Dịch + giải thích transcript "NOTES - Christmas Dinner" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "NOTES - Christmas Dinner" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "NOTES - Christmas Dinner" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "NOTES - Christmas Dinner" IELTS LISTENING SECTION 1

JOAN: Right.... let's try and get it sorted out today so we don't have it hanging over us. OK?

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Được rồi ... chúng ta hãy cố gắng giải quyết tình hình ổn thỏa ngay hôm nay để chúng ta không bị nó đeo bám. OK?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

PETER: Good idea. I'II take notes.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Ý kiến hay đấy. Tôi sẽ ghi chép.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JOAN: First thing ... numbers ... have we got anything definite?

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Điều đầu tiên... những con số... chúng ta có điều gì xác định không?

PETER: Well... I've been working it out and I think 40 to 43.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Chà... Tôi đang tính toán và tôi nghĩ là 40 đến 43.

JOAN: Shall we put 45 to be on the safe side?

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Chúng ta có nên đặt 45 để đảm bảo an toàn không?

PETER: Yep, fine.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Vâng, tốt thôi.

JOAN: Dates ... well. That's straightforward.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Ngày tháng ... được rồi. Điều này đơn giản.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

PETER: The last working day before Christmas ... which is...

IELTS TUTOR dịch: PETER: Ngày làm việc cuối cùng trước Giáng sinh... tức là...

JOAN: ... which is December the 21st.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: ... đó là ngày 21 tháng 12.

PETER: ... which is going to be pretty difficult to book at Christmas so we'd better think of two or three places just to be on the safe side.

IELTS TUTOR dịch: PETER: ... sẽ khá khó để đặt chỗ vào dịp Giáng sinh, vì vậy tốt hơn chúng ta nên nghĩ đến hai hoặc ba địa điểm để đảm bảo an toàn.

JOAN: Well, last year's was hopeless.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Chà, năm ngoái thật vô vọng.

PETER: The Red Lion, wasn't it?

IELTS TUTOR dịch: PETER: Red Lion phải không?

JOAN: Yep. We ought to go for something more expensive, cos you...

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Vâng. Chúng ta nên đi đâu đó đắt tiền hơn, bởi vì bạn..

PETER: ... you gets what you pay for.

IELTS TUTOR dịch: PETER: ... tiền nào của nấy.

JOAN: That new Indian restaurant in Wetherfleld is supposed to be excellent ... the Rajdoot.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Nhà hàng Ấn Độ mới ở Wetherfleld được cho là xuất sắc... Rajdoot.

PETER: How do you spell that?

IELTS TUTOR dịch: PETER: Bạn đánh vần được chứ?

JOAN: R-A-J-D-O-O-T.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: R-A-J-D-O-O-T.

PETER: But it's bound to be packed.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Nhưng nó chắc chắn sẽ chật cứng.

JOAN: Well, let's put that down as the first choice and have some back-ups. What about the Park View Hotel as a second choice?

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Chà, hãy viết ra lựa chọn đầu tiên và có một số dự phòng. Còn khách sạn Park View là lựa chọn thứ hai thì sao?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

PETER: Yes, that's always reliable. Park View Hotel...

IELTS TUTOR dịch: PETER: Vâng, điều đó luôn chắc chắn. Khách sạn Park View ...

JOAN: And the London Arms in case.

IELTS TUTOR dịch: Và London Arms để dự phòng.

PETER: London Arms ...

IELTS TUTOR dịch: PETER: London Arms ...

JOAN: I'll call them now if you want.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Tôi sẽ gọi cho họ ngay bây giờ nếu bạn muốn.

PETER: No, I'll do it, Joan. You're really busy. Have you got the numbers?

IELTS TUTOR dịch: PETER: Không, tôi sẽ làm, Joan. Bạn đang thực sự bận rộn. Bạn đã có những con số?

JOAN: Not for the Rajdoot, but ... right ... Park View Hotel: 777192 and ... London Arms: 208657.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Không phải cho Rajdoot, nhưng ... đúng rồi ... Park View Hotel: 777192 và ... London Arms: 208657.

PETER: Great. Before I ring, we'd better just make sure they're within the price range.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Tuyệt vời. Trước khi tôi gọi, chúng ta nên đảm bảo rằng chúng nằm trong phạm vi giá cả.

JOAN: Up to £15 a head?

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Lên đến £15 một người?

PETER: I think you'll find some people won't be able to go that high.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Tôi nghĩ bạn sẽ tìm thấy một số nơi mà giá sẽ không lên cao như vậy.

JOAN: Well, you can't get anything decent under £10.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Chà, bạn không thể kiếm được thứ gì tử tế dưới £10.

PETER: OK. We'll say £12?

IELTS TUTOR dịch: PETER: Được rồi. Chúng ta sẽ nói £12?

JOAN: OK.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: OK

PETER: And we'd better make sure there’s good vegetarian food.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Và chúng ta nên đảm bảo có thức ăn chay ngon.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JOAN: And a non-smoking section! You know what the boss is like.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Và khu vực cấm hút thuốc! Bạn biết ông chủ thích như thế nào.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

PETER: Don't remind me. I'll let you know as soon as I get anything.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Đừng nhắc tôi. Tôi sẽ cho bạn biết ngay khi tôi nhận được bất cứ điều gì.

PETER: Good news. I found Rajdoot’s number straight away and they can fit us in. Their Christmas menu sounds great.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Tin tốt đây. Tôi đã tìm thấy ngay số của Rajdoot và họ có thể sắp xếp cho chúng ta. Thực đơn Giáng sinh của họ nghe rất tuyệt.

JOAN: What is it?

IELTS TUTOR dịch: JONA: Nó gồm những món gì?

PETER: French onion soup or fruit juice.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Súp hành kiểu Pháp hoặc nước hoa quả.

JOAN: Uh-huh.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Uh-huh.

PETER: Roast dinner or lentil curry . . . sounds ordinary but my friend said it was really tasty.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Thịt nướng bữa tối hoặc cà ri đậu lăng. . . nghe có vẻ bình thường nhưng bạn tôi nói nó rất ngon.

JOAN: Umm... . lentil curry... . that’s unusual.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Ừm... . cà ri đậu lăng... món này không thông dụng lắm.

PETER: Then for dessert there’s traditional plum pudding or apple pie, plus coffee.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Sau đó, món tráng miệng có bánh pudding mận hoặc bánh táo truyền thống, cùng với cà phê.

JOAN: That sounds really good for £12. Did you book it?

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Điều đó nghe có vẻ thực sự tốt với giá £12. Bạn đã đặt nó?

PETER: Well, I said I'd check with the staff first. But they did say they'd hold the booking until next Wednesday anyway. Oh, and if we go ahead, they'd like deposit.

IELTS TUTOR dịch: PETER: À, tôi đã nói là tôi sẽ kiểm tra với nhân viên trước. Nhưng dù sao thì họ cũng nói rằng họ sẽ giữ chỗ cho đến thứ Tư tuần sau. Ồ, và nếu chúng ta tiếp tục, họ muốn đặt cọc.

JOAN: 50 is normal ... that’s fine.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: 50 là bình thường... không sao đâu.

PETER: And they want a letter.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Và họ muốn một lá thư.

JOAN: Right . .. to confirm.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Đúng vậy ... để xác nhận.

PETER: And they say with such large numbers we have to choose the menu in advance.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Và họ nói với số lượng lớn như vậy, chúng ta phải chọn thực đơn trước.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JOAN: That won't be a problem. I'll put up a notice with details of the restaurant and the menu. When did you say they wanted confirmation by?

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Điều đó sẽ không thành vấn đề. Tôi sẽ treo lên một thông báo với thông tin chi tiết về nhà hàng và thực đơn. Bạn nói họ muốn xác nhận trước khi nào?

PETER: It was ... let's see ... the 4th of November.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Đó là... để tôi xem... ngày 4 tháng 11.

JOAN: Where do you think I should put up the notice? Where everyone’s guaranteed to see it.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Bạn nghĩ tôi nên treo thông báo ở đâu? Nơi mà mọi người đảm bảo sẽ nhìn thấy nó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

PETER: On the cafe noticeboard I should think.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Trên bảng thông báo của quán cà phê, tôi nghĩ vậy.

JOAN: Hardly anyone looks at that.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Hầu như không ai nhìn vào đó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

PETER: Well, the Newsletter is probably your best bet.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Chà, Bản tin có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

JOAN: Good idea. I'II go and do that now.

IELTS TUTOR dịch: JOAN: Ý kiến hay đấy. Tôi sẽ đi và làm điều đó bây giờ.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE