Dịch + giải thích transcript "Anglia Sculpture Park" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Anglia Sculpture Park" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Anglia Sculpture Park" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Anglia Sculpture Park" IELTS LISTENING SECTION 2

Hello everyone and welcome to the Anglia Sculpture Park. Right, well, the idea behind the sculpture park is that it’s a place where works of art such as large sculptures and carvings can be displayed out of doors in a natural setting.

IELTS TUTOR dịch: Xin chào tất cả mọi người và chào mừng đến với Công viên Điêu khắc Anglia. Đúng vậy, ý tưởng đằng sau công viên điêu khắc đó là nơi mà các tác phẩm nghệ thuật như tác phẩm điêu khắc và chạm khắc lớn có thể được trưng bày ngoài cửa trong một khung cảnh tự nhiên.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

As you’ll have noticed when you drove here, most of the land around the park is farmland. The park itself belonged to a family called the De Quincies, who had made a lot of money from manufacturing farm machinery, and who also owned substantial stretches of forest land to the north of the park. They built a house in the centre of the park, not far from where we’re standing now, but this burnt down in 1980 and the De Quincies then sold the land.

IELTS TUTOR dịch: Như bạn sẽ nhận thấy khi bạn lái xe đến đây, hầu hết đất xung quanh công viên là đất nông nghiệp. Bản thân công viên thuộc về một gia đình có tên là De Quincies, người đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc sản xuất máy móc trang trại và cũng là người sở hữu những khu đất rừng đáng kể ở phía bắc của công viên. Họ đã xây một ngôi nhà ở trung tâm công viên, không xa nơi chúng ta đang đứng bây giờ, nhưng ngôi nhà này đã bị cháy vào năm 1980 và De Quincies sau đó đã bán đất.

The Anglia Sculpture Park isn’t the only one in the country; several of the London parks sometimes display contemporary sculptures, and there are a couple of other permanent sculpture parks in England. But we’re unique in that some of our sculptures were actually created for the sites they occupy here, and we also show sculptures by a wider range of artists than anywhere else in the country.

IELTS TUTOR dịch: Công viên Điêu khắc Anglia không phải là công viên duy nhất trong cả nước; một số công viên ở London đôi khi trưng bày các tác phẩm điêu khắc đương đại, và có một vài công viên điêu khắc lâu đời khác ở Anh. Nhưng điều độc đáo ở chỗ một số tác phẩm điêu khắc của chúng tôi thực sự được tạo ra cho các địa điểm ở đây, và chúng tôi cũng trưng bày các tác phẩm điêu khắc của nhiều nghệ sĩ hơn bất kỳ nơi nào khác trên cả nước.

For example, at present, we have an exhibition by Joe Tremain, of what he calls ‘burnt’ sculptures. These are wood and stone sculptures that he’s carved and marked with fire to illustrate the ferocity and intensity of the forces that have shaped our planet over millions of years. They look really dramatic in this rural setting.

IELTS TUTOR dịch: Ví dụ, hiện tại, chúng tôi có một triển lãm của Joe Tremain, về cái mà ông gọi là các tác phẩm điêu khắc ‘bị cháy’. Đây là những tác phẩm điêu khắc bằng gỗ và đá mà anh ấy đã chạm khắc và đánh dấu bằng lửa để minh họa sự hung dữ và cường độ của các lực đã hình thành hành tinh của chúng ta qua hàng triệu năm. Chúng trông thực sự ấn tượng trong khung cảnh nông thôn này.

To see some of the sculptures, you’ll need to follow the path alongside the Lower Lake. We had to renovate this after the lake overflowed its banks a couple of months ago and flooded the area. The water level’s back to normal now and you shouldn’t have any trouble, the path’s very level underfoot.

IELTS TUTOR dịch: Để xem một số tác phẩm điêu khắc, bạn sẽ cần đi theo con đường dọc theo Hồ Lower. Chúng tôi đã phải cải tạo nó sau khi hồ tràn bờ vài tháng trước và gây ngập lụt khu vực. Mực nước hiện đã trở lại bình thường và bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào.

You should be back at the Visitor Centre at about four o’clock. If you have time it’s worth taking a look at the Centre itself. It’s not possible to go upstairs at present as builders are working there adding another floor, but the rest’s well worth seeing. The architect was Guy King. He was actually born in this part of England but he recently designed a museum in Canada that won a prize for innovation in public buildings.

IELTS TUTOR dịch: Bạn sẽ trở lại Trung tâm Du khách vào khoảng bốn giờ. Nếu bạn có thời gian, bạn nên xem qua Trung tâm. Hiện tại, không thể lên tầng trên vì các nhà xây dựng đang làm việc ở đó để xây thêm một tầng khác, nhưng phần còn lại rất đáng xem. Kiến trúc sư là Guy King. Ông ấy sinh ra ở vùng này của Anh nhưng gần đây ông ấy đã thiết kế một bảo tàng ở Canada và đã giành được giải thưởng về sự đổi mới trong các tòa nhà công cộng.

If you want to get something to eat when you get back, like a snack or a sandwich, the Terrace Room is currently closed, but you can go to the kiosk and buy something, then sit on one of the chairs overlooking the Lower Lake and enjoy the view as you’re eating.

IELTS TUTOR dịch: Nếu bạn muốn ăn gì đó khi trở về, chẳng hạn như đồ ăn nhẹ hoặc bánh mì, Phòng Terrace hiện đang đóng cửa, nhưng bạn có thể đến ki-ốt và mua thứ gì đó, sau đó ngồi trên một trong những chiếc ghế nhìn ra Hồ Lower và tận hưởng quang cảnh khi bạn đang ăn.

Now, let me just tell you a bit about what you can see in the Sculpture Park. If you look at your map, you’ll see the Visitor Centre, where we are now, at the bottom, just by the entrance. Since we only have an hour, you might not be able to get right around the park, but you can choose to visit some of the highlights.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, hãy để tôi chỉ cho bạn biết một chút về những gì bạn có thể nhìn thấy trong Công viên điêu khắc. Nếu bạn nhìn vào bản đồ của mình, bạn sẽ thấy Trung tâm Du khách, nơi chúng ta hiện đang đứng, ở phía dưới, ngay cạnh lối vào. Vì chúng ta chỉ có một giờ, bạn có thể không đi được ngay quanh công viên, nhưng bạn có thể chọn tham quan một số địa điểm nổi bật.

You might like to take a look at the Joe Tremain sculptures which are displayed on this side of the Upper Lake just behind the Education Centre and near the bridge. They’re really impressive, but please remember not to let your children climb on them.

IELTS TUTOR dịch: Bạn có thể muốn xem các tác phẩm điêu khắc của Joe Tremain được trưng bày ở phía bên này của Hồ Upper, ngay sau Trung tâm Giáo dục và gần cây cầu. Chúng thực sự ấn tượng, nhưng hãy nhớ đừng để con bạn trèo lên chúng.

One of our most popular exhibitions is the Giorgio Catalucci bird sculptures – they’re just across the bridge on the north side of Lower Lake. I love the way they’re scattered around in the long grass beside the lake, looking as if they’re just about to take to their wings.

IELTS TUTOR dịch: Một trong những triển lãm nổi tiếng nhất của chúng tôi là các tác phẩm điêu khắc chim của Giorgio Catalucci – chúng nằm ngay bên kia cầu ở phía bắc của Hồ Lower. Tôi thích cách chúng nằm rải rác trên bãi cỏ dài bên hồ, trông như thể chúng sắp cất cánh.

You could also go to the Garden Gallery. It’s on this side of the Upper Lake – from the Visitor Centre you go to the Education Centre, then keep on along the path, and you’ll see it on your right. There’s an exhibition of animal carvings there which is well worth a look.

IELTS TUTOR dịch: Bạn cũng có thể đến vườn triển lãm. Nó ở bên này của Hồ Upper – từ Trung tâm Du khách, bạn đi đến Trung tâm Giáo dục, sau đó tiếp tục đi dọc theo con đường, và bạn sẽ thấy nó ở bên phải của mình. Có một cuộc triển lãm về chạm khắc động vật ở đó rất đáng xem.

We also have the Long House – that’s quite a walk. From here, you go to the bridge and then turn left on the other side. Soon you’ll see a winding pathway going up towards the northern boundary of the park – go up there and you’ll find it at the top. They have some abstract metal sculptures that are well worth seeing if you have time. OK well now if you’re …

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi cũng có Nhà dài – đi ở đó như đi dạo vậy. Từ đây, bạn đi đến cây cầu và sau đó rẽ trái ở phía bên kia. Chẳng bao lâu bạn sẽ thấy một con đường quanh co đi lên về phía ranh giới phía bắc của công viên – đi lên đó và bạn sẽ thấy nó ở trên cùng. Họ có một số tác phẩm điêu khắc kim loại trừu tượng rất đáng xem nếu bạn có thời gian. Được rồi, bây giờ nếu bạn …

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE