Dịch + giải thích transcript "Plan of Learning Resource Centre" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Plan of Learning Resource Centre" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Plan of Learning Resource Centre" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Plan of Learning Resource Centre" IELTS LISTENING SECTION 2

Hello. As some of you know, I’m Elaine Marriott, the head of the college’s Learning Resource Centre. We’ve invited all of you taking evening classes and leisure activities to come and see the changes we’ve made to the Centre in the last month.

IELTS TUTOR dịch: Xin chào. Như một số bạn đã biết, tôi là Elaine Marriott, người đứng đầu Trung tâm Tài nguyên học tập. Chúng tôi đã mời tất cả các bạn tham gia các lớp học buổi tối và các hoạt động giải trí đến và xem những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện đối với Trung tâm trong tháng trước.

One major change we’ve made here on the ground floor is to the layout – as you can see from looking around you. I’m sure you’ll recognise the desk – that’s still in the same place, as it has to be just inside the door. But you’ll see that there are now periodicals on the shelves in the corner behind the desk. We’ve brought them nearer the entrance because so many people like to come in just to read magazines. We now stock a far wider range of periodicals than we used to, so we’ve decided to separate them from newspapers. This means the newspapers are now just the other side of the stairs, near the study area.

IELTS TUTOR dịch: Một thay đổi lớn mà chúng tôi đã thực hiện ở đây, ở tầng trệt là bố cục – như bạn có thể thấy khi nhìn xung quanh mình. Tôi chắc rằng bạn sẽ nhận ra chiếc bàn – nó vẫn ở chỗ cũ, vì nó phải ở ngay bên trong cửa ra vào. Nhưng bạn sẽ thấy rằng bây giờ có những tạp chí định kỳ trên kệ ở góc sau bàn làm việc. Chúng tôi đã đưa chúng đến gần lối vào vì rất nhiều người vào đây chỉ để đọc tạp chí. Giờ đây, chúng tôi lưu trữ nhiều loại tạp chí định kỳ hơn nhiều so với trước đây, vì vậy chúng tôi đã quyết định tách chúng ra khỏi báo chí. Điều này có nghĩa là các tờ báo bây giờ chỉ nằm ở phía bên kia của cầu thang, gần khu vực nghiên cứu.

Now, another thing is that we’ve brought the computers downstairs – people used to complain about having to go upstairs to use them. So they’re now at the far side of the building on the right in the corner overlooking the car park.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, một điều khác là chúng tôi đã mang máy tính xuống tầng dưới – mọi người từng phàn nàn về việc phải lên tầng trên để sử dụng chúng. Vì vậy, bây giờ chúng đang ở phía xa của tòa nhà, bên phải, trong góc nhìn ra bãi đậu xe.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

We’ve now got an extra photocopier, so as well as the one upstairs, there’s one down here. You can see it right opposite the entrance, by the wall on the far side.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ chúng tôi đã có thêm một máy photocopy, cũng như một cái ở tầng trên, có một cái ở dưới đây. Bạn có thể nhìn thấy nó ngay đối diện với lối vào, cạnh bức tường ở phía xa.

The biggest change, though, and one I’m sure many of you will welcome, is that we now have a café at last – we’ve been asking for one for years. If you turn right as soon as you get past the desk, you’ll see the door ahead of you. It became possible to have a café because the building has been extended, and we’ve now got a new office and storeroom area.

IELTS TUTOR dịch: Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất và tôi chắc rằng nhiều người trong số các bạn sẽ hoan nghênh, đó là cuối cùng chúng tôi cũng có một quán cà phê – chúng tôi đã yêu cầu một quán trong nhiều năm. Nếu bạn rẽ phải ngay khi đi qua bàn làm việc, bạn sẽ thấy cánh cửa trước mặt. Có thể có một quán cà phê vì tòa nhà đã được mở rộng, và bây giờ chúng tôi đã có một khu văn phòng và nhà kho mới.

What else should I tell you about before we walk round? Oh yes, we’ve had so many requests for books on sport that we’ve bought a lot more, and they’re all together immediately to the right of the entrance.

IELTS TUTOR dịch: Tôi nên nói với bạn điều gì nữa trước khi chúng ta đi vòng quanh không nhỉ? Ồ vâng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu về sách về thể thao nên chúng tôi đã mua thêm rất nhiều và tất cả chúng ở ngay bên phải lối vào.

OK, that’s enough on the new layout. We’ll walk round in a moment, but before we do, something about the people who are here to help you. Of course, all the staff will do their best to answer your questions, but now we’re each going to specialise in certain areas. So if you ask a staff member about something, and they don’t think they can help you enough, they’ll direct you to our specialist.

IELTS TUTOR dịch: OK, vậy là đủ về bố cục mới. Chúng ta sẽ đi vòng quanh trong giây lát, nhưng trước đó, hãy nói điều gì đó về những người đang ở đây có thể giúp bạn. Tất nhiên, tất cả các nhân viên sẽ cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi của bạn, nhưng bây giờ mỗi người chúng tôi sẽ chuyên về một số lĩnh vực nhất định. Vì vậy, nếu bạn hỏi một nhân viên về điều gì đó và họ không nghĩ rằng họ có thể giúp bạn, họ sẽ hướng dẫn bạn đến gặp chuyên gia của chúng tôi.

Jenny Reed is the person to see if there are any films you’d like us to stock, as she’s taken over responsibility for purchasing those. I’d better warn you that our budget is limited, so I’m afraid we can’t promise to buy everything you ask for!

IELTS TUTOR dịch: Jenny Reed là người bạn cần gặp nếu có bộ phim nào bạn muốn chúng tôi lưu trữ, vì cô ấy đã chịu trách nhiệm mua những bộ phim đó. Tốt hơn hết tôi nên cảnh báo với bạn rằng ngân sách của chúng tôi có hạn, vì vậy tôi e rằng chúng tôi không thể hứa sẽ mua mọi thứ bạn yêu cầu!

Phil Penshurst can help you to improve your writing if you need to produce reports for your course. You can book a half-hour session with Phil to start with, then if you want more help, he’ll arrange follow-up sessions with you.

IELTS TUTOR dịch: Phil Penshurst có thể giúp bạn cải thiện khả năng viết của mình nếu bạn cần tạo báo cáo cho khóa học của mình. Bạn có thể đặt trước một buổi học kéo dài nửa giờ với Phil, sau đó nếu bạn muốn được trợ giúp thêm, anh ấy sẽ sắp xếp các buổi tiếp theo với bạn.

I must mention Tom Salisbury. Many people are interested in doing research or just reading about this regionthe people, occupations, changes over the years, and so on. Tom is a specialist in this particular field, so if you want any help, he can point you in the right direction – we’ve got a large collection of relevant documents from old maps to studies of the wildlife.

IELTS TUTOR dịch: Tôi phải đè cập đến Tom Salisbury. Nhiều người quan tâm đến việc nghiên cứu hoặc đọc về khu vực này – con người, nghề nghiệp, những thay đổi trong những năm qua, v.v. Tom là một chuyên gia trong lĩnh vực cụ thể này, vì vậy nếu bạn muốn bất kỳ trợ giúp nào, anh ấy có thể chỉ bạn đi đúng hướng – chúng tôi có một bộ sưu tập lớn các tài liệu liên quan từ bản đồ cũ đến các nghiên cứu về động vật hoang dã.

We have a new member of staff, Saeed Aktar. I’m sure you’ll meet him soon and will find him very helpful. If you’re unemployed and want some advice on the practical aspects of looking for a job, Saeed is the person to talk to. He’s also written a very useful book on the subject, which of course we’ve got on our shelves!

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi có một nhân viên mới, Saeed Aktar. Tôi chắc rằng bạn sẽ sớm gặp anh ấy và sẽ thấy anh ấy rất hay giúp đỡ. Nếu bạn đang thất nghiệp và muốn một số lời khuyên về các khía cạnh thực tế của việc tìm kiếm một công việc, Saeed là người bạn cần tìm gặp. Anh ấy cũng đã viết một cuốn sách rất hữu ích về chủ đề này, tất nhiên chúng tôi đã có trên kệ của mình!

Many of you will know Shilpa Desai, who’s been working here for about five years. Shilpa now has the additional responsibility of giving information and advice on anything to do with housing, such as finding out what’s available, or whether you’re eligible for financial help.

IELTS TUTOR dịch: Nhiều người trong số các bạn sẽ biết Shilpa Desai, người đã làm việc ở đây khoảng 5 năm. Giờ đây, Shilpa có thêm trách nhiệm cung cấp thông tin và lời khuyên về bất cứ điều gì liên quan đến nhà ở, chẳng hạn như tìm hiểu những thứ có sẵn hoặc liệu bạn có đủ điều kiện để được trợ giúp tài chính hay không.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Right, well that’s quite enough from me, so let’s walk round the library.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, với tôi như vậy là khá đủ rồi, vậy chúng ta hãy dạo quanh thư viện.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE