Dịch + giải thích transcript "Cycle Tour Leader Applicant Enquiry" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Cycle Tour Leader Applicant Enquiry" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Cycle Tour Leader Applicant Enquiry" IELTS LISTENING SECTION 1

Bob: Hello, Pembroke Cycling Holidays, Bob speaking.

IELTS TUTOR dịch: Bob: Xin chào, chúng tôi là Nghỉ lễ Đạp xe Pembroke, Bob xin nghe.

Margaret: Oh hello. I’ve seen your advert for people to lead cycle trips. Are you the right person to speak to?

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Ồ, xin chào. Tôi đã thấy quảng cáo của các anh tìm người dẫn các tour xe đạp. Anh có phải người thích hợp để tôi nói chuyện về việc đó không?

Bob: Yes, I am. Could I have your name, please?

IELTS TUTOR dịch: Bob: Vâng. Tôi có thể biết tên của chị là gì không?

Margaret: It’s Margaret Smith.

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Tôi là Margaret Smith.

Bob: Are you looking for a permanent job, Margaret?

IELTS TUTOR dịch: Bob: Chị đang tìm một công việc lâu dài hả Margaret?

Margaret: No, temporary. I’ve got a permanent job starting in a few months’ time, and I want to do something else until then.

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Không, thời vụ thôi. Tôi sẽ làm việc cố định bắt đầu sau vài tháng nữa và tôi muốn làm việc gì đó từ đây cho đến lúc đó.

Bob: What work do you do?

IELTS TUTOR dịch: Bob: Chị làm công việc gì?

Margaret: This will probably sound crazy – I used to be a lawyer, and then I made a complete career change and I’m going to be a doctor. I’ve just finished my training.

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Điều này nghe có vẻ điên rồ – Tôi từng là một luật sư, sau đó tôi đã đổi nghề và tôi sẽ trở thành một bác sĩ. Tôi vừa mới hoàn thành khóa đào tạo của mình.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Bob: Right. And have you had any experience of leading cycle trips?

IELTS TUTOR dịch: Bob: OK. Và chị đã có bất kỳ kinh nghiệm gì về các tour xe đạp chưa?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Margaret: Yes, I’ve led several bike tours in Africa. The trip to India that I had arranged to lead next month has now been cancelled, so when I saw you were advertising for tour leaders, I decided to apply.

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Rồi, tôi đã dẫn một số tour du lịch bằng xe đạp ở Châu Phi. Chuyến đi đến Ấn Độ mà tôi đã sắp xếp để dẫn vào tháng tới nay đã bị hủy bỏ, vì vậy khi tôi thấy các anh tuyển trưởng đoàn du lịch, tôi đã quyết định nộp đơn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Bob: OK. Now we normally have two or three leaders on a trip, depending on the size of the group. Some tours are for very experienced cyclists, but we’ve got a tour coming up soon in Spain, which is proving so popular we need an additional leader. It’s a cycling holiday for families. Would that suit you?

IELTS TUTOR dịch: Bob: Được rồi. Chúng tôi thường có hai hoặc ba trưởng đoàn trong một chuyến đi, tùy thuộc vào số lượng thành viên. Một số tour dành cho những người đi xe đạp đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng chúng tôi sắp có một tour ở Tây Ban Nha mà nhiều người yêu thích và chúng tôi cần thêm một trưởng đoàn. Đó là một kỳ nghỉ đạp xe cho các gia đình. Có phù hợp với chị không?

Margaret: It certainly would. I enjoy working with children, and I probably need some more experience before I go on a really challenging trip.

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Chắc chắn là có. Tôi thích làm việc với trẻ em và có lẽ tôi cần thêm một số kinh nghiệm trước khi bắt đầu một chuyến đi thực sự đầy thử thách.

Bob: That tour includes several teenagers: have you worked with that age group before?

IELTS TUTOR dịch: Bob: Chuyến đi đó bao gồm một số thanh thiếu niên: bạn đã từng làm việc với nhóm tuổi đó chưa?

Margaret: Yes, I’m a volunteer worker in a youth club, where I help people to improve their cycling skills. Before that, I helped out in a cycling club where I taught beginners.

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Rồi, tôi là nhân viên tình nguyện trong một câu lạc bộ thanh niên, nơi tôi giúp mọi người cải thiện kỹ năng đi xe đạp của họ. Trước đó, tôi đã làm trong một câu lạc bộ đạp xe, nơi tôi dạy những người mới bắt đầu.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Bob: Well, that’s great. Now the trip I mentioned is just for a fortnight, but there might be the possibility of leading other tours after that. Would that fit in with your plans?

IELTS TUTOR dịch: Bob: Chà, thật tuyệt. Bây giờ chuyến đi mà tôi đã đề cập chỉ trong hai tuần, nhưng có thể có khả năng dẫn các tour khác sau đó. Có phù hợp với kế hoạch của chị không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Margaret: That’d be fine. I’ll be free for five months. My job is due to start on October the 2nd, and I’m available from May 1st until late September.

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Sẽ ổn thôi. Tôi rảnh trong năm tháng. Công việc của tôi sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 10 và tôi rảnh từ ngày 1 tháng 5 đến cuối tháng 9.

Bob: Good. Now is there anything I need to know about the food you eat? We usually have one or two people in the group who don’t eat meat or have some sort of food allergy, so we’re always very careful about that.

IELTS TUTOR dịch: Bob: Tuyệt. Giờ tôi muốn biết chị có vấn đề gì với chuyện ăn uống không? Chúng tôi thường có một hoặc hai người trong nhóm không ăn thịt hoặc bị dị ứng thực phẩm nào đó, vì vậy chúng tôi luôn rất cẩn thận về điều đó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Margaret: Yes, I’m allergic to cheese. Would that be a problem?

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Vâng, tôi bị dị ứng với pho mát. Đó sẽ là một vấn đề chứ?

Bob: No, as long as we have enough notice, we can deal with that.

IELTS TUTOR dịch: Bob: Không, miễn là chúng tôi được thông báo, chúng tôi có thể giải quyết việc đó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Margaret: That’s great.

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Thật tuyệt.

Margaret: It sounds really interesting – would you like me to fill in an application form?

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Nghe thật thú vị – anh có muốn tôi điền vào đơn đăng ký không?

Bob: Yes, please. Where should I post it to?

IELTS TUTOR dịch: Bob: Vâng, chị làm đi. Tôi nên gửi nó đến đâu?

Margaret: Could you send it to 27 Arbuthnot Place, A-R-B-U-T-H-N-O-T – Place, Dumfries? 

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Anh có thể gửi nó đến 27 Arbuthnot Place, A-R-B-U-T-H-N-O-T – Place, Dumfries không?

Bob: And what’s the postcode, please?

IELTS TUTOR dịch: Bob: Mã bưu điện là gì?

Margaret: DG7 4PH.

IELTS TUTOR dịch: Margaret: DG7 4PH.

Bob: Was that P Papa or B Bravo?

IELTS TUTOR dịch: Bob: P Papa hay B Bravo?

Margaret: P Pара.

IELTS TUTOR dịch: Margaret: P Pара.

Bob: Got that. If you could return the application form by Friday this week, we can interview you on Tuesday next week. Say 2:30. Would that be possible for you?

IELTS TUTOR dịch: Bob: Tôi hiểu rồi. Nếu chị có thể gửi lại đơn đăng ký trước Thứ Sáu tuần này, chúng tôi có thể phỏng vấn chị vào Thứ Ba tuần sau. Hai giờ rưỡi được không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Margaret: Yes, it’s fine. You’re quite a long way from where I live, so I’ll drive over on Monday. Should I bring anything to the interview?

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Vâng, được anh. Chỗ anh khá xa so với nơi tôi sống, vì vậy tôi sẽ lái xe qua vào thứ Hai. Tôi có nên mang theo bất cứ thứ gì đến buổi phỏng vấn không?

Bob: We’ll have your application form, of course, but we’ll need to see any certificates you’ve got that are relevant, in cycling, first aid, or whatever.

IELTS TUTOR dịch: Bob: Tất nhiên, chúng tôi sẽ có đơn đăng ký của chị, nhưng chúng tôi sẽ cần xem bất kỳ chứng chỉ nào chị có, về đi xe đạp, sơ cứu, hoặc bất cứ điều gì.

Margaret: ОK.

IELTS TUTOR dịch: Margaret: ОK.

Bob: And at the interview we’d like to find out about your experience of being a tour guide, so could you prepare a ten-minute talk about that, please? You don’t need slides or any complicated equipment – just some notes.

IELTS TUTOR dịch: Bob: Và tại cuộc phỏng vấn, chúng tôi muốn tìm hiểu về kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch của chị, vậy chị có thể chuẩn bị một bài nói dài 10 phút về điều đó được không? Chị không cần slide hoặc bất kỳ thiết bị phức tạp nào – chỉ cần mẩu giấy ghi chú là được.

Margaret: Right. I’ll start thinking about that straightaway!

IELTS TUTOR dịch: Margaret: OK. Tôi sẽ nghĩ về điều đó ngay!

Bob: Good. Well, we’ll look forward to receiving your application form, and we’ll contact you to confirm the interview.

IELTS TUTOR dịch: Bob: Tốt. Chúng tôi mong nhận được đơn đăng ký của chị và chúng tôi sẽ liên hệ với chị để xác nhận cuộc phỏng vấn.

Margaret: Thanks very much.

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Cảm ơn rất nhiều.

Bob: Thank you, Margaret. Goodbye.

IELTS TUTOR dịch: Bob: Cảm ơn, Margaret. Tạm biệt.

Margaret: Bye.

IELTS TUTOR dịch: Margaret: Tạm biệt.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE