Dịch + giải thích transcript IELTS PRACTICE TEST 4 (PHẦN 1)

· Cam

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "What has the woman lost?" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio IELTS PRACTICE TEST 4 (PHẦN 1)

III. Dịch + giải thích transcript IELTS PRACTICE TEST 4 (PHẦN 1)

Đề 1

1. Section 1

Man: Good afternoon, Giant Truck Moving Company. How may I help you?

Woman: Yes, hello, I'm calling to get some information for my upcoming move my family is relocating to a new apartment across the city.

Man: Sure, I'll be happy to help you. Have you made a reservation with us already?

Woman: No, I tried to use your online price quote system, but it didn't seem to work for me, I kept getting an error message.

Man: Okay, I'm sorry about that. We've been having some problems with our website recently. I'd be happy to provide a quote over the phone, tell me. Did you at least get a customer inquiry number when you filled out your information online?

Woman: Yes, I did. I can give it to you. A-D-5-6-5-9-8-3-7-J-C-6.

Man: Thank you. Yes, I see a record here. Mrs. June Rayburn, correct?

Woman: Yes, that's me.

Man: Yes, I see that unfortunately any information you entered wasn't saved in our system. We'll have to start your quote from the beginning? Would you please provide your current address and the new address, so I can calculate the mileage.

IELTS TUTOR dịch :

Nam: Chào buổi chiều, Công ty Vận chuyển Xe tải Khổng lồ. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Nữ: Xin chào, tôi gọi để nhận thông tin về cuộc chuyển nhà sắp tới của gia đình tôi. Chúng tôi đang chuyển đến một căn hộ mới ở phía bên kia thành phố.

Nam: Dĩ nhiên, tôi sẽ rất vui được giúp bạn. Bạn đã đặt chỗ với chúng tôi chưa?

Nữ: Không, tôi đã thử sử dụng hệ thống báo giá trực tuyến của bạn, nhưng có vẻ nó không hoạt động với tôi, tôi luôn nhận được thông báo lỗi.

Nam: Được rồi, tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Gần đây, chúng tôi đã gặp một số vấn đề với trang web của mình. Tôi sẽ rất vui cung cấp báo giá qua điện thoại. Cho tôi biết, bạn đã nhận được số yêu cầu của khách hàng khi bạn điền thông tin trực tuyến chưa?

Nữ: Vâng, tôi đã nhận được. Tôi có thể đưa nó cho bạn. A-D-5-6-5-9-8-3-7-J-C-6.

Nam: Cảm ơn bạn. Vâng, tôi thấy một bản ghi ở đây. Bà June Rayburn, đúng không?

Nữ: Đúng, đó là tôi.

Nam: Vâng, tôi thấy rằng rất tiếc là bất kỳ thông tin bạn đã điền không được lưu trong hệ thống của chúng tôi. Chúng ta sẽ phải bắt đầu báo giá từ đầu? Bạn có thể cung cấp địa chỉ hiện tại và địa chỉ mới để tôi có thể tính khoảng cách di chuyển.

Woman: Sure, we're headed to 798 Scottsville Street in Grand City.

Man: Thank you to confirm that 798 Scottsville Street in Grand City.

Woman: Wait. I'm not sure that you got that it's Scott spell.

Man: Ah, yes, thank you for the correction. And did you say that your current address?

Woman: No, that's my destination.

Man: Got it! Okay! 798 Scottville Street Grand City. And what is your current address?

Woman: I live at 12 Irving Court which is also in Grand City.

Man: 12 Irving Court, thank you. So your move will be about 6 kilometres across the city?

Woman: Yes.

Man: And what will you be moving exactly?

Woman: I have a 2-bedroom apartment with some large furniture like a sofa, a kitchen table, a couple dressers and 2 beds. Oh, and we have 3 large wooden bookshelves as well.

IELTS TUTOR dịch :

Nam: Được rồi, chúng ta sẽ đến địa chỉ 798 Đường Scottsville, Thành phố Grand.

Nữ: Chờ một chút. Tôi không chắc rằng bạn đã hiểu đúng, đó là đường Scott, viết bằng chữ "s-c-o-t-t".

Nam: A, vâng, cám ơn bạn đã sửa lại. Và bạn có nói địa chỉ hiện tại của bạn là gì?

Nữ: Không, đó là địa chỉ đích của tôi.

Nam: Hiểu rồi! Được rồi! Đường Scottsville số 798, Thành phố Grand. Và địa chỉ hiện tại của bạn là gì?

Nữ: Tôi sống tại 12 Irving Court, cũng ở Thành phố Grand.

Nam: 12 Irving Court, cảm ơn bạn. Vậy cuộc chuyển nhà của bạn sẽ diễn ra khoảng 6 kilomet qua thành phố?

Nữ: Đúng.

Nam: Và bạn sẽ chuyển những gì chính xác?

Nữ: Tôi có một căn hộ 2 phòng ngủ với một số đồ nội thất lớn như ghế sofa, bàn ăn, một vài cái tủ và 2 cái giường. À, và chúng tôi còn có 3 kệ sách gỗ lớn nữa.

Man: Okay, no problem! Give me a moment to write that down. Okay, any other large furniture you need to transport it?

Woman: Well, I have several large chairs in my living room but I'm thinking about selling them before my move, so I would prefer if you didn't include those items in your quote. The only other large item we have is our patio furniture.

Man: Patio furniture? Okay. And you said you live in a 2-bedroom apartment, right?

Woman: That's correct!

Man: Usually we estimate that a normal 2-bedroom apartment requires about 60 medium-sized boxes to pack all your things. Do you think that sounds about right?

Woman: Well, I have a hard time guessing really. Let's just go with that number for the quote, I suppose.

Man: Okay, then give me a moment calculate things here.

Woman: Oh, wait, how can I forget, I forgot to tell you that we also have a piano.

Man: Oh, I see. I am sorry to tell you that our company might not be able to move your piano.

Woman: Oh, that's too bad.

Man: Can you tell me what kind it is?

Woman: Hmm. I'm not sure what style it is, but it is quite small, I mean for a piano. You see the hallway leading to my current apartment is very narrow, so I had to buy one that would fit into my place.

Man: And do you remember how many movers were required to move it into your apartment? Did they use any special equipment?

Woman: No, I remember there were 4 movers and no special equipment, they just lifted it in. I live on the ground floor with no steps leading to my place.

IELTS TUTOR dịch :

Nam: Được rồi, không vấn đề gì cả! Để tôi ghi lại những thông tin đó. Vậy còn đồ nội thất lớn nào khác bạn cần vận chuyển không?

Nữ: Thôi, trong phòng khách tôi có một vài cái ghế lớn nhưng tôi đang suy nghĩ về việc bán chúng trước khi chuyển nhà, vì vậy tôi muốn bạn không bao gồm những món đó trong báo giá của bạn. Một mục đồ nội thất lớn duy nhất khác mà chúng tôi có là đồ ngoài trời.

Nam: Đồ ngoài trời? Được rồi. Và bạn đã nói rằng bạn sống trong một căn hộ 2 phòng ngủ, đúng không?

Nữ: Đúng vậy!

Nam: Thông thường, chúng tôi ước tính rằng một căn hộ 2 phòng ngủ thông thường sẽ cần khoảng 60 hộp kích thước trung bình để đóng gói tất cả đồ của bạn. Bạn nghĩ điều đó có vẻ phù hợp không?

Nữ: Thực sự tôi khó đoán. Hãy dùng con số đó để làm báo giá, tôi nghĩ vậy.

Nam: Được rồi, để tôi tính toán một chút.

Nữ: Ôi, chờ một chút, làm sao tôi lại quên, tôi đã quên nói với bạn rằng chúng tôi còn có một cây đàn piano.

Nam: Ồ, tôi hiểu. Rất tiếc phải nói với bạn rằng công ty chúng tôi có thể không thể vận chuyển cây đàn piano của bạn.

Nữ: Ôi, thật đáng tiếc.

Nam: Bạn có thể cho tôi biết đó là loại piano gì không?

Nữ: Hm, tôi không chắc nó thuộc phong cách nào, nhưng nó khá nhỏ, ý tôi là so với một cây đàn piano thông thường. Bạn biết đấy, hành lang dẫn vào căn hộ hiện tại của tôi rất hẹp, vì vậy tôi phải mua một cái vừa vặn với không gian của tôi.

Nam: Và bạn có nhớ có bao nhiêu người vận chuyển cây đàn piano vào căn hộ của bạn không? Họ có sử dụng thiết bị đặc biệt nào không?

Nữ: Không, tôi nhớ có 4 người vận chuyển và không có thiết bị đặc biệt, họ chỉ đơn giản là nhấc nó lên. Tôi sống ở tầng trệt mà không có bậc thang dẫn đến căn hộ của tôi.

Man: I see, it may be okay then, that's great that there are no steps at your current address. Are there steps we would need to climb at your new place?

Woman: Maybe just one or two, I don't remember to be honest, but my new place is also on the ground floor.

Man: Aha, maybe this will work then. Let's include the piano in your quote for now, but eventually we'll have to take some measurements to confirm whether or not we can move it.

Woman: Hmm, okay. I guess I would have to hire a piano mover if you couldn't move my piano.

Man: That's correct. But I am optimistic about it based on your description of the piano, for now, let's get you a quote assuming we can do it. Just a moment while I calculate everything. Okay, it will be about $575 for your move. This number depends on how many boxes you have after everything is packed and of course whether or not we will be moving your piano. Without the piano, the estimate would be about $100 cheaper.

Woman: Okay, thank you. Your quote is cheaper than some others I've received, but I will end up paying more in the end if you can't be with my piano. I mean if I will have to hire another company to move it, what must we do to verify whether or not your company can move my piano.

Man: Let's do this. Please take a picture of the piano, send it to me along with the basic measurements, that is the height, width and depth of the piano, send it all to me in an email. That should be enough information to verify whether or not we can move it.

Woman: Great, I'll do that right away this afternoon. If it turns out, you can't move my piano, I will be eager to schedule my move with you.

Man: Perfect, I look forward to hearing from you. Is there anything further I can help you with today?

Woman: No, thank you very much for your help.

IELTS TUTOR dịch :

Nam: Tôi hiểu rồi, có thể sẽ ổn đấy, điều đó tuyệt vời là ở địa chỉ hiện tại của bạn không có bậc thang. Có bậc thang chúng ta cần phải leo lên ở nơi mới của bạn không?

Nữ: Có thể chỉ có một hoặc hai bậc, tôi không nhớ chính xác, nhưng căn nhà mới của tôi cũng ở tầng trệt.

Nam: À, có lẽ việc này sẽ khả thi. Hãy bao gồm cây đàn piano trong báo giá tạm thời, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ phải đo kích thước để xác nhận xem chúng tôi có thể vận chuyển nó hay không.

Nữ: Hmm, được, tôi đoán nếu bạn không thể chuyển cây đàn piano của tôi, tôi sẽ phải thuê một công ty khác để chuyển nó.

Nam: Đúng vậy. Nhưng dựa trên mô tả của bạn về cây đàn piano, tôi lạc quan rằng chúng tôi có thể làm được. Vì thế, hãy tính giá dựa trên việc chúng tôi có thể vận chuyển nó. Chờ một lát trong khi tôi tính toán mọi thứ. Được rồi, chi phí di chuyển sẽ khoảng 575 đô la. Số này phụ thuộc vào số lượng hộp bạn có sau khi đã đóng gói mọi thứ và tất nhiên là việc chúng tôi có vận chuyển cây đàn piano hay không. Nếu không có cây đàn piano, báo giá sẽ rẻ hơn khoảng 100 đô la.

Nữ: Được, cảm ơn bạn. Báo giá của bạn rẻ hơn một số báo giá khác mà tôi nhận được, nhưng nếu bạn không thể vận chuyển cây đàn piano của tôi, tôi sẽ phải trả nhiều hơn cuối cùng. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải thuê một công ty khác để vận chuyển nó. Làm cách nào để xác minh xem công ty của bạn có thể vận chuyển cây đàn piano của tôi hay không?

Nam: Chúng ta sẽ làm như sau. Vui lòng chụp một bức ảnh của cây đàn piano, gửi cho tôi cùng với kích thước cơ bản, bao gồm chiều cao, chiều rộng và chiều sâu của cây đàn piano. Gửi tất cả thông tin đó cho tôi qua email. Đó sẽ là đủ thông tin để xác minh xem chúng tôi có thể vận chuyển nó hay không.

Nữ: Tuyệt vời, tôi sẽ làm điều đó ngay vào buổi chiều hôm nay. Nếu như cuối cùng bạn không thể chuyển cây đàn piano của tôi, tôi sẽ rất vui lòng lên lịch di chuyển với bạn.

Nam: Hoàn hảo, tôi mong đợi tin từ bạn. Có gì khác tôi có thể giúp bạn hôm nay không?

Nữ: Không, cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bạn.

 

2. Section 2

Welcome everyone. Thank you for attending this evenings orientation gathering, I appreciate your generosity and your willingness to volunteer your time to help out at this year's Beach Bash party at the Moray Bay Beach Events Center. With your help, we will raise much-needed money for our summer youth program at Moray Bay Aquarium. As you may know my name is Dr Michael, I've been the director of Bay Aquarium for 15 years.

Now before I go over some important details related to the Beach Bash event. Let me first provide you with some background about Moray Bay Aquarium. And our summer youth program for those of you who are new volunteers. The mission of the Moray Bay Aquarium is educational, we house over 475 species of ocean wildlife here. Of course, we have some sharks and jellyfish, you know the animals that everyone loves to see at an aquarium. However, most of the ocean wildlife in our aquarium comes from local sources. That is more a bay the nearby coastline and the deep waters within 200 kilometres of the aquarium. We want to provide the local community and visitors to our area an opportunity to view and learn about our unique marine wildlife.

We believe this can accomplish two important goals. The first is well by learning about the incredible wildlife in our region. People may come to appreciate it more. Secondly then as understanding and appreciation growns, so too does the likelihood that people will try even harder to protect and preserve the marine ecosystems in our region. This is precisely why we offer a summer youth program every year at Bay Aquarium. We invite kids from ages 8 to 12 to spend a full week with us at the aquarium to learn from our biologists explore the local beaches and head out to sea by boat. The kids get to examine little creatures with our microscopes. They learn how to feed and care for our animals and they spend time learning about the local ecosystems. This great program is why you're here tonight. We hold the Beach Bash event every year to raise funds from the community for our summer youth program. Thank you again for volunteering to help at the party.

IELTS TUTOR dịch :

Chào mừng mọi người. Cảm ơn vì đã tham dự buổi tổng hợp hướng dẫn tối nay, tôi đánh giá cao lòng hào phóng của các bạn và sự sẵn lòng tình nguyện của các bạn để giúp đỡ tại buổi tiệc Beach Bash của năm nay tại Trung tâm Sự kiện Bãi biển Moray Bay. Với sự giúp đỡ của các bạn, chúng tôi sẽ có được số tiền cần thiết để tài trợ cho chương trình thanh thiếu niên mùa hè của chúng tôi tại Viện Hải dương học Moray Bay. Như các bạn có thể biết, tôi tên là Tiến sĩ Michael, tôi đã làm giám đốc của Viện Hải dương Moray Bay trong 15 năm.

Trước khi tôi đi qua một số chi tiết quan trọng liên quan đến sự kiện Beach Bash, hãy để tôi cung cấp cho các bạn một số thông tin về Viện Hải dương Moray Bay và chương trình thanh thiếu niên mùa hè của chúng tôi đối với những bạn tình nguyện mới. Sứ mệnh của Viện Hải dương Moray Bay là giáo dục, chúng tôi nuôi dưỡng hơn 475 loài sinh vật biển ở đây. Tất nhiên, chúng tôi có một số cá mập và sứa biển, những loài động vật mà ai cũng thích thấy ở một viện hải dương. Tuy nhiên, hầu hết sinh vật biển trong viện hải dương của chúng tôi đến từ các nguồn địa phương. Đó là vùng biển Moray Bay, bờ biển gần đó và những vùng nước sâu trong bán kính 200 kilomet từ viện hải dương. Chúng tôi muốn cung cấp cơ hội cho cộng đồng địa phương và du khách đến khu vực của chúng tôi để xem và tìm hiểu về sinh vật biển độc đáo của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng điều này có thể đạt được hai mục tiêu quan trọng. Mục tiêu đầu tiên là thông qua việc tìm hiểu về động vật hoang dã đáng kinh ngạc trong vùng của chúng tôi, con người có thể trân trọng nó hơn. Thứ hai, khi sự hiểu biết và sự trân trọng tăng lên, khả năng con người sẽ cố gắng hơn nữa để bảo vệ và bảo tồn các hệ sinh thái biển trong khu vực của chúng ta cũng tăng lên. Đây chính là lý do tại sao chúng tôi tổ chức chương trình thanh thiếu niên mùa hè hàng năm tại Viện Hải dương Moray Bay. Chúng tôi mời các em nhỏ từ 8 đến 12 tuổi đến dành cả một tuần với chúng tôi tại viện hải dương để học hỏi từ các nhà sinh vật học của chúng tôi, khám phá các bãi biển địa phương và ra khơi bằng thuyền. Các em được xem xét những sinh vật nhỏ bằng kính hiển vi của chúng tôi. Họ được học cách cho ăn và chăm sóc động vật của chúng tôi và họ sẽ dành thời gian tìm hiểu về hệ sinh thái địa phương. Chương trình tuyệt vời này chính là lý do các bạn đến đây tối nay. Chúng tôi tổ chức sự kiện Beach Bash hàng năm để kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng cho chương trình thanh thiếu niên mùa hè của chúng tôi. Cám ơn các bạn một lần nữa vì đã tình nguyện giúp đỡ trong buổi tiệc này.

I'm excited to tell you that we're expecting a record number of attendees this year over 2000 people which is 500 more than last year. In order for this event to go smoothly, we need your help to keep things organized. Later I'm going to break you up into smaller groups, so you can do some detailed planning and preparation with your team leader. But first I want to give you a brief overview of how the event is organized.

For reference, please look at the event map provided in your volunteer booklet. The first team of volunteers team one, you are the greeters and ticket takers. You will be located at the 2 tables in front of the beach pavilion, the one on the left is the ticket collection stand. You will simply take tickets from the guests who pre-ordered their event tickets. All you need to do is take each person's ticket and hand them an event brochure. The one on the right is the ticket sales booth, anyone who didn't pre-order 2 tickets online or over the phone will have to wait in line to purchase a ticket from you.

Okay now team 2, you will be stationed at the information centers. There will be 3 information center placed at each end of the Great Hall and of course one inside the entrance to the pavilion. It's just inside the front door to be, let me confirm this. Yes, it will be to the left after you enter. Your job is to help visitors when they have questions. Please become very familiar with the layout of the facilities before your volunteer shift begins. Guests will want to know where to find restrooms, there are some in the Great Hall, but there are also some directly across the information booth at the entrance to the pavilion. They may also want to know where to find the food court for the game area. Notice how the game area is located along the wall facing the bay in the Great Hall. There are 2 places to find food, one is in the pavilion, let me see, yes it's near the information booth. The other the food court is at the back corner of the Great Hall on the same end as the main stage. No, that's not right, excuse me, it's on the same end of the Great Hall as the game area. The main stage is on the other end of the Great Hall, you see it directly in front of you as you enter the hall from the pavilion.

Finally, then team 3, you will be responsible for helping to keep the event space clean and organized during the festival. I know this isn't the most fun assignments, but it's critical to the success of the event with all the food and games going on things get cluttered quickly. Please check near the food court area often as that is the space that can get quite messy. Please also note that there are trash bins located just behind the kitchen in the pavilion. They're just across the alleyway use these trash bins for anything you pick up, so the bins in the pavilion and the hall don't fill up too quickly.

Okay, that is my brief orientation to the event. You will now break up into teams to get some more information from your team leader. Thank you once again for volunteering at this year's Beach Bash.

IELTS TUTOR dịch :

Tôi rất háo hức để thông báo rằng năm nay chúng ta dự kiến sẽ có số lượng người tham dự kỷ lục, hơn 2000 người, nhiều hơn 500 người so với năm trước. Để sự kiện này diễn ra thuận lợi, chúng ta cần sự giúp đỡ của các bạn để duy trì sự tổ chức. Sau đó, tôi sẽ chia các bạn thành nhóm nhỏ hơn để thực hiện kế hoạch chi tiết và chuẩn bị cùng với đội trưởng. Nhưng trước tiên, tôi muốn cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về cách tổ chức sự kiện.

Để tham khảo, xin hãy xem bản đồ sự kiện được cung cấp trong cuốn sách hướng dẫn tình nguyện của bạn. Nhóm tình nguyện viên đầu tiên, nhóm một, các bạn sẽ là những người chào đón và thu ngân vé. Các bạn sẽ đặt tại 2 bàn phía trước sân khấu biển, cái bên trái là quầy thu vé. Công việc của các bạn chỉ là nhận vé từ khách hàng đã đặt trước vé sự kiện. Cần chỉ việc nhận vé từng người và trao cho họ tờ thông tin sự kiện. Cái bên phải là quầy bán vé, những người chưa đặt trước 2 vé trực tuyến hoặc qua điện thoại sẽ phải đứng hàng để mua vé từ các bạn.

Được rồi, nhóm hai, các bạn sẽ được đặt tại các trung tâm thông tin. Sẽ có 3 trung tâm thông tin được đặt ở hai đầu của Great Hall và tất nhiên còn một trong khu vực đầu vào của sân khấu biển. Nó chỉ nằm trong cánh cửa trước, để tôi xác nhận điều này. Đúng vậy, nó sẽ nằm bên trái sau khi bạn bước vào. Công việc của các bạn là giúp khách tham quan khi họ có câu hỏi. Hãy trở nên quen thuộc với bố cục của các cơ sở trước khi ca tình nguyện của bạn bắt đầu. Khách muốn biết chỗ tìm nhà vệ sinh, có một số ở trong Great Hall, nhưng cũng có một số ngay đối diện quầy thông tin ở đầu vào sân khấu biển. Họ cũng có thể muốn biết nơi tìm quầy ăn uống cho khu vực trò chơi. Lưu ý khu vực trò chơi nằm dọc theo tường hướng ra vịnh trong Great Hall. Có 2 nơi để tìm thức ăn, một là trong sân khấu biển, để tôi xem, đúng rồi, nó gần quầy thông tin. Khu vực ăn uống khác nằm ở góc phía sau của Great Hall ở cùng một đầu với sân khấu chính. Không, không đúng, xin lỗi, nó nằm ở cùng một đầu của Great Hall với khu vực trò chơi. Sân khấu chính nằm ở đầu kia của Great Hall, bạn thấy nó ngay trước mặt khi bạn bước vào hội trường từ sân khấu biển.

Cuối cùng, nhóm ba, các bạn sẽ chịu trách nhiệm giúp duy trì không gian sự kiện sạch sẽ và gọn gàng trong suốt lễ hội. Tôi biết đây không phải là nhiệm vụ thú vị nhất, nhưng nó rất quan trọng đối với thành công của sự kiện với tất cả đồ ăn và trò chơi diễn ra, mọi thứ nhanh chóng trở nên lộn xộn. Hãy kiểm tra khu vực gần khu vực quầy ăn thường xuyên vì đó là không gian có thể trở nên lộn xộn. Hãy lưu ý rằng có thùng rác nằm ngay phía sau bếp trong sân khấu biển. Chúng nằm ngay kế bên con hẻm, hãy sử dụng những thùng rác này cho bất cứ thứ gì bạn thu dọn, để các thùng rác trong sân khấu và hội trường không bị đầy quá nhanh.

Được rồi, đó là thông tin tổng quan về sự kiện. Bây giờ các bạn sẽ chia nhóm để có thêm thông tin từ đội trưởng của mình. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã tình nguyện tham gia Beach Bash năm nay.

3. Section 3

Woman 1: The video we just watched shows chimpanzees responding to a human language, American Sign Language and also using it. Talking to humans, talking to each other you even see them talking to themselves, this really says a lot about language, the power, the psychology, the psychological impact of human language.

Woman 2: The French all looked really old, our scientists still doing experiments like that today.

Woman 1: Oh yeah, there are still lots of experiments being done today where apes especially chimpanzees are taught sign language. You're right, though, the examples in the video are older ones from the 1960s and 70s. Psychologists have been trying to teach animals to speak for some time. But that was the first time they really pulled it off. Let's hear some other thoughts on the video.

Man: Well. I guess I was surprised at how comfortable the animals looked, using human language, I mean they were really into it and try to make me wonder. Maybe apes have their own sign language, something like human language that we don't know about.

Woman 1: That's a great point, Todd and actually you're right, chimps do have their own sign language and we didn't know about it until a couple of, sorry I'm not sure exactly how recently we discovered this. But not too long ago, researchers realized that chimps will use their own sign language to talk to each other in the wild. It's simpler than human language though, and it doesn't have the distinguishing characteristics of human speech. Let's review those who can tell me some of those characteristics.

Woman 2: Using a voice, right, because no other living thing has so much control over the vocal cords, the tounge, teeth, lips.

IELTS TUTOR dịch :

Người phụ nữ 1: Đoạn video chúng ta vừa xem cho thấy những con tinh tinh phản ứng với ngôn ngữ của con người, ngôn ngữ ký hiệu Mỹ và còn sử dụng nó. Chúng nói chuyện với con người, nói chuyện với nhau và bạn thậm chí thấy chúng nói chuyện với chính chúng. Điều này thực sự nói nhiều về ngôn ngữ, sức mạnh và tác động tâm lý của ngôn ngữ con người.

Người phụ nữ 2: Cái video đó có vẻ rất cũ, nhà khoa học của chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện các thí nghiệm như vậy ngày nay.

Người phụ nữ 1: Oh, phải, hiện nay vẫn có rất nhiều thí nghiệm được thực hiện, đặc biệt là dạy tinh tinh, đặc biệt là tinh tinh. Nhưng bạn nói đúng, các ví dụ trong video là những cái cũ từ những năm 1960 và 1970. Các nhà tâm lý học đã cố gắng dạy động vật nói trong một thời gian dài. Nhưng lần đó là lần đầu tiên họ thực sự thành công. Hãy nghe ý kiến khác về video này.

Người đàn ông: Như mình thấy ngạc nhiên là những con vật trông thật thoải mái khi sử dụng ngôn ngữ của con người, mình có nghĩ rằng chúng thật sự thích và khiến mình tự hỏi. Có lẽ tinh tinh có ngôn ngữ ký hiệu riêng của chúng, một cái gì đó giống ngôn ngữ con người mà chúng ta chưa biết.

Người phụ nữ 1: Đúng vậy, Todd, đó là một ý kiến hay và thực ra bạn đúng, tinh tinh thật sự có ngôn ngữ ký hiệu riêng của chúng và chúng ta không biết về điều đó cho đến một vài, xin lỗi, mình không chắc chính xác từ khi chúng ta khám phá điều này. Nhưng không lâu trước đây, các nhà nghiên cứu nhận ra rằng tinh tinh sẽ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu riêng của chúng để nói chuyện với nhau trong tự nhiên. Nó đơn giản hơn ngôn ngữ con người và không có những đặc điểm phân biệt của ngôn ngữ con người. Hãy xem lại những ai có thể nói cho mình biết một số đặc điểm đó.

Người phụ nữ 2: Sử dụng giọng nói, đúng không, vì không có sinh vật sống nào có sự kiểm soát giọng nói, lưỡi, răng, môi như con người.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Woman 1: It's true that most humans can communicate with their voice. in a way you don't see other people, sorry I mean other animals, other animals use their voice, but they can't make words the same way, voicing them, pronouncing them, but that's not really a necessity in every human language. Remember Karen, American Sign Language is a human language too, and there are other sign languages, these don't use the vocal cords or mouth, right.

Woman 2: Oh, right, well displacement, that's like ability to talk about things that aren't in the here and now, like talking about what you want to do next week or what's happening in another country or what's happening in like a fictional story that isn't even real.

Woman 1: Exactly and chimps don't do that naturally in their own sign language, you know their own signs just communicate their immediate situation, mmm, without being trained by humans chimps just say stuff like, like go here or stop that or, mmm, take this. But there's more, more to a human language.

IELTS TUTOR dịch :

Người phụ nữ 1: Đúng là hầu hết con người có thể giao tiếp bằng giọng nói. Một cách mà bạn không thấy ở những sinh vật khác, xin lỗi, mình có nghĩ là những sinh vật khác, những sinh vật khác sử dụng giọng nói, nhưng chúng không thể tạo ra từ ngữ như cách con người làm, phát âm chúng, nhưng điều đó thực sự không cần thiết trong mọi ngôn ngữ con người. Hãy nhớ Karen, Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ cũng là một ngôn ngữ con người, và còn có các ngôn ngữ ký hiệu khác, chúng không sử dụng dây thanh quản hoặc miệng, đúng không?

Người phụ nữ 2: Ôi, đúng vậy, tốc độ di chuyển, đó giống như khả năng nói về những thứ không có ở đây và bây giờ, như nói về những gì bạn muốn làm vào tuần sau hoặc những gì đang xảy ra ở một quốc gia khác hoặc những gì đang xảy ra trong một câu chuyện hư cấu mà thậm chí không có thực.

Người phụ nữ 1: Chính xác và tinh tinh không làm điều đó một cách tự nhiên trong ngôn ngữ ký hiệu riêng của chúng, bạn biết các dấu chỉ riêng của chúng chỉ truyền tải tình huống ngay lúc đó, mmm, mà không cần được huấn luyện bởi con người, tinh tinh chỉ nói những điều như, như đi đến đây hoặc dừng lại đó hoặc, mmm, nhận cái này. Nhưng còn nhiều hơn, nhiều hơn trong một ngôn ngữ con người.

Man: Maybe Shemp language isn't productive in the same way as human language.

Woman 1: You've hit the nail right on the head. I think but explain what you mean a little bit more.

Man: Well, I remember we discuss productivity before. The feature of language that lets us make, um, say as many different kinds of things as we want because we have so many words and we can combine them all in these different ways. It sounds like maybe chimps have just a few words.

Woman: Right. Without human training, I can only say a few things because their vocabularies are small. And again while chimpanzees are also limited in what they can say because they can't talk about displaced topics outside of whatever is going on when they're signing. Now when they're trained chimps and apes can use all the features of language, they can tell jokes, talk about the future. And they learn enough words that their language gets really productive. Even with just the 300 or 400 word vocabulary, they can see all sorts of things. I'd still argue though that displacement and productivity are uniquely human. These animals have to learn this language use from humans and they don't reach the level of language, language complexity that humans do even after a lifetime of training.

IELTS TUTOR dịch :

Người đàn ông: Có lẽ ngôn ngữ của tinh tinh không có tính sáng tạo như ngôn ngữ con người.

Người phụ nữ 1: Bạn nói đúng đến từng chi tiết. Nhưng hãy giải thích ý của bạn một chút nữa.

Người đàn ông: À, tôi nhớ chúng ta đã thảo luận về tính sáng tạo trước đây. Đó là đặc điểm của ngôn ngữ cho phép chúng ta tạo ra nhiều loại câu khác nhau mà chúng ta muốn bởi vì chúng ta có rất nhiều từ và chúng ta có thể kết hợp chúng theo các cách khác nhau. Nghe có vẻ như tinh tinh chỉ có một vài từ.

Người phụ nữ: Đúng. Mà không cần huấn luyện từ con người, tinh tinh chỉ có thể nói một vài điều vì từ vựng của chúng hạn chế. Và một lần nữa, trong khi tinh tinh cũng bị giới hạn trong những gì chúng có thể nói vì chúng không thể nói về những chủ đề không liên quan đến những gì đang diễn ra khi chúng ký hiệu. Nhưng khi được huấn luyện, tinh tinh và tinh tinh có thể sử dụng tất cả các đặc điểm của ngôn ngữ, chúng có thể kể chuyện cười, nói về tương lai. Và chúng học đủ từ để ngôn ngữ của chúng trở nên sáng tạo. Ngay cả với từ vựng chỉ khoảng 300 hoặc 400 từ, chúng có thể miêu tả nhiều thứ khác nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng tính sáng tạo và tính sáng tạo độc đáo chỉ thuộc về con người. Những động vật này phải học cách sử dụng ngôn ngữ này từ con người và ngay cả sau một đời huấn luyện, chúng không đạt được mức độ phức tạp của ngôn ngữ như con người.

 

4. Sector 4

Often when we think about deserts, we imagine vast uninhabitable wasteland that are basically, um, well, uninhabited, but actually dry lands comprise over 40 percent of the earth and over 2 billion people across the globe live within these very tough ecological zones. Obviously, the scarcity of water is a huge issue for any population big or small and to survive people in dry lands. These kinds of societies often will utilize too much of what little resources they have. It's unsustainable process leading to an eventual degradation and intensification of environmental conditions. The whole process is known as desert vocation the land basically deteriorates over time becoming a harsher and harsher desert, but I should mention that desert vocation does happen naturally severe and persistent droughts occur. And well they're basically unavoidable unfortunately, but the intensification of the process has become alarming. Let me walk you through how human activity has affected desert vocation. Throughout history the populations of arid and semi-arid regions were small and basically nomadic balancing survival techniques like hunting and gathering with farming and herding. They moved around a lot in, in their attempts to navigate the irregular seasons, but population growth lets a less movement and more farmland and that farmland needs to be irrigated.

IELTS TUTOR dịch :

Thường khi nghĩ đến sa mạc, chúng ta tưởng tượng đến những vùng đất hoang vu rộng lớn không thể sinh sống, thực ra những vùng đất khô cằn chiếm hơn 40% diện tích trái đất và hơn 2 tỷ người trên toàn cầu sống trong những khu vực sinh thái khắc nghiệt này. Rõ ràng, nguồn nước khan hiếm là một vấn đề lớn đối với mọi quần thể, lớn hay nhỏ, và để sống sót, người dân trong vùng khô cằn thường sử dụng quá nhiều nguồn tài nguyên ít ỏi mà họ có. Đây là một quá trình không bền vững dẫn đến suy thoái và tăng cường điều kiện môi trường. Quá trình này được gọi là sa mạc hóa, đất đai dần suy thoái theo thời gian trở thành một sa mạc khắc nghiệt hơn và khắc nghiệt hơn, nhưng tôi nên đề cập rằng sa mạc hóa cũng xảy ra tự nhiên khi xảy ra hạn hán nghiêm trọng và kéo dài. Và tốt hơn hết là không thể tránh khỏi, nhưng sự tăng cường của quá trình này đã trở nên đáng lo ngại. Hãy để tôi giải thích cách hoạt động của con người đã ảnh hưởng đến quá trình sa mạc hóa. Suốt lịch sử, dân số ở các vùng khô cằn và bán khô cằn thường nhỏ và thường sống di cư, cân bằng các kỹ thuật sống sót như săn bắn và hái lượm với nghề nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. Họ di chuyển nhiều trong việc thích ứng với những mùa khác thường, nhưng sự tăng trưởng dân số dẫn đến ít di chuyển hơn và nhiều đất nông nghiệp hơn và đất nông nghiệp đó cần được tưới tiêu.

Now all life is essentially dependent on healthy soil plants can't grow without it and without plants there. There aren't any crops for people or for that matter grazing animals. Healthy soil is the result of a few concerted efforts like heavy composting rotating crops and using chemical fertilizers sensibly and correctly and for truly rich soil there needs to be fungi and microorganisms in the earth byproducts of organic decay the breakdown of dead plants and animals provides nutrients like carbon nitrogen and sulfur and phosphorus. Now those components need to be maintained in the soil in order to farm effectively. That's true anywhere, not just in dry areas without proper conservation of healthy soil.

We begin to see desert if vocation too often chemical fertilizers are overused as is what little water is available sapping the topsoil of those fundamental nutrients. If plants can't draw nutrients from the earth, they don't grow which means there are fewer root systems absent of those roots. The soil becomes too compact or too loose, resulting in erosion and that leads to even further desert vocation but there are also a few other causes. Grazing animals can be responsible as well livestock like cows and sheep are obviously very important to any robust farming society but the problem with permitting animals to feed uncontrolled in dry regions with few predators and no migration is that they can quickly eliminate all plant life and like before without the vegetation cover topsoil is exposed, so we see erosion starting when heavy wind or, or storms sweep the land and here's another cause that I know some of you are already thinking of, the reckless clear-cutting of forests that you can set off the desertification process.

Trees are needed for securing topsoil and reducing wind erosion again balance, I mean sustainability is too often disregarded resulting in still more degradation and keep in mind that a region without grasses and trees only gets hotter and hotter over time. The process doesn't stop with erosion the stark surface reflects sunlight back into the atmosphere leading to greater evaporation and less rainfall, so how exactly can desert vocation be stopped. A big part of the problem is that these societies living in these kinds of harsh zones are usually marginalized and very poor. Some are even war refugees on the run from invading militias, they're well desperate sometimes. It's only through education the teaching of sustainable agricultural techniques that desert vocation can be slowed or stopped common-sense treatment of topsoil is key. And crop rotation has to be practiced the planting of cover crops like beans and lentils that's been shown to boost nitrogen and topsoil responsible irrigation should also coincide with building terraces in hilly areas. Those terraces they look kind of like stairs built into the side of a hill, they help to prevent runoff and erosion planting more trees and specifically chosen locations can also lessen environmental degradation and help to stabilize the soil and we're still developing ways to adapt conservation ingenuity has resulted in something called arid aquaculture a method of breeding fish in the salty ponds of certain dry lands, so as bleak is all this might seem. There's still plenty of opportunity to overcome it.

IELTS TUTOR dịch :

Bây giờ, mọi hình thức sự sống đều phụ thuộc vào đất đai khỏe mạnh. Cây cối không thể phát triển mà không có đất đai, và nếu không có cây cối, thì không có đồng cỏ cho con người hoặc động vật ăn cỏ. Đất đai khỏe mạnh là kết quả của một số nỗ lực nhất định như việc phân bón nhiều, luân chuyển cây trồng và sử dụng phân bón hóa học một cách thông minh và chính xác. Để có đất đai thực sự phong phú, cần có nấm và vi sinh vật trong đất, là sản phẩm của sự phân hủy hữu cơ, sự phân rã của cây cối và động vật chết cung cấp các chất dinh dưỡng như carbon, nitơ, lưu huỳnh và photpho. Những thành phần đó cần được duy trì trong đất để có thể canh tác hiệu quả. Điều này đúng không chỉ ở các khu vực khô cằn mà còn ở bất kỳ nơi nào, mà không có sự bảo tồn đúng đắn của đất đai khỏe mạnh.

Chúng ta bắt đầu nhận thấy sự sa mạc hóa rất thường xuyên. Phân bón hóa học được sử dụng quá nhiều, cũng như ít nước có sẵn, làm mất các chất dinh dưỡng cơ bản trong lớp đất mà cây cối cần. Nếu cây cối không thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất đai, chúng sẽ không phát triển, dẫn đến ít hệ thống rễ hơn. Đất đai trở nên quá chặt hoặc quá lỏng, gây ra sự xói mòn và điều đó dẫn đến sự sa mạc hóa ngày càng trầm trọng hơn. Nhưng cũng có một số nguyên nhân khác. Động vật ăn cỏ cũng có thể chịu trách nhiệm. Động vật chăn nuôi như bò và cừu rõ ràng rất quan trọng đối với mọi xã hội nông nghiệp mạnh mẽ, nhưng vấn đề khi để cho động vật ăn thoải mái trong các vùng khô cằn với ít kẻ thù và không có di cư là chúng có thể nhanh chóng tiêu diệt tất cả cây cối. Và giống như trước đây, nếu không có màng che cây cối, lớp đất trên cùng sẽ bị lộ ra, gây ra hiện tượng xói mòn khi có gió mạnh hoặc cơn bão quét qua đất. Và đây là một nguyên nhân khác mà tôi biết một số bạn đã nghĩ tới, đó là việc chặt phá rừng một cách không đúng mực có thể khởi đầu quá trình sa mạc hóa.

Cây cối cần thiết để giữ chặt lớp đất trên cùng và giảm thiểu sự xói mòn do gió. Một lần nữa, sự cân bằng, có nghĩa là bền vững, thường bị bỏ qua, dẫn đến sự suy thoái nghiêm trọng hơn và hãy nhớ rằng một vùng không có cỏ và cây cối ngày càng nóng hơn theo thời gian. Quá trình này không dừng lại ở xói mòn, mặt đất khỏa thân phản chiếu ánh sáng mặt trời trở lại khí quyển, gây ra quá trình bay hơi mạnh mẽ hơn và mưa ít đi, vậy làm thế nào để ngăn chặn sự sa mạc hóa một cách chính xác. Một phần lớn vấn đề là các xã hội sống trong các khu vực khắc nghiệt như vậy thường bị cách biệt và rất nghèo. Một số người thậm chí là người tị nạn chiến tranh đang chạy trốn khỏi các đội quân xâm lược, chúng thực sự rất tuyệt vọng. Chỉ thông qua việc giáo dục và dạy dỗ về các kỹ thuật nông nghiệp bền vững, sự sa mạc hóa mới có thể được giảm chậm hoặc ngừng lại. Đối với đất đai trên cùng, việc xử lý một cách hợp lý là chìa khóa. Và việc luân phiên trồng trọt cũng phải được thực hiện, việc trồng cây che phủ như đậu và đỗ được chứng minh là tăng cường nitơ và lớp đất trên cùng, việc tưới tiêu có trách nhiệm cũng nên đi đôi với việc xây dựng bậc thang ở các vùng có đồi. Những bậc thang này trông giống như các bậc thang được xây vào bên cạnh một đồi, chúng giúp ngăn chảy trôi và xói mòn, việc trồng thêm cây và đặc biệt là ở những vị trí được chọn cẩn thận cũng có thể giảm thiểu sự suy thoái môi trường và giúp ổn định đất đai. Và chúng ta vẫn đang phát triển cách thích ứng với bằng cách khéo léo bảo tồn đã dẫn đến một cái gọi là nuôi cá trong các ao mặn của một số vùng khô cằn, vì vậy dù tất cả có vẻ u ám như thế nào, vẫn còn rất nhiều cơ hội để vượt qua nó.

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Dịch + giải thích transcript IELTS PRACTICE TEST 4 (PHẦN 1)
Dịch + giải thích transcript IELTS PRACTICE TEST 4 (PHẦN 1)
Dịch + giải thích transcript IELTS PRACTICE TEST 4 (PHẦN 1)