Dịch + giải thích transcript "How often do the top bus company tour run?" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "How often do the top bus company tour run?" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "How often do the top bus company tour run?" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "How often do the top bus company tour run?" IELTS LISTENING SECTION 2

Thank you for calling the Tourist Line. There are many different ways of getting round the city and we'd like to suggest some you may not have thought of.

IELTS TUTOR dịch: Cảm ơn bạn đã gọi đến Tourist Line. Có nhiều cách khác nhau để đi vòng quanh thành phố và chúng tôi muốn gợi ý một số cách mà bạn có thể chưa nghĩ tới.

How about a city trip by boat? There are four main stopping points - from west to east: stop A Green Banks, stop B City Bridge, stop C Roman Landing and stop D Newtown.

IELTS TUTOR dịch: Một chuyến đi thành phố bằng thuyền thì sẽ như thế nào? Có bốn điểm dừng chính - từ tây sang đông: điểm dừng A Green Banks, điểm dừng B City Bridge, điểm dừng C Roman Landing và điểm dừng D Newtown.

You can find the main booking office at stop A. The first boat leaves at 8 am and the last one at 6.30 pm. There are also many attractions you can visit along the river.

At Stop A: if you have time, you can visit the fine 16th century palace here built for the king with its beautiful formal gardens. It's very near the booking office. Now you can enjoy every corner of this superb residence.

Stop B: Why don't you visit Tower Restaurant with its wide range of refreshments? This is a place where you can sit and enjoy the wonderful views over the old commercial and banking centre of the city.

Stop C is the area where in the first century AD, invading soldiers crossed the river; this was much shallower than it is now. That's why this area is called Roman Landing. There's an interactive Museum to visit here with a large shop which has a good range of local history books.

At the furthest point of the trip, stop D, the most exciting place to visit is the new Entertainment Complex with seven-screen cinema, bowling alley and video games arcade.

IELTS TUTOR dịch: 

Bạn có thể tìm văn phòng đặt vé chính tại điểm dừng A. Chuyến đầu tiên khởi hành lúc 8 giờ sáng và chuyến cuối cùng lúc 6 giờ 30 chiều. Ngoài ra còn có nhiều điểm tham quan bạn có thể ghé thăm dọc theo dòng sông.

Tại Điểm dừng A: nếu có thời gian, bạn có thể ghé thăm cung điện thế kỷ 16 được xây dựng cho nhà vua với những khu vườn trang trọng tuyệt đẹp. Nó rất gần văn phòng đặt phòng. Bây giờ bạn có thể tận hưởng mọi ngóc ngách của nơi cư trú tuyệt vời này.

Điểm dừng B: Tại sao bạn không ghé thăm Nhà hàng Tower với nhiều loại đồ uống giải khát? Đây là nơi bạn có thể ngồi và tận hưởng tầm nhìn tuyệt vời ra trung tâm thương mại và ngân hàng cũ của thành phố.

Điểm dừng C là khu vực mà vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, những người lính xâm lược đã vượt sông; lúc đó sông có độ nông hơn nhiều so với bây giờ. Đó là lý do tại sao khu vực này được gọi là Roman Landing. Có một Bảo tàng tương tác để tham quan ở đây với một cửa hàng lớn có nhiều sách lịch sử địa phương.

Tại điểm xa nhất của chuyến đi, điểm dừng D, nơi thú vị nhất để tham quan là Khu phức hợp Giải trí mới với rạp chiếu phim bảy màn hình, sân chơi bowling và khu trò chơi điện tử.

Besides the boat tours, there are city buses. Two companies offer special services:

The Top Bus Company runs all its tours with a live commentary in English. Tours leave from 8.30 a.m. every 20 minutes. There are departures from Central Station, Castle Hill and Long Walk. This is a hop-on hop-off service and tickets are valid for 24 hours. For further details, call Top Bus on 0208 9447810.

The Number One Sightseeing Tour is available with a commentary in eight languages. Buses depart from Central Station every five to six minutes from about 9 a.m. with the last bus at around 7 p.m. There are also Number One services with an English-speaking ...

IELTS TUTOR dịch: 

Bên cạnh các tour du lịch bằng thuyền, còn có xe buýt thành phố. Có hai công ty cung cấp các dịch vụ đặc biệt:

Công ty Top Bus điều hành tất cả các chuyến tham quan của mình với bình luận trực tiếp bằng tiếng Anh. Các chuyến tham quan khởi hành từ 8:30 sáng cứ sau 20 phút. Có các chuyến khởi hành từ Ga Trung tâm, Castle Hill và Long Walk. Đây là dịch vụ hop-on hop-off và vé có giá trị trong 24 giờ. Để biết thêm chi tiết, hãy gọi Top Bus theo số 0208 9447810.

Chuyến tham quan Number One với một bài bình luận bằng tám ngôn ngữ. Xe buýt khởi hành từ Ga Trung tâm cứ sau 5 đến 6 phút từ khoảng 9 giờ sáng với chuyến xe buýt cuối cùng vào khoảng 7 giờ tối. Ngoài ra còn có các dịch vụ Number One với nhân viên nói tiếng Anh ...

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE