Dịch + giải thích transcript "It is possible to get lost here" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "It is possible to get lost here" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "It is possible to get lost here" IELTS LISTENING SECTION 2

Welcome to everyone here. I hope you enjoy your stay in our village and enjoy the local scenery. I’ll tell you a bit about the forest and mountain tracks in a minute, but first, I’ll just give you an idea of where everything is in the village.

IELTS TUTOR dịch: Chào mừng tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Tôi hy vọng các bạn sẽ tận hưởng kỳ nghỉ của bạn trong làng của chúng tôi và thưởng thức phong cảnh địa phương. Tôi sẽ nói cho các bạn nghe một chút về những núi non và những con đường mòn trong một phút, nhưng trước tiên, tôi sẽ cho các bạn một ý tưởng về vị trí của mọi thứ ở trong làng.

So, we’re here in the tourist information centre, and when you come out of the centre, you’re on Willow Lane, just opposite the pond. If you want to get to the supermarket for your supplies of food and water, go right, that’s the quickest way, and then turn right at the top of Willow Lane, and it’s the second building you come to, opposite the old railway station.

IELTS TUTOR dịch: Hiện giờ, chúng ta ở đây trong trung tâm thông tin du lịch và khi các bạn ra khỏi trung tâm, bạn sẽ ở Willow Lane, ngay đối diện hồ nước. Nếu các bạn muốn đến siêu thị để mua thực phẩm và nước uống, rẽ phải, đó là con đường nhanh nhất, sau đó lại rẽ phải ở đầu đường Willow Lane, và nó chính là tòa nhà thứ hai bạn đến, đối diện ga xe lửa cũ. 

If you’re planning on doing some serious climbing and you need some equipment, we do have an excellent climbing supplies store just five minutes’ walk away. Turn left once you’re outside the tourist information centre, take Willow Lane all the way up to Pine Street – you want to go left along here – then keep walking and go past Mountain Road on your right, until you come to the next turning on the left – head down there, and you’ll come to the climbing supplies store. If you get to the small building that sells ski passes, you’ll know you’ve gone too far.

IELTS TUTOR dịch: Nếu bạn dự định thực hiện một số hoạt động leo núi nghiêm túc và bạn cần một số thiết bị, chúng tôi có một cửa hàng vật tư leo núi tuyệt vời chỉ cách năm phút đi bộ. Rẽ trái một khi bạn ở bên ngoài trung tâm thông tin du lịch, đi hết đường Willow Lane cho đến đường Pine – rẽ trái dọc theo đây – sau đó tiếp tục đi bộ và đi qua đường Mountain bên phải của bạn, cho đến khi bạn đến ngã rẽ tiếp theo ở bên trái – đi vào đó, và bạn sẽ đến cửa hàng vật tư leo núi. Nếu bạn đến tòa nhà nhỏ bán vé trượt tuyết, bạn sẽ biết mình đã đi quá xa.

You also need to head to Pine Street for the museum – it’s small but well worth a visit if you’re interested in the history of the village and the old gold mining industry. So, when you reach Pine Street from here, you’ll see the old railway line on the other side of the road. Turn left into Pine Street, and keep going until you come to Mountain Road, and just up here, the museum will be on your left, just behind the railway line. Don’t worry about crossing over the tracks. The trains stopped running through here in 1985.

IELTS TUTOR dịch: Bạn cũng cần đi đến đường Pine nếu muốn đến bảo tàng – nó tuy nhỏ nhưng rất đáng để ghé thăm nếu bạn quan tâm đến lịch sử của ngôi làng và ngành công nghiệp khai thác vàng cũ. Vì vậy, khi bạn đến đường Pine từ đây, bạn sẽ thấy tuyến đường sắt cũ ở phía bên kia đường. Rẽ trái vào đường Pine, và tiếp tục đi cho đến khi bạn đến đường Mountain, và ở đây, bảo tàng sẽ ở bên trái, ngay phía sau tuyến đường sắt. Đừng lo lắng về việc băng qua đường ray. Các đoàn tàu đã dừng chạy ở đây vào năm 1985. 

If you’re planning on following one of the easier forest walks, you might like to hire a bicycle. To get to the hire shop, again you need to head to Pine Street. On the left-hand side of Pine Street, you’ll see the Town Hall, go down the little road that you come to just before it, and you’ll find the bike hire shop just behind the hall. They have a good range of bikes so I’m sure you’ll find something that suits your needs.

IELTS TUTOR dịch: Nếu bạn dự định đi theo một trong những lối đi bộ trong rừng dễ dàng hơn, bạn có thể sẽ muốn thuê một chiếc xe đạp. Để đến cửa hàng cho thuê, một lần nữa bạn cần đến đường Pine. Ở phía bên trái của đường Pine, bạn sẽ thấy Tòa thị chính, đi vào con đường nhỏ mà bạn đến ngay trước nó, và bạn sẽ tìm thấy cửa hàng cho thuê xe đạp ngay phía sau hội trường. Họ có nhiều loại xe đạp nên tôi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó phù hợp với nhu cầu của bạn. 

Last but not least, if you’re hungry after a long day’s trek I can recommend our local café. Again, when you leave the tourist, information centre, turn right, and follow Willow Lane until it joins Pine Street – and right opposite – on the far side of the railway tracks – is the café.

IELTS TUTOR dịch: Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu bạn thấy đói sau chuyến đi dài ngày, tôi có thể giới thiệu quán cà phê địa phương của chúng tôi. Một lần nữa, khi bạn rời khỏi trung tâm thông tin du lịch, rẽ phải và đi dọc Willow Lane cho đến khi gặp đường Pine – và đối diện bên phải – ở phía xa của đường ray xe lửa – là quán cà phê.

OK, let me tell you a little bit about the different tracks we have here. All of them start at the end of Mountain Road – and you’ll find a parking lot there where you can leave your vehicles. Let’s start with North Point track. It’s a gentle route through lowland forest – good for biking and probably the one for you if you have small children. There’s a wooden hut where you can stay at the end of the track but be aware that it’s really just an overnight shelter, and you’ll need to take your own sleeping bags and cooking equipment.

IELTS TUTOR dịch: OK, để tôi kể cho bạn nghe một chút về các con đường hẻm khác nhau mà chúng tôi có ở đây. Tất cả đều bắt đầu ở cuối đường Mountain – và bạn sẽ tìm thấy một bãi đậu xe ở đó. Hãy bắt đầu với đường North Point. Đó là một tuyến đường thoai thoải xuyên qua một khu rừng ở vùng đất thấp – tốt cho việc đi xe đạp và có lẽ là con đường tuyệt vời dành cho bạn nếu bạn có con nhỏ. Có một túp lều bằng gỗ ở cuối đường nơi bạn có thể ở lại nhưng hãy lưu ý rằng nó thực sự chỉ là một nơi trú ẩn qua đêm, và bạn sẽ cần phải mang theo túi ngủ và dụng cụ nấu ăn của riêng mình. 

Another option is the Silver River track. As the name suggests, you’d be following the river for most of the way, and you get to see some of our beautiful native birds, but the track also goes through a densely forested area. Unfortunately, the signposting isn’t very good in places and you do need good map-reading skills to avoid becoming disoriented, which happens to visitors a little too frequently, I’m afraid.

IELTS TUTOR dịch: Một lựa chọn khác là con đường Silver River. Như cái tên của nó, bạn sẽ đi dọc theo con sông trong suốt quãng đường và bạn có thể có cơ hội thấy một số loài chim bản địa xinh đẹp ở làng của chúng tôi, nhưng con đường này cũng đi qua một khu rừng rậm rạp. Thật không may, biển chỉ đường không rõ ràng lắm ở một vài nơi và bạn cần có kỹ năng đọc bản đồ tốt để tránh bị mất phương hướng, điều này xảy ra rất thường xuyên với khách du lịch, tôi e là như vậy. 

Valley Crossing will take you through some stunning scenery but there are several points along the way where you’ll need the level of fitness required to get over some pretty big rocks. Stonebridge is one of the shorter tracks, but very steep as it takes you up to the waterfall, and you do need to be in good condition to manage it.

IELTS TUTOR dịch: Valley Crossing sẽ đưa bạn qua một số cảnh quan tuyệt đẹp nhưng có một số điểm trên đường đi, nơi bạn sẽ cần thể lực một chút để vượt qua một số tảng đá khá lớn. Stonebridge là một trong những đường ngắn hơn, nhưng rất dốc vì nó đưa bạn đến thác nước, và bạn cần phải có một thể trạng tốt để xoay xở được. 

Lastly, the Henderson Ridge track will take you all the way to the summit of the mountain. Do bear in mind, though, that at this time of year the weather is very changeable and if the cloud suddenly descends, it’s all too easy to wander off the track.

IELTS TUTOR dịch: Cuối cùng, đường Henderson Ridge sẽ đưa bạn đến tận đỉnh núi. Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng vào thời điểm này trong năm, thời tiết rất dễ thay đổi và mây đột ngột tràn xuống, mọi người sẽ rất dễ dàng lạc đường. 

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

It’s best to check with us for a weather report on the morning you think you want to go. On the way to the summit, there’s a hotel which provides comfortable rooms and quality meals, so it’s worth climbing all…

IELTS TUTOR dịch: Tốt nhất bạn nên kiểm tra dự báo thời tiết vào buổi sáng nếu bạn nghĩ rằng bạn muốn đi. Trên đường lên đỉnh, có một khách sạn cung cấp những căn phòng thoải mái và bữa ăn chất lượng, vì vậy thật đáng để leo tất cả …

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE