Dịch + giải thích transcript "New staff at theatre" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "New staff at theatre" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "New staff at theatre" IELTS LISTENING SECTION 2

Hi. Great to see you! I’m Jody, and I’ll be look after both of you for the first month you’re working here at the Amersham Theatre. I’ll tell you something about the theatre now, then take you to meet two of the other staff.

IELTS TUTOR dịch: Chào. Rất vui được gặp bạn! Tôi là Jody, và tôi sẽ chăm sóc cả hai bạn trong tháng đầu tiên bạn làm việc tại Nhà hát Amersham ở đây. Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe vài điều về nhà hát, sau đó đưa bạn đến gặp hai nhân viên khác.

It’s an old building, and it’s been modernised several times. In fact, as you can see, we’re carrying out a major refurbishment at the moment. The interior has just been repainted, and we’re about to start on the exterior of the building – that’ll be a big job.

IELTS TUTOR dịch: Đó là một tòa nhà cũ và đã được hiện đại hóa nhiều lần. Trên thực tế, như bạn có thể thấy, chúng tôi đang tiến hành một cuộc tân trang lớn vào lúc này. Nội thất vừa được sơn lại, và chúng tôi sắp bắt đầu sơn bên ngoài tòa nhà – đó sẽ là một công việc lớn.

The work’s running over budget, so we’ve had to postpone installing an elevator. I hope you’re happy running up and down stairs! When the theatre was built, people were generally slimmer and shorter than now, and the seats were very close together.

IELTS TUTOR dịch: Công việc đang vượt quá ngân sách, vì vậy chúng tôi phải hoãn việc lắp đặt thang máy. Tôi hy vọng bạn vui vẻ chạy lên và xuống cầu thang! Khi nhà hát được xây dựng, mọi người thường gầy và thấp hơn bây giờ, và các chỗ ngồi rất gần nhau.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

We’ve replaced them with larger seats, with more legroom. This means fewer seats in total, but we’ve taken the opportunity to install seats that can easily be moved, to create different acting spaces. We’ve also turned a few storerooms over to other purposes like using them for meetings.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi đã thay thế chúng bằng ghế lớn hơn, có nhiều chỗ để chân hơn. Điều này có nghĩa là tổng số chỗ ngồi sẽ ít hơn, nhưng chúng tôi đã tận dụng cơ hội để lắp đặt những chiếc ghế có thể dễ dàng di chuyển, để tạo ra các không gian diễn xuất khác nhau. Chúng tôi cũng đã chuyển một số nhà kho sang các mục đích khác như sử dụng chúng cho các cuộc họp.

We try hard to involve members of the public in the theatre. One way is by organising backstage tours so people can be shown round the building and learn how a theatre operates. These are proving very popular.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi cố gắng hết sức để lôi kéo các thành viên của công chúng đến rạp. Một cách là tổ chức các chuyến tham quan hậu trường để mọi người có thể được dẫn đi quanh tòa nhà và tìm hiểu cách hoạt động của một nhà hát. Đây là chứng minh rất phổ biến.

What we’re finding is that people want to have lunch or a cup of coffee while they’re here, so we’re looking into the possibility of opening a café in due course. We have a bookshop, which specialises in books about drama and that attracts plenty of customers.

IELTS TUTOR dịch: Những gì chúng tôi nhận thấy là mọi người muốn ăn trưa hoặc uống một tách cà phê khi họ ở đây, vì vậy chúng tôi đang xem xét khả năng mở một quán cà phê trong thời gian tới. Chúng tôi có một cửa hàng sách, chuyên về sách kịch và thu hút rất nhiều khách hàng.

Then there are two large rooms that will be decorated next month, and they’ll be available for hire, for conferences and private functions, such as parties. We’re also considering hiring out costumes to amateur drama clubs.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, có hai phòng lớn sẽ được trang trí vào tháng tới và chúng sẽ sẵn sàng cho thuê, dành cho các hội nghị và các hoạt động riêng tư, chẳng hạn như các bữa tiệc. Chúng tôi cũng đang xem xét việc thuê trang phục cho các câu lạc bộ kịch nghiệp dư.

Now I want to tell you about our workshops. We recently started a programme of workshops that anyone can join. Eventually we intend to run courses in acting, but we’re waiting until we’ve got the right people in place as trainers. That’s proving more difficult than we’d expected!

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ tôi muốn nói với bạn về hội thảo của chúng tôi. Gần đây chúng tôi đã bắt đầu một chương trình hội thảo mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Cuối cùng, chúng tôi dự định tổ chức các khóa học về diễn xuất, nhưng chúng tôi đang đợi cho đến khi tìm được người phù hợp làm huấn luyện viên. Điều đó tỏ ra khó khăn hơn chúng ta mong đợi!

There’s a big demand to learn about the technical side of putting on a production, and our lighting workshop has already started with great success. We’re going to start one on sound next month. A number of people have enquired about workshops on make-up, and that’s something we’re considering for the future.

IELTS TUTOR dịch: Có một nhu cầu lớn để tìm hiểu về khía cạnh kỹ thuật của việc đưa vào sản xuất và xưởng chiếu sáng của chúng tôi đã bắt đầu thành công rực rỡ. Chúng tôi sẽ bắt đầu một chương trình âm thanh vào tháng tới. Một số người đã hỏi về các hội thảo về trang điểm và đó là điều chúng tôi đang xem xét cho tương lai.

A surprise success is the workshop on making puppets – we happen to have someone working here who does it as a hobby, and she offered to run a workshop. It was so popular we’re now running them every month!

IELTS TUTOR dịch: Một thành công bất ngờ là xưởng chế tạo con rối – chúng tôi tình cờ có một người làm việc ở đây làm việc đó như một sở thích, và cô ấy đã đề nghị điều hành một xưởng. Nó rất phổ biến, chúng tôi hiện đang vận hành hàng tháng!

Now, a word about the layout of the building. The auditorium, stage and dressing rooms for the actors are all below ground level. Here on the ground floor we have most of the rooms that the public doesn’t see. The majority are internal, so they have windows in the roof to light them.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, một từ về cách bố trí của tòa nhà. Khán phòng, sân khấu và phòng thay đồ cho các diễn viên đều nằm dưới mặt đất. Ở đây, ở tầng trệt, chúng tôi có hầu hết các phòng mà công chúng không nhìn thấy. Phần lớn là bên trong, vì vậy chúng có cửa sổ trên mái nhà để lấy sáng.

Standing here in the foyer, you’re probably wondering why the box office isn’t here, where the public would expect to find it. Well, you might have noticed it on your way in – although it’s part of this building, it’s next door with a separate entrance from the road.

IELTS TUTOR dịch: Đứng ở đây trong tiền sảnh, có lẽ bạn đang tự hỏi tại sao phòng vé không có ở đây, nơi mà công chúng mong đợi tìm thấy nó. Chà, bạn có thể nhận thấy nó trên đường vào – mặc dù nó là một phần của tòa nhà này, nhưng nó ở ngay bên cạnh với một lối vào riêng biệt với con đường.

For the theatre manager’s office, you go across the foyer and through the double doors, turn right, and it’s the room at the end of the corridor, with the door on the left.

IELTS TUTOR dịch: Đối với văn phòng của người quản lý rạp hát, bạn đi qua tiền sảnh và qua cánh cửa đôi, rẽ phải, và đó là căn phòng ở cuối hành lang, có cửa ở bên trái.

The lighting box is where the computerised stage lighting is operated and it’s at the back of the building. When you’re through the double doors, turn left, turn right at the water cooler, and right again at the end. It’s the second room along that corridor. The lighting box has a window into the auditorium, which of course is below us.

IELTS TUTOR dịch: Hộp đèn là nơi vận hành ánh sáng sân khấu vi tính hóa và nó nằm ở phía sau tòa nhà. Khi bạn đi qua cánh cửa đôi, rẽ trái, rẽ phải ở chỗ máy làm mát bằng nước và rẽ phải lần nữa ở cuối đường. Đó là căn phòng thứ hai dọc theo hành lang đó. Hộp đèn có một cửa sổ dẫn vào khán phòng, tất nhiên là ở bên dưới chúng tôi.

The artistic director’s office is through the double doors, turn right and it’s the first room you come to on the right-hand side. And finally, for the moment, the room where I’ll take you next – the relaxation room. So if you’d like to come with me …

IELTS TUTOR dịch: Văn phòng của giám đốc nghệ thuật đi qua cánh cửa đôi, rẽ phải và đó là căn phòng đầu tiên bạn đến ở phía bên tay phải. Và cuối cùng, vào lúc này, căn phòng mà tôi sẽ đưa bạn tới – phòng thư giãn. Vì vậy, nếu bạn muốn đi với tôi…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE