Dịch + giải thích transcript "Changes in Barford over the last 50 years" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Changes in Barford over the last 50 years" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Changes in Barford over the last 50 years" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Changes in Barford over the last 50 years" IELTS LISTENING SECTION 2

Thank you. First I’ll briefly give you some background information, then I’ll be asking you for your comments on developments in the town. Well, as you don’t need me to tell you, Barford has changed a great deal in the last 50 years. These are some of the main changes.

IELTS TUTOR dịch: Cảm ơn các bạn. Trước tiên, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản một cách ngắn gọn, sau đó tôi sẽ hỏi ý kiến của bạn về sự phát triển trong thị trấn. Chà, như bạn không cần tôi nói với bạn, Barford đã thay đổi rất nhiều trong 50 năm qua. Đây là một số thay đổi chính.

Fifty years ago, buses linked virtually every part of the town and the neighbouring towns and villages. Most people used them frequently, but not now because the bus companies concentrate on just the routes that attract most passengers. So parts of the town are no longer served by buses.

IELTS TUTOR dịch: Năm mươi năm trước, xe buýt liên kết hầu như mọi khu vực của thị trấn cũng như các thị trấn và làng mạc lân cận. Hầu hết mọi người sử dụng chúng thường xuyên, nhưng không phải bây giờ vì các công ty xe buýt chỉ tập trung vào các tuyến đường thu hút nhiều hành khách nhất. Vì vậy, các phần của thị trấn không còn được phục vụ bởi xe buýt.

Even replacing old uncomfortable buses with smart new ones has had little impact on passenger numbers. It’s sometimes said that bus fares are too high, but in relation to average incomes, fares are not much higher than they were 50 years ago.

IELTS TUTOR dịch: Ngay cả việc thay thế những chiếc xe buýt cũ không thoải mái bằng những chiếc xe mới thông minh cũng ít ảnh hưởng đến số lượng hành khách. Đôi khi người ta nói rằng giá vé xe buýt quá cao, nhưng so với thu nhập trung bình, giá vé không cao hơn nhiều so với 50 năm trước.

Changes in the road network are affecting the town. The centre was recently closed to traffic on a trial basis, making it much safer to pedestrians. The impact of this is being measured. The new cycle paths separating bikes from cars in most main roads, are being used far more than was expected reducing traffic and improving air quality.

IELTS TUTOR dịch: Những thay đổi trong mạng lưới đường bộ đang ảnh hưởng đến thị trấn. Trung tâm gần đây đã đóng cửa để thử nghiệm giao thông, giúp người đi bộ an toàn hơn nhiều. Tác động của điều này đang được đo lường. Các đường dành cho xe đạp mới tách biệt xe đạp với ô tô ở hầu hết các tuyến đường chính, đang được sử dụng nhiều hơn dự kiến giúp giảm lưu lượng giao thông và cải thiện chất lượng không khí.

And although the council’s attempts to have a bypass constructed have failed, we haven’t given up hope of persuading the government to change its mind. Shopping in the town centre has changed over the years. Many of us can remember when the town was crowded with people going shopping.

IELTS TUTOR dịch: Và mặc dù những nỗ lực của hội đồng nhằm xây dựng một đường tránh đã thất bại, nhưng chúng tôi vẫn không từ bỏ hy vọng thuyết phục chính phủ thay đổi quyết định. Mua sắm ở trung tâm thị trấn đã thay đổi trong những năm qua. Nhiều người trong chúng ta có thể nhớ khi thị trấn đông đúc người đi mua sắm.

Numbers have been falling for several years, despite efforts to attract shoppers, for instance by opening new car parks. Some people combine shopping with visits to the town’s restaurants and cafés. Most shops are small independent stores, which is good, but many people prefer to use supermarkets and department stores in nearby large towns, as there are so few well-known chain stores here.

IELTS TUTOR dịch: Số người đã giảm trong vài năm, bất chấp những nỗ lực thu hút người mua sắm, chẳng hạn bằng cách mở các bãi đỗ xe mới. Một số người kết hợp việc mua sắm với việc ghé thăm các nhà hàng và quán cà phê của thị trấn. Hầu hết các cửa hàng là cửa hàng nhỏ độc lập, điều này tốt, nhưng nhiều người thích sử dụng siêu thị và cửa hàng bách hóa ở các thị trấn lớn gần đó, vì có rất ít chuỗi cửa hàng nổi tiếng ở đây.

Turning how to medical facilities, the town is served by family doctors in several medical practices – fewer than 50 years ago, but each catering for far more patients. Our hospital closed 15 years ago, which means journeys to other towns are unavoidable.

IELTS TUTOR dịch: Chuyển hướng sang các cơ sở y tế, thị trấn được phục vụ bởi các bác sĩ gia đình trong một số cơ sở y tế - cách đây chưa đầy 50 năm, nhưng mỗi cơ sở phục vụ cho nhiều bệnh nhân hơn. Bệnh viện của chúng tôi đã đóng cửa 15 năm trước, điều đó có nghĩa là việc di chuyển đến các thị trấn khác là không thể tránh khỏi.

On the other hand, there are more dentists than there used to be. Employment patterns have changed, along with almost everything else. The number of schools and colleges has increased making that the main employment sector. Services, such as website design and accountancy, have grown in importance, and surprisingly, perhaps, manufacturing hasn’t seen the decline that has affected it in other parts of the country.

IELTS TUTOR dịch: Mặt khác, có nhiều nha sĩ hơn trước đây. Mô hình việc làm đã thay đổi, cùng với hầu hết mọi thứ khác. Số lượng các trường học và cao đẳng đã tăng lên làm cho lĩnh vực việc làm chính. Các dịch vụ, chẳng hạn như thiết kế trang web và kế toán, ngày càng trở nên quan trọng và đáng ngạc nhiên là có lẽ ngành sản xuất đã không chứng kiến sự suy giảm đã ảnh hưởng đến ngành này ở các vùng khác của đất nước.

Now I’ll very quickly outline current plans for some of the town’s facilities, before asking for your comments.
As you’ll know if you regularly use the car park at the railway station, it’s usually full. The railway company applied for permission to replace it with a multi-storey car park, but that was refused. Instead, the company has bought some adjoining land, and this will be used to increase the number of parking spaces.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ tôi sẽ nhanh chóng phác thảo các kế hoạch hiện tại cho một số cơ sở của thị trấn, trước khi hỏi ý kiến ​​của bạn.
Như bạn biết, nếu bạn thường xuyên sử dụng bãi đậu xe ở nhà ga, bãi đậu xe này thường đầy. Công ty đường sắt đã xin phép thay thế bằng bãi đỗ xe nhiều tầng nhưng bị từ chối. Thay vào đó, công ty đã mua một số khu đất liền kề, và điều này sẽ được sử dụng để tăng số lượng chỗ đậu xe.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

The Grand, the old cinema in the high street will close at the end of the year, and reopen on a different site. You’ve probably seen the building under construction. The plan is to have three screens with fewer seats, rather than just the one large auditorium in the old cinema.

IELTS TUTOR dịch: The Grand, rạp chiếu phim cũ ở phố lớn sẽ đóng cửa vào cuối năm và mở cửa trở lại ở một địa điểm khác. Bạn có thể đã nhìn thấy tòa nhà đang được xây dựng. Kế hoạch là có ba màn hình với ít chỗ ngồi hơn thay vì chỉ có một khán phòng lớn trong rạp chiếu phim cũ.

I expect many of you shop in the indoor market. It’s become more and more shabby-looking, and because of fears about safety, it was threatened with demolition. The good news is that it will close for six weeks to be made safe and redecorated, and the improved building will open in July.

IELTS TUTOR dịch: Tôi hy vọng nhiều bạn mua sắm ở chợ trong nhà. Nó ngày càng trở nên tồi tàn và vì lo ngại về sự an toàn, nó đã bị đe dọa phá hủy. Tin tốt là nó sẽ đóng cửa trong sáu tuần để được đảm bảo an toàn và trang trí lại, và tòa nhà đã được cải tiến sẽ mở cửa vào tháng Bảy.

Lots of people use the library, including school and college students who go there to study. The council has managed to secure funding to keep the library open later into the evening, twice a week. We would like to enlarge the building in the not-too-distant future, but this is by no means definite.

IELTS TUTOR dịch: Rất nhiều người sử dụng thư viện, bao gồm cả sinh viên phổ thông và sinh viên đại học đến đó để học. Hội đồng đã quản lý để đảm bảo tài trợ để thư viện mở cửa muộn hơn vào buổi tối, hai lần một tuần. Chúng tôi muốn mở rộng tòa nhà trong một tương lai không xa, nhưng điều này không có gì là chắc chắn.

There’s no limit on access to the nature reserve on the edge of town, and this will continue be the case. What will change, though, is that the council will no longer be in charge of the area. Instead it will become the responsibility of a national body that administers most nature reserves in the country.

OK, now let me ask you …

IELTS TUTOR dịch: Không có giới hạn nào đối với việc tiếp cận khu bảo tồn thiên nhiên ở rìa thị trấn và điều này sẽ tiếp tục như vậy. Tuy nhiên, điều sẽ thay đổi là hội đồng sẽ không còn phụ trách khu vực này nữa. Thay vào đó, nó sẽ trở thành trách nhiệm của một cơ quan quốc gia quản lý hầu hết các khu bảo tồn thiên nhiên trong nước.
Được rồi, bây giờ để tôi hỏi bạn…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE