Dịch + giải thích transcript "HELPLINE DETAILS" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "HELPLINE DETAILS" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "HELPLINE DETAILS" IELTS LISTENING SECTION 2

Hello, everybody and welcome to this informal meeting about the University Helpline. The Helpline was set up ten years ago by the Students Union and it aims to provide new students to the university with a service that they can use if they need information about practical areas of student life that they are unfamiliar with.

IELTS TUTOR dịch: Xin chào, tất cả mọi người và chào mừng đến với cuộc họp thân mật này về Đường dây trợ giúp của trường đại học. Đường dây trợ giúp được thành lập mười năm trước bởi Hội sinh viên và nó nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên mới vào trường đại học một dịch vụ mà họ có thể sử dụng nếu cần thông tin về các lĩnh vực thực tế của cuộc sống sinh viên mà họ không quen thuộc.

Let me give you some examples of the type of help we can offer. We can provide information on financial matters; for example, you may feel that your grant is insufficient to see you through college life or you may have some queries regarding the fees you are paying if you are an overseas student. In both cases, the Helpline would be able to go through things with you and see what the outcome might be. Another area we can help with is what we generally term the ‘domestic’ area; things such as childcare and the availability of nursery provision, for example, come under this.

IELTS TUTOR dịch: Hãy để tôi cung cấp cho bạn một số ví dụ về loại trợ giúp mà chúng tôi có thể cung cấp. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin về các vấn đề tài chính; ví dụ: bạn có thể cảm thấy rằng khoản trợ cấp của mình không đủ để giúp bạn vượt qua cuộc sống đại học hoặc bạn có thể có một số thắc mắc về các khoản phí bạn phải trả nếu bạn là sinh viên nước ngoài. Trong cả hai trường hợp, Đường dây trợ giúp sẽ có thể cùng bạn giải quyết mọi việc và xem kết quả có thể xảy ra. Một lĩnh vực khác mà chúng tôi có thể trợ giúp là lĩnh vực mà chúng tôi thường gọi là khu vực 'trong nước'; những thứ như chăm sóc trẻ em và sự sẵn có của việc cung cấp nhà trẻ, chẳng hạn, thuộc phạm vi này.

Then there’s ‘academic’ issues that may arise while you are in the early stages of your course that you may not know what to do about. You may wish to know more about essay deadlines, for example, or how to use the library – there are all kinds of questions you will find yourself asking and not knowing where to get quick answers from. The Helpline would be able to provide these. The last example I’ve given here is simply termed ‘social’ – and yes, there is a lot of social life here! But you may have a particular interest you wish to pursue or you may wish to participate in outings or trips if you don’t know many people at the moment.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, có những vấn đề 'học thuật' có thể phát sinh khi bạn đang ở giai đoạn đầu của khóa học mà bạn có thể không biết phải làm gì. Ví dụ, bạn có thể muốn biết thêm về thời hạn của bài luận hoặc cách sử dụng thư viện – có đủ loại câu hỏi mà bạn sẽ tự hỏi và không biết tìm câu trả lời nhanh từ đâu. Đường dây trợ giúp sẽ có thể cung cấp những thứ này. Ví dụ cuối cùng tôi đưa ra ở đây được gọi đơn giản là 'xã hội' - và vâng, có rất nhiều đời sống xã hội ở đây! Nhưng bạn có thể có một sở thích cụ thể mà bạn muốn theo đuổi hoặc bạn có thể muốn tham gia vào các chuyến đi chơi hoặc chuyến đi nếu bạn không biết nhiều người vào lúc này.

Let me give you some details so that you know where to go and who to see if you want to pay us a visit. Generally, you will see our Helpline officer Jackie Kouachi, that’s K-O-U-A-C-H-I. Jackie is a full-time employee of the Student Union and she works in the Student Welfare Office – that’s the office that deals with all matters related to student welfare and it’s located at 13 Marshall Road. I have some maps here for those of you who haven’t been there yet. If you wish to ring the office, the number is 326 99 40. That’s 3269940. The office is open between 9.30 and 6.00 on weekdays and from 10 to 4 on Saturdays and there’ll be somebody there – usually Jackie or myself – between those times. If you want to make an appointment you can phone or call at the office in person. Please note that it may not be possible for anyone to see you straight away – particularly if it is a busy time – lunch time for example – and you may have to go on the waiting list and then come back later. Well, enough from me. Any questions?

IELTS TUTOR dịch: Hãy để tôi cung cấp cho bạn một số chi tiết để bạn biết phải đi đâu và gặp ai nếu bạn muốn đến thăm chúng tôi. Nói chung, bạn sẽ thấy nhân viên Đường dây trợ giúp Jackie Kouachi của chúng tôi, đó là K-O-U-A-C-H-I. Jackie là nhân viên chính thức của Hội sinh viên và cô ấy làm việc tại Văn phòng phúc lợi sinh viên – đó là văn phòng giải quyết mọi vấn đề liên quan đến phúc lợi sinh viên và nó nằm ở số 13 đường Marshall. Tôi có một số bản đồ ở đây cho những bạn chưa từng đến đó. Nếu bạn muốn gọi cho văn phòng, số điện thoại là 326 99 40. Đó là 3269940. Văn phòng mở cửa từ 9:30 đến 6:00 vào các ngày trong tuần và từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều vào các ngày thứ Bảy và sẽ có người ở đó – thường là Jackie hoặc tôi – giữa những lần đó. Nếu bạn muốn lấy hẹn, bạn có thể gọi điện thoại hoặc gọi điện thoại hẹn trước văn phòng. Xin lưu ý rằng có thể không ai có thể gặp bạn ngay lập tức – đặc biệt nếu đó là thời điểm bận rộn – chẳng hạn như giờ ăn trưa – và bạn có thể phải đăng ký trong danh sách chờ và sau đó quay lại sau. Vâng, đó là những thông tin được cung cấp từ tôi. Có bất kỳ câu hỏi nào không?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE