Dịch + giải thích transcript "Hadley Park Community Gardens Project" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Hadley Park Community Gardens Project" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Hadley Park Community Gardens Project" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Hadley Park Community Gardens Project" IELTS LISTENING SECTION 2

Good morning. It’s great to see so many people here. Thank you all very much for coming. Well, as you know, the community gardens that Hadley Park are really not looking as good as they should, quite bad really, and although the local council has a budget to deal with some of the problems, we do need volunteers for other tasks.

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi sáng. Thật tuyệt khi thấy nhiều người ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã đến. Như bạn biết đấy, những khu vườn cộng đồng ở Hadley Park thực sự trông không được như ý, thực sự rất tệ, và mặc dù hội đồng địa phương có ngân sách để giải quyết một số vấn đề, chúng tôi cần tình nguyện viên cho những nhiệm vụ khác.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

If you don’t mind, I’m going to divide you into two groups. So everyone on this side of the room is Group A and the rest of you, are group B. So Group A there are a couple of things we’d like you to help with. First of all, don’t worry about any litter or empty bottles you see lying about – one of the local schools has offered to help out with that as part of their own environmental project.

IELTS TUTOR dịch: Nếu bạn không phiền, tôi sẽ chia các bạn thành hai nhóm. Tất cả mọi người ở phía bên này của căn phòng là nhóm A và phần còn lại là nhóm B. Nào nhóm A, có một số điều chúng tôi muốn các bạn giúp đỡ. Trước hết, đừng lo lắng về rác thải hoặc vỏ chai mà các bạn thấy đang nằm ở đó – một trong những trường học địa phương đã đề nghị giúp đỡ dọn chúng như một phần của dự án môi trường của riêng họ.

The priority for you will be to give us a hand with the new wooden fencing it needs constructing along parts of the bicycle track as there are parts which have now fallen down or broken. As I’m sure you’ve seen, you probably also noticed that some of the pathways that come from the bicycle track are quite narrow, and there are plans to make them wider. But the council will be dealing with that later in the year and they’ve also promised to produce some informational signs about the plants in the gardens. Hopefully, they’ll be up in a few weeks’ time.

IELTS TUTOR dịch: Ưu tiên dành cho bạn là giúp chúng tôi công việc sửa lại hàng rào bằng gỗ mới mà nó cần xây dọc theo các phần của đường xe đạp vì có những phần hiện đã bị đổ hoặc hỏng. Như tôi chắc chắn các bạn đã thấy, các bạn có thể cũng nhận thấy rằng một số lối đi từ đường dành cho xe đạp khá hẹp và chúng tôi đã có kế hoạch mở rộng nó. Nhưng hội đồng sẽ giải quyết vấn đề đó vào cuối năm nay và họ cũng đã hứa sẽ đưa ra một số dấu hiệu thông tin về các loại cây trong vườn. Hy vọng rằng chúng sẽ hoạt động trong vài tuần tới.

The other thing we’re doing is getting rid of some of the foreign species that are growing in the gardens and putting back some native plants and trees. So you’ll be doing some digging for us and getting those into the ground.

IELTS TUTOR dịch: Điều khác mà chúng tôi đang làm là loại bỏ một số loài ngoại lai đang phát triển trong vườn và trồng lại một số cây bản địa. Vì vậy, các bạn sẽ thực hiện một số việc liên quan đến đào bới và trồng cây.

So Group A, there are some items you’ll need to bring along with you. I was going to say raincoat, but the forecast has changed so you can leave those at home. I definitely recommend a strong pair of boots. Waterproof would be best. It’s quite muddy at the moment and your own gloves would also be advisable. Tools will be available, spades and hammers, that kind of thing. You just need to make sure they go back in the trucks and oh, there’s no need to worry about food and drink as we’ll be supplying sandwiches and coffee possibly some biscuits, even!

IELTS TUTOR dịch: Nào, Nhóm A, có một số vật dụng các bạn cần mang theo bên mình. Tôi định nói áo mưa, nhưng dự báo đã thay đổi nên bạn có thể để chúng ở nhà. Tôi chắc chắn khuyên mang một đôi bốt chắc chắn. Không thấm nước sẽ là tốt nhất. Hiện tại, khu vực khá lầy lội và bạn cũng nên dùng găng tay của riêng mình. Công cụ sẽ có sẵn, thuổng và búa, những thứ kiểu vậy. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng mang chúng quay trở lại xe tải và ồ, bạn cũng không cần phải lo lắng về đồ ăn và thức uống vì chúng tôi sẽ cung cấp bánh mì sandwich và cà phê, thậm chí có thể là một ít bánh quy!

Okay, Group B, your turn. Does everyone have a copy of the plan? Oh, great. Okay, we’ll all be meeting in the car park that’s on the bottom of the plan see. Now, if you’ve been assigned to the vegetable beds to get there, you go out of the car park and go up the footpath until you reach the circle of trees. There they are – in the middle of the plan, and you see that the footpath goes all the way around them. Well, on the left-hand side of that circular footpath, there’s a short track which takes you directly to the vegetable beds. You could see a bamboo fence marked just above them.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, nhóm B, đến lượt các bạn. Mọi người có một bản sao của sơ đồ không? Ồ, tuyệt. Được rồi, tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở bãi đỗ xe ở đáy bản đồ. Bây giờ, nếu bạn đã được chỉ định đến các luống rau, để đến đó, bạn ra khỏi bãi đậu xe và đi lên lối đi bộ cho đến khi bạn đến vòng tròn cây. Đây rồi, chúng ở đây - ở giữa bản đồ, và bạn thấy rằng lối đi bộ đi xung quanh vòng tròn cây. Chà, ở phía bên trái của lối đi bộ hình tròn đó, có một đoạn đường ngắn đưa bạn đến thẳng những luống rau. Bạn có thể thấy một hàng rào tre được đánh dấu ngay phía trên chúng.

Alright. Okay. If you’re helping out with the beehives, pay attention. Look again at the circle of trees in the middle of the plan and the footpath that goes around them. On the right side of that circle, you can see that the footpath goes off in an easterly direction, heading towards the right-hand side of the plan. And then the path splits into two and you can either go up or down. You want the path that heads down, and at the end of this, you see two areas divided by a bamboo fence. And as we’re looking at the plan, the beehives are on the right of the fence. The smaller section, I mean. Now, don’t worry. All these have been removed. You just need to transport the hives back to the car park.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi. OK. Nếu bạn giúp làm công việc với các tổ ong, hãy chú ý. Nhìn lại vòng tròn cây ở giữa bản đồ và lối đi bộ xung quanh chúng. Ở phía bên phải của vòng tròn đó, bạn có thể thấy rằng lối đi bộ đi theo hướng đông, hướng về phía bên phải của bản đồ. Và sau đó lối đi chia thành hai và bạn có thể đi lên hoặc đi xuống. Bạn sẽ chọn con đường đi xuống, và ở cuối đoạn đường này, bạn thấy hai khu vực được phân chia bởi một hàng rào tre. Và khi nhìn vào bản đồ, tổ ong sẽ ở bên phải hàng rào. Ý tôi là, phần nhỏ hơn bây giờ. Đừng lo lắng. Tất cả ong đã được loại bỏ. Bạn chỉ cần vận chuyển tổ ong về bãi đỗ xe.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Okay, for this seating, look at the circular footpath at the top of it. There’s a path that goes from there and takes you up to the seating area alongside the bicycle track and with a good view of the island, I suppose.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, đối với chỗ ngồi, hãy nhìn vào lối đi bộ hình tròn, ở trên cùng của nó. Có một con đường đi từ đó và đưa bạn đến khu vực chỗ ngồi dọc theo đường dành cho xe đạp và với tầm nhìn đẹp ra hòn đảo, tôi cho là vậy.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Okay, if you’re volunteering for the adventure playground area, let’s start from the car park again and go up the footpath but then you want the first left hand. Go out there and then you see, there’s a short path that goes off to the right. Go down there and that’s the adventure playground area above the bamboo fence. That fence does need repairing, I’m afraid.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, nếu bạn tình nguyện tham gia khu vực sân chơi mạo hiểm, hãy bắt đầu lại từ bãi đỗ xe và đi lên lối đi bộ nhưng sau đó bạn sẽ rẽ tay trái đầu tiên. Hãy đi ra ngoài đó và bạn sẽ thấy, có một con đường ngắn đi về phía bên phải. Đi vào đó và đó là khu vực sân chơi mạo hiểm phía trên hàng rào tre. Tôi e rằng hàng rào đó cần sửa chữa lại.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Right. What else? Oh, yes, the sand area. We’ve got that circular footpath in the middle. Find the track that goes east towards the right-hand side of the plan and where that track divides, you need the little path that goes up towards the bicycle track. The sand area is just above the bamboo fence there.

IELTS TUTOR dịch: OK, Còn gì nữa nhỉ? Ồ, phải, vùng cát. Đến vòng tròn ở giữa trung tâm. Tìm đường đi về phía đông về phía bên phải của bản đồ và nơi đường phân chia, bạn sẽ đi con đường nhỏ đi lên về phía đường dành cho xe đạp. Khu vực cát ngay phía trên hàng rào tre ở đó.

And finally, the pond area. So it’s on the left-hand side of your plan – towards the top – just above the fruit bushes, and to the left of the little path. Okay. As I said already, hopefully, we’ll…

IELTS TUTOR dịch: Và cuối cùng là khu vực ao. Nó nằm ở phía bên trái của bản đồ – về phía trên cùng – ngay phía trên những bụi cây ăn quả và bên trái của con đường nhỏ. Được chứ. Như tôi đã nói, hy vọng, chúng ta sẽ…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE