Dịch + giải thích transcript "COOKERY CLASSES" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "COOKERY CLASSES" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "COOKERY CLASSES" IELTS LISTENING SECTION 1

Official: Hello tourist information Centre, Mike speaking how can I help you?

IELTS TUTOR dịch: Xin chào, Trung tâm thông tin du lịch nghe ạ, tôi là Mike, tôi có thể giúp gì cho bạn?

Woman: Oh hi I wanted to find out about cookery classes, I believe there are some one-day classes for tourists?

IELTS TUTOR dịch: Oh, xin chào. Tôi muốn tìm thông tin về các lớp học nấu ăn. Tôi tin rằng sẽ có vài lớp học diễn ra trong một ngày cho khách du lịch?

Official: Well they’re open to everyone, but tourists are always welcome. OK, let me give you some details of what’s available. There are several classes. One very popular one is at the Food Studio.

IELTS TUTOR dịch: Dạ đúng rồi ạ, các lớp học mở ra cho mọi người tham gia, nhưng khách du lịch thì luôn luôn được chào đón. Ok, để tôi giới thiệu vài chi tiết của các lớp đang mở. Có một vài lớp. Một lớp rất được ưa chuộng là lớp tại Food Studio.

Woman: OK

IELTS TUTOR dịch: OK

Official: They focus on seasonal products, and as well as teaching you how to cook them, they also show you how to choose them.

IELTS TUTOR dịch: Lớp này tập trung vào các nguyên liệu theo mùa, ngoài ra họ còn dạy bạn cách nấu chúng, cũng như cách lựa chọn các nguyên liệu.

Woman: Right, that sounds good. How big are the classes?

IELTS TUTOR dịch: Được, nó có vẻ tốt. Lớp học có nhiều học viên không ạ?

Official:  I’m not sure exactly, but they’ll be quite small.

IELTS TUTOR dịch: Tôi không chắc lắm, nhưng thông thường thì ít.

Woman:  And could I get a private lesson there?

IELTS TUTOR dịch: Và tôi có thể học riêng ở lớp học đó không?

Official: I think so … let me check, yes, they do offer those. Though in fact most of the people who attend the classes find it’s a nice way of getting to know one another.

IELTS TUTOR dịch: Tôi nghĩ được…để tôi kiểm tra, đúng rồi, họ có nhận dạy như vậy. Tuy nhiên, thật ra hầu hết mọi người khi tham gia lớp học cảm thấy tốt khi có thêm nhiều người.

Woman: I suppose it must be, yes.

IELTS TUTOR dịch: Tôi cũng nghĩ như vậy.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Official: And this company has a special deal for clients where they offer a discount of 20 percent if you return for a further class.

IELTS TUTOR dịch: Và công ty này có một ưu đãi đặc biệt cho các khách hàng là giảm giá 20% nếu bạn tham gia tiếp một lớp học khác.

Woman: OK. But you said there were several classes?

IELTS TUTOR dịch: Ok. Anh nói là còn một vài lớp khác?

Official: That’s right. Another one you might be interested in is Bond’s Cookery School. They’re quite new, they just opened six months ago, but I’ve heard good things about them. They concentrate on teaching you to prepare healthy food, and they have quite a lot of specialist staff.

IELTS TUTOR dịch: Đúng vậy. Một lớp khác bạn có thể cảm thấy hứng thú là Bond’s Cookery School. Lớp này tương đối mới do chỉ mở được khoảng 6 tháng, nhưng tôi nghe nói họ dạy tốt. Lớp ở đây tập trung dạy học viên nấu thực phẩm tốt cho sức khỏe, và họ có rất nhiều nhân viên có tay nghề cao.

Woman: So is that food for people on a diet and things like that? I don’t know if I’d be interested in that.

IELTS TUTOR dịch: Như vậy thực phẩm nấu cho người ăn kiêng hay như thế nào? Tôi không nghĩ tôi sẽ thích nó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Official: Well, I don’t think they particularly focus on low calorie diets or weight loss. It’s more to do with recipes that look at specific needs, like including ingredients that will help build up your bones and make them stronger, that sort of thing.

IELTS TUTOR dịch: Uhm, tôi không nghĩ họ đặc biệt tập trung dạy nấu bữa ăn có hàm lượng năng lượng calorie thấp hoặc giảm cân đâu. Nó thì tập trung nhiều vào các công thức nấu ăn có nhu cầu cụ thể như thức ăn giúp xương phát triển và vững chắc hơn, đại loại như vậy.

Woman: I see. Well, I might be interested, I’m not sure. Do they have a website I could check?

IELTS TUTOR dịch: Tôi hiểu rồi. Chà, tôi có lẽ thấy thú vị với nó, tôi không chắc nữa. Họ có trang web để tôi có thể tìm thông tin không?

Official: Yes, just key in the name of the school – it’ll come up. And if you want to know more about them, every Thursday evening they have a lecture at the school. It’s free and you don’t need to book or anything, just turn up at 7.30. And that might give you an idea of whether you want to go to an actual class.

IELTS TUTOR dịch: Có, chỉ cần điền tên của trường – kết quả khóa học sẽ có. Và nếu bạn muốn biết thêm thông tin về họ, mỗi tối ngày thứ Năm họ có một bài giảng tại trường. Lớp thì không mất học phí và bạn cũng không cần đăng ký trước, chỉ cần đến lúc 7.30. Và nó có thể giúp thêm bạn trong việc đưa ra lựa chọn sẽ đi học chính thức hay không.

Official: OK, there’s one more place you might be interested in. That’s got a rather strange name, it’s called The Arretsa Centre – that’s spelled A-R-R-E-T-S-A.

IELTS TUTOR dịch: Ok, còn một nơi nữa bạn có thể thích đấy. Nó có một cái tên rất lạ, gọi là Trung tâm Arretsa. Đánh vần là A-R-R-E-T-S-A.

Woman: ОК.

IELTS TUTOR dịch: Ok

Official: They’ve got a very good reputation. They do a bit of meat and fish cookery but they mostly specialise in vegetarian dishes.

IELTS TUTOR dịch: Họ rất nổi tiếng. Họ dạy nấu một ít thức ăn có thịt và cá, nhưng tập trung chủ yếu vào các món ăn chay.

Woman: Right. That’s certainly an area I’d like to learn more about. I’ve got lots of friends who don’t eat meat. In fact, I think I might have seen that school today. Is it just by the market?

IELTS TUTOR dịch: Được đấy. Đó chắc chắn là một lĩnh vực tôi muốn tìm hiểu thêm. Tôi có rất nhiều người bạn không ăn thịt. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng tôi có thể đã nhìn thấy ngôi trường đó ngày hôm nay. Có phải là nó gần với chợ không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Official: That’s right. So they don’t have any problem getting their ingredients. They’re right next door. And they also offer a special two-hour course in how to use a knife. They cover all the different skills - buying them sharpening chopping techniques. It gets booked up quickly though so you’d need to check it was available.

IELTS TUTOR dịch: Đúng rồi. Vì vậy, họ không gặp bất kỳ vấn đề gì khi lấy nguyên liệu. Chúng ở ngay bên cạnh và họ cũng cung cấp một khóa học đặc biệt kéo dài hai giờ về cách sử dụng dao. Chúng bao gồm tất cả các kỹ năng khác nhau – các kỹ thuật chặt cây sắc bén. Tuy nhiên, nó được đặt trước nhanh chóng, vì vậy bạn cần kiểm tra xem nó có sẵn không.

Woman: Right well thank you very much I’ll go and….

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, cảm ơn bạn rất nhiều, tôi sẽ đi và….

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE