Dịch + giải thích transcript "Programme of Activities for First Day" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Programme of Activities for First Day" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Programme of Activities for First Day" IELTS LISTENING SECTION 1

RECEPTIONIST: Sorry to keep you waiting. Well, firstly, let me give you this booklet. It tells you a bit more about the school, the courses and the social activities we offer. Now, on the first page, there’s an outline of this morning’s activities. There, you see? The programme starts at 10 o’clock. Try not to be late as it’s a very full day. At 10 o’clock, all the new students will gather in the Main Hall to meet the Principal and the rest of the staff. In fact, you spend most of the morning in the Main Hall.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Vâng, trước tiên, hãy để tôi đưa cho bạn tập sách nhỏ này. Nó cho bạn biết thêm một chút về trường học, các khóa học và các hoạt động xã hội mà chúng tôi cung cấp. Bây giờ, trên trang đầu tiên, có một phác thảo về các hoạt động sáng nay. Đấy, bạn đã thấy chưa? Chương trình bắt đầu lúc 10 giờ. Cố gắng đừng đến muộn vì đó là một ngày rất bận rộn. Vào lúc 10 giờ, tất cả các tân sinh viên sẽ tập trung tại Hội trường chính để gặp Hiệu trưởng và các nhân viên còn lại. Trên thực tế, bạn dành phần lớn thời gian buổi sáng ở Hội trường chính.

STUDENT: Where’s that?

IELTS TUTOR dịch: SINH VIÊN: Đó (ý là hội trường chính) là ở đâu?

RECEPTIONIST: I’ll show you in a minute. Just let me quickly run through this morning’s events first and then I’ll explain how to get there.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Tôi sẽ chỉ cho bạn trong một chút nữa. Trước tiên hãy để tôi lướt qua các sự kiện sáng nay và sau đó tôi sẽ giải thích cách đến đó.

STUDENT: Yes, OK.

IELTS TUTOR dịch: SINH VIÊN: Vâng, được ạ.

RECEPTIONIST: Right. Where were we? Yes, so, the Principal’s talk will last about fifteen minutes and then the Director of Studies will talk to you for half an hour about the courses and the different requirements for each. After that, the Student Adviser will tell you about the various services and activities we offer to students. Any questions?

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Được rồi. Dù sao đi nữa, ít nhất chúng ta cũng biết những điều này. Vâng, như vậy, buổi nói chuyện của Hiệu trưởng sẽ kéo dài khoảng mười lăm phút và sau đó Quản lý Học vụ sẽ nói chuyện với bạn trong nửa giờ về các khóa học và các yêu cầu khác nhau đối với từng khóa học. Sau đó, Cố vấn Sinh viên sẽ cho bạn biết về các dịch vụ và hoạt động khác nhau mà chúng tôi cung cấp cho sinh viên. Bạn có bất kỳ câu hỏi nào không?

STUDENT: SO, all of this is in the Main Hall?

IELTS TUTOR dịch: SINH VIÊN: VẬY, tất cả những thứ này ở trong Hội trường chính?

RECEPTIONIST: That’s right. And then you’ll go next door to Classroom 5 at 11 o’clock.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Đúng vậy. Và sau đó bạn sẽ đến Phòng học số 5 bên cạnh lúc 11 giờ.

STUDENT: What happens there?

IELTS TUTOR dịch: SINH VIÊN: Có điều gì xảy ra ở đó?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

RECEPTIONIST: You’ll have a test.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Bạn sẽ có một bài kiểm tra.

STUDENT: Test? I don’t like the sound of that. What sort of test?

IELTS TUTOR dịch: SINH VIÊN: Kiểm tra? Tôi không thích điều đó. Đây là bài kiểm tra gì vậy ạ?

RECEPTIONIST: Oh, it’s nothing to worry about. It’s just a placement test to help us find your level of English so that we can put you in the right class. It won’t last long.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Ồ, không có gì phải lo lắng cả. Đây chỉ là một bài kiểm tra xếp lớp giúp chúng tôi xác định trình độ tiếng Anh của bạn để xếp bạn vào lớp phù hợp. Nó sẽ không lâu đâu.

STUDENT: But how do I find the Main Hall?

IELTS TUTOR dịch: SINH VIÊN: Nhưng làm thế nào để tôi tìm thấy Hội trường chính?

RECEPTIONIST: Right; if you look on the back of the booklet I gave you, you’ll see a map of the school. Let me show you. Look: you came in through the Main Entrance, here, and now we’re here at Reception. Now, to get to the Main Hall, you walk on to the end of this corridor in front of you and then you turn left. Walk along past the Language Laboratory and then past the Library, which is next to the Language Lab, on the same side, and facing you is the Main Hall, at the end of the corridor. You can’t miss it.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Được rồi; nếu bạn nhìn vào mặt sau của cuốn sách nhỏ mà tôi đã đưa cho bạn, bạn sẽ thấy bản đồ của trường. Tôi sẽ chỉ bạn xem. Hãy nhìn nào: bạn đã vào qua Cửa chính, ở đây, và bây giờ chúng ta đang ở đây, tại Lễ tân. Bây giờ, để đến Hội trường chính, bạn đi bộ đến cuối hành lang trước mặt rồi rẽ trái. Đi bộ qua Phòng luyện nghe hoặc nói Ngôn ngữ và sau đó qua Thư viện, nằm cạnh Phòng luyện nghe hoặc nói Ngôn ngữ, ở cùng phía, và đối diện với bạn là Hội trường Chính, ở cuối hành lang. Thật dễ dàng để tìm thấy.

STUDENT: SO it’s next to the Library, in fact.

IELTS TUTOR dịch: SINH VIÊN: VẬY, trên thực tế, nó nằm cạnh Thư viện.

RECEPTIONIST: Yes, that’s right.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Vâng, đúng vậy.

STUDENT: I should be able to find that. And do you have a Computer Laboratory?

IELTS TUTOR dịch: SINH VIÊN: Tôi sẽ có thể tìm thấy nó. Và có Phòng thực hành Máy tính không?

RECEPTIONIST: Yes, we do.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Vâng, chúng tôi có.

STUDENT: Could you tell me where that is?

IELTS TUTOR dịch: SINH VIÊN: Bạn có thể cho tôi biết đó (ý là phòng thực hành máy tính) ở đâu không?

RECEPTIONIST: Certainly, yes. You go down to the end of this corridor again but, this time, don’t turn left; turn right, away from the Main Hall. The Computer Lab is immediately on your right. OK?

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Chắc chắn rồi. Bạn đi xuống cuối hành lang này một lần nữa, nhưng lần này, đừng rẽ trái; hãy rẽ phải, ra khỏi Hội trường chính. Phòng thực hành máy tính ở ngay trên bên phải của bạn. Được chứ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

STUDENT: And where’s the staff room, in case I need to find a teacher at some stage?

IELTS TUTOR dịch: SINH VIÊN: Và phòng nhân viên ở đâu, trong trường hợp tôi cần tìm một nhân viên vào lúc nào đó?

RECEPTIONIST: The staff room is near the main entrance, on the left over there, just opposite the Reception desk. In a day or two, I’m sure you’ll find your way around very easily.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Phòng nhân viên gần cửa chính, bên trái đằng kia, đối diện với quầy lễ tân. Trong một hoặc hai ngày, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tìm thấy đường đi rất dễ dàng.

STUDENT: Oh, one last thing. Is there a student common room?

IELTS TUTOR dịch: SINH VIÊN: Ồ, một điều cuối cùng. Có phòng sinh hoạt chung không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

RECEPTIONIST: Oh yes, I forgot to mention that. It’s this area here, very close to where we are now, to the right of the Reception desk as you come in the main entrance. There’s tea and coffee facilities there.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Ồ vâng, tôi quên đề cập đến điều đó. Đó là khu vực này, rất gần với nơi chúng ta đang đứng bây giờ, bên phải Bàn lễ tân khi bạn bước vào cửa chính. Có dụng cụ pha trà và cà phê ở đó.

STUDENT: Great. Thank you very much.

IELTS TUTOR dịch: SINH VIÊN: Tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều.

RECEPTIONIST: You’re welcome.

IELTS TUTOR dịch: LỄ TÂN: Không có chi.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE