Dịch + giải thích transcript "South City Cycling Club" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "South City Cycling Club" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "South City Cycling Club" IELTS LISTENING SECTION 1

JIM: Hello, South City Cycling Club. 

IELTS TUTOR dịch: Xin chào, câu lạc bộ xe đạp South City nghe ạ.

WOMAN: Oh, hi. Er … I want to find out about joining the club. 

IELTS TUTOR dịch: Ồ, xin chào … Tôi muốn tìm hiểu một số thông tin về việc tham gia vào câu lạc bộ ạ.

JIM: Right. I can help you there. I’m the club secretary and my name’s Jim Hunter. 

IELTS TUTOR dịch: Vâng. Tôi có thể giúp bạn. Tôi là thư ký của câu lạc bộ và tên tôi là Jim Hunter.

WOMAN: Oh, hi Jim. 

IELTS TUTOR dịch: Ồ, chào Jim ạ.

JIM: So, are you interested in membership for yourself? 

IELTS TUTOR dịch: Có phải bạn muốn trở thành thành viên không?

WOMAN: That’s right. 

IELTS TUTOR dịch: Đúng ạ.

JIM: OK. Well there are basically two types of adult membership. If you’re pretty serious about cycling, there’s the Full membership. That costs 260 dollars and that covers you not just for ordinary cycling but also for races both here in the city and also in other parts of Australia. 

IELTS TUTOR dịch: Ok. Về cơ bản có hai loại thành viên dành cho người lớn. Nếu bạn khá nghiêm túc về đạp xe, có thành viên Đầy đủ. Chi phí đó là 260 đô la và chi phí đó không chỉ cho bạn đi xe đạp thông thường mà còn cho các cuộc đua cả ở đây trong thành phố và các vùng khác của Úc.

WOMAN: Right. Well, I’m not really up to that standard. I was more interested in just joining a group to do some cycling in my free time. 

IELTS TUTOR dịch: Vâng. Chà, tôi không thực sự đạt tiêu chuẩn đó. Tôi thích thú hơn với việc tham gia một nhóm để đạp xe vào thời gian rảnh hơn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JIM: Sure. That’s why most people join. So, in that case you’d be better with the Recreational membership. That’s 108 dollars if you’re over 19, and 95 dollars if you’re under

IELTS TUTOR dịch: Chắc chắn rồi. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người tham gia. Vì vậy, trong trường hợp đó, bạn sẽ tốt hơn với tư cách thành viên Giải trí. Phí 108 đô la nếu bạn trên 19 tuổi và 95 đô la nếu bạn dưới tuổi.

WOMAN: I’m 25. 

IELTS TUTOR dịch: Tôi 25 tuổi.

JIM: OK. It’s paid quarterly, and you can upgrade it later to the Full membership if you want to, of course. Now both types of membership include the club fee of 20 dollars. They also provide insurance in case you have an accident, though we hope you won’t need that, of course. 

IELTS TUTOR dịch: Ok. Nó được trả theo quý và tất nhiên bạn có thể nâng cấp nó lên thành viên Đầy đủ nếu muốn. Bây giờ cả hai loại thành viên bao gồm phí câu lạc bộ là 20 đô la. Họ cũng cung cấp bảo hiểm trong trường hợp bạn gặp tai nạn, mặc dù tất nhiên là chúng tôi hy vọng bạn sẽ không cần đến nó.

WOMAN: No. OK, well, I’ll go with the Recreational membership, I think. And that allows me to join in the club activities, and so on

IELTS TUTOR dịch: Không. Được rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ đi với tư cách thành viên Giải trí. Và điều đó cho phép tôi tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, v.v. chứ?

JIM: That’s right. And once you’re a member of the club, you’re also permitted to wear our kit when you’re out cycling. It’s green and white.

IELTS TUTOR dịch: Đúng rồi. Và một khi bạn là thành viên của câu lạc bộ, bạn cũng được phép mặc đồ của chúng tôi khi đi xe đạp. Nó màu xanh lá cây và màu trắng.

WOMAN: Yes, I’ve seen cyclists wearing it. So, can I buy that at the club? 

IELTS TUTOR dịch: Vâng, tôi đã thấy những người đi xe đạp mặc nó. Vậy, tôi có thể mua cái đó ở câu lạc bộ không?

JIM: No, it’s made to order by a company in Brisbane. You can find them online: they’re called Jerriz. That’s J-E-R-R-I-Z. You can use your membership number to put in an order on their website

IELTS TUTOR dịch: Không, nó được đặt hàng bởi một công ty ở Brisbane. Bạn có thể tìm thấy chúng trên mạng: chúng được gọi là Jerriz. Đó là J-E-R-R-I-Z. Bạn có thể sử dụng số thành viên của mình để đưa vào đặt hàng trên trang web của họ.

WOMAN: OK. Now, can you tell me a bit about the rides I can do? 

IELTS TUTOR dịch: Ok. Bây giờ, bạn có thể cho tôi biết một chút về những chuyến đi mà tôi có thể tham gia  được không?

JIM: Sure. So we have training rides pretty well every morning, and they’re a really good way of improving your cycling skills as well as your general level of fitness, but they’re different levels. Level A is pretty fast – you’re looking at about 30 or 35 kilometres an hour. If you can do about 25 kilometres an hour, you’d probably be level B, and then level C are the novices, who stay at about 15 kilometres per hour. 

IELTS TUTOR dịch: Chắc chắn rồi. Chúng tôi có các chuyến tập luyện khá tốt vào mỗi buổi sáng và chúng là một cách thực sự tốt để cải thiện kỹ năng đạp xe cũng như mức độ thể chất chung của bạn, nhưng chúng ở các mức độ khác nhau. Cấp độ A khá nhanh – bạn đang nhìn khoảng 30 hoặc 35 km một giờ. Nếu bạn có thể đạp khoảng 25 km một giờ, bạn có thể là cấp độ B, và cấp độ C là những người mới, những người ở khoảng 15 km / giờ.

WOMAN: Right. Well I reckon I’d be level B. So, when are the sessions for that level? There are a couple each week. They’re both early morning sessions. There’s one on Tuesdays, and for that one you meet at 5.30 am, and the meeting point’s the stadium – do you know where that is? 

IELTS TUTOR dịch: Vâng. Tôi nghĩ tôi sẽ đạt cấp độ B. Vậy, khi nào thì có các phiên học cho cấp độ đó? Có một vài buổi mỗi tuần. Cả hai đều là buổi sáng sớm. Có một vào các ngày Thứ Ba, và một trong số đó lúc 5h30 sáng và điểm hẹn là sân vận động – bạn có biết nó ở đâu không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

WOMAN: Yes, it’s quite near my home, in fact. OK, and how about the other one? 

IELTS TUTOR dịch: Vâng, nó khá gần nhà của tôi. OK, còn cái kia thì sao?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JIM: That’s on Thursdays. It starts at the same time, but they meet at the main gate to the park. 

IELTS TUTOR dịch: Đó là vào các ngày Thứ Năm. Nó bắt đầu cùng một lúc, nhưng họ gặp nhau ở cổng chính về phía công viên.

WOMAN: Is that the one just past the shopping mall? 

IELTS TUTOR dịch: Có phải là chỉ cần qua cái trung tâm thương mại không?

JIM: That’s it.

IELTS TUTOR dịch: Đúng rồi.

WOMAN: So how long are the rides? 

IELTS TUTOR dịch: Quãng đường đi khoảng bao xa?

JIM: They’re about an hour and a half. So, if you have a job it’s easy to fit in before you go to work. And the members often go somewhere for coffee afterwards, so it’s quite a social event. 

IELTS TUTOR dịch: Chúng khoảng một tiếng rưỡi. Vì vậy, nếu bạn có việc, nó sẽ dễ dàng phù hợp trước khi đi làm. Và các thành viên thường đi đâu đó để uống cà phê sau đó, như là một cuộc hẹn trò chuyện.

WOMAN: OK. That sounds good. I’ve only just moved to the city so I don’t actually know many people yet. 

IELTS TUTOR dịch: Ok. Nghe hay đấy. Tôi chỉ mới chuyển đến thành phố nên tôi thực sự không biết nhiều người.

JIM: Well, it’s a great way to meet people. 

IELTS TUTOR dịch: Ồ, thế thì đây là cách lý tưởng để bạn có thể gặp gỡ mọi người đấy.

WOMAN: And does each ride have a leader? 

IELTS TUTOR dịch: Mỗi chuyến đi có người dẫn đầu không ạ?

JIM: Sometimes, but not always. But you don’t really need one; the group members on the ride support one another, anyway. 

IELTS TUTOR dịch: Thỉnh thoảng thôi ạ, nhưng không phải luôn luôn. Nhưng bạn không thực sự cần một người dẫn đầu đâu; các thành viên trong nhóm dù sao đi nữa cũng hỗ trợ nhau.

WOMAN: How would we know where to go? 

IELTS TUTOR dịch: Làm sao chúng tôi có thể biết được là đi đâu?

JIM: If you check the club website, you’ll see that the route for each ride is clearly marked. So you can just print that out and take it along with you. It’s similar from one week to another, but it’s not always exactly the same

IELTS TUTOR dịch: Nếu bạn kiểm tra trang web của câu lạc bộ, bạn sẽ thấy rằng tuyến đường cho mỗi chuyến đi được đánh dấu rõ ràng. Vì vậy, bạn có thể chỉ cần in ra và mang theo bên mình. Nó tương tự từ tuần này sang tuần khác, nhưng không phải lúc nào cũng giống nhau.

WOMAN: And what do I need to bring? 

IELTS TUTOR dịch: Tôi cần mang theo những gì ạ?

JIM: Well, bring a bottle of water, and your phone. You shouldn’t use it while you’re cycling, but have it with you. 

IELTS TUTOR dịch: Hãy mang theo một chai nước và điện thoại của bạn. Bạn không nên sử dụng nó khi đang đạp xe, nhưng hãy mang theo bên mình.

WOMAN: Right. 

IELTS TUTOR dịch: Vâng.

JIM: And in winter, it’s well before sunrise when we set out, so you need to make sure your bike’s got lights. 

IELTS TUTOR dịch: Và vào mùa đông, trước khi mặt trời mọc, chúng ta lên đường, vì vậy bạn cần đảm bảo xe đạp của bạn có đèn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

WOMAN: That’s OK. Well, thanks Jim. I’d definitely like to join. So what’s the best way of going about it? 

IELTS TUTOR dịch: Vậy là được rồi. Vâng, cảm ơn Jim. Tôi chắc chắn muốn tham gia. Vậy cách tốt nhất là gì?

JIM: You can …

IELTS TUTOR dịch: Bạn có thể ...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE