Dịch + giải thích transcript "Moving to Banford City" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Moving to Banford City" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Moving to Banford City" IELTS LISTENING SECTION 1

Linda: Hello, Linda speaking.

IELTS TUTOR dịch: Linda: Xin chào, tôi là Linda đây ạ.

Matt: Oh hi Linda this is Matt Brooks. Alex White gave me your number. He said you’d be able to give me some advice about moving to Banford.

IELTS TUTOR dịch: Matt: Ồ chào Linda, tôi là Matt Brooks. Anh Alex White đã cho tôi số của bạn. Anh ấy nói rằng bạn có thể cho tôi một số lời khuyên về việc chuyển đến thành phố Banford.

Linda: Yes, Alex did mention you. How can I help?

IELTS TUTOR dịch: Linda: Vâng, Alex có nhắc đến bạn rồi. Thế tôi có thể giúp gì cho bạn nhỉ?

Matt: Well, first of all, which area to live in?

IELTS TUTOR dịch: Matt: Vâng, trước hết, tôi nên sống ở khu vực nào nhỉ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Linda: Well I live in Dalton, which is a really nice suburb, not too expensive and there’s a nice park.

IELTS TUTOR dịch: Linda: Vâng, tôi sống ở Dalton, một vùng ngoại ô rất đẹp, không quá đắt đỏ và có một công viên khá đẹp nha.

Matt: Sounds good. Do you know how much it would be to rent a two-bedroom flat there?

IELTS TUTOR dịch: Matt: Nghe hay đấy. Bạn có biết chi phí thuê căn hộ hai phòng ngủ ở đó bao nhiêu không vậy?

Linda: Yeah, you should be able to get something reasonable for 850 pounds per month. That’s what people typically pay. You certainly wouldn’t want to pay more than 900 pounds. That doesn’t include bills or anything.

IELTS TUTOR dịch: Linda: Vâng, bạn sẽ có thể nhận được một cái gì đó hợp lý cho 850 bảng Anh mỗi tháng. Đó là những gì mọi người thường trả. Bạn chắc chắn sẽ không muốn trả hơn 900 bảng Anh. Nó không bao gồm hóa đơn hay bất cứ thứ gì nha.

Matt: No, that sounds all right. I’ll definitely have a look there. Are the transport links easy from where you live?

IELTS TUTOR dịch: Matt: Không, nghe có vẻ ổn nhỉ. Tôi chắc chắn sẽ nhìn sơ qua ở đó. Còn các phương tiện giao thông có dễ dàng từ nơi bạn sinh sống không vậy?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Linda: Well I’m very lucky. I work in the city center so I don’t have to use public transport. I go by bike.

IELTS TUTOR dịch: Linda: Tôi rất may mắn nha. Tôi làm việc ở trung tâm thành phố nên tôi không phải sử dụng phương tiện công cộng. Tôi đi bằng xe đạp.

Matt: Oh I wish I could do that. Is it safe to cycle around the city?

IELTS TUTOR dịch: Matt: Ồ, tôi ước tôi có thể làm điều đó. Vậy có an toàn để đạp xe đi vòng quanh thành phố không thế?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Linda: Yes, it’s fine and it keeps me fit. Anyway, driving to work in the city center would be a nightmare because there’s hardly any parking. And the traffic during the rush-hour can be bad.

IELTS TUTOR dịch: Linda: Có chứ, nó rất an toàn và nó giữ cho tôi khỏe mạnh. Dù sao đi nữa, lái xe đến đi làm ở trung tâm thành phố sẽ là một cơn ác mộng vì hầu như không có bất kỳ bãi đậu xe nào cả. Và lưu lượng giao thông trong giờ cao điểm có thể rất tồi tệ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Matt: I’d be working from home but I’d have to go to London one or two days a week.

IELTS TUTOR dịch: Matt: Tôi sẽ làm việc ở nhà nhưng tôi phải đến London một hoặc hai ngày một tuần.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Linda: Oh, that’s perfect! Getting to London is no problem. There’s a fast train every 30 minutes which only takes 45 minutes.

IELTS TUTOR dịch: Linda: À, đó là điều tuyệt vời! Đến London là không có vấn đề gì cả. Có một chuyến tàu nhanh 30 phút mỗi chuyến mà chỉ mất 45 phút thôi.

Matt: That’s good.

IELTS TUTOR dịch: Matt: Tuyệt vời quá.

Linda: Yeah. The train service isn’t bad during the week and they run quite late at night. It’s weekends that are a problem. They’re always doing engineering work and you have to take a bus to Haddam and pick up the train there which is really slow. But other than that, Banford’s a great place to live. I’ve never been happier.

IELTS TUTOR dịch: Linda: Ừ. Dịch vụ tàu không phải là xấu trong tuần làm việc và họ chạy khá muộn vào ban đêm. Vào những ngày cuối tuần đó là một vấn đề. Họ luôn làm công việc kỹ thuật và bạn phải đi xe buýt đến Haddam và bắt chuyến tàu ở đó mà có tốc độ rất chậm. Nhưng ngoài điều đó ra, thì thành phố Banford là một nơi tuyệt vời để sống. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn như nơi này.

Linda: There are some nice restaurants in the city center and a brand-new cinema which has only been open a couple of months. There’s a good art center too.

IELTS TUTOR dịch: Linda: Có một vài nhà hàng ngon ở trung tâm thành phố và một rạp chiếu phim hoàn toàn mới mà chỉ mới được mở cửa một vài tháng à. Có một trung tâm trình chiếu nghệ thuật đẹp nữa.

Matt: Sounds like Banford’s got it all.

IELTS TUTOR dịch: Matt: Có vẻ như thành phố Banford đã có tất cả nhỉ.

Linda: Yes, we’re really lucky. There are lots of really good aspects to living here. The schools are good and the hospital here is one of the best in the country. Everyone I know who’s been there’s had a positive experience. Oh, I can give you the name of my dentist too in Bridge street if you’re interested. I’ve been going to him for years and I’ve never had any problems.

IELTS TUTOR dịch: Linda: Vâng, chúng ta thực sự rất may mắn. Có rất nhiều khía cạnh thực sự tốt để sống ở đây. Các trường học tốt và bệnh viện ở đây là một trong những bệnh viện tốt nhất trên cả nước nha. Mọi người tôi biết thì ai cũng có một trải nghiệm tích cực. À, tôi cũng có thể cho bạn tên nha sĩ của tôi ở phố Bridge nếu bạn quan tâm đến. Tôi đã đi khám ở chỗ anh ta trong nhiều năm và tôi đã không bao giờ có bất kỳ vấn đề gì cả.

Matt: Oh, okay, thanks.

IELTS TUTOR dịch: Matt: À, ừ ừ, cảm ơn.

Linda: I’ll find his number and send it to you.

IELTS TUTOR dịch: Linda: Tôi sẽ tìm số máy của anh ta và gửi nó cho bạn.

Matt: Thanks. That would be really helpful.

IELTS TUTOR dịch: Matt: Cảm ơn nha. Nó thật sự rất hữu ích.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Linda: Are you planning to visit Banford soon?

IELTS TUTOR dịch: Linda: Bạn có kế hoạch gì để đến thành phố Banford sớm không vậy?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Matt: Yes, my wife and I are both coming next week. We want to make some appointments with Estate agents.

IELTS TUTOR dịch: Matt: Có chứ, vợ tôi và tôi đều đến vào tuần tới. Chúng tôi muốn đặt một số cuộc hẹn với các đại lý bất động sản.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Linda: I could meet you if you like and show you around.

IELTS TUTOR dịch: Linda: Tôi có thể giúp bạn nếu bạn muốn và dẫn bạn đi lòng vòng khắp nơi.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Matt: Are you sure? We’d really appreciate that.

IELTS TUTOR dịch: Matt: Bạn chắc không? Chúng tôi thực sự trân trọng điều đó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Linda: Either a Tuesday or Thursday is good for me, after 5:30.

IELTS TUTOR dịch: Linda: Vào thứ 3 hoặc thứ 5 thì rảnh đối với tôi. Sau 5 giờ 30 nha.

Matt: Thursday is preferable. Tuesday, I need to get home before 6:00 p.m.

IELTS TUTOR dịch: Matt: Thứ 5 có vẻ thích hợp hơn. Thứ 3 thì tôi cần về nhà sớm trước 6 giờ tối.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Linda: Okay, great. Let me know which train you’re catching and I’ll meet you in the cafe outside. You can’t miss it. It’s opposite the station and next to the museum.

IELTS TUTOR dịch: Linda: Ừ tuyệt quá. Hãy cho tôi biết bạn bắt chuyến tàu nào và tôi sẽ gặp bạn ở quán cà phê bên ngoài. Không khó để tìm thấy nó. Nó đối diện với nhà ga và cạnh bên bảo tàng.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Matt: Brilliant. I’ll text you next week then thanks so much for all the advice.

IELTS TUTOR dịch: Matt: Tuyệt vời. Tôi sẽ nhắn tin cho bạn vào tuần tới và cảm ơn rất nhiều cho tất cả lời khuyên nha.

Linda: No problem, I’ll see you next week.

IELTS TUTOR dịch: Linda: Không vấn đề gì cả, tôi sẽ gặp bạn vào tuần tới.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE