằng. Chẳng ngạc nhiên mà khách du lịch đổ xô đi xem khu vực này.

Tutor: Well, yes, I’d agree with including those points …

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Ừ tôi đồng ý là nên bao gồm những điểm đó …

Sandra: And then the fact that it’s been home to native American Navajos and all the social history that goes with that. The hardships they endured trying to save their territory from the invading settlers. Their culture is so rich – all those wonderful stories.

IELTS TUTOR dịch: Sandra: Và sau đó, thực tế là đó là quê hương của người Navajos – người Mỹ bản địa và tất cả lịch sử xã hội đi cùng. Những khó khăn họ phải chịu đựng khi cố gắng chống trả lại xâm lược. Văn hóa của họ rất phong phú – tất cả những câu chuyện đều tuyệt vời.

Tutor: Well, I agree it’s interesting, but it’s not immediately relevant to your proposal, Sandra, so, at this stage, I suggest you focus on other considerations. I think an indication of what the students on the trip could actually do when they get there should be far more central, so that certainly needs to be included and to be expanded upon. And I’d like to see something about the local wildlife, and vegetation too, not that I imagine there’s much to see. Presumably, the tourist invasion hasn’t helped.

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Chà, tôi đồng ý rằng điều đó thật thú vị, nhưng nó không liên quan trực tiếp đến đề xuất của bọn em, Sandra, vì vậy, ở giai đoạn này, tôi khuyên các em nên tập trung vào những thứ khác. Tôi nghĩ rằng một vài chỉ dẫn về những gì các sinh viên trong chuyến đi thực sự có thể làm khi họ đến đó nên được khai thác nhiều hơn, do đó chắc chắn nội dung này cần phải được đưa vào và phát triển. Và tôi cũng muốn các em viết về động vật hoang dã địa phương, và thảm thực vật – thứ mà tôi nghĩ cũng không có nhiều. Tôi nghĩ nội dung về các cuộc xâm lược không giúp ích nhiều đâu.

Sandra: Okay, I’ll do some work on those two areas as well. But you’re right, there’s not much apart from some very shallow-rooted species. Although it’s cold and snowy there in the winter, the earth is baked so hard in the summer sun that rainwater can’t penetrate. So it’s a case of flood or drought, really.

IELTS TUTOR dịch: Sandra: Vâng ạ, em sẽ tập trung hơn vào hai khía cạnh đó. Nhưng thầy nói đúng, không có nhiều cây ngoài một số loài rễ cạn. Mặc dù trời lạnh và có tuyết vào mùa đông, đất đai ở đây rất cằn cỗi do cái nóng mùa hè mà nước mưa không thể thẩm thấu. Vì vậy, đó lại là vấn đề về lũ lụt hoặc hạn hán.

Tutor: So, I understand. Now, before we look at everything in more detail, I’ve got a few factual questions for you. It would be a good idea to include the answers in your finished proposal, because they’re missing from your draft.

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Tôi hiểu. Bây giờ, trước khi chúng ta xem xét mọi thứ chi tiết hơn, tôi có một vài câu hỏi thực tế cho em. Sẽ là một ý hay nếu bao gồm các câu trả lời trong bản cuối cùng, những câu trả lời mà các em chưa đưa vào bản nháp.

Sandra: Fine.

IELTS TUTOR dịch: Sandra: Được ạ.

Tutor: So, you mentioned the monoliths and the spires, which was good, but what area does the tribal park cover? Do you know?

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Em đã đề cập đến các tảng đá nguyên khối và những đỉnh tháp cao chót vót, tốt lắm, nhưng vùng đất bộ lạc bao gồm những khu vực nào em có biết không?

Sandra: 12,000 hectares and the plain is at about 5,850 metres above sea level.

IELTS TUTOR dịch: Sandra: 12.000 ha và đồng bằng nằm ở độ cao khoảng 5,850 mét so với mực nước biển.

Tutor: Larger than I expected. Okay. Where’s the nearest accommodation? That’s a practical detail that you haven’t included. Have you done any research on that?

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Lớn hơn tôi tưởng. OK. Chỗ ở gần nhất ở đâu? Đó là một chi tiết thực tế mà các em chưa nhắc tới. Em đã thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào về điều đó chưa?

Sandra: Yes. There’s nowhere to stay in the park itself, but there’s an old trading post called Goulding quite near. All kinds of tours start from Goulding, too.

IELTS TUTOR dịch: Sandra: Rồi ạ. Không có nơi nào để ở trong công viên, nhưng có một trụ sở giao dịch cũ tên là Goulding khá gần đó. Tất cả các loại tour du lịch bắt đầu từ Goulding.

Tutor: What kind of tours?

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Những loại tour du lịch gì?

Sandra: Well, the most popular are in four-wheel drive jeeps – but I wouldn’t recommend hiring those. I think the best way to appreciate the area would be to hire horses instead and trek around on those. Biking is not allowed and it’s impossible to drive around the area in private vehicles. The tracks are too rough.

IELTS TUTOR dịch: Sandra: Phổ biến nhất là tour du lịch trong những chiếc xe jeep bốn bánh – nhưng em không khuyến nghị thuê cho lắm. Em nghĩ rằng cách tốt nhất để trải nghiệm khu vực này là thuê ngựa để cưỡi đi thăm thú xung quanh. Xe đạp thì không được phép đi ở đây và cũng không thể lái xe hơi quanh khu vực được. Đường rất gồ ghề khó đi.

Tutor: Okay, lastly, what else is worth visiting there?

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Được rồi, cuối cùng, có gì khác đáng đi thăm ở đó?

Sandra: There are several caves, but I haven’t looked into any details. I’ll find out about them.

IELTS TUTOR dịch: Sandra: Có một vài hang động, nhưng em chưa nghiên cứu gì về chúng. Em sẽ tìm hiểu sau ạ.

Tutor: Okay, good. Now what I’d like to know is …

IELTS TUTOR dịch: Người hướng dẫn: Được rồi, tốt. Bây giờ điều tôi muốn biết là …..

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE