Dịch + giải thích transcript "PUBLIC LIBRARY" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "PUBLIC LIBRARY" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "PUBLIC LIBRARY" IELTS LISTENING SECTION 1

Susie: Hello?

IELTS TUTOR dịch: Susie: Xin chào?

Paul: Hi, Susie, it’s Paul here. How are you? Enjoying your new job? You’re working at the library, aren’t you?

IELTS TUTOR dịch: Paul: Chào Susie, Paul đây. Bạn khỏe không? Bạn thích công việc mới chứ? Bạn đang làm việc ở thư viện, phải không?

Susie: Yes. I started when the library re-opened a month ago. It’s great.

IELTS TUTOR dịch: Susie: Ừ. Mình bắt đầu làm khi thư viện mở cửa trở lại cách đây một tháng. Thật tuyệt vời.

Paul: Actually Carol and I have been meaning to join for a while.

IELTS TUTOR dịch: Paul: Thực ra gần đây Carol và mình đã có ý định tham gia.

Susie: Oh, you should. It doesn’t cost anything, and the new library has all sorts of facilities. It’s not just a place where you borrow books. For instance, there’s an area with comfortable seats where you can sit and read the magazines they have there. Some people spend the whole morning there.

IELTS TUTOR dịch: Susie: Ồ, các bạn nên vào đây. Chẳng mất gì cả, và thư viện mới có đủ loại cơ sở vật chất. Nó không chỉ là nơi bạn mượn sách. Ví dụ, có một khu vực với chỗ ngồi rất thoải mái, nơi bạn có thể ngồi và đọc tạp chí. Có người dành cả buổi sáng ở đó.

Paul: Mmm. Wish I had that amount of time to spend!

IELTS TUTOR dịch: Paul: Ừm. Ước gì mình có thời gian!

Susie: Yes, you must be pretty busy at present, with the children and everything?

IELTS TUTOR dịch: Susie: Ừ, hiện tại chắc bạn khá bận rộn với lũ trẻ và những thứ khác nhỉ?

Paul: We are, yes. But we’re hoping to get away this summer. We’re thinking of going to Greece.

IELTS TUTOR dịch: Paul: Đúng vậy. Nhưng chúng mình hy vọng sẽ đi xả stress mùa hè này. Chúng mình đang nghĩ đến việc đến Hy Lạp.

Susie: Well, we’ve got a much larger section of the library devoted to travel books now, so you should come and have a look. I can’t remember if there’s anything specifically on Greece, but I should think so.

IELTS TUTOR dịch: Susie: Chà, bây giờ bên mình có một khu vực lớn chuyên về sách du lịch, vì vậy bạn nên đến xem đấy. Mình không thể nhớ liệu có điều gì cụ thể về Hy Lạp hay không, nhưng mình nghĩ là có.

Paul: OK. Now Carol’s organising a project for the history class she teaches at school – it’s about life in the town a hundred years ago. Do you have anything that might be useful?

IELTS TUTOR dịch: Paul: OK. Bây giờ Carol đang tổ chức một dự án cho lớp học lịch sử mà cô ấy dạy ở trường – về cuộc sống ở thị trấn một trăm năm trước. Bạn có bất cứ điều gì có thể giúp không?

Susie: Yes, actually we’ve now got a new section with materials on the history of the town and surrounding region.

IELTS TUTOR dịch: Susie: Có, bên mình có một khu vực mới với các tài liệu về lịch sử của thị trấn và khu vực xung quanh.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Paul: Right. I’ll tell her. You can’t always find that sort of thing on the internet. Now in the old library, there used to be a separate room with reference books. It was a really nice quiet room.

IELTS TUTOR dịch: Paul: Được đó. Mình sẽ nói với cô ấy. Không phải lúc nào ta cũng có thể tìm thấy những thứ đó trên Internet cả. Trong thư viện cũ, đã từng có một phòng biệt lập với nhiều sách tham khảo. Đó là một căn phòng yên tĩnh thực sự tuyệt vời.

Susie: Yes. We’ve put those books in the main part of the library now, but we do have a room called the community room. It can be hired out for meetings, but at other times people can use it to study.

IELTS TUTOR dịch: Susie: Ừ. Hiện bên mình đã đưa những cuốn sách đó đến khu vực chính của thư viện, nhưng chúng mình còn có một phòng gọi là phòng cộng đồng. Nó có thể được thuê cho các cuộc họp, nhưng những lúc khác mọi người có thể sử dụng nó để học.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Paul: I might use that. It’s hard to find anywhere quiet at home sometimes.

IELTS TUTOR dịch: Paul: Mình có thể sử dụng nó. Đôi khi ở nhà thật khó để tìm thấy bất cứ nơi nào yên tĩnh.

Susie: I can’t remember how old your son and daughter are … we’ve introduced a special section of fiction written specially for teenagers, but they might be a bit young for that?

IELTS TUTOR dịch: Susie: Mình không thể nhớ con trai và con gái của bạn bao nhiêu tuổi … chúng mình đã cho ra mắt một khu vực chuyên về tiểu thuyết đặc biệt được viết dành riêng cho thanh thiếu niên, nhưng bọn trẻ nhà bạn có thể hơi nhỏ nhỉ?

Paul: Yes, they would be.

IELTS TUTOR dịch: Paul: Đúng vậy.

Susie: Well, we do have lots of activities for younger children.

IELTS TUTOR dịch: Susie: Chà, chúng mình có rất nhiều hoạt động dành cho trẻ nhỏ.

Paul: Yes?

IELTS TUTOR dịch: Paul: Thế hả?

Susie: For example, we have a Science Club. At the next meeting. They’re going to be doing experiments with stuff that everyone has in the kitchen – sugar and flour and so on.

IELTS TUTOR dịch: Susie: Ví dụ, chúng mình có Câu lạc bộ Khoa học. Tại cuộc họp tiếp theo, họ sẽ thực hiện các thí nghiệm với những thứ mà mọi người đều có trong nhà bếp – đường và bột mì, v.v.

Paul: They might be interested, yes.

IELTS TUTOR dịch: Paul: Bọn trẻ có thể thấy thích đấy.

Susie: And we have a competition for children called Reading Challenge. That doesn’t begin until after the end of term. They have to read six books, and they get a certificate if they manage it.

IELTS TUTOR dịch: Susie: Và chúng mình có một cuộc thi dành cho trẻ em tên là Thử thách Đọc sách. Cuộc thi diễn ra vào cuối học kỳ. Bọn trẻ phải đọc sáu cuốn sách, và chúng sẽ nhận được chứng chỉ nếu hoàn thành được.

Paul: So that gives them something to do while they’re on holiday, instead of getting bored.

IELTS TUTOR dịch: Paul: Oh thế thì bọn trẻ sẽ có việc để làm lúc được nghỉ, thay vì cảm thấy buồn chán nhỉ.

Susie: That’s the idea. And there’s special activities for adults too. On Friday we have a local author called Tanya Streep who’s going to be talking about her new novel. It’s called ‘Catch the Mouse’ and she based the story on a crime that actually took place here years ago.

IELTS TUTOR dịch: Susie: Mục đích của cuộc thi là vậy đó. Và có cả những hoạt động đặc biệt dành cho người lớn. Vào thứ Sáu, chúng mình có mời một tác giả địa phương tên là Tanya Streep, người sẽ nói về cuốn tiểu thuyết mới của bà ấy có tên là ‘Catch the Mouse’ và bà ấy dựa trên câu chuyện về một tội ác đã thực sự xảy ra ở đây nhiều năm trước.

Paul: Right. We’re not free on Friday, but I’ll look out for the book.

IELTS TUTOR dịch: Paul: OK. Chúng mình không rảnh vào thứ Sáu, nhưng mình sẽ tìm đọc cuốn sách.

Susie: Now, this probably isn’t for you, but we do have IT support available for members. We get quite a few older people coming along who are wanting to get up to speed with computer technology. It’s on Tuesday mornings – they don’t need to make an appointment or anything, they just turn up.

IELTS TUTOR dịch: Susie: Điều này có thể không dành cho bạn, nhưng chúng mình có hỗ trợ CNTT cho các thành viên. Chúng mình có khá nhiều người lớn tuổi đến đây – những người muốn bắt kịp tốc độ với công nghệ máy tính. Đó là vào sáng thứ Ba – họ không cần phải hẹn trước, chỉ cần đến là vào thôi.

Paul: Well, my mother might be interested, I’ll let her know.

IELTS TUTOR dịch: Paul: Chà, mẹ mình có thể quan tâm đấy, mình sẽ nói cho bà biết.

Susie: OK. And there’s another service which you wouldn’t expect from a library, which is a free medical check-up. The hospital arranges for someone to come along and measure the level of sugar in your blood, and they check cholesterol levels at the same time.

IELTS TUTOR dịch: Susie: OK. Và có một dịch vụ khác mà bạn không thể ngờ tới từ thư viện, đó là khám sức khỏe miễn phí. Bệnh viện sắp xếp một người nào đó đi cùng và đo lượng đường trong máu của bạn, đồng thời họ kiểm tra mức cholesterol.

Paul: Really?

IELTS TUTOR dịch: Paul: Thật không?

Susie: Yes, but that’s only for the over-60s, so you wouldn’t qualify.

IELTS TUTOR dịch: Susie: Ừ, nhưng chương trình này chỉ dành cho những người trên 60 tuổi, vì vậy bạn sẽ không đủ điều kiện.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Paul: OK. Well, I’ll tell my mother, she might be interested.

IELTS TUTOR dịch: Paul: OK. À, mình sẽ nói với mẹ mình, bà có thể quan tâm.

Susie: What other information … well, we do have a little shop with things like wall charts and greetings cards, and also stamps so you can post the cards straight away, which is really useful.

IELTS TUTOR dịch: Susie: Còn những thông tin khác … à, chúng mình có một cửa hàng nhỏ với những thứ như bảng treo tường và thiệp chúc mừng, và cả tem để bạn có thể gửi thiệp ngay lập tức, điều này thực sự hữu ích.

Paul: Yeah. Well, I’ll bring the children round at the weekend and we’ll join. Oh, one more thing – I’ll be bringing the car, is there parking available?

IELTS TUTOR dịch: Paul: Ừ. Cuối tuần mình sẽ đưa bọn trẻ đi chơi và chúng mình sẽ đến đây. Ồ, một điều nữa – Mình sẽ lái xe đến, có chỗ đậu xe không bạn?

Susie: Yes, and it’s free in the evening and at weekends.

IELTS TUTOR dịch: Susie: Có, miễn phí vào buổi tối và cuối tuần nhé.

Paul: Perfect. Well, thanks, Susie, see you…

IELTS TUTOR dịch: Paul: Quá là OK luôn bạn ơi. Cảm ơn Susie nhiều nhé, hẹn gặp lại bạn…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE