Dịch + giải thích transcript "Proposed crime prevention measures" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Proposed crime prevention measures" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Proposed crime prevention measures" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Proposed crime prevention measures" IELTS LISTENING SECTION 2

Well, good afternoon. I’m Constable James McDonald, and as you may know, I’m the community police officer for the local area. That means that – as part of my job – I try to get out in the community as much as possible – talk to the people that live in this neighbourhood – people like yourselves – and make sure there’s an effective level of communication between the public and the police – hence the reason for this meeting. There have been several burglaries in the area in the last few weeks and I’d like to talk about ways you can keep your home and property safe.

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi chiều. Tôi là Constable James McDonald, và như các bạn có thể biết, tôi là cảnh sát cộng đồng của khu vực địa phương. Điều đó có nghĩa là – là một phần công việc của tôi – tôi cố gắng xuất hiện trong cộng đồng nhiều nhất có thể – nói chuyện với những người sống trong khu phố này – những người như các bạn – và đảm bảo rằng có một mức độ giao tiếp hiệu quả giữa công chúng và cảnh sát – đó là lý do của cuộc họp này. Đã xảy ra một số vụ trộm trong khu vực trong vài tuần qua và tôi muốn nói về những cách các bạn có thể giữ an toàn cho ngôi nhà và tài sản của mình.

So, I’d suggest that a good way to start is by talking to your neighbours and exchanging contact details with them. This’ll allow you to get in touch immediately if there’s anything suspicious happening next door.

IELTS TUTOR dịch:  Vậy, tôi đề nghị rằng một cách tốt để bắt đầu là nói chuyện với hàng xóm của bạn và trao đổi chi tiết liên lạc với họ. Điều này sẽ cho phép bạn liên hệ ngay lập tức nếu có bất kỳ điều gì đáng ngờ xảy ra bên cạnh.

Then, make sure you have a good discussion about the best course of action to take in case of emergency – make sure everyone is clear about what to do and who to call. If you plan ahead, this’ll prevent uncertainty and even panic should anything happen later.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã có một sự thảo luận kỹ về các hành động tốt nhất để thực hiện trong trường hợp khẩn cấp – hãy đảm bảo rằng mọi người đều rõ phải làm gì và gọi cho ai. Nếu bạn lập kế hoạch trước, điều này sẽ ngăn chặn sự không chắc chắn và thậm chí là hoảng sợ nếu bất cứ điều gì xảy ra sau đó.

Another thing that I would advise you to do is always leave your radio playing – even when you go out. And if you keep your curtains closed, burglars are less likely to try and break in because they can’t be sure whether someone’s home or not.

IELTS TUTOR dịch: Một điều khác mà tôi khuyên bạn nên làm là luôn để đài phát – ngay cả khi bạn ra ngoài. Và nếu bạn luôn đóng rèm cửa, kẻ trộm sẽ ít có khả năng đột nhập hơn vì chúng không thể chắc chắn có ai ở nhà hay không.

Now, none of us want to be in the situation where we can’t get into our own home, but do take time to think where the best and safest place is to leave your spare keys. Putting them under the door mat or anywhere near the front door is just asking for trouble. You’d be surprised how many people actually do this – and it makes life really easy for burglars. All these things will help keep your community safe and will cost you nothing. However, if you are going to spend some money, what I’d recommend more than anything else is that you invest in some well-made window locks for your house. This will give you peace of mind.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, không ai trong chúng ta muốn rơi vào tình huống không thể vào nhà của chính mình, nhưng hãy dành thời gian suy nghĩ xem nơi tốt nhất và an toàn nhất nhằm để lại chìa khóa dự phòng. Đặt chúng dưới tấm thảm cửa hoặc bất cứ nơi nào gần cửa trước chỉ gây thêm rắc rối. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có rất nhiều người thực sự làm điều này – và nó khiến cuộc sống của những tên trộm thực sự dễ dàng. Tất cả những điều này sẽ giúp giữ cho cộng đồng an toàn và bạn sẽ chẳng tốn gì cả. Tuy nhiên, nếu bạn định chi một số tiền, điều tôi khuyên bạn hơn bất cứ điều gì khác là bạn nên đầu tư vào một vài ổ khóa cửa sổ xịn cho ngôi nhà của bạn. Điều này sẽ mang lại cho bạn sự an tâm.

OK, moving on. Unfortunately, there’s been an increase in the number of minor crimes and anti-social behaviour in the general area and I want to talk about some specific prevention measures that are being proposed.

IELTS TUTOR dịch: OK, tiếp tục. Thật không may, số lượng tội phạm vặt và hành vi chống đối xã hội ngày càng gia tăng trong khu vực chung và tôi muốn nói về một số biện pháp phòng ngừa cụ thể đang được đề xuất.

First of all, the skate park. As you probably know, it’s well used by younger people in our community but unfortunately, we’re getting more and more reports of broken glass – making it especially dangerous for younger children. One possible solution here is to get rid of some of the trees and bushes around the park – making it more visible to passersby and vehicles. If the vandals know they’re being watched, this might act as a deterrent.

IELTS TUTOR dịch: Đầu tiên phải kể đến công viên trượt băng. Như bạn có thể biết, nó được sử dụng nhiều bởi những người trẻ tuổi trong cộng đồng của chúng ta nhưng thật không may, chúng tôi ngày càng nhận được nhiều báo cáo về kính vỡ – khiến nó đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Một giải pháp khả thi ở đây là loại bỏ một số cây cối và bụi rậm xung quanh công viên - để người qua lại và xe cộ dễ nhìn thấy hơn. Nếu những kẻ phá hoại biết họ đang bị theo dõi, điều này có thể hoạt động như một biện pháp ngăn chặn.

As you will have heard, a couple of local primary schools have also been vandalised recently despite the presence of security guards. The schools don’t have the funds for video surveillance – so we need people in the neighbourhood to call their nearest police station and report any suspicious activity immediately. Please don’t hesitate to do this.

IELTS TUTOR dịch: Như bạn đã biết, một vài trường tiểu học ở địa phương gần đây cũng đã bị phá hoại bất chấp sự hiện diện của các nhân viên bảo vệ. Các trường học không có kinh phí để lắp camera giám sát – vì vậy chúng tôi cần mọi người trong khu vực lân cận gọi cho đồn cảnh sát gần nhất và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào ngay lập tức. Xin đừng ngần ngại làm điều này.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

I expect most of you are familiar with the problems facing Abbotsford Street. It seems that no amount of warning signs or speed cameras will slow speeding drivers down. I’m happy to say, however, that the council have agreed to begin work over the next few months to put in a new roundabout.

IELTS TUTOR dịch: Tôi mong rằng hầu hết các bạn đều quen thuộc với những vấn đề mà đường Abbotsford phải đối mặt. Có vẻ như không có biển cảnh báo hoặc camera bắn tốc độ nào có thể làm giảm tốc độ của những người lái xe. Tuy nhiên, tôi rất vui khi nói rằng hội đồng đã đồng ý bắt đầu làm việc trong vài tháng tới để xây dựng một vòng xuyến mới.

What else? Oh, yes. The news agent and the gift shop on Victoria Street were both broken into last week, and although no money was taken, the properties have suffered some serious damage. Access was gained to these shops through the small alley way at the back of the properties – it’s dark and as you can imagine, no one saw the thief or thieves in action. So, we’ve been advising shop owners along there about what kind of video recording equipment they can have put in – we’ll then be able to get evidence of any criminal activity on film.

IELTS TUTOR dịch: Còn gì nữa? Ồ, vâng. Quầy bán báo và cửa hàng quà tặng trên phố Victoria bị đột nhập vào tuần trước, và mặc dù tiền không bị lấy nhưng những nơi này chịu một số thiệt hại nghiêm trọng. Các cửa hàng này bị đột nhập thông qua con hẻm nhỏ ở phía sau khu nhà – trời tối và như bạn có thể tưởng tượng, không ai nhìn thấy kẻ trộm. Vì vậy, chúng tôi đã tư vấn cho các chủ cửa hàng dọc theo đó về loại thiết bị ghi video mà họ có thể lắp đặt – sau đó chúng tôi sẽ có thể lấy bằng chứng về bất kỳ hoạt động tội phạm nào.

The supermarket car park is also on our list of problem areas. We’ve talked to the supermarket managers and council authorities and we’ve advised them to get graffiti cleaned off immediately and get the smashed lights replaced. If you don’t deal with this sort of thing at once, there’s a strong possibility that the activity will increase and spread, and then it becomes

IELTS TUTOR dịch: Bãi đậu xe siêu thị cũng nằm trong danh sách các khu vực có vấn đề của chúng ta. Chúng tôi đã nói chuyện với các nhà quản lý siêu thị và chính quyền hội đồng và chúng tôi đã khuyên họ nên tẩy sạch hình vẽ bậy ngay lập tức và thay thế những chiếc đèn bị hỏng. Nếu bạn không giải quyết chúng này ngay lập tức, rất có thể hoạt động sẽ gia tăng và lan rộng, và sau đó nó trở thành …

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE