Dịch + giải thích transcript "Flanders Conference Hotel" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Flanders Conference Hotel" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Flanders Conference Hotel" IELTS LISTENING SECTION 1

ANGELA: Hello, Flanders conference hotel.

IELTS TUTOR dịch: Xin chào, Khách sạn hội nghị Flanders đây ạ.

MAN: Oh, hi. I wanted to ask about conference facilities at the hotel. Have I come through to the right person?

IELTS TUTOR dịch: Ồ, xin chào. Tôi muốn hỏi về các cơ sở hội nghị tại khách sạn. Không biết là tôi có gọi đúng người chưa ạ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ANGELA: You have. I’m the customer services manager. My name’s Angela. So how can I help you?

IELTS TUTOR dịch: Dạ đúng rồi ạ. Tôi là quản lý dịch vụ khách hàng. Tên tôi là Angela. Vậy tôi có thể giúp gì cho bạn ạ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: Well, I’m calling from Barrett and Stansons, we’re a medical company based in Perth.

IELTS TUTOR dịch: À vâng, tôi gọi từ Barrett và Stansons, chúng tôi là một công ty y tế có trụ sở tại Perth.

ANGELA: Oh yes.

IELTS TUTOR dịch: Dạ vâng.

MAN: And we’re organising a conference for our clients to be held in Sydney. It’ll be held over two days and we’re expecting about fifty or sixty people.

IELTS TUTOR dịch: Và chúng tôi tổ sẽ chức một hội nghị cho khách hàng của chúng tôi được tổ chức tại Sydney. Nó dự định được tổ chức trong hai ngày và chúng tôi nghĩ nó sẽ có khoảng năm mươi hoặc sáu mươi người.

ANGELA: When were you thinking of having it?

IELTS TUTOR dịch: Thời gian là khi nào ạ?

MAN: Some time early next year, like the end of January? It’d have to be a weekend.

IELTS TUTOR dịch: Khoảng đầu năm tới, chắc là cuối tháng một? Nó phải là một ngày cuối tuần.

ANGELA: Let me see … our conference facilities are already booked for the weekend beginning January 28th. We could do the first weekend in February?

IELTS TUTOR dịch: Để  tôi xem … Các cơ sở hội nghị của chúng tôi đã được đặt hết cho cuối tuần bắt đầu từ ngày 28 tháng 1 rồi ạ. Chúng ta có thể làm vào cuối tuần đầu tiên vào tháng Hai?

MAN: How about January 21st?

IELTS TUTOR dịch: Thế còn ngày 21 tháng 1 thì sao ạ?

ANGELA: I’m afraid that’s booked too.

IELTS TUTOR dịch: Tôi e là nó cũng được đặt rồi ạ.

MAN: Well, let’s go for the February date then.

IELTS TUTOR dịch: Chà, thế thì xem các ngày của tháng 2 nào.

ANGELA: So that’s the weekend beginning the 4th.

IELTS TUTOR dịch: Ngày cuối tuần đầu tiên là ngày 4 ạ.

MAN: OK. Now can you tell me a bit about what conference facilities you have?

IELTS TUTOR dịch: Được ạ. Bây giờ bạn có thể nói qua cho tôi nghe về các thiết bị của hội nghị mà bạn có không ạ?

ANGELA: Sure. So for talks and presentations we have the Tesla room.

IELTS TUTOR dịch: Dạ được ạ. Chúng tôi có phòng Tesla cho các cuộc thuyết trình và nói chuyện.

MAN: Sorry?

IELTS TUTOR dịch: Xin lỗi, nó là gì cơ ạ?

ANGELA: Tesla – that’s spelled T-E-S-L-A. it holds up to a hundred people, and it’s fully equipped with a projector and so on.

IELTS TUTOR dịch: Tesla – nó được đánh vần là T-E-S-L-A. Nó chứa được 100 người và được trang bị đầy đủ với một cái máy chiếu và nhiều thứ khác nữa.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: How about a microphone?

IELTS TUTOR dịch: Thế còn mi cờ rô thì sao ạ?

ANGELA: Yes, that’ll be all set up ready for you, and there’ll be one that members of the audience can use too, for questions, if necessary.

IELTS TUTOR dịch: Có ạ, nó sẽ được cài đặt sẵn cho bạn, và có cả một cái dành cho khán giả đặt câu hỏi nếu cần thiết nữa ạ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN:  Fine. And we’ll also need some sort of open area where people can sit and have a cup of coffee, and we’d like to have an exhibition of our products and services there as well, so that’ll need to be quite a big space.

IELTS TUTOR dịch: Tốt rồi. Và chúng tôi cũng sẽ cần một số khu vực trống, nơi mọi người có thể ngồi và uống một tách cà phê, và chúng tôi cũng muốn có một buổi triển lãm về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ở đó, vì vậy sẽ cần phải có một không gian khá rộng.

ANGELA: That’s fine, there’s a central atrium with all those facilities, and you can come before the conference starts if you want to set everything up.

IELTS TUTOR dịch: Được ạ, có một trung tâm với tất cả các thứ đó, và bạn có thể đến trước khi hội nghị bắt đầu nếu bạn muốn thiết lập mọi thứ.

MAN: Great. And I presume there’s wifi?

IELTS TUTOR dịch: Thế thì tốt rồi. Tôi cho rằng là phòng sẽ có wifi chứ ạ?

ANGELA:   Oh yes, that’s free and available throughout the hotel.

IELTS TUTOR dịch: Có ạ, có wifi miễn phí và sẵn trong cả khách sạn luôn ạ.

MAN: OK.

IELTS TUTOR dịch: OK.

ANGELA: Would you also like us to provide a buffet lunch? We can do a two-course meal with a number of different options.

IELTS TUTOR dịch: Bạn có muốn chúng tôi cung cấp một bữa ăn trưa tự chọn không? Chúng tôi có thể làm một bữa ăn hai món với một số tùy chọn khác nhau.

MAN: What sort of price are we looking at for that?

IELTS TUTOR dịch: Giá cả như thế nào ạ?

ANGELA: Well, I can send you a copy of the standard menu. That’s $45 per person. Or you can have the special for $25 more.

IELTS TUTOR dịch: Dạ, tôi có thể gửi cho bạn một bản menu tiêu chuẩn. Giá là $45 một người ạ. Hoặc bạn có thể chọn menu đặc biệt có giá thêm $25 nữa ạ. 

MAN: I think the standard should be OK, but yes, send me the menu.

IELTS TUTOR dịch: Dạ tôi nghĩ menu tiêu chuẩn là ổn rồi ạ, nhưng mà bạn nhớ gửi tôi menu nhé ạ. 

MAN: Now we’re also going to need accommodation on the Saturday night for some of the participants … I’m not sure how many, but probably about 25. So what do you change for a room?

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ chúng tôi cũng sẽ cần chỗ ở vào tối thứ bảy cho một số người tham gia. Tôi không chắc có bao nhiêu người, nhưng có lẽ khoảng 25 người gì đấy. Vậy có thay đổi gì cho một căn phòng không ạ?

ANGELA: Well, for conference attendees we have a 25% reduction, so we can offer you rooms at $135. Normally a standard room’s $180.

IELTS TUTOR dịch: Chà, đối với những người tham dự hội nghị, chúng tôi giảm 25%, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các phòng với giá $135. Thông thường một phòng tiêu chuẩn 180 đô la đó ạ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: And does that include breakfast?

IELTS TUTOR dịch: Thế nó có bao gồm bữa sáng không ạ?

ANGELA: Sure. And of course, guests can also make use of all the other facilities at the hotel. So we’ve got a spa where you can get massages and facials and so on, and there’s a pool up on the roof for the use of guests.

IELTS TUTOR dịch: Dạ có ạ. Và tất nhiên là khách cũng có thể sử dụng tất cả các tiện nghi khác tại khách sạn. Vì vậy, chúng tôi đã có một spa, nơi bạn có thể mát xa và chăm sóc da mặt, và ở đó cũng có một bể bơi trên mái nhà để sử dụng cho khách.

MAN: Great. Now what about transport links? The hotel’s downtown, isn’t it?

IELTS TUTOR dịch: Tuyệt ạ. Thế mình có thể di chuyển như thế nào ạ? Khách sạn có phải ở trong thành phố không ạ?

ANGELA: Yes, it’s about 12 kilometres from the airport, but there’s a complimentary shuttle bus for guests. And it’s only about ten minutes’ walk from the central railway station.

IELTS TUTOR dịch: Dạ vâng ạ, nó cách khoảng 12 km từ sân bay, nhưng có thêm một xe bus cho khách đấy ạ. Và sẽ mất thêm khoảng 10 phút đi bộ từ trạm tàu lửa ở trung tâm nữa ạ. 

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: OK. Now, I don’t know Sydney very well, can you just give me an idea of the location of the hotel?

IELTS TUTOR dịch: À, tôi không biết nhiều về Sydney lắm, bạn có thể cho tôi biết địa chỉ của khách sạn không ạ?

ANGELA:  Well, it’s downtown on Wilby Street, that’s quite a small street, and it’s not very far from the sea. And of course if the conference attendees want to go out on the Saturday evening there’s a huge choice of places to eat. Then if they want to make a night of it, they can go on to one of the clubs in the area – there are a great many to choose from.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, nó ở trung tâm thành phố trên đường Wilby, đó là một con phố nhỏ, và nó không cách xa biển lắm. Và tất nhiên, nếu những người tham dự hội nghị muốn ra ngoài vào tối thứ bảy thì họ sẽ có rất nhiều sự lựa chọn về địa điểm ăn uống. Sau đó, nếu họ muốn có một đêm đáng nhớ, họ có thể đi đến một trong những câu lạc bộ trong khu vực – có rất nhiều lựa chọn tuyệt vời.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: OK. So if we go ahead with this, can you give me some information about how much …

IELTS TUTOR dịch: Dạ vâng. Nếu chúng ta tiếp tục với điều này, bạn có thể cho tôi một vài thông tin về …

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE